Eer­ste­lijns­ver­blijf (ELV) be­treft me­disch nood­za­ke­lijk kort­du­rend ver­blijf van mi­ni­maal 24 uur en maxi­maal 3 maan­den. ELV is be­doeld voor kwets­ba­re men­sen die tij­de­lijk niet meer (of nog niet) ver­ant­woord in hun ei­gen woon­om­ge­ving kun­nen ver­blij­ven, maar waar­voor geen op­na­me in een zie­ken­huis of GRZ in­stel­ling aan­ge­we­zen is. Het eind­doel van ELV is dat men na ver­blijf weer te­rug kan ke­ren naar huis. Fo­cus ligt op 'her­stel en te­rug­keer'. Van­af 2017 valt ELV on­der de Zorg­ver­ze­ke­rings­wet (Zvw), geen ei­gen bij­dra­ge. Het CIZ heeft geen rol meer hier­bij.

ELV-laag: De pa­ti­ënt heeft een en­kel­vou­di­ge aan­doe­ning en/of be­per­king die een be­drei­ging vormt/vor­men voor de ge­zond­heid van de pa­ti­ënt. Er is ver­zor­ging en ver­ple­ging in de na­bij­heid, ob­ser­va­tie, sig­na­le­ring en in­ter­ven­tie no­dig. De me­di­sche zorg in ELV laag com­plex be­staat uit zorg 'zo­als huis­art­sen die ple­gen te bie­den'.

ELV-hoog: Bij de pa­ti­ënt is spra­ke van meer­de­re, el­kaar be­ïn­vloe­den­de aan­doe­nin­gen en/of be­per­kin­gen. Er is vaak spra­ke van po­ly­far­ma­cie en de mo­ge­lij­ke ge­vol­gen daar­van. Er is mul­ti­dis­ci­pli­nai­re be­han­de­ling no­dig. De pa­ti­ënt heeft ver­zor­ging en ver­ple­ging in de di­rec­te na­bij­heid no­dig. De (mul­ti­dis­ci­pli­nai­re) be­han­de­ling dient plaats te vin­den in een op de spe­ci­fie­ke doel­groep in­ge­rich­te om­ge­ving. De zorg on­der­steunt de ADL van de pa­ti­ënt of neemt de­ze over. De ver­ant­woor­de­lijk arts neemt zo­wel de ge­ne­ra­lis­ti­sche als de spe­ci­a­lis­ti­sche be­han­de­ling op zich.

ELV-pal­li­a­tief: Eer­ste­lijns­ver­blijf voor pal­li­a­tief ter­mi­na­le zorg is me­disch nood­za­ke­lijk in ver­band met ge­nees­kun­di­ge zorg zo­als huis­art­sen ple­gen te bie­den, en gaat al dan niet ge­paard met ver­ple­ging, ver­zor­ging of pa­ra­me­di­sche zorg, van­we­ge een le­vens­be­drei­gen­de ziek­te of aan­doe­ning met een ge­mid­del­de le­vens­ver­wach­ting van min­der dan drie maan­den.

Doel van ELV

  • Het ana­ly­se­ren van de aan­doe­ning (en) en/of be­per­kin­gen en de ge­vol­gen hier­van.
  • De­ze op­hef­fen cq sta­bi­li­se­ren zo­dat te­rug­keer naar de oor­spron­ke­lij­ke woon­si­tu­a­tie mo­ge­lijk is.
  • Ster­ke fo­cus op te­rug­keer naar huis
  • Niet be­doeld als cri­sis­bed voor door­stro­ming naar een Wlz-bed.

Doel­groep ELV

Re­de­nen dat een cli­ënt niet thuis kan zijn, bij­voor­beeld:

  • Een tij­de­lij­ke ver­slech­te­ring van de ge­zond­heids­toe­stand waar­door be­han­de­ling, ver­zor­ging en ver­ple­ging thuis niet lan­ger toe­rei­kend zijn.
  • Ont­slag uit het zie­ken­huis we­gens het af­ron­den van de me­disch spe­ci­a­lis­ti­sche be­han­de­ling, maar nog wel aan­ge­we­zen zijn op me­di­sche en ver­pleeg­kun­di­ge zorg.
  • Ver­an­de­rin­gen in de be­schik­baar­heid van de man­tel­zorg waar­bij de ge­zond­heids­ri­si­co's van de pa­ti­ënt lei­dend zijn (an­ders: res­pijt Wmo).
  • Nood­zaak tot aan­vul­len­de dia­gnos­tiek/prog­nos­tiek, me­di­ca­tie­sa­ne­ring, in kaart bren­gen ge­drags­pro­ble­men en het star­ten van een be­han­de­ling hier­voor.
  • Ver­blijf kan ook aan de or­de zijn als er nog geen spra­ke is van een acu­te aan­doe­ning, maar wel van een hoog ri­si­co op een aan­doe­ning.

Ga te­rug naar de pa­gi­na Eer­ste­lijns­ver­blijf.