Hun­ting­ton ex­per­ti­se

Hun­ting­ton: woon­groep, con­sult en scree­ning

Hebt u een pa­ti­ënt met de ziek­te van Hun­ting­ton en hebt u vra­gen over de be­han­de­ling? Een ad­vies, con­sult en mul­ti­dis­ci­pli­nai­re scree­ning door ons ex­pert­team Hun­ting­ton zijn mo­ge­lijk. Ook heb­ben wij twee spe­ci­a­lis­ti­sche woon­groe­pen in Ne­der­weert. Land van Hor­ne heeft sinds 1982 er­va­ring met de zorg en be­han­de­ling voor men­sen met de­ze ziek­te en ont­wik­kelt zich als een ex­per­ti­se­cen­trum.

 

Con­sult of mul­ti­dis­ci­pli­nai­re scree­ning aan­vra­gen

U kunt als pro­fes­si­o­nal uit de re­gio Lim­burg en Zuid­oost-Bra­bant een con­sult aan­vra­gen van het ex­pert­team Hun­ting­ton om mee te den­ken bij in­di­vi­du­e­le ca­sus­sen. Ook is een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re scree­ning mo­ge­lijk. De­ze po­li­kli­niek voor dia­gnos­tiek en be­han­de­ling vindt plaats in zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert. Van­af het na­jaar 2016 is hier ook een dag­be­han­de­ling voor men­sen met Hun­ting­ton ge­start.

Woon­groe­pen Hun­ting­ton

In Ne­der­weert zijn er twee spe­ci­a­lis­ti­sche woon­groe­pen in St. Jo­seph. Hier ont­van­gen men­sen met de ziek­te van Hun­ting­ton spe­ci­a­lis­ti­sche ver­zor­ging, ver­ple­ging, be­han­de­ling en be­ge­lei­ding, ge­richt op hun ziek­te en li­cha­me­lij­ke be­per­kin­gen. Ook de woon­om­ge­ving is af­ge­stemd op hun mo­ge­lijk­he­den. Hun­ting­ton­pa­ti­ën­ten zijn ge­baat bij spe­ci­a­lis­ti­sche zorg en be­han­de­ling.

Ex­pert­team Hun­ting­ton en con­tact

Het ex­pert­team Hun­ting­ton is ge­spe­ci­a­li­seerd in de ziek­te van Hun­ting­ton met al­le bij­be­ho­ren­de fa­cet­ten en le­vert de zorg en be­han­de­ling, con­sul­ten en scree­ning. Ons ex­pert­team be­staat uit:

 • Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de
 • Ver­pleeg­kun­di­ge
 • Psy­cho­loog
 • Fy­si­o­the­ra­peut
 • Er­go­the­ra­peut
 • Lo­go­pe­dist
 • Di­ë­tist
 • Maat­schap­pe­lijk werk
 • Con­su­lent Zin­tuig­ac­ti­ve­ring
 • Gees­te­lijk ver­zor­ger

Hebt u vra­gen voor het ex­pert­team? U kunt con­tact op­ne­men via hun­ting­ton at land­van­hor­ne dot nl of via T 0900 333 55 55.

Sa­men­wer­king

Om de kwa­li­teit van zorg te op­ti­ma­li­se­ren, wer­ken we sa­men met:

 • Hun­ting­ton Net­werk Ne­der­land
 • Hun­ting­ton Net­werk Ne­der­land - ZON (Zuid­oost Ne­der­land)
 • Ver­e­ni­ging van Hun­ting­ton
 • Maas­tricht MUMC+
 • Ar­chi­pel

Voor lot­ge­no­ten: Hun­ting­ton­ca­fé en part­ner­groep

We or­ga­ni­se­ren sa­men met an­de­re or­ga­ni­sa­ties een Hun­ting­ton Ca­fé en Part­ner­groep Hun­ting­ton waar lot­ge­no­ten er­va­rin­gen kun­nen uit­wis­se­len.

Ga te­rug naar het over­zicht: in­for­ma­tie voor ver­wij­zers