Heyt­huy­sen - St. Char­les

Lan­de­lijk ge­le­gen met ei­gen ka­rak­ter

Woon­zorg­cen­trum St. Char­les ligt net bui­ten het dorp Heyt­huy­sen, in een lan­de­lij­ke en groe­ne om­ge­ving. Dit ka­rak­te­ris­tie­ke ge­bouw stamt uit de ja­ren 20 van de vo­ri­ge eeuw. Het voor­ma­lig zorg­cen­trum is ver­nieuwd en er is een woon­zorg­cen­trum voor in de plaats ge­ko­men. In en om het ge­bouw vindt u schit­te­ren­de tui­nen waar het goed ver­toe­ven is. 

 

Thuis­zorg

Woon­zorg­cen­trum St. Char­les be­staat uit 79 ap­par­te­men­ten. De­ze ap­par­te­men­ten zijn in­ge­richt op vei­lig, zelf­stan­dig en com­for­ta­bel wo­nen. U huurt een ap­par­te­ment in St. Char­les en ont­vangt naar be­hoef­te thuis­zorg. Daar­bij kunt u den­ken aan hulp bij het huis­hou­den of per­soon­lij­ke ver­zor­ging, dit is af­han­ke­lijk van uw in­di­ca­tie. We kun­nen u bij­voor­beeld hel­pen bij het op­staan, was­sen of aan­kle­den. Als het no­dig is, ko­men we meer­de­re ke­ren per dag bij u thuis. Sa­men met u kij­ken we wel­ke zorg wan­neer no­dig is.

Sfeer en ka­rak­ter

Bij St. Char­les zijn ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer erg be­lang­rijk. Ie­de­re lo­ca­tie van Land van Hor­ne heeft een ei­gen ka­rak­ter. St. Char­les be­schikt over ver­schil­len­de voor­zie­nin­gen, waar­on­der de ge­zel­li­ge gas­te­rij Ka­ri­bu. Ook is er in het woon­zorg­cen­trum een ruim­te waar ge­zel­li­ge ac­ti­vi­tei­ten plaats­vin­den. Buurt­be­wo­ners zijn hier ook van har­te wel­kom. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Lees hier meer over het hu­ren van een ap­par­te­men­ten in St. Char­les

 

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlThuis­zorg Heyt­huy­sen en St. Char­les heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over woon­zorg­cen­trum St. Char­les? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

 

Lees hier meer over de ge­schie­de­nis van woon­zorg­cen­trum St. Char­les.

Activiteiten

Kaar­ten en spel­len

Sa­men aan ta­fel, de kaar­ten wor­den ge­schud om te jo­ke­ren, rik­ken of kruis­jas­sen. Aan de an­de­re ta­fel zit men met een lek­ke­re kop kof­fie klaar om een bord spel te gaan spe­len. Komt u ook een praat­je ma­ken of deel­ne­men aan een van de­ze ge­zel­schaps­spel­len?

Kie­nen

Komt u ge­zel­lig kie­nen en be­schikt u over goe­de con­cen­tra­tie? Mis­schien gaat u er na een leu­ke mid­dag wel met een van de prij­zen van­door. Kien!

Voor de­ze ac­ti­vi­teit wordt een ei­gen bij­dra­ge ge­vraagd.

Ma­ni­cu­re­sa­lon

Goed ver­zorg­de han­den zijn een vi­si­te­kaart­je van uzelf. De een wil na de ma­ni­cu­re nog een kleur­tje op de na­gels en de an­der is blij dat de na­gels mooi ge­knipt zijn. Er zijn met re­gel­maat ook al­ler­lei ex­traatjes in de ma­ni­cu­re­sa­lon zo­als een high tea, li­ve mu­ziek en bloem­schik­ken.

Voor de­ze ac­ti­vi­teit wordt een ei­gen bij­dra­ge ge­vraagd. De vrij­wil­li­gers bie­den een be­han­de­ling naar keu­ze.

Mu­ziek­mid­da­gen

Het ene lied zorgt voor een lach, het an­der voor een traan. Mu­ziek raakt men­sen en zet men­sen in be­we­ging. U klapt, deint of danst mee. Sa­men ge­nie­ten tij­dens de mu­ziek­mid­da­gen waar een hap­je en een drank­je de ge­zel­li­ge sfeer ver­ho­gen.

Be­we­gen

Zo­lang mo­ge­lijk zelf de din­gen blij­ven doen be­te­kent zelf­stan­dig­heid. Dit kunt u me­de be­rei­ken door mee te doen aan on­ze be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten. Ie­der op de ma­nier die bij hem of haar past, uit­da­gend maar wel haal­baar.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

In het woon­zorg­cen­trum bie­den we di­ver­se aan­vul­len­de fa­ci­li­tei­ten en dien­sten. De­ze vindt u hier­on­der. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Woon­zorg­cen­trum St. Char­les ligt aan de rand van Heyt­huy­sen. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 1 mi­nuut loop­af­stand.

Gra­tis wi­fi

Er is in woon­zorg­cen­trum St. Char­les gra­tis wi­fi be­schik­baar in res­tau­rant Ka­ri­bu.

Ka­pel

Er is in woon­zorg­cen­trum St. Char­les een ka­pel aan­we­zig. De­ze is voor ie­der­een vrij toe­gan­ke­lijk.

Kap­per

In St. Char­les is op ge­zet­te tij­den een kap­per en pe­di­cu­re aan­we­zig. Als u hier ge­bruik van wilt ma­ken, kunt u zelf een af­spraak plan­nen.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij woon­zorg­cen­trum St. Char­les is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Gas­te­rij Ka­ri­bu

In St. Char­les vindt u de gas­te­rij Ka­ri­bu. Hier kunt u heer­lijk eten en wordt u el­ke keer har­te­lijk ont­van­gen.

 

 

Tuin

In de prach­tig aan­ge­leg­de tuin van woon­zorg­cen­trum St. Char­les is het heer­lijk ver­toe­ven.

Win­kel

In het woon­zorg­cen­trum St. Char­les is een han­dig win­kel­tje waar u di­ver­se da­ge­lijk­se be­no­digd­he­den kunt ko­pen. Brood, zak­doek­jes en post­ze­gels bij­voor­beeld.

Woonzorgcentrum St. Charles in Heythuysen
De tuin van St. Charles
De tuin van St. Charles
Terras
Ingang
Samen breien
Restaurant Karibu in St. Charles