Weert - Ver­vers­hof

Op loop­af­stand van het cen­trum van Weert

Zorg­cen­trum Ver­vers­hof be­vindt zich mid­den in Weert, naast het stads­park en vlak­bij de pas­san­ten­ha­ven. De win­kels en het cen­trum lig­gen op loop­af­stand. Kort­om een ge­zel­li­ge lo­ca­tie in het hart van Weert.

Ve­le vor­men van ou­de­ren­zorg

Zorg­cen­trum Ver­vers­hof telt 4 eta­ges met 72 ap­par­te­men­ten. El­ke eta­ge kent 2 gan­gen met daar­aan ver­bon­den een huis­ka­mer met 9 ap­par­te­men­ten. Hier­door kun­nen we klein­scha­lig ou­de­ren­zorg bie­den aan (licht) de­men­te­ren­de ou­de­ren. Ook be­ge­lei­ding be­hoort tot de mo­ge­lijk­he­den. Ver­der wer­ken wij met een wel­zijns­team dat ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­seert,  zo­wel op af­de­lings­ni­veau als in de gro­te zaal.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in Ver­vers­hof u zelf kunt zijn en blij­ven, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. We be­spre­ken met u en uw man­tel­zor­gers wel­ke zorg en on­der­steu­ning zij kun­nen (blij­ven) bie­den. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast de best pas­sen­de zorg zijn ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer erg be­lang­rijk. Ie­der zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Ver­vers­hof ligt in het hart van Weert, er wor­den ve­le ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd waar­aan u kunt deel­ne­men. In het zorg­cen­trum zijn daar­naast ver­schil­len­de fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen waar u ge­bruik van kunt ma­ken. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorg­cen­trum Ver­vers­hof heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over zorg­cen­trum Ver­vers­hof? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

 

Lees hier meer over de ge­schie­de­nis van zorg­cen­trum Ver­vers­hof.

Activiteiten

Ge­heu­gen­trai­ning

Houd uw brein fit! Wij bie­den ver­schil­len­de oe­fe­nin­gen om uw ge­heu­gen te prik­ke­len. Er zijn zo­wel schrif­te­lij­ke als mon­de­lin­ge oe­fe­nin­gen dus voor ie­der wat wils.

In­di­vi­du­e­le ac­ti­vi­teit

Vindt u het fijn om op zijn tijd zelf iets te on­der­ne­men. Naar de markt, hout­bran­den of ge­woon even een praat­je ma­ken. Ook dat kan voor u ge­re­geld wor­den.

Kie­nen en spel­len­och­tend

Kien! Valt u de­ze week in de prij­zen? Dit leu­ke spel wordt ie­de­re week ge­or­ga­ni­seerd en is voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk. Daar­naast is er we­ke­lijks ook een ge­zel­li­ge spel­len­och­tend. 

Ko­ken

Zelf uw ei­gen maal­tijd be­rei­den? Dat kan. Sa­men snij­den we dan bij­voor­beeld de groe­ten en ge­nie­ten we van de heer­lij­ke geur van prut­te­len­de soep.

Be­we­gen

Blijf in be­we­ging is het mot­to van de groeps­les­sen be­we­gen. In groeps­ver­band kunt u be­we­gen, ie­der op zijn of haar ei­gen ma­nier. Het sa­men be­we­gen geeft ener­gie en is daar­naast ook nog eens erg ge­zel­lig!

Schil­de­ren en man­da­la kleu­ren

On­der be­ge­lei­ding van on­ze des­kun­di­ge vrij­wil­li­gers kunt u een ei­gen cre­a­tie op doek of pa­pier zet­ten bij het schil­de­ren. Of uw cre­a­ti­vi­teit de vrije loop la­ten bij het kleu­ren van een man­da­la. 

The­ma-ac­ti­vi­tei­ten

Een be­zoek­je bren­gen aan het boe­ren­bal, ge­nie­ten van heer­lij­ke as­per­ges of Sin­ter­klaas een hand ge­ven. In Ver­vers­hof wor­den door het jaar heen te­vens ver­schil­len­de the­ma-ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd.

Wan­del­groep

Lek­ker er­op­uit. De vrij­wil­li­gers van de wan­del­groep van Ver­vers­hof gaan sa­men met u op pad om te ge­nie­ten van het weer en de om­ge­ving. En bij te­rug­komst wordt er ge­zorgd voor een wel­ver­diend kop­je kof­fie.
 

Koor

Houdt u van zin­gen? Dan is het koor van Ver­vers­hof wel­licht iets voor u. Er wordt ie­de­re week ge­zon­gen.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

Een deel van de­ze fa­ci­li­tei­ten en dien­sten vindt u hier­on­der en het to­ta­le over­zicht vindt u hier. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Zorg­cen­trum Ver­vers­hof ligt in het cen­trum van Weert. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 2 mi­nu­ten loop­af­stand.

Bi­bli­o­theek

Houdt u van le­zen? In Ver­vers­hof kunt u boe­ken le­nen bij de bi­bli­o­theek, zo­dat u lek­ker kunt le­zen.

Gra­tis wi­fi

Er is in zorg­cen­trum Ver­vers­hof gra­tis wi­fi be­schik­baar in het res­tau­rant.

Kap­per

In Ver­vers­hof vindt u een sa­lon waar u te­recht kunt voor de kap­per. U kunt hier zelf een af­spraak plan­nen.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij zorg­cen­trum Ver­vers­hof is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Res­tau­rant

In het res­tau­rant van zorg­cen­trum Ver­vers­hof kunt u te­recht voor een lek­ker kop­je kof­fie of thee. Ook uw naas­ten zijn van har­te wel­kom. Te­vens is er in het res­tau­rant een win­kel­tje aan­we­zig waar u klei­ne bood­schap­jes kunt ko­pen.

Stil­teruim­te

In Ver­vers­hof is een stil­teruim­te aan­we­zig waar u vrij ge­bruik van kunt ma­ken. 

Tuin

Zorg­cen­trum Ver­vers­hof be­schikt over een rui­me bin­nen­tuin waar u heer­lijk kunt ver­toe­ven. Lek­ker ge­nie­ten van het mooie weer. Daar­naast be­schikt het zorg­cen­trum over een be­le­vings­tuin die de zin­tui­gen prik­kelt. In de be­le­vings­tuin vindt u een vo­li­è­re, loop­rou­te en een moes­tuin­tje.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de of ver­moei­en­de klus? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in Ver­vers­hof komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Ververshof Luchtfoto
Hoofdingang
Kapsalon
Schilderlessen
Schilderen
Restaurant