In hart­je Weert ligt het nieu­we woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof. Van­we­ge de cen­tra­le lig­ging in de stad hebt u al­ler­lei voor­zie­nin­gen bin­nen hand­be­reik. In het woon­zorg­cen­trum zelf is de ont­moe­tings­ruim­te de cen­tra­le plek. Be­wo­ners en buurt­ge­no­ten ont­moe­ten el­kaar hier on­der het ge­not van een kop­je kof­fie of tij­dens een van de va­ri­ë­ren­de ac­ti­vi­tei­ten.

Klein­scha­lig wo­nen

We bie­den ver­schil­len­de vor­men van zorg in Hor­ne­hoof. Er zijn in het woon­zorg­cen­trum 6 groeps­wo­nin­gen ge­cre­ëerd, ook wel klein­scha­lig wo­nen ge­noemd. Hier biedt Stich­ting Land van Hor­ne in­ten­sie­ve zorg aan ou­de­ren met de­men­tie. De­ze klein­scha­li­ge vorm van wo­nen biedt u een vei­li­ge, her­ken­ba­re woon­om­ge­ving, waar­in u zich maxi­maal 'thuis' zult voe­len.

Ap­par­te­men­ten zorg en be­ge­lei­ding

Naast de groeps­wo­nin­gen zijn er bin­nen Hor­ne­hoof ook 31 ap­par­te­men­ten waar Land van Hor­ne zorg en be­ge­lei­ding biedt aan ou­de­ren met so­ma­ti­sche (li­cha­me­lij­ke) klach­ten. Het uit­gangs­punt is hier­bij dat u zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk blijft func­ti­o­ne­ren in een vei­li­ge en com­for­ta­be­le om­ge­ving.

Thuis­zorg

Tot slot zijn er in Hor­ne­hoof ook ap­par­te­men­ten te huur via Wo­nen Lim­burg. De­ze ap­par­te­men­ten zijn ge­richt op vei­lig en com­for­ta­bel wo­nen. Als be­wo­ner ont­vangt u naar be­hoef­te thuis­zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. Daar­bij kunt u den­ken aan hulp bij het huis­hou­den of per­soon­lij­ke ver­zor­ging. We kun­nen bij­voor­beeld hel­pen bij het was­sen en aan­kle­den. Als het no­dig is, ko­men we meer­de­re ke­ren per dag bij u thuis. Wij kij­ken sa­men met u wel­ke zorg wan­neer no­dig is.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in Hor­ne­hoof zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. We be­spre­ken met u en uw man­tel­zor­gers wel­ke zorg en on­der­steu­ning zij kun­nen (blij­ven) bie­den. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast goe­de zorg staan ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer hoog in het vaan­del. Ie­der woon­zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Hor­ne­hoof ligt vlak bij het cen­trum van Weert waar­door ve­le voor­zie­nin­gen bin­nen hand­be­reik zijn. Er wor­den in de ont­moe­tings­ruim­te, ge­naamd 't Gaf­fel, ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd door be­wo­ners en vrij­wil­li­gers. Ie­der­een is van har­te wel­kom om hier­aan deel te ne­men. Het woon­zorg­cen­trum be­schikt te­vens over ver­schil­len­de fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen waar­van u ge­bruik kunt ma­ken.

Ove­ri­ge in­for­ma­tie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Stich­ting Land van Hor­ne, Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof is ge­waar­deerd op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over wo­nen en zorg in woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo@land­van­hor­ne.nl

 

Activiteiten

Ac­ti­vi­tei­ten Hor­ne­hoof

Bin­nen het klein­scha­lig wo­nen bie­den we zorg en wel­zijn aan bin­nen een hui­se­lij­ke sfeer. Er wordt ge­ke­ken naar de mo­ge­lijk­he­den van de be­wo­ner en niet de be­per­kin­gen, waar­door het ac­ti­vi­tei­ten­aan­bod heel af­wis­se­lend en breed kan zijn.

Be­we­gings­ac­ti­vi­tei­ten

Er wor­den in woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof ver­schil­len­de be­we­gings­ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd om uw con­di­tie op pijl te hou­den.

Huis­hou­de­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten klein­scha­lig wo­nen

Af­was­sen, mee­hel­pen met ko­ken, het bed op­ma­ken, de was weg­bren­gen of jam ma­ken. In de groeps­wo­nin­gen van Hor­ne­hoof wordt u be­trok­ken bij al­le da­ge­lijks huis­hou­de­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten.

Open in­loop

Tij­dens de open in­loop is ie­der­een van har­te wel­kom in 't Gaf­fel, de ont­moe­tings­ruim­te van Hor­ne­hoof. Er wor­den al­ler­lei ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd van een kook­work­shop of koers­bal­len tot een mu­ziek­mid­dag. Al­les is mo­ge­lijk! Ook voor het ma­ken van een praat­je bent u van har­te wel­kom.

Sei­zoens­ge­rich­te ac­ti­vi­tei­ten

Na­tuur­lijk is er ook aan­dacht voor sei­zoens­ge­rich­te ac­ti­vi­tei­ten in woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof. De­ze vin­den plaats in de ont­moe­tings­ruim­te van het woon­zorg­cen­trum. Ie­der­een is van har­te wel­kom. 

 

 

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

Een deel van de­ze fa­ci­li­tei­ten en dien­sten vindt u hier­on­der en het to­ta­le over­zicht vindt u hier. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof ligt dicht­bij het cen­trum van Weert. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 2 mi­nu­ten loop­af­stand.

Gra­tis wi­fi

Er is in woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof gra­tis wi­fi be­schik­baar.

Ont­moe­tings­ruim­te 't Gaf­fel

Cen­traal in woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof vindt u de ont­moe­tings­ruim­te ge­naamd 't Gaf­fel. De ont­moe­tings­ruim­te be­staat uit di­ver­se klei­ne­re ruim­tes waar be­wo­ners en wijk­be­wo­ners el­kaar kun­nen ont­moe­ten. Het is een laag­drem­pe­li­ge en uit­no­di­gen­de plek, waar ac­ti­vi­tei­ten plaats­vin­den die zo­veel als mo­ge­lijk voor en door be­wo­ners en vrij­wil­li­gers ge­or­ga­ni­seerd wor­den.

Tuin

De groeps­wo­nin­gen van het klein­scha­lig wo­nen van Hor­ne­hoof be­schik­ken over ge­zel­li­ge bin­nen­tui­nen en bal­kons waar het goed ver­toe­ven is. Daar­naast is er ook een ge­zel­lig ter­ras bij de open­ba­re ont­moe­tings­ruim­te, hier is ie­der­een van har­te wel­kom. 

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de of ver­moei­en­de klus? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in Hor­ne­hoof komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Breiclubje
Brei­club­je
't Gaffel
't Gaf­fel
Kopje koffie in 't Gaffel
Kop­je kof­fie in 't Gaf­fe
Een praatje maken
Een praat­je ma­ken
Hornehoof
Hor­ne­hoof