So­me­ren - Ee­gels­hoe­ve

Een vor­ste­lij­ke lo­ca­tie

Woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve is een mo­dern woon­zorg­cen­trum in So­me­ren. Vroe­ger was op de­ze plaats een kas­teel en la­ter een boer­de­rij met de naam Ee­gels­hoe­ve te vin­den. Hier dankt het woon­zorg­cen­trum, dat in 2010 ge­re­a­li­seerd is, haar naam aan. In woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve vindt u ver­schil­len­de vor­men van ou­de­ren­zorg en di­ver­se voor­zie­nin­gen on­der één dak.

Zorg en voor­zie­nin­gen on­der één dak

Bin­nen woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve be­vin­den zich 4 groeps­wo­nin­gen, ook wel klein­scha­lig wo­nen ge­noemd. Hier biedt Stich­ting Land van Hor­ne in­ten­sie­ve zorg aan ou­de­ren met de­men­tie. De­ze klein­scha­li­ge vorm van wo­nen biedt u een vei­li­ge, her­ken­ba­re woon­om­ge­ving, waar­in u zich maxi­maal 'thuis' zult voe­len. Daar­naast zijn er 60 huur­ap­par­te­men­ten van Wo­nen Lim­burg ge­richt op vei­lig en com­for­ta­bel wo­nen.

Thuis­zorg

In de huur­ap­par­te­men­ten van Wo­nen Lim­burg biedt Stich­ting Land van Hor­ne thuis­zorg. Daar­bij kunt u den­ken aan hulp bij het huis­hou­den of per­soon­lij­ke ver­zor­ging. We kun­nen bij­voor­beeld hel­pen bij het was­sen en aan­kle­den. Als het no­dig is, ko­men we meer­de­re ke­ren per dag bij u thuis. Wij kij­ken sa­men met u wel­ke zorg wan­neer no­dig is.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in Ee­gels­hoe­ve zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. We be­spre­ken met u en uw man­tel­zor­gers wel­ke zorg en on­der­steu­ning zij kun­nen (blij­ven) bie­den. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast de best pas­sen­de zorg zijn ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer na­tuur­lijk erg be­lang­rijk. Ie­de­re lo­ca­tie van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Ee­gels­hoe­ve be­schikt over ver­schil­len­de voor­zie­nin­gen, waar­on­der een gas­te­rij waar u heer­lijk kunt eten. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlWoon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over wo­nen en zorg in woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

 

Lees hier meer over de ge­schie­de­nis van voor­ma­lig zorg­cen­trum Wit­ven, ook ge­ves­tigd in So­me­ren.

Activiteiten

Ee­gels­hoe­ve in be­we­ging

Be­we­gen is na­tuur­lijk erg be­lang­rijk. Daar­om is er in Ee­gels­hoe­ve ie­de­re week een uur waar­in vol­op wordt be­wo­gen. Ee­gels­hoe­ve in be­we­ging!

Duo­fiets en rol­stoel­fiets

Op pad met de duo- of rol­stoel­fiets. Lek­ker fiet­sen door de na­tuur of naar be­ken­de plek­ken van vroe­ger. Met de duo­fiets of de roel­stoel­fiets kunt u er sa­men eens lek­ker op uit gaan.

Gro­te ac­ti­vi­tei­ten

Door het jaar heen wordt in Ee­gels­hoe­ve aan­dacht be­steed aan fes­ti­vi­tei­ten. Zo zijn er sfeer­vol­le kerst­con­cer­ten, brui­sen­de car­na­vals­bij­een­kom­sten met een ei­gen prins en prin­ses, waar­bij ook de Meer­poel aan­we­zig is en in de zo­mer is het na­tuur­lijk tijd voor een lek­ke­re bar­be­cue.

Kaart en Rum­mi­kub avond

Lek­ker kaar­ten of een span­nend spel­le­tje Rum­mi­kub. In Ee­gels­hoe­ve kunt u aan­schui­ven om ge­za­men­lijk een ge­zel­lig spel­le­tje te spe­len.

Kie­nen

Dit span­nen­de spel wordt ook in Ee­gels­hoe­ve ge­or­ga­ni­seerd. Lek­ker ont­span­nen met een tik­kel­tje ge­zon­de span­ning. Want wie weet gaat u er met de prijs van­door.

Mu­ziek

Maan­de­lijks is er in woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve een lie­de­ren­ta­fel. Ook zijn er re­gel­ma­tig mu­ziek­ac­ti­vi­tei­ten en Ee­gels­hoe­ve be­schikt over een ei­gen koor: de Ee­gel­lan­ders.

Schil­ders­club

Cre­a­tief aan de slag met verf, kwast en doek. Een ge­dach­te om­zet­ten tot een schil­der­stuk. In woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve is een ge­zel­li­ge schil­der­club waar u lek­ker aan de slag kunt.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

Een deel van de­ze fa­ci­li­tei­ten en dien­sten vindt u hier­on­der en het to­ta­le over­zicht vindt u hier. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve ligt aan de Ter Hof­stad­laan in So­me­ren. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 2 mi­nu­ten loop­af­stand.

Gas­te­rij Ee­gels­hoe­ve

In Gas­te­rij Ee­gels­hoe­ve in So­me­ren kunt u heer­lijk eten of een ge­zel­lig feest­je vie­ren. El­ke mid­dag en avond wordt er een lek­ke­re en ge­zon­de lunch en di­ner ge­ser­veerd. U kunt uw maal­tijd zelf sa­men­stel­len uit een steeds wis­se­lend aan­bod. Ook is er een klei­ne kaart en na­tuur­lijk kunt u er te­recht voor een lek­ker kop­je kof­fie. Fa­mi­lie­le­den en buurt­ge­no­ten zijn er ook van har­te wel­kom.

 

 

Gra­tis wi­fi

Er is in woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve gra­tis wi­fi be­schik­baar in de groeps­wo­nin­gen en de Gas­te­rij.

Huis­blad het Kla­vier

Maan­de­lijks ver­schijnt huis­blad het Kla­vier. In dit huis­blad staat in­for­ma­tie over de ac­ti­vi­tei­ten, ope­nings­tij­den van on­ze voor­zie­nin­gen, in­for­ma­tie van­uit de cli­ën­ten­raad en di­ver­se ar­ti­ke­len ge­schre­ven door on­ze me­de­wer­kers, vrij­wil­li­gers en cli­ën­ten.

Kap­sa­lon

'Als uw haar maar goed zit', een be­kend ge­zeg­de dat veel men­sen ter har­te ne­men. Een knip­beurt of uw haar la­ten föh­nen; dat kan bij de kap­sa­lon in Ee­gels­hoe­ve.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Stil­te­cen­trum

Er is in woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve een stil­te­cen­trum aan­we­zig. De­ze ruim­te is voor ie­der­een vrij toe­gan­ke­lijk. Ook wor­den er li­tur­gi­sche vie­rin­gen ge­hou­den.

Tuin

Woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve be­schikt over een mooie tuin waar het goed toe­ven is.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de of ver­moei­en­de klus? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in Ee­gels­hoe­ve komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Win­kel

In het woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve is een han­dig win­kel­tje waar u di­ver­se da­ge­lijk­se be­no­digd­he­den kunt ko­pen. Brood, zak­doek­jes en post­ze­gels bij­voor­beeld.

Luchtfoto voorzijde Eegelshoeve
Aankomst bij Eegelshoeve
Vooraanzicht Eegelshoeve
Kapsalon
Activiteiten voor jong én oud
Kaarten
Terras