So­me­ren - Wit­ven

Rus­tie­ke lo­ca­tie in het bui­ten­ge­bied

Aan de rand van de Stra­brecht­se Hei­de in So­me­ren be­vindt zich zorg­cen­trum Wit­ven. Door de bij­zon­de­re lig­ging van het zorg­cen­trum en de gro­te tuin kan er vol­op ge­tui­nierd en ge­wan­deld wor­den. Daar­naast zijn er ook nog die­ren om te ver­zor­gen. In zorg­cen­trum Wit­ven kunt u vol­op ge­nie­ten van de na­tuur­lij­ke om­ge­ving.

Soor­ten zorg

Wit­ven heeft ap­par­te­men­ten voor cli­ën­ten met so­ma­ti­sche (li­cha­me­lij­ke) klach­ten. Hier biedt Stich­ting Land van Hor­ne zorg met ver­blijf, ook wel ver­zor­gings­huis­zorg ge­noemd. Daar­naast wordt er zorg met ver­blijf en be­han­de­ling ge­bo­den, ook wel ver­pleeg­huis­zorg. Te­vens is het mo­ge­lijk om ge­bruik te ma­ken van de mo­ge­lijk­heid tot kort­du­rend ver­blijf (WMO en ELV laag) in zorg­cen­trum Wit­ven.

Thuis­zorg

Stich­ting Land van Hor­ne ver­huurt bij zorg­cen­trum Wit­ven ook ap­par­te­men­ten waar we thuis­zorg bie­den.  

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in Wit­ven zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Goe­de en pas­sen­de zorg is erg be­lang­rijk, maar daar­naast staan ook ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer cen­traal. Ie­der zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Wit­ven is een na­tuur­lijk ge­le­gen lo­ca­tie in So­me­ren. In het zorg­cen­trum zijn ver­schil­len­de fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen waar u ge­bruik van kunt ma­ken. Ook wor­den er ve­le ge­zel­li­ge ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd waar­aan u kunt deel­ne­men. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorg­cen­trum Wit­ven heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over zorg­cen­trum Wit­ven? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

Activiteiten

Avond­ac­ti­vi­tei­ten

Ook in de avond wor­den er leu­ke ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd in Wit­ven. Wat dacht u van een ge­zel­li­ge sjoe­l­avond, een mee­zin­guur­tje of een film­avond. Er is voor ie­der wat wils.

Duo­fiets

Op pad met de duo­fiets. Lek­ker fiet­sen door de na­tuur of naar be­ken­de plek­ken van vroe­ger. Met de duo­fiets kunt u er sa­men eens lek­ker op uit gaan.

Gro­te ac­ti­vi­tei­ten

Naast de we­ke­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten zijn er door het jaar heen ook gro­te­re ac­ti­vi­tei­ten in zorg­cen­trum Wit­ven. Daar­bij kunt u den­ken aan een op­tre­den van een koor of een dans­groep, een uit­stap­je, een bar­be­cue, een ijs­mid­dag, bak­ac­ti­vi­tei­ten, een friet­wa­gen en the­ma­mid­da­gen.

Kaar­ten en kie­nen

Jo­ke­ren, rik­ken, dui­zen­den en krui­sen. Men krijgt er geen ge­noeg van. Meer­de­re ke­ren per week kaar­ten de be­wo­ners van Wit­ven ge­za­men­lijk. Naast kaar­ten is kie­nen ook een van de fa­vo­rie­te spel­len van de be­wo­ners van Wit­ven. Een keer in de maand wordt dit span­nen­de spel ge­or­ga­ni­seerd.

Meer Be­we­gen voor Ou­de­ren

Zo­lang mo­ge­lijk zelf de din­gen blij­ven doen be­te­kent zelf­stan­dig­heid. Dit kunt u me­de be­rei­ken door mee te doen aan on­ze be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten. Ie­der op de ma­nier die bij hem of haar past, uit­da­gend maar wel haal­baar.

Schil­de­ren en boet­se­ren

Cre­a­tief aan de slag met verf, kwast en doek of met klei. Een ge­dach­te om­zet­ten tot een schil­der­stuk of boet­seer­werk. In zorg­cen­trum Wit­ven kunt u ge­zel­lig en cre­a­tief aan de slag.

Wan­de­len

Ge­nie­ten van de na­tuur en het mooie weer, lek­ker naar bui­ten. Meer­de­re mo­men­ten in de week kunt u er­op­uit om lek­ker te gaan wan­de­len. Een keer in de maand wordt de markt van So­me­ren be­zocht. Lek­ker rond­strui­nen langs de kraam­pjes.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

In het zorg­cen­trum bie­den we di­ver­se aan­vul­len­de fa­ci­li­tei­ten en dien­sten. De­ze vindt u hier­on­der. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Zorg­cen­trum Wit­ven ligt bui­ten het cen­trum van So­me­ren. Een bus­hal­te voor de buurt­bus ligt op het ter­rein van zorg­cen­trum Wit­ven. De re­gio bus stopt bij de bus­hal­te voor de in­gang van de Beu­ven­laan op de Pro­vin­ci­a­le weg.

Bi­bli­o­theek

U kunt in zorg­cen­trum Wit­ven vrij boe­ken le­nen. In­dien u niet in de ge­le­gen­heid bent zelf uw boe­ken te ha­len, dan kan een vrij­wil­li­ger de ge­wens­te boe­ken bren­gen.

Bil­jart

Hebt u al­tijd al bil­jart ge­speeld of wilt u het eens pro­be­ren? In Wit­ven is een bil­jart aan­we­zig dus u kunt uw hob­by blij­ven be­oe­fe­nen of eens een spel­le­tje pro­be­ren.

Gra­tis wi­fi

Er is in zorg­cen­trum Wit­ven gra­tis wi­fi be­schik­baar in res­tau­rant \'t Ven­ster.

Huis­blad het Kla­vier

Twee­maan­de­lijks ver­schijnt het Kla­vier. In dit huis­blad staat on­der an­de­re in­for­ma­tie over ac­ti­vi­tei­ten, ope­nings­tij­den van on­ze voor­zie­nin­gen en in­for­ma­tie van­uit de cli­ën­ten­raad.

Ka­pel

Zorg­cen­trum Wit­ven be­schikt over een ka­pel waar u vrij ge­bruik van kunt ma­ken. Er wor­den ook li­tur­gi­sche vie­rin­gen ge­hou­den.

Kap­per

In Wit­ven is een kap­sa­lon aan­we­zig waar u te­recht kunt. Als u hier ge­bruik van wilt ma­ken, kunt u zelf een af­spraak plan­nen.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij zorg­cen­trum Wit­ven is gra­tis par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Gas­te­rij en win­kel

In de gas­te­rij 't Ven­ster kunt u gra­tis kof­fie en thee drin­ken. On­der­tus­sen kunt u een krant­je le­zen van de lees­ta­fel of een praat­je ma­ken. Ook is er in 't Ven­ster een win­kel­tje aan­we­zig.

Tuin en Grad­jes bees­ten­boel

Wit­ven be­schikt over een rui­me tuin waar u heer­lijk kunt ver­toe­ven. Ver­der vindt u in de tuin ook een mooi die­ren­parkje ge­naamd Grad­jes bees­ten­boel.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de klus of wel­licht ver­moei­end? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in Wit­ven komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Luchtfoto voorzijde Witven
Hoofdingang
Lekker naar buiten
Gradjes Beestenboel
De kapel