Maar­hee­ze - Ma­ris­hof

Ei­gen­tijd­se ar­chi­tec­tuur in het cen­trum van Maar­hee­ze

In het cen­trum van Maar­hee­ze ligt zorg­cen­trum Ma­ris­hof. Dit mo­der­ne en ui­terst sfeer­vol­le ge­bouw is van al­le ge­mak­ken voor­zien. Ma­ris­hof is via een over­dek­te brug ver­bon­den met De Brink­horst, een se­ni­o­ren­com­plex met 30 luxe huur­ap­par­te­men­ten. In het zorg­cen­trum wor­den ve­le ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd sa­men met de Vrien­den van Ma­ris­hof. 

Al­le vor­men van ou­de­ren­zorg on­der één dak

In het zorg­cen­trum bie­den we al­le vor­men van ou­de­ren­zorg, van ver­zor­ging tot com­plexe ver­ple­ging. In Ma­ris­hof zijn 54 ap­par­te­men­ten waar zorg met ver­blijf (ver­zor­gings­huis­zorg) en zorg met ver­blijf en be­han­de­ling (ver­pleeg­huis­zorg) ge­bo­den wordt. Te­vens zijn er 30 ap­par­te­men­ten voor de­men­te­ren­de ou­de­ren. De­ze ap­par­te­ment be­vin­den zich op de be­ga­ne grond van het zorg­cen­trum.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in Ma­ris­hof zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. We be­spre­ken met u en uw man­tel­zor­gers wel­ke zorg en on­der­steu­ning zij kun­nen (blij­ven) bie­den. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast de best pas­sen­de zorg zijn ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer erg be­lang­rijk. Ie­der zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Ma­ris­hof is een ge­zel­li­ge lo­ca­tie in het cen­trum van Maar­hee­ze. In het zorg­cen­trum zijn ver­schil­len­de fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen waar u ge­bruik van kunt ma­ken. Ook wor­den er ve­le ge­zel­li­ge ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd, waar­aan u kunt deel­ne­men, me­de door de Vrien­den van Ma­ris­hof. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Zorg­cen­trum Ma­ris­hof heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over zorg­cen­trum Ma­ris­hof? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

 

Lees hier meer over de ge­schie­de­nis van zorg­cen­trum Ma­ris­hof.

Activiteiten

Be­zi­ge Bij

Hebt u zin om een pot­je te sjoe­len, een bloem­stuk­je te ma­ken, een quiz te doen of een ta­fe­les­ta­fet­te? Ie­de­re don­der­dag­mid­dag wordt er in re­cre­a­tie­zaal de Be­zi­ge Bij door de ac­ti­vi­tei­ten­be­ge­lei­der en vrij­wil­li­gers een an­der pro­gram­ma ge­or­ga­ni­seerd.

De ac­ti­vi­teit be­gint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur.

Lan­de­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten

Zorg­cen­trum Ma­ris­hof doet mee aan ver­schil­len­de lan­de­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten zo­als NL­doet, Bu­ren­dag, Pan­nen­koe­ken­dag en Ko­nings­dag. De­ze lan­de­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten wor­den sa­men met de ge­meen­schap Maar­hee­ze ge­or­ga­ni­seerd zo­dat jong en oud van el­kaar kun­nen ge­nie­ten.

Be­we­gen

Het is be­lang­rijk om in be­we­ging te blij­ven. Daar­om is er in zorg­cen­trum Ma­ris­hof op maan­dag een groeps­les be­we­gen. On­der be­ge­lei­ding van een do­cent wor­den er op een stoel oe­fe­nin­gen ge­daan met oe­fen­ma­te­ri­a­len zo­als bal­len, hoe­pels en knot­sen.

Bij mooi weer kan er ge­bruik wor­den ge­maakt van de be­weeg­tuin bij Ma­ris­hof. Ie­der­een is van har­te wel­kom!

Mu­ziek­mid­da­gen

Twee keer per maand is het op vrij­dag­mid­dag tijd voor mu­ziek in de re­cre­a­tie­zaal. De ene keer is er klas­sie­ke mu­ziek of mond­har­mo­ni­ca­mu­ziek en de an­de­re keer kunt u ge­nie­ten van een op­tre­den van het koor 'De vrien­den van Ma­ris­hof'.

De mu­ziek­mid­da­gen be­gin­nen om 14.30 uur en wor­den be­kend ge­maakt op het pu­bli­ca­tie­bord bij de re­cep­tie.

Wan­del­groep

Lek­ker ge­nie­ten van het weer en de om­ge­ving. We­ke­lijks kunt u met vrij­wil­li­gers een stuk­je gaan wan­de­len. Sa­men gaan we ruim een uur op pad. Na af­loop is het tijd voor een lek­ker kop­je kof­fie.

De wan­del­groep trekt er ie­de­re maan­dag­mid­dag om 14.00 uur op uit.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

Een deel van de­ze fa­ci­li­tei­ten en dien­sten vindt u hier­on­der en het to­ta­le over­zicht vindt u hier. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Zorg­cen­trum Ma­ris­hof ligt in het cen­trum van Maar­hee­ze en is goed be­reik­baar met het open­baar ver­voer. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 1 mi­nuut loop­af­stand.

Be­weeg­tuin

In de be­weeg­tuin te­gen­over de in­gang van zorg­cen­trum Ma­ris­hof staan di­ver­se be­weeg­toe­stel­len waar­op se­ni­o­ren oe­fe­nin­gen kun­nen doen.

Bi­bli­o­theek

Een­maal in de twee we­ken kunt u boe­ken le­nen in zorg­cen­trum Ma­ris­hof. De bi­bli­o­theek be­vindt zich in de re­cre­a­tie­zaal. In­dien u niet in de ge­le­gen­heid bent zelf uw boe­ken te ha­len, dan kan een vrij­wil­li­ger de ge­wens­te boe­ken bren­gen.

Gra­tis wi­fi

Er is in zorg­cen­trum Ma­ris­hof gra­tis wi­fi be­schik­baar in het res­tau­rant.

Huis- en ka­bel­krant Van al­les wat

Twee­maan­de­lijks ver­schijnt Van al­les wat, de huis­krant van zorg­cen­trum Ma­ris­hof. In de­ze krant staat in­for­ma­tie over de ac­ti­vi­tei­ten, ope­nings­tij­den van on­ze voor­zie­nin­gen, in­for­ma­tie van­uit de cli­ën­ten­raad en di­ver­se ar­ti­ke­len ge­schre­ven door me­de­wer­kers, vrij­wil­li­gers en cli­ën­ten. Ac­ti­vi­tei­ten en an­de­re we­tens­waar­dig­he­den staan ook ver­meld op de ka­bel­krant.

Kap­sa­lon

'Als uw haar maar goed zit', een be­kend ge­zeg­de dat veel men­sen ter har­te ne­men. Een knip­beurt of uw haar la­ten föh­nen; dat kan bij de kap­sa­lon in Ma­ris­hof.

 

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij zorg­cen­trum Ma­ris­hof is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Gas­te­rij Ma­ris­hof

In Ma­ris­hof staat de kof­fie al­tijd voor u klaar. Ui­ter­aard met een heer­lijk punt­je vlaai er­bij, als u wilt. Ook kunt u aan­schui­ven voor een dag­me­nu. U bent van har­te wel­kom.

 

 

Stil­teruim­te

In zorg­cen­trum Ma­ris­hof is een stil­teruim­te aan­we­zig waar u vrij ge­bruik van kunt ma­ken. Ook wor­den er li­tur­gi­sche vie­rin­gen ge­hou­den.

Tuin

Ma­ris­hof be­schikt over ver­schil­len­de ter­ras­sen waar het heer­lijk ver­toe­ven is. De psy­cho­ge­ri­a­tri­sche ver­pleeg­af­de­ling heeft een ei­gen Alz­hei­mer­tuin met pluim­vee.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de of ver­moei­en­de klus? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in Ma­ris­hof komt wo­nen kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Win­kel

In het res­tau­rant van Ma­ris­hof is een han­dig win­kel­tje waar u di­ver­se da­ge­lijk­se be­no­digd­he­den kunt ko­pen. Brood, zak­doek­jes en post­ze­gels bij­voor­beeld.

Luchtfoto voorzijde Marishof
Hoofdingang
Entree
Wekelijkse wandelgroep
Receptie