Stramp­roy - Kwar­tier­stae­te

Mid­den in het dorp­se le­ven

In Stramp­roy ligt woon­zorg­cen­trum Kwar­tier­stae­te. In dit mo­der­ne en sfeer­vol­le woon­zorg­cen­trum wo­nen ou­de­ren zelf­stan­dig met on­der­steu­ning van de thuis­zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. Het com­plex is cen­traal ge­le­gen aan het Kerk­plein in Stramp­roy en heeft een prach­ti­ge tuin.

Thuis­zorg

Kwar­tier­stae­te heeft di­ver­se ap­par­te­men­ten. 30 daar­van heb­ben zorg­voor­zie­nin­gen en zijn ge­richt op vei­lig en com­for­ta­bel wo­nen. De ap­par­te­men­ten zijn ge­schikt ge­maakt voor rol­stoel­ge­brui­kers. De ap­par­te­men­ten wor­den door de wo­ning­stich­ting ver­huurd. Als be­wo­ner ont­vangt u naar be­hoef­te thuis­zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. Daar­bij kunt u den­ken aan hulp bij het huis­hou­den of per­soon­lij­ke ver­zor­ging. We kun­nen u bij­voor­beeld hel­pen bij het was­sen en aan­kle­den. Als het no­dig is, ko­men we meer­de­re ke­ren per dag bij u thuis. Wij kij­ken sa­men met u wel­ke zorg wan­neer no­dig is.

Dag­ac­ti­vi­tei­ten in groeps­ver­band

In Kwar­tier­stae­te bie­den we daar­naast dag­ac­ti­vi­tei­ten in groeps­ver­band aan zelf­stan­dig wo­nen­de ou­de­ren.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast zorg op maat zijn ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer na­tuur­lijk erg be­lang­rijk. Ie­de­re lo­ca­tie van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Kwar­tier­stae­te be­schikt over een prach­ti­ge tuin waar het heer­lijk ver­toe­ven is. U kunt van de voor­zie­nin­gen van zorg­cen­trum Rust in Roy ge­bruik ma­ken, ook kunt u hier deel­ne­men aan ge­zel­li­ge ac­ti­vi­tei­ten.

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlThuis­zorg Stramp­roy is ge­waar­deerd op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over wo­nen en zorg in woon­zorg­cen­trum Kwar­tier­stae­te? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

Activiteiten

Ac­ti­vi­tei­ten

De be­wo­ners­com­mis­sie or­ga­ni­seert re­gel­ma­tig ac­ti­vi­tei­ten in woon­zorg­cen­trum Kwar­tier­stae­te. Ook bent u van har­te wel­kom bij de di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten in het naast­ge­le­gen zorg­cen­trum Rust in Roy in Stramp­roy.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

In het woon­zorg­cen­trum bie­den we di­ver­se aan­vul­len­de fa­ci­li­tei­ten en dien­sten. De­ze vindt u hier­on­der. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Woon­zorg­cen­trum Kwar­tier­stae­te ligt in de kern van Stramp­roy en is goed be­reik­baar met het open­baar ver­voer. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 3 mi­nu­ten loop­af­stand.

Eet­punt in Stramp­roy

Als be­wo­ner van woon­zorg­cen­trum Kwar­tier­stae­te kunt u in zorg­cen­trum Rust in Roy u te­recht bij het eet­punt voor een klei­ne ver­sna­pe­ring, een kop­je kof­fie of het me­nu van de dag. Veel om­wo­nen­den ko­men naar het eet­punt, dat de­zelf­de ge­moe­de­lij­ke sfeer kent als het dorp.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij woon­zorg­cen­trum Kwar­tier­stae­te is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

 

Tuin

Woon­zorg­cen­trum Kwar­tier­stae­te be­schikt over een prach­ti­ge tuin waar het goed toe­ven is.

Luchtfoto voorzijde Kwartierstaete
Hoofdingang
Gallerij
Binnenplaats
Dagopvang