Ne­der­weert - St. Jo­seph

De spil van de zorg in Ne­der­weert

St. Jo­seph is de spil in de woon­ser­vi­ce­zo­ne van Ne­der­weert, een ge­bied waar­in zorg­ver­le­ning voor de in­wo­ners van de ge­meen­te zich con­cen­treert. In de di­rec­te na­bij­heid lig­gen on­der meer woon­zorg­cen­tra, ap­par­te­men­ten met thuis­zorg­voor­zie­nin­gen, een huis­art­sen­prak­tijk, een tand­arts, een apo­theek en een prak­tijk voor fy­si­o­the­ra­pie. Op loop­af­stand van het zorg­cen­trum vindt u het ge­zel­li­ge cen­trum van Ne­der­weert. Het ter­ras van de gas­te­rij De Ont­moe­ting biedt uit­zicht op de Zuid-Wil­lems­vaart.

Klein­scha­lig wo­nen

Bij­zon­der aan St. Jo­seph is dat het cen­trum vol­le­dig be­staat uit groeps­wo­nin­gen. De­ze klein­scha­li­ge vorm van wo­nen biedt u een vei­li­ge, her­ken­ba­re woon­om­ge­ving, waar­in u zich maxi­maal 'thuis' zult voe­len. Bij het klein­scha­lig wo­nen wordt het da­ge­lijks rit­me zo­als u het thuis ge­wend bent, zo­veel mo­ge­lijk voort­ge­zet. Ook de rol van fa­mi­lie­le­den, man­tel­zor­gers en vrien­den is be­lang­rijk voor het thuis­ge­voel. Toe­gan­ke­lijk­heid en klein­scha­lig­heid zijn de sleu­tel­woor­den voor dit zorg­cen­trum. In zorg­cen­trum St. Jo­seph bie­den we zorg aan ou­de­ren met so­ma­ti­sche klach­ten (li­cha­me­lijk). Daar­naast bie­den we ook zorg aan ou­de­ren met de­men­tie.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in St. Jo­seph zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. We be­spre­ken met u en uw man­tel­zor­gers wel­ke zorg en on­der­steu­ning zij kun­nen (blij­ven) bie­den. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast goe­de zorg staan ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer hoog in het vaan­del. Ie­der zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. St. Jo­seph is cen­traal ge­le­gen in Ne­der­weert en er is al­tijd iets te doen. Er wor­den na­me­lijk ve­le ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd waar­aan u kunt deel­ne­men. Ook be­schikt het zorg­cen­trum over ver­schil­len­de fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen waar­van u ge­bruik kunt ma­ken. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl Stich­ting Land van Hor­ne, Zorg­cen­trum St. Jo­seph is ge­waar­deerd op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over zorg­cen­trum St. Jo­seph? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

Lees hier meer over de ge­schie­de­nis van zorg­cen­trum St. Jo­seph.

Activiteiten

Ac­ti­vi­tei­ten in De Ont­moe­ting

In gas­te­rij De Ont­moe­ting wor­den leu­ke ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd. Daar­bij kunt u den­ken aan een op­tre­den van een ar­tiest, mu­ziek­ge­zel­schap of goo­che­laar. Maar ook aan een ko­nings­ont­bijt, ijs­buf­fet of een boe­ren­brui­loft. Al­le in­gre­di­ën­ten om van een ge­wo­ne dag een ge­zel­li­ge feest­dag te ma­ken, zijn bij de gas­te­rij aan­we­zig.

Af­han­ke­lijk van de ac­ti­vi­teit wordt een ei­gen bij­dra­ge ge­vraagd.

Bui­ten be­we­gen

Bent u graag bui­ten? Breng dan een be­zoek­je aan de be­weeg­tuin. Hier­in staan be­weeg­toe­stel­len om oe­fe­nin­gen te doen die bij­dra­gen aan uw ei­gen vi­ta­li­teit. Ont­moet in de tuin be­weeg­maat­jes uit ei­gen huis of uit de wijk. Naast be­we­gen kunt u in de be­weeg­tuin ook ge­nie­ten van de prach­ti­ge tuin.

Duo­fiets en rol­stoel­fiets

Op pad met de duo- of rol­stoel­fiets. Lek­ker fiet­sen door de na­tuur of naar be­ken­de plek­ken van vroe­ger. Met de duo­fiets of de roel­stoel­fiets kunt u er sa­men eens lek­ker op uit gaan.

Dob­be­len

Bij dit amu­san­te spel moet u niet pro­be­ren om ho­ge ogen te gooi­en, want dan zou u wel eens de ver­lie­zer kun­nen zijn. In de volks­mond wordt het ook wel 'kroe­gen­dob­bel­spel' ge­noemd. Een graag ge­speeld spel van­we­ge de ge­zel­lig­heid en span­ning.

Hand­werk­mid­da­gen

De Zon­ne­bloem biedt ge­zel­li­ge hand­werk­mid­da­gen waar ie­der­een naar har­ten­lust iets moois kan ma­ken voor het goe­de doel.

Kaar­ten ma­ken

Het is al­tijd leuk om een kaartje te ont­van­gen, maar het is nog leu­ker is om een zelf­ge­maak­te kaart te ont­van­gen. Met ve­le ma­te­ri­a­len en ge­bruik van ver­schil­len­de tech­nie­ken gaan de deel­ne­mers aan de slag met het ma­ken van de mooi­ste kaar­ten. Tij­dens de kof­fie be­spreekt men sa­men nieu­we idee­ën.

Voor de­ze ac­ti­vi­teit wordt een bij­dra­ge ge­vraagd.

Kie­nen

Een spel waar naar uit­ge­ke­ken wordt. Een ac­ti­vi­teit voor de ont­span­ning met een stuk­je ge­zon­de span­ning. Wie weet gaat u wel met een leu­ke prijs naar huis.
 

Voor de­ze ac­ti­vi­teit wordt een ei­gen bij­dra­ge ge­vraagd.

Koers­bal

De koers­bal­groep is al­tijd erg ac­tief. Dit bal­spel is ge­zel­lig om te spe­len en draagt daar­naast bij aan uw vi­ta­li­teit.

Nos­tal­gie­groep

Een glim­lach op het ge­zicht, een twin­ke­ling in de ogen, dat brengt de Nos­tal­gie­groep te­weeg. De groep haalt sa­men her­in­ne­rin­gen op over di­ver­se on­der­wer­pen zo­als de gro­te schoon­maak, jeugd­ja­ren, emi­gre­ren, het ge­loof en de wel­vaart. Ie­der met zijn ei­gen er­va­rin­gen die hij of zij wil de­len, ie­der in zijn ei­gen rol als ver­tel­ler of luis­te­raar, maar al­tijd sa­men ge­nie­ten en la­chen.

Schil­de­ren

Een ge­dach­te om­zet­ten tot een schil­der­werk, met als re­sul­taat een blij­ven­de her­in­ne­ring die ge­zien mag wor­den. In St. Jo­seph kunt u met verf en een kwast lek­ker cre­a­tief aan de slag.

Voor de­ze ac­ti­vi­teit wordt een bij­dra­ge ge­vraagd.

Be­we­gen

Zo­lang mo­ge­lijk zelf de din­gen blij­ven doen be­te­kent zelf­stan­dig­heid. Dit kunt u me­de be­rei­ken door mee te doen aan on­ze be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten. Ie­der op de ma­nier die bij hem of haar past, uit­da­gend maar wel haal­baar.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

Een deel van de­ze fa­ci­li­tei­ten en dien­sten vindt u hier­on­der en het to­ta­le over­zicht vindt u hier. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Zorg­cen­trum St. Jo­seph ligt vlak bij het cen­trum van Ne­der­weert. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 5 mi­nu­ten loop­af­stand.

Be­weeg­tuin

In de be­weeg­tuin van zorg­cen­trum St. Jo­seph staan di­ver­se be­weeg­toe­stel­len waar­op se­ni­o­ren van St. Jo­seph en uit de buurt, oe­fe­nin­gen kun­nen doen.

Gas­te­rij De Ont­moe­ting

In zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert ligt Gas­te­rij De Ont­moe­ting. Een mo­der­ne en sfeer­vol­le plek voor een drank­je, kof­fie met ge­bak, een sof­tijs­je, een klei­ne maal­tijd of een dag­me­nu dat da­ge­lijks 's mid­dags wordt ge­ser­veerd. 

Gra­tis wi­fi

Er is in zorg­cen­trum St. Jo­seph gra­tis wi­fi be­schik­baar in de groeps­wo­nin­gen en gas­te­rij De Ont­moe­ting.

Kap­sa­lon

'Als uw haar maar goed zit', een be­kend ge­zeg­de dat veel men­sen ter har­te ne­men. Een knip­beurt of uw haar la­ten föh­nen; dat kan bij de kap­sa­lon in St. Jo­seph.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij zorg­cen­trum St. Jo­seph is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Stil­teruim­te

In zorg­cen­trum St. Jo­seph is een stil­teruim­te aan­we­zig waar u vrij ge­bruik van kunt ma­ken. Ook wor­den er re­gel­ma­tig li­tur­gi­sche vie­rin­gen ge­hou­den.

Tuin

Er is bij zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert een tuin aan­we­zig die voor ie­der­een ge­mak­ke­lijk toe­gan­ke­lijk is. Het is er heer­lijk ver­toe­ven net als op de ter­ras­sen en bal­kons.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de of ver­moei­en­de klus? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in St. Jo­seph komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Luchtfoto zorgcentrum St. Joseph
Hoofdingang
Receptie
Woonafdeling Kleinschalige woongroepen