Be­han­de­ling en con­sul­ta­tie

Ook in de eer­ste lijn

De me­di­ci en pa­ra­me­di­ci van Stich­ting Land van Hor­ne zijn ge­spe­ci­a­li­seerd in de zorg aan ou­de­ren met vaak com­plexe (meer­vou­di­ge) so­ma­ti­sche en psy­cho­ge­ri­a­tri­sche pro­ble­ma­tiek. Naast de in­zet in­tra­mu­raal kan de­ze ge­ri­a­tri­sche (mul­ti­dis­ci­pli­nai­re) ex­per­ti­se ook in de eer­ste lijn in­ge­zet wor­den. On­ze kracht is on­ze mul­ti­dis­ci­pli­nai­re aan­pak.

De (pa­ra)me­di­sche dis­ci­pli­nes werk­zaam in de eer­ste lijn:

 • Fy­si­o­the­ra­pie
 • Er­go­the­ra­pie
 • Lo­go­pe­die
 • Di­ë­te­tiek
 • Psy­cho­lo­gie
 • Spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de

De be­han­de­la­ren zijn kwa­li­teits­ge­re­gi­streerd en staan in het BIG-re­gis­ter.

Spe­ci­a­li­sa­ties

Een aan­tal van de be­han­de­la­ren heeft ex­tra ken­nis van:

 • Ge­ri­a­trie
 • Pal­li­a­tie­ve zorg
 • Psy­cho­ge­ri­a­trie (pg)
 • Pro­bleem­ge­drag (ook in de thuis­si­tu­a­tie)
 • Hun­ting­ton
 • Parkin­son
 • Reu­ma

Door­ver­wij­zen of con­sult

Wilt u een pa­ti­ënt door­ver­wij­zen of wilt u een con­sult aan­vra­gen, dan kunt u con­tact op­ne­men via de re­cep­tie van Mar­ti­nus: T 088 987 85 00. Ook kunt u ge­bruik ma­ken van het ver­wijs­for­mu­lier dat u hier­on­der kunt down­lo­a­den.

Ga te­rug naar het over­zicht: in­for­ma­tie voor ver­wij­zers