Os­pel - Aan Stad-thoês

Zelf­stan­dig wo­nen met zorg en wel­zijn

Woon­zorg­cen­trum Aan Stad-thoês is ge­le­gen in het cen­trum van het dorp Os­pel. U wilt na­tuur­lijk zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig blij­ven wo­nen, ook wan­neer u zorg no­dig hebt. Het com­plex van Aan Stad-thoês is een bij­zon­der pro­ject dat uit­gaat van de­ze wens. Woon­zorg­cen­trum Aan Stad-thoês is hier spe­ci­aal voor in­ge­richt.

Thuis­zorg

In woon­zorg­cen­trum Aan Stad-thoês be­vin­den zich 39 roy­a­le ap­par­te­men­ten en 4 naast­ge­le­gen wo­nin­gen. De­ze ap­par­te­men­ten heb­ben al­ler­lei tech­ni­sche voor­zie­nin­gen die de toe­gan­ke­lijk­heid en vei­lig­heid ver­gro­ten. U huurt het ap­par­te­ment van de wo­ning­ver­e­ni­ging en ont­vangt naar be­hoef­te thuis­zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. Daar­bij kunt u den­ken aan hulp bij het huis­hou­den of per­soon­lij­ke ver­zor­ging. We kun­nen u bij­voor­beeld hel­pen bij het op­staan, was­sen en aan­kle­den. Als het no­dig is, ko­men we meer­de­re ke­ren per dag bij u thuis. Wij kij­ken sa­men met u wel­ke zorg wan­neer no­dig is.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast de best pas­sen­de zorg zijn ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer na­tuur­lijk erg be­lang­rijk. Ie­de­re lo­ca­tie van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Aan Stad-thoês be­schikt over ver­schil­len­de voor­zie­nin­gen, waar­on­der een ge­zel­li­ge re­cre­a­tie­ruim­te waar om de week ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd wor­den door de be­wo­ners­com­mis­sie. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlThuis­zorg Os­pel heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over wo­nen en zorg in woon­zorg­cen­trum Aan Stad-thoês? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

Activiteiten

Ac­ti­vi­tei­ten

De be­wo­ners­com­mis­sie van Aan Stad-thôes or­ga­ni­seert om de week ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten waar­aan u deel kunt ne­men.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

In het woon­zorg­cen­trum bie­den we di­ver­se aan­vul­len­de fa­ci­li­tei­ten en dien­sten. De­ze vindt u hier­on­der. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Woon­zorg­cen­trum Aan Stad-thoês ligt in het cen­trum van Os­pel en is goed be­reik­baar met het open­baar ver­voer. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 5 mi­nu­ten loop­af­stand.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij woon­zorg­cen­trum Aan Stad-thoês is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Re­cre­a­tie­ruim­te

In woon­zorg­cen­trum Aan Stad-thoês in Os­pel is een ge­zel­li­ge re­cre­a­tie­ruim­te aan­we­zig waar u deel kunt ne­men aan ac­ti­vi­tei­ten.

Stil­teruim­te

In woon­zorg­cen­trum Aan Stad-thoês is een stil­teruim­te aan­we­zig waar u vrij ge­bruik van kunt ma­ken.

Ter­ras

Woon­zorg­cen­trum Aan Stad-thoês be­schikt over een ter­ras. 

Luchtfoto voorzijde Aan Stad-thoês
Vooraanzicht hoofdingang
Binnenplein vanaf begane grond
Binnenplein vanaf de trap gezien
Beschutte gallerij