Weert - Zuy­der­borgh

Zorg­wo­nin­gen mid­den in de wijk Keent

Woon­zorg­cen­trum Zuy­der­borgh ligt in de wijk Keent in Weert. Het com­plex valt op door de bouw­stijl en het smaak­vol ge­bruik van hout. Op het bin­nen­plein van Zuy­der­borgh staan 3 mo­nu­men­ta­le lin­de­bo­men en aan de straat­zij­de van het cen­trum staan ve­le mooie pla­ta­nen.

Klein­scha­lig wo­nen

Woon­zorg­cen­trum Zuy­der­borgh be­staat uit 5 groeps­wo­nin­gen, ook wel­be­kend als klein­scha­lig wo­nen. Hier biedt Stich­ting Land van Hor­ne in­ten­sie­ve zorg aan ou­de­ren met de­men­tie. De­ze klein­scha­li­ge vorm van wo­nen biedt u een vei­li­ge, her­ken­ba­re woon­om­ge­ving, waar­in u zich maxi­maal 'thuis' zult voe­len.

Thuis­zorg

Daar­naast zijn er bij Zuy­der­borgh 57 huur­ap­par­te­men­ten van Wo­nen Lim­burg. De­ze ap­par­te­men­ten zijn ge­richt op vei­lig en com­for­ta­bel wo­nen. De ap­par­te­men­ten wor­den door de wo­ning­stich­ting ver­huurd. Als be­wo­ner ont­vangt u naar be­hoef­te thuis­zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. Daar­bij kunt u den­ken aan hulp bij het huis­hou­den of per­soon­lij­ke ver­zor­ging. We kun­nen bij­voor­beeld hel­pen bij het was­sen en aan­kle­den. Als het no­dig is, ko­men we meer­de­re ke­ren per dag bij u thuis. Wij kij­ken sa­men met u wel­ke zorg wan­neer no­dig is.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in Zuy­der­borgh zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. We be­spre­ken met u en uw man­tel­zor­gers wel­ke zorg en on­der­steu­ning zij kun­nen (blij­ven) bie­den. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast goe­de zorg staan ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer hoog in het vaan­del. Ie­der woon­zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Zuy­der­borgh heeft een prach­ti­ge bin­nen­tuin waar be­wo­ners met hun be­zoek heer­lijk kun­nen ver­toe­ven. Er wor­den in Zuy­der­borgh ook ve­le ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd waar­aan u kunt deel­ne­men. Het woon­zorg­cen­trum be­schikt te­vens over ver­schil­len­de fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen waar­van u ge­bruik kunt ma­ken. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

 

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlWoon­zorg­cen­trum Zuy­der­borgh heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over wo­nen en zorg in woon­zorg­cen­trum Zuy­der­borgh? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

Activiteiten

Ac­ti­vi­tei­ten Zuy­der­borgh

Bin­nen het klein­scha­lig wo­nen bie­den we zorg en wel­zijn aan bin­nen een hui­se­lij­ke sfeer. Er wordt ge­ke­ken naar de mo­ge­lijk­he­den bij de be­wo­ner en niet de be­per­kin­gen, waar­door het ac­ti­vi­tei­ten­aan­bod heel af­wis­se­lend en breed kan zijn.

Be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten

Be­we­gen is erg be­lang­rijk. Bin­nen Zuy­der­borgh is er dan ook veel aan­dacht voor. We spe­len boc­cia, een bal­spel voor bin­nen, maar kun­nen ook be­we­gen aan ta­fel. Wan­neer het lek­ker weer is zoe­ken we de bui­ten­lucht op en trek­ken we er met de wan­del­groep op uit. 

Bui­ten­le­ven

Het pa­ra­de­paard­je van Zuy­der­borgh is de roy­a­le en mooie bin­nen­tuin. U kunt hier zelf­stan­dig wan­de­len, lek­ker in het zon­ne­tje zit­ten of mee­hel­pen met het tui­nie­ren en de ver­zor­ging van de kip­pen.

Rol­stoel­bak­fiets

Woon­zorg­cen­trum Zuy­der­borgh be­schikt over een rol­stoel­bak­fiets. Sa­men met een naas­te of vrij­wil­li­ger kunt u met de fiets op pad.

Buurt­ac­ti­vi­tei­ten

Bin­nen Zuy­der­borgh is ook veel aan­dacht voor in­ter­ac­tie met de buurt. Daar­bij kan ge­dacht wor­den aan het wijk­ont­bijt, mu­ziek­mid­da­gen op Keen­ter­hart, een ge­za­men­lij­ke ac­ti­vi­teit met de Keen­terkids­club of een wijk­wan­de­ling.

Cre­a­tie­ve ac­ti­vi­tei­ten

U kunt in Zuy­der­borgh lek­ker knut­se­len en frut­se­len rond­om een be­paald the­ma. Maar er is ook een we­ke­lijk­se schil­ders­groep waar­aan u kunt deel­ne­men.

Huis­hou­de­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten klein­scha­lig wo­nen

Huis­hou­de­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten en de da­ge­lijk­se gang van za­ken zijn ook erg be­lang­rijk. U kunt bij­voor­beeld mee­hel­pen met het be­rei­den van de maal­tijd, bak­ken, het dek­ken van de ta­fel, het doen van de af­was en het op­ma­ken van het bed.

Mu­ziek­ac­ti­vi­tei­ten

Er is bin­nen Zuy­der­borgh veel aan­dacht voor mu­ziek. Zo kunt u bij­voor­beeld deel­ne­men aan het be­wo­ners­koor. Maar er zijn ook re­gel­ma­tig op­tre­dens met ac­cor­de­on- en gi­taar­mu­ziek.

Sei­zoens­ac­ti­vi­tei­ten

We or­ga­ni­se­ren ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten rond­om de sei­zoe­nen en feest­da­gen. Daar­bij kan ge­dacht wor­den aan het vie­ren van car­na­val, een paas­brunch, NL­doet of een zo­mer- of win­ter­markt.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

Een deel van de­ze fa­ci­li­tei­ten en dien­sten vindt u hier­on­der en het to­ta­le over­zicht vindt u hier. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Woon­zorg­cen­trum Zuy­der­borgh ligt in de wijk Keent in Weert. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 2 mi­nu­ten loop­af­stand.

Gra­tis wi­fi

Er is in woon­zorg­cen­trum Zuy­der­borgh gra­tis wi­fi be­schik­baar in de groeps­wo­nin­gen en bij de dag­be­han­de­ling.

Kap­per en pe­di­cu­re

In Zuy­der­borgh is op ge­zet­te tij­den een kap­per en pe­di­cu­re aan­we­zig. Wan­neer u hier ge­bruik van wilt ma­ken, kunt u zelf een af­spraak plan­nen. 

 

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij woon­zorg­cen­trum Zuy­der­borgh is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Tuin

Zuy­der­borgh be­schikt over een prach­ti­ge bin­nen­tuin die door­loopt naar al­le wo­nin­gen. Ook heeft ie­de­re wo­ning van Zuy­der­borgh een ter­ras waar het goed ver­toe­ven is.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de of ver­moei­en­de klus? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in Zuy­der­borgh komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Zuyderborgh Luchtfoto
Hoofdingang
Groepswoning
Boccia balspel tijdens groepsactiviteiten
Gemeenschappelijke ruimte
Zomermarkt