Weert - Hus­ho­ven

Lan­de­lijk en com­for­ta­bel

Aan de rand van Weert ligt woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven. Het com­plex ligt in een nieu­we wijk en kijkt uit over een prach­tig lan­de­lijk ge­bied. Gas­te­rij de Stoof is een cen­tra­le plek bin­nen woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven. Op de­ze sfeer­vol­le plek ont­moe­ten be­wo­ners en buurt­ge­no­ten el­kaar. Ook is ie­der­een van har­te wel­kom in de mooi aan­ge­leg­de, al­ge­me­ne tuin. Hus­ho­ven be­schikt te­vens over twee ge­zel­li­ge bin­nen­tui­nen waar be­wo­ners en hun be­zoek kun­nen ge­nie­ten van het mooie weer.

Klein­scha­lig wo­nen

Bin­nen woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven be­vin­den zich 3 groeps­wo­nin­gen, ook wel klein­scha­lig wo­nen ge­noemd. Hier biedt Stich­ting Land van Hor­ne in­ten­sie­ve zorg aan ou­de­ren met de­men­tie. De­ze klein­scha­li­ge vorm van wo­nen biedt u een vei­li­ge, her­ken­ba­re woon­om­ge­ving, waar­in u zich maxi­maal 'thuis' zult voe­len.

Ap­par­te­men­ten zorg en be­ge­lei­ding

Naast de groeps­wo­nin­gen zijn er bin­nen Hus­ho­ven ook 19 ap­par­te­men­ten waar Land van Hor­ne zorg en be­ge­lei­ding biedt aan ou­de­ren met so­ma­ti­sche (li­cha­me­lij­ke) klach­ten. Het uit­gangs­punt is hier­bij dat u zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk blijft func­ti­o­ne­ren in een vei­li­ge en com­for­ta­be­le om­ge­ving.

Thuis­zorg

Daar­naast zijn er bij Hus­ho­ven huur­ap­par­te­men­ten van Wo­nen Lim­burg. De­ze ap­par­te­men­ten zijn ge­richt op vei­lig en com­for­ta­bel wo­nen. De ap­par­te­men­ten wor­den door de wo­ning­stich­ting ver­huurd. Als be­wo­ner ont­vangt u naar be­hoef­te thuis­zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. Daar­bij kunt u den­ken aan hulp bij het huis­hou­den of per­soon­lij­ke ver­zor­ging. We kun­nen bij­voor­beeld hel­pen bij het was­sen en aan­kle­den. Als het no­dig is, ko­men we meer­de­re ke­ren per dag bij u thuis. Wij kij­ken sa­men met u wel­ke zorg wan­neer no­dig is.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in Hus­ho­ven zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. We be­spre­ken met u en uw man­tel­zor­gers wel­ke zorg en on­der­steu­ning zij kun­nen (blij­ven) bie­den. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast goe­de zorg staan ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer hoog in het vaan­del. Ie­der woon­zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Hus­ho­ven is lan­de­lijk ge­le­gen in een prach­ti­ge om­ge­ving en be­schikt over een sfeer­vol­le gas­te­rij. Er wor­den ook ve­le ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd waar­aan u kunt deel­ne­men. Het woon­zorg­cen­trum be­schikt te­vens over ver­schil­len­de fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen waar­van u ge­bruik kunt ma­ken. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

 

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlWoon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over wo­nen en zorg in woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

 

Lees hier meer over de ge­schie­de­nis van woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven.

Activiteiten

Ac­ti­vi­tei­ten Hus­ho­ven

Bin­nen het klein­scha­lig wo­nen bie­den we zorg en wel­zijn aan bin­nen een hui­se­lij­ke sfeer. Er wordt ge­ke­ken naar de mo­ge­lijk­he­den bij de be­wo­ner en niet de be­per­kin­gen, waar­door het ac­ti­vi­tei­ten­aan­bod heel af­wis­se­lend en breed kan zijn.

Be­we­gings­ac­ti­vi­tei­ten

Op maan­dag kunt u uw con­di­tie op pijl hou­den tij­dens het gym­men. An­de­re graag ge­da­ne be­we­gings­ac­ti­vi­tei­ten zijn het wer­ken in de tuin van woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven en op pad gaan met de rol­stoel­fiets.

Huis­hou­de­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten klein­scha­lig wo­nen

Af­was­sen, mee­hel­pen met ko­ken, het bed op­ma­ken, de was weg­bren­gen of jam ma­ken. In de groeps­wo­nin­gen van Hus­ho­ven wordt u be­trok­ken bij al­le da­ge­lijks huis­hou­de­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten. Zo­wel in de wo­ning als in de al­ge­me­ne ruim­te.

Open in­loop

Tij­dens de open in­loop is ie­der­een van har­te wel­kom in Gas­te­rij de Stoof. Er wor­den al­ler­lei spel­len en ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd van Rum­mi­kub tot kaar­ten en van knut­se­len tot bloem­schik­ken. Al­les is mo­ge­lijk! Ook voor het ma­ken van een praat­je bent u van har­te wel­kom.

Van maan­dag tot en met vrij­dag tus­sen 14.00 uur en 17.00 uur kun­nen be­wo­ners en men­sen van bui­ten­af deel­ne­men aan de spel­len en ac­ti­vi­tei­ten in Gas­te­rij de Stoof. Voor be­paal­de ac­ti­vi­tei­ten kan een bij­dra­ge ge­vraagd wor­den.

Schil­de­ren

Ie­de­re dins­dag­mid­dag kunt u schil­de­ren on­der lei­ding van kunst­schil­der Jan van Riet in de ruim­te Beej Lie­be. Cre­a­tief of niet? Ie­der­een kan schil­de­ren. Wan­neer u durft, ko­men de mooi­ste cre­a­ties tot stand.

Van de schil­der­wer­ken wor­den kaar­ten ge­maakt en de wer­ken wor­den ge­re­geld ten­toon­ge­steld tij­dens ex­po­si­ties. Wan­neer het mooi weer is schil­de­ren we ook vaak bui­ten.

Sei­zoens­ge­rich­te ac­ti­vi­tei­ten

Na­tuur­lijk is er ook aan­dacht voor sei­zoens­ge­rich­te ac­ti­vi­tei­ten in woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven. De­ze vin­den plaats in Gas­te­rij de Stoof. Ie­der­een is van har­te wel­kom.

Met car­na­val zijn er op­tre­dens en is er het ha­ring­hap­pen. Tij­dens Pa­sen kunt u aan­schui­ven voor een heer­lij­ke paas­brunch. Het voor­jaar wordt in­ge­luid met een voor­jaars­markt en een zo­mer is geen zo­mer zon­der een lek­ke­re bar­be­cue. In de­cem­ber is er een ge­zel­li­ge Sin­ter­klaas­ac­ti­vi­teit. Mid­dels af­fi­ches wor­den de ac­ti­vi­tei­ten aan­ge­kon­digd in Gas­te­rij de Stoof. Ie­der­een is van har­te wel­kom.

Wan­de­len

Als het weer het toe­laat ma­ken on­ze vrij­wil­li­gers graag een wan­de­ling met u. Op de kof­fie in de buurt of lek­ker ge­nie­ten van de na­tuur. Ook de mooie vo­li­è­re bij Hus­ho­ven wordt re­gel­ma­tig be­zocht.

Wijk­ge­rich­te ac­ti­vi­tei­ten

De nau­we band van het woon­zorg­cen­trum met de wijk Hus­ho­ven in Weert re­sul­teert in ge­za­men­lij­ke wijk­ge­rich­te ac­ti­vi­tei­ten. Daar­bij kan ge­dacht wor­den aan een wijk­ont­bijt, een wijk­wan­de­ling, een be­zoek van kin­de­ren aan het woon­zorg­cen­trum of de vie­ring van Sint Maar­ten sa­men met de school.

Jeu-de-bou­les-baan

Ge­zel­lig sa­men in de bui­ten­lucht een toe­gan­ke­lijk spel spe­len, dat kan bij Hus­ho­ven op de jeu-de-bou­les-baan. 

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

Een deel van de­ze fa­ci­li­tei­ten en dien­sten vindt u hier­on­der en het to­ta­le over­zicht vindt u hier. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Bij woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven ligt een bus­hal­te op cir­ca 2 mi­nu­ten loop­af­stand.

Bil­jart

Hebt u al­tijd al bil­jart ge­speeld of wilt u het eens pro­be­ren? In Hus­ho­ven is een bil­jart aan­we­zig dus u kunt uw hob­by blij­ven be­oe­fe­nen of eens een spel­le­tje pro­be­ren.

Gas­te­rij De Stoof

In woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven vindt u Gas­te­rij de Stoof. Met een warm of ver­fris­send drank­je, bij een klei­ne maal­tijd of tij­dens een drie­gan­gen­di­ner kunt u in de gas­te­rij ge­nie­ten van het wij­de uit­zicht over het groe­ne land. Ook buurt­be­wo­ners we­ten de­ze ge­zel­li­ge gas­te­rij goed te vin­den. 

 

Gra­tis wi­fi

Er is in de groeps­wo­nin­gen van woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven gra­tis wi­fi be­schik­baar. Even­als in Gas­te­rij de Stoof.

Kap­per

In Hus­ho­ven is op dins­dag een kap­per aan­we­zig. Wan­neer u hier ge­bruik van wilt ma­ken, kunt u zelf een af­spraak plan­nen. 

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven is gra­tis par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Tuin

De groeps­wo­nin­gen van het klein­scha­lig wo­nen van Hus­ho­ven be­schik­ken over twee knus­se bin­nen­tui­nen waar het goed ver­toe­ven is. Daar­naast is er ook een mooi aan­ge­leg­de, ge­zel­li­ge, al­ge­me­ne tuin waar ie­der­een van har­te wel­kom is.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de of ver­moei­en­de klus? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in Hus­ho­ven komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Hushoven Luchtfoto
Hoofdingang
Gasterij De Stoof
Groepswoning keuken