Weert - Ne­der­ma­ze­hof

Ruim­te­lijk wo­nen met zorg in Groe­ne­woud

Ne­der­ma­ze­hof is een nieuw en mo­dern woon­zorg­cen­trum dat ligt aan de Maas­tricht­straat in de wijk Groen­woud in Weert. Ne­der­ma­ze­hof heeft di­ver­se mooie bin­nen­tui­nen en er is veel groen rond­om het ge­bouw. In het hart van het zorg­cen­trum is er een sfeer­vol­le ont­moe­tings­ruim­te waar ook men­sen uit de buurt ge­bruik van kun­nen ma­ken.

Klein­scha­lig wo­nen

Woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof be­staat uit 5 groeps­wo­nin­gen, ook wel­be­kend als klein­scha­lig wo­nen. Hier biedt Stich­ting Land van Hor­ne in­ten­sie­ve zorg aan ou­de­ren met de­men­tie. De­ze klein­scha­li­ge vorm van wo­nen biedt u een vei­li­ge, her­ken­ba­re woon­om­ge­ving, waar­in u zich maxi­maal 'thuis' zult voe­len.

Thuis­zorg

Daar­naast zijn er bij Ne­der­ma­ze­hof 86 huur­ap­par­te­men­ten van Wo­nen Lim­burg. De­ze ap­par­te­men­ten zijn ge­richt op vei­lig en com­for­ta­bel wo­nen. De ap­par­te­men­ten wor­den door de wo­ning­stich­ting ver­huurd. Als be­wo­ner ont­vangt u naar be­hoef­te thuis­zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. Daar­bij kunt u den­ken aan hulp bij het huis­hou­den of per­soon­lij­ke ver­zor­ging. We kun­nen bij­voor­beeld hel­pen bij het was­sen en aan­kle­den. Als het no­dig is, ko­men we meer­de­re ke­ren per dag bij u thuis. Wij kij­ken sa­men met u wel­ke zorg wan­neer no­dig is.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in Ne­der­ma­ze­hof zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. We be­spre­ken met u en uw man­tel­zor­gers wel­ke zorg en on­der­steu­ning zij kun­nen (blij­ven) bie­den. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast goe­de zorg staan ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer hoog in het vaan­del. Ie­der woon­zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Ne­der­ma­ze­hof be­schikt over een ge­zel­li­ge ont­moe­tings­ruim­te waar be­wo­ners en buurt­ge­no­ten el­kaar tref­fen. Er wor­den ook ve­le ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd waar­aan u kunt deel­ne­men. Het woon­zorg­cen­trum be­schikt te­vens over ver­schil­len­de fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen waar­van u ge­bruik kunt ma­ken. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Lees hier meer over de ge­schie­de­nis van woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof. 

Be­kijk de­ze vi­deo van Ne­der­ma­ze­hof

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlWoon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over wo­nen en zorg in woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

 

Activiteiten

Ac­ti­vi­tei­ten Ne­der­ma­ze­hof

Bin­nen het klein­scha­lig wo­nen bie­den we zorg en wel­zijn aan bin­nen een hui­se­lij­ke sfeer. Er wordt ge­ke­ken naar de mo­ge­lijk­he­den bij de be­wo­ner en niet de be­per­kin­gen, waar­door het ac­ti­vi­tei­ten­aan­bod heel af­wis­se­lend en breed kan zijn.

Gym­men

Be­we­gen is erg be­lang­rijk en dit wordt in Ne­der­ma­ze­hof dan ook vaak ge­daan. Bij­voor­beeld met een groep aan ta­fel of in een kring, maar ook in­di­vi­du­e­le be­we­ging wordt ge­sti­mu­leerd.

Koers­bal­len

Koers­bal is een soort jeu de bou­les voor bin­nen. Duo’s gooi­en een klein bal­le­tje over de groe­ne mat en met de koers­bal pro­be­ren zij hier zo dicht­bij mo­ge­lijk te gooi­en. Een leu­ke uit­da­ging die veel ple­zier geeft en goed is om in be­we­ging te blij­ven.

El­ke vrij­dag­mid­dag wordt er koers­bal ge­speeld in Ne­der­ma­ze­hof. De­ze ac­ti­vi­teit vindt plaats in de ont­moe­tings­ruim­te van Ne­der­ma­ze­hof.

Duo­fiets en rol­stoel­fiets

Op pad met de duo- of rol­stoel­fiets. Lek­ker fiet­sen door de na­tuur of naar be­ken­de plek­ken van vroe­ger. Met de duo­fiets of de roel­stoel­fiets kunt u er sa­men eens lek­ker op uit gaan.

Mo­de­show

In het voor- en na­jaar komt mo­de­huis Vin­ken uit Dru­ten haar nieu­we da­mes­col­lec­tie sho­wen in Ne­der­ma­ze­hof. Vrij­wil­li­gers en be­wo­ners van de ap­par­te­men­ten sho­wen de laat­ste mo­de­trends. U kunt on­der­tus­sen ge­nie­ten van een lek­ker kop­je kof­fie of thee. 

Na­dien is er de mo­ge­lijk­heid om kle­ding te pas­sen en even­tu­eel aan te schaf­fen. De­ze ac­ti­vi­teit vindt plaats in de ont­moe­tings­ruim­te van Ne­der­ma­ze­hof.

Mu­ziek­ac­ti­vi­tei­ten

Mu­ziek kan op ve­le ma­nie­ren een bij­dra­ge le­ve­ren aan het wel­zijn van ou­de­ren met de­men­tie. Mu­ziek kan kal­me­ren, op­vro­lij­ken, sfeer ma­ken, con­tact ma­ken of ver­be­te­ren en aan­zet­ten tot be­we­ging. In Ne­der­ma­ze­hof wor­den re­gel­ma­tig mu­ziek­ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd.

Schil­de­ren

Om de week op maan­dag­mid­dag heb­ben lief­heb­bers de mo­ge­lijk­heid om on­der be­ge­lei­ding van een pro­fes­si­o­nal cre­a­tief aan de slag te gaan met een schil­der­werk.

De­ze ac­ti­vi­teit vindt plaats in de ont­moe­tings­ruim­te van Ne­der­ma­ze­hof.

Sei­zoens­ac­ti­vi­tei­ten

Bij de sei­zoe­nen en de feest­da­gen wordt ook in Ne­der­ma­ze­hof stil­ge­staan. Hier­bij kan ge­dacht wor­den aan een lek­ke­re paaslunch, een kerst­di­ner of een ge­zel­li­ge high tea. Sa­men met fa­mi­lie en dier­ba­ren ge­nie­ten.

Wel­zijns­ac­ti­vi­tei­ten

Be­wo­ners van Ne­der­ma­ze­hof vin­den het erg ge­zel­lig als er klei­ne kin­de­ren op be­zoek ko­men. De peu­ters van de op­vang, leer­lin­gen van Gil­de, kin­de­ren uit de buurt of van de car­na­vals­ver­e­ni­ging ko­men daar­om ge­re­geld langs.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

Een deel van de­ze fa­ci­li­tei­ten en dien­sten vindt u hier­on­der en het to­ta­le over­zicht vindt u hier. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof ligt in de wijk Groe­ne­woud in Weert. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 4 mi­nu­ten loop­af­stand.

Eet­punt Ne­der­ma­ze­hof

In het eet­punt van woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof in het hart van Groe­ne­woud kunt u tus­sen de mid­dag ge­bruik ma­ken van een maal­tijd. Het eet­punt is een sa­men­wer­king met vrij­wil­li­gers.

Gra­tis wi­fi

Er is in woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof gra­tis wi­fi be­schik­baar in de groeps­wo­nin­gen.

Huis­blad Heem­hof­nieuws

Maan­de­lijks ver­schijnt het Heem­hof­nieuws. In dit huis­blad staat in­for­ma­tie over de ac­ti­vi­tei­ten die ge­or­ga­ni­seerd wor­den bin­nen Ne­der­ma­ze­hof.

Kap­per en pe­di­cu­re

In Ne­der­ma­ze­hof is op ge­zet­te tij­den een kap­per en pe­di­cu­re aan­we­zig. Als u hier van ge­bruik wilt ma­ken, kunt u zelf een af­spraak ma­ken.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Tuin

De wo­nin­gen in woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof be­schik­ken over een tuin en ter­ras waar het goed ver­toe­ven is.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de of ver­moei­en­de klus? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in Ne­der­ma­ze­hof komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Nedermazehof Luchtfoto