Hun­sel - Brug­ger­hof

Zelf­stan­dig wo­nen met per­soon­lij­ke zorg

Het woon­zorg­cen­trum Brug­ger­hof is een uniek pro­ject voor Hun­sel en om­ge­ving. Het gaat uit van de wens van men­sen om zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig te wo­nen, ook als ze zorg no­dig heb­ben. In de kern van Hun­sel heb­ben Stich­ting Land van Hor­ne, wo­ning­cor­po­ra­tie Wo­nen Lim­burg en de ge­meen­te Hun­sel sa­men woon­zorg­cen­trum Brug­ger­hof ge­bouwd. De 24 ap­par­te­men­ten zijn te huur en de aan­ge­brach­te voor­zie­nin­gen zijn ge­richt op vei­lig en com­for­ta­bel wo­nen. Brug­ger­hof is lan­de­lijk ge­le­gen en wordt om­ringd door na­tuur­ge­bie­den.

 

Thuis­zorg

Brug­ger­hof be­staat uit 24 ap­par­te­men­ten. De­ze ap­par­te­men­ten zijn in­ge­richt op vei­lig en com­for­ta­bel wo­nen. U huurt een ap­par­te­ment in Brug­ger­hof en ont­vangt naar be­hoef­te thuis­zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. Daar­bij kunt u den­ken aan hulp bij het huis­hou­den of per­soon­lij­ke ver­zor­ging. We kun­nen u bij­voor­beeld hel­pen bij het op­staan, was­sen en aan­kle­den. Als het no­dig is, ko­men we meer­de­re ke­ren per dag bij u thuis. Wij kij­ken sa­men met u wel­ke zorg wan­neer no­dig is.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast de best pas­sen­de zorg zijn ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer na­tuur­lijk erg be­lang­rijk. Ie­de­re lo­ca­tie van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Brug­ger­hof be­schikt over ver­schil­len­de voor­zie­nin­gen, waar­on­der een ge­zel­li­ge ont­moe­tings­ruim­te. Hier vin­den ge­zel­li­ge ac­ti­vi­tei­ten plaats. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlThuis­zorg Leu­dal en Hun­sel en woon­zorg­cen­trum Brug­ger­hof heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over wo­nen en zorg in woon­zorg­cen­trum Brug­ger­hof? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

Activiteiten

Ac­ti­vi­tei­ten Brug­ger­hof

Bin­nen de lo­ca­tie Brug­ger­hof wor­den door ver­schil­len­de par­tij­en, vrij­wil­li­gers en be­trok­ken buurt­be­wo­ners di­ver­se wel­zijns­ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd. Er is ruim­te voor ont­moe­ting en ge­zel­lig sa­men zijn.

Avond­ac­ti­vi­teit

Lu­die­ke qui­z­avon­den, bloem­schik­ken, spel­len­avon­den, mu­ziek­op­tre­dens, friet­avon­den en der­ge­lij­ke. Er wordt van al­les ge­or­ga­ni­seerd op de woens­dag­avond.

De­ze we­ke­lijk­se ac­ti­vi­teit wordt ge­or­ga­ni­seerd en be­ge­leidt door vrij­wil­li­gers van Stich­ting Land van Hor­ne. Er wordt een klei­ne bij­dra­ge ge­vraagd voor de­ze ac­ti­vi­teit.

 

Boc­cia

De druk be­zoch­te be­we­gings­ac­ti­vi­teit boc­cia is een bal­sport die erg lijkt op jeu de bou­les. Door­dat er zit­tend met le­ren bal­len ge­speeld wordt kan ie­der­een hier­aan deel­ne­men. On­danks het wed­strijd­ele­ment staat het spel ple­zier voor­op.

De­ze we­ke­lijk­se ac­ti­vi­teit wordt ge­or­ga­ni­seerd en be­ge­leidt door vrij­wil­li­gers van Stich­ting Land van Hor­ne. Een­maal in de twee we­ken op maan­dag­avond en een­maal in de twee we­ken op dins­dag­och­tend.

Kaar­ten

Jo­ke­ren, rik­ken, dui­zen­den en krui­sen. Men krijgt er geen ge­noeg van. De be­wo­ners van Brug­ger­hof zijn re­gel­ma­tig in de ont­moe­tings­ruim­te te vin­den om ge­za­men­lijk te kaar­ten.

Kie­nen

De laat­ste don­der­dag­mid­dag van de maand staat het po­pu­lai­re spel kie­nen op het pro­gram­ma. Een ac­ti­vi­teit voor de ont­span­ning, maar toch met een stuk­je ge­zon­de span­ning. Want stel nou dat ze net het ene num­mer­tje roe­pen waar u op zit te wach­ten.

De­ze ac­ti­vi­teit wordt ge­or­ga­ni­seerd en be­ge­leidt door vrij­wil­li­gers van Stich­ting Land van Hor­ne. Er wordt een klei­ne bij­dra­ge ge­vraagd voor de­ze ac­ti­vi­teit.

So­ci­aal ta­fe­len

Buurt­be­wo­ners or­ga­ni­se­ren op re­gel­ma­ti­ge ba­sis een ge­za­men­lij­ke maal­tijd in de cen­tra­le ont­moe­tings­ruim­te van Brug­ger­hof. Sfeer, ge­zel­lig­heid, sa­men zijn en voor­al ook lek­ker eten staat voor­op.

Wel­fa­re

De Zon­ne­bloem van Hun­sel or­ga­ni­seert één keer in de twee we­ken op dins­dag­mid­dag de wel­fa­re. Naast de ge­brui­ke­lij­ke cre­a­tie­ve ac­ti­vi­tei­ten is er ruim­te om een praat­je te ma­ken, ge­zel­lig sa­men te zijn en wordt er bij­voor­beeld ook ge­kaart.

Wijk­ge­rich­te ac­ti­vi­tei­ten

Een aan­tal keer per jaar vin­den er ook wijk­ge­rich­te en gro­te­re ac­ti­vi­tei­ten plaats in Brug­ger­hof. Daar­bij kunt u den­ken aan Bu­ren­dag, NL­doet en een hob­by­markt.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

In het woon­zorg­cen­trum bie­den we di­ver­se aan­vul­len­de fa­ci­li­tei­ten en dien­sten. De­ze vindt u hier­on­der. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Woon­zorg­cen­trum Brug­ger­hof ligt in de kern van Hun­sel en is goed be­reik­baar met het open­baar ver­voer. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 4 mi­nu­ten loop­af­stand.

Ont­moe­tings­ruim­te

De ont­moe­tings­ruim­te in woon­zorg­cen­trum Brug­ger­hof in Hun­sel is een sfeer­vol­le ruim­te waar cli­ën­ten el­kaar kun­nen ont­moe­ten, ook tij­dens een ge­zel­li­ge ac­ti­vi­teit.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij woon­zorg­cen­trum Brug­ger­hof is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Stil­teruim­te

Er is in woon­zorg­cen­trum Brug­ger­hof een stil­teruim­te aan­we­zig. De­ze ruim­te is voor ie­der­een vrij toe­gan­ke­lijk.

Tuin

Woon­zorg­cen­trum Brug­ger­hof in Hun­sel be­schikt over een mo­der­ne tuin waar het heer­lijk ver­toe­ven is.

De tuin van Bruggerhof
Boccia in de ontmoetingsruimte van Bruggerhof
Woonzorgcentrum Bruggerhof in Hunsel
Gemeenschappelijke ruimte
Samen eten in de gemeenschappelijke ruimte