Stramp­roy - Rust in Roy

Ou­de­ren­zorg in Stramp­roy

Voor de mees­te in­wo­ners van Stramp­roy is Rust in Roy een be­kend be­grip. Het be­jaar­den­te­huis van vroe­ger is uit­ge­groeid tot een zorg­cen­trum waar al­le vor­men van ou­de­ren­zorg ge­bo­den wor­den.

Zorg met ver­blijf en be­han­de­ling

Rust in Roy heeft ap­par­te­men­ten waar we zorg met ver­blijf en be­han­de­ling (ver­ple­ging) bie­den. Daar­naast zijn er in Rust in Roy ap­par­te­men­ten spe­ci­aal voor ou­de­ren met de­men­tie. Aan­gren­zend aan het zorg­cen­trum be­vin­den zich 52 huur­ap­par­te­men­ten van wo­ning­stich­ting St. Jo­seph.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in Rust in Roy zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. We be­spre­ken met u en uw man­tel­zor­gers wel­ke zorg en on­der­steu­ning zij kun­nen (blij­ven) bie­den. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Goe­de en pas­sen­de zorg is erg be­lang­rijk maar daar­naast staan ook ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer cen­traal. Ie­der zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Rust in Roy is een ge­zel­lig zorg­cen­trum waar van al­les te be­le­ven is. Er wor­den di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd en u kunt er ge­bruik ma­ken van ve­le fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorg­cen­trum Rust in Roy heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over zorg­cen­trum Rust in Roy? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

 

Lees hier meer over de ge­schie­de­nis van zorg­cen­trum Rust in Roy.

Activiteiten

Ac­ti­vi­tei­ten in de huis­ka­mer

Bin­nen de hui­se­lij­ke om­ge­ving van de huis­ka­mers vin­den di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten plaats. Spe­ci­aal voor ou­de­ren met de­men­tie vindt er in de huis­ka­mer psy­cho­ge­ri­a­tri­sche schil­der­les plaats. Ook zijn er re­gel­ma­tig spel­len om uw ge­heu­gen te trai­nen en an­de­re denk­spel­len.

Be­we­gen

Be­we­ging is goed voor li­chaam en geest. Door re­gel­ma­tig te be­we­gen ver­be­tert uw spier­kracht, con­di­tie en ba­lans. Hier­door is het ge­mak­ke­lij­ker da­ge­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten te blij­ven doen. Be­we­gen draagt bij aan de zelf­stan­dig­heid en is ook leuk om te doen. U kunt bij­voor­beeld deel­ne­men aan groeps­les­sen be­we­gen of het wan­del­club­je.

Gro­te­re ac­ti­vi­tei­ten

In zorg­cen­trum Rust in Roy wor­den ook re­gel­ma­tig spe­ci­a­le of gro­te­re ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd. Daar­bij kunt u den­ken aan op­tre­dens, mo­de­shows en sei­zoens­ge­bon­den ac­ti­vi­tei­ten zo­als car­na­val, een kerst­markt en een sin­ter­klaas­vie­ring.

In­di­vi­du­e­le ac­ti­vi­tei­ten

Vindt u het fijn om in­di­vi­du­eel een ac­ti­vi­teit te on­der­ne­men? In over­leg met u wordt een vrij­wil­li­ger ge­zocht om sa­men een ac­ti­vi­teit te on­der­ne­men. U kunt den­ken aan het be­luis­te­ren van mu­ziek, het spe­len van een spel, een eind­je wan­de­len of het kij­ken van fo­to's.

Ont­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten

Naast de an­de­re we­ke­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­seert zorg­cen­trum Rust in Roy di­ver­se ont­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten, waar­on­der een sfeer­vol­le mu­ziek­avond. On­der be­ge­lei­ding van en­thou­si­as­te vrij­wil­li­gers ont­moe­ten cli­ën­ten, buurt­be­wo­ners en fa­mi­lie­le­den el­kaar.

Spel

Van kinds af aan zijn we er al mee in de weer en het blijft leuk, de ge­zel­schaps­spe­len. In Rust in Roy kunt u tij­dens de open in­loop on­der an­de­re kie­nen, bil­jar­ten en kaar­ten. Ook an­de­re ge­zel­li­ge spel­len wor­den graag ge­speeld.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

Een deel van de­ze fa­ci­li­tei­ten en dien­sten vindt u hier­on­der en het to­ta­le over­zicht vindt u hier. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Zorg­cen­trum Rust in Roy ligt in de di­rec­te na­bij­heid van het cen­trum van Stramp­roy. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 4 mi­nu­ten loop­af­stand.

Bin­nen­tuin

Zorg­cen­trum Rust in Roy be­schikt over ver­schil­len­de ter­ras­sen waar het heer­lijk ver­toe­ven is.

Gas­te­rie De Nao­ber

In het ge­moe­de­lij­ke Stramp­roy, net te­gen de Bel­gi­sche grens, ligt Rust in Roy. Gas­te­rie De Nao­ber is de gas­te­rij van Rust in Roy dat de­zelf­de ge­moe­de­lij­ke sfeer kent als het dorp. Veel om­wo­nen­den ko­men naar de gas­te­rij voor een klei­ne ver­sna­pe­ring, een kop­je kof­fie of het me­nu van de dag. 

Gra­tis wi­fi

Er is in zorg­cen­trum Rust in Roy gra­tis wi­fi be­schik­baar in het res­tau­rant.

Ka­pel

In zorg­cen­trum Rust in Roy is een ka­pel aan­we­zig. HIer kunt u vrij ge­bruik van ma­ken. 

Kap­per

In zorg­cen­trum Rust in Roy is een kap­sa­lon aan­we­zig. Wan­neer u hier ge­bruik van wilt ma­ken kunt u zelf een af­spraak plan­nen.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij zorg­cen­trum Rust in Roy is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de of ver­moei­en­de klus? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in Rust in Roy komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Luchtfoto voorzijde Rust in Roy
Hoofdingang
Receptie
Activiteiten op de afdeling
Activiteiten