Weert - Mar­ti­nus

Wo­nen met zorg, in het hart van Weert

In hart­je Weert vindt u het nieu­we Zorg­plein van Land van Hor­ne. Aan het Zorg­plein Land van Hor­ne lig­gen zorg­cen­trum Mar­ti­nus, het Hun­ting­ton­cen­trum, Be­han­del­cen­trum en Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum. Door de­ze ex­per­ti­ses on­der­dak te bie­den in één com­plex bun­de­len we ken­nis en sa­men­wer­king. Dit is een gro­te meer­waar­de voor de zorg en de cli­ënt. Het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus is een mo­dern com­plex met een ge­zel­li­ge gas­te­rij. We bie­den er ver­schil­len­de vor­men van zorg.

Groeps­wo­nin­gen en ap­par­te­men­ten

In zorg­cen­trum Mar­ti­nus zijn ne­gen sfeer­vol­le groeps­wo­nin­gen. Dit noe­men we klein­scha­lig wo­nen. In een groeps­wo­ning wo­nen acht cli­ën­ten. Ie­de­re groeps­wo­ning in het zorg­cen­trum is ge­richt op een spe­ci­fie­ke zorg­vraag. We bie­den er in­ten­sie­ve zorg aan ou­de­ren met de­men­tie of li­cha­me­lij­ke klach­ten en aan cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton. Daar­naast zijn er in de be­staan­de vleu­gel van zorg­cen­trum Mar­ti­nus ook 42 roy­aal op­ge­zet­te ap­par­te­men­ten voor ou­de­ren met so­ma­ti­sche (li­cha­me­lij­ke) klach­ten.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in zorg­cen­trum Mar­ti­nus zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. We be­spre­ken met u en uw man­tel­zor­gers wel­ke zorg en on­der­steu­ning zij kun­nen (blij­ven) bie­den. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast goe­de zorg staan ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer hoog in het vaan­del. Ie­der woon­zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Mar­ti­nus is een mo­dern zorg­cen­trum in het hart van Weert. Gas­te­rij de Man­tel is dé plek waar men­sen el­kaar in het zorg­cen­trum kun­nen ont­moe­ten, bij­voor­beeld on­der het ge­not van een hap­je en een drank­je of tij­dens een ac­ti­vi­teit. In Mar­ti­nus com­bi­ne­ren we pro­fes­si­o­na­li­teit en hui­se­lijk­heid. Ener­zijds bent u er op de juis­te plek voor des­kun­di­ge zorg en an­der­zijds is het de plek waar u woont. We heb­ben er aan­dacht voor wie u bent, wie u was en wie u voor­al in de toe­komst nog wil zijn.

Overige informatie

Be­kijk de­ze vi­deo van zorg­cen­trum Mar­ti­nus

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
Stich­ting Land van Hor­ne, zorg­cen­trum Mar­ti­nus is ge­waar­deerd op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over zorg­cen­trum Mar­ti­nus? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

 

Lees hier meer in­for­ma­tie over de ge­schie­de­nis van zorg­cen­trum Mar­ti­nus.

Activiteiten

Ac­ti­vi­tei­ten

We bie­den in zorg­cen­trum Mar­ti­nus een breed en af­wis­se­lend aan­bod aan ac­ti­vi­tei­ten. De in­vul­ling van de ac­ti­vi­tei­ten is af­han­ke­lijk van de wen­sen en be­hoef­ten van de cli­ën­ten. 

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

Een deel van de­ze fa­ci­li­tei­ten en dien­sten vindt u hier­on­der en het to­ta­le over­zicht vindt u hier. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Een bus­hal­te ligt op cir­ca 2 mi­nu­ten loop­af­stand van zorg­cen­trum Mar­ti­nus in Weert.

Gas­te­rij De Man­tel

Gas­te­rij de Man­tel in zorg­cen­trum Mar­ti­nus is een knus res­tau­rant waar cli­ën­ten, be­zoe­kers en buurt­ge­no­ten kun­nen ge­nie­ten van een kop­je kof­fie. U kunt er ook te­recht voor een lek­ke­re lunch of een ge­zel­lig di­ner.  

Gra­tis wi­fi

Er is in zorg­cen­trum Mar­ti­nus gra­tis wi­fi be­schik­baar. De in­log­ge­ge­vens vindt u op de lo­ca­tie.

Kap­per

'Als uw haar maar goed zit', een be­kend ge­zeg­de dat veel men­sen ter har­te ne­men. Een knip­beurt of uw haar la­ten föh­nen; dat kan bij de kap­sa­lon in Mar­ti­nus.

Par­keer­ge­le­gen­heid

U kunt te­gen be­ta­ling par­ke­ren op het par­keer­ter­rein of in de par­keer­ga­ra­ge bij zorg­cen­trum Mar­ti­nus.

Tuin en dak­tuin

Al­le groeps­wo­nin­gen en af­de­lin­gen van zorg­cen­trum Mar­ti­nus be­schik­ken over een tuin of dak­tuin waar het goed ver­toe­ven is. 

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de of ver­moei­en­de klus? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in Mar­ti­nus komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Zorgcentrum Martinus
Zorg­cen­trum Mar­ti­nus
Infopunt
In­fop­unt
Gasterij de Mantel
Gas­te­rij de Man­tel
Gasterij de Mantel
Gas­te­rij de Man­tel
Terras gasterij de Mantel
Ter­ras gas­te­rij de Man­tel
Groepswoning
Groeps­wo­ning
Groepswoning
Groeps­wo­ning
Daktuinen
Dak­tui­nen