Mis­sie en vi­sie van het Hun­ting­ton­cen­trum

Mis­sie en vi­sie Hun­ting­ton

Het Hun­ting­ton­cen­trum van Land van Hor­ne zet zich in voor pa­ti­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton. De me­de­wer­kers heb­ben voor het Hun­ting­ton­cen­trum een ei­gen mis­sie en vi­sie ge­for­mu­leerd.

Mis­sie

Het Hun­ting­ton­team van Stich­ting Land van Hor­ne is er voor ie­der­een die te ma­ken heeft met de ziek­te van Hun­ting­ton. We zijn laag­drem­pe­lig be­reik­baar voor vra­gen en ad­vies over de ziek­te. Sa­men zoe­ken we naar mo­ge­lijk­he­den die u en uw naas­ten hel­pen om te le­ven met de ziek­te van Hun­ting­ton, ge­richt op wat u be­lang­rijk vindt.

Het Hun­ting­ton team be­staat uit pro­fes­si­o­nals met spe­ci­a­lis­ti­sche ken­nis en er­va­ring in het be­ge­lei­den, be­han­de­len en zor­gen voor men­sen die te ma­ken heb­ben met de ziek­te van Hun­ting­ton. Waar no­dig wer­ken we nauw sa­men met an­de­re zorg­ver­le­ners die bij uw si­tu­a­tie be­trok­ken zijn.

We zijn aan­ge­slo­ten bij het Hun­ting­ton Ken­nis Net­werk Ne­der­land en wer­ken sa­men met an­de­re or­ga­ni­sa­ties om on­ze ken­nis en er­va­ring te blij­ven ont­wik­ke­len.

Vi­sie

Le­ven met de ziek­te van Hun­ting­ton brengt veel zor­gen, on­dui­de­lijk­heid en on­ze­ker­heid met zich mee. Wij wil­len u graag le­ren ken­nen, zo­dat wij on­ze be­ge­lei­ding, be­han­de­ling en zorg af kun­nen stem­men op uw vra­gen en wen­sen. Sa­men kij­ken we naar wat u kunt en hoe u op uw ei­gen ma­nier uw le­ven kunt vorm­ge­ven. We gaan er sa­men voor om de im­pact van de ziek­te voor u zo klein mo­ge­lijk te la­ten zijn.