Kor­tings­pas

Loop geen kor­ting mis bij win­kels en be­drij­ven in de buurt

'Een kor­tings­pas van Land van Hor­ne? Waar kun je die dan voor ge­brui­ken?' Dat vraagt u zich mis­schien wel af. Bij­voor­beeld voor kor­ting op een nieu­we (zon­ne)bril, op nieu­we meu­bels, spor­ten, het uit­be­ste­den van klus­sen en een zorg­ver­ze­ke­ring. Een voor­deel­pas voor win­kels en be­drij­ven ge­woon hier in de buurt.

Loop geen kor­ting mis

Voor­deel, daar hou­den we al­le­maal van. Waar we niet van hou­den, is dat we iets ge­kocht heb­ben en daar­na zien dat het een stuk goed­ko­per had ge­kund. Dat de in­schrij­ving van de sport­school ei­gen­lijk gra­tis was, u 15% kor­ting op uw nieu­we bril had kun­nen heb­ben of kor­ting op uw zorg­ver­ze­ke­ring die u ie­de­re maand be­taalt. Met on­ze kor­tings­pas hebt u dat voor­deel wel di­rect te pak­ken.

Zo ont­vangt u bij­voor­beeld:

 • 25% kor­ting op een nieuw bi­bli­o­theek­a­bon­ne­ment naar keu­ze, en zon­der in­schrijf­kos­ten
 • 25% kor­ting bij een in­te­ri­eur­zaak
 • 5% kor­ting op een hoor­toe­stel
 • gra­tis in­schrij­ving bij de sport­school en 1 maand gra­tis spor­ten
 • 10% kor­ting op reis­jes
 • 10% kor­ting op de sto­me­rij
 • 15% kor­ting op een bril, zon­ne­bril en 10% op len­zen
 • 20% kor­ting op een ver­huis­dienst
 • 50% kor­ting op uw eer­ste dans­cur­sus
 • 7% kor­ting op ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring en 10% op de aan­vul­len­de ver­ze­ke­rin­gen. De pas ver­dient u dan met­een te­rug.

Op het tab­blad 'le­ve­ran­ciers' ziet u wel­ke be­drij­ven uit de buurt er mee­doen.

Ook kor­ting op ac­ti­vi­tei­ten

Ook kunt u met de kor­tings­pas voor­deel krij­gen op de ac­ti­vi­tei­ten bij u in de buurt, zo­als schil­de­ren, kaar­ten, kie­nen of bloem­schik­ken. Lees meer over de ac­ti­vi­tei­ten in on­ze (woon)zorg­cen­tra.

Kos­ten en con­tact

De voor­deel­pas hebt u voor slechts € 2,50 per maand. Dat ver­dient u snel te­rug. Bel ons vrij­blij­vend voor meer in­for­ma­tie op T 0900 333 55 55 tij­dens kan­toor­uren. Of stel uw vraag hier­on­der.

Leveranciers

Bi­bli­o­theek en boek aan huis: Bi­bli­o­cen­ter

"Uw bi­bli­o­theek met ves­ti­gin­gen in Weert, Ne­der­weert, Leu­dal en Maas­gouw. Als u van le­zen houdt en de ac­tu­a­li­teit wilt bij­hou­den dan zit u goed bij Bi­bli­o­cen­ter."

"Wij heb­ben voor u een uit­ge­breid aan­bod kran­ten, boe­ken, tijd­schrif­ten en dvd's. In­ter­net is voor u be­schik­baar en de kof­fie staat klaar! Voor men­sen die min­der goed zien, zijn er spe­ci­a­le groot-let­ter-boe­ken en luis­ter­boe­ken. In on­ze 'Kast-vol-her­in­ne­rin­gen' vindt u boe­ken en DVD's waar­mee de 'tijd van toen' tot le­ven ge­wekt wordt. Met on­ze boek-aan-huis-dienst bren­gen vrij­wil­li­gers uw boe­ken bij u aan huis als u slecht ter been bent."

Kor­ting­pas­hou­ders krij­gen 25% kor­ting op een nieuw bi­bli­o­theek­a­bon­ne­ment naar keu­ze, en be­ta­len geen in­schrijf­kos­ten.

Te­le­foon­num­mer: (088) 24 32 000 | Web­si­te: Bi­bli­o­cen­ter

Boot­toch­ten: De Veer­man, Neer

"Sinds eind ja­ren '70 ver­zorgt de Veer­man in Neer rond­vaart­toch­ten. Het va­ren is een bij­zon­de­re vorm van be­le­ving. Het brengt voort­du­rend amu­se­ment, de om­ge­ving trekt aan je voor­bij, er is veel te zien."

"De Veer­man vaart voor­na­me­lijk op de Maas, in Roer­mond en om­ge­ving en soms ook naar Maas­tricht. Op ver­zoek van ge­zel­schap­pen va­ren wij ook naar an­de­re plaat­sen. Het schip is ge­schikt voor ge­zel­schap­pen tot 150 per­so­nen. Groe­pen kun­nen deel­ne­men aan een vast pro­gram­ma of het schip he­le­maal re­ser­ve­ren. Ook met z'n twee­ën of klei­ne groep­jes kan men mee­va­ren. Een aan­ra­der: op zon­dag is er een vaart met een heer­lij­ke drie­gan­gen ri­vie­ren­brunch."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 20% kor­ting op boot­toch­ten (max. 2 per­so­nen)

Te­le­foon­num­mer: (0475) 59 13 18 | Web­si­te: De Veer­man

Di­ë­tist: Stich­ting Land van Hor­ne

"Juist op ou­de­re leef­tijd is een ge­zon­de sa­men­stel­ling van de voe­ding heel be­lang­rijk, want met goe­de voe­ding blijft u lan­ger in goe­de con­di­tie."

"Met vra­gen rond­om uw voe­ding of eet­pa­troon kunt u te­recht bij de di­ë­tis­ten van de Stich­ting Land van Hor­ne. Een af­spraak aan huis is mo­ge­lijk."

Te­le­foon­num­mer: 0900 333 55 55 | Web­si­te: Di­ë­te­tiek Land van Hor­ne

Dans­school: Ju­di­th's Dan­ce­point, Weert

"Bij Ju­di­th's Dan­ce­point kunt u naar har­te­lust dan­sen in ver­schil­len­de stij­len. Zo is er on­der an­de­re stijl­dan­sen, zum­ba en 'drums ali­ve'."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen op de eer­ste cur­sus 50% kor­ting (niet in com­bi­na­tie met an­de­re aan­bie­din­gen, al­leen voor nieu­we le­den). Daar­na ont­van­gen zij 10% kor­ting op al­le an­de­re cur­sus­sen.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 53 03 42 | Web­si­te: Ju­di­th's Dan­ce­point

Er­go­the­ra­pie: Stich­ting Land van Hor­ne

"Hebt u pro­ble­men met het uit­voe­ren van da­ge­lijk­se han­de­lin­gen, zo­als ko­ken, was­sen, win­ke­len, schrij­ven of trap­lo­pen? Dan kun­nen on­ze er­go­the­ra­peu­ten u hel­pen."

"Er­go­the­ra­pie is be­doeld voor ie­der­een die door een aan­doe­ning of leef­tijd moei­te heeft met al­le­daag­se han­de­lin­gen. De the­ra­peu­ten hel­pen u bij het op­los­sen van pro­ble­men die u er­vaart bij het uit­voe­ren van de­ze da­ge­lijk­se be­zig­he­den. Daar­om be­zoekt de er­go­the­ra­peut u graag thuis. Ook kun­nen zij u hel­pen bij het ge­bruik van hulp­mid­de­len."

Te­le­foon­num­mer: 0900 333 55 55 | Web­si­te: Er­go­the­ra­pie Land van Hor­ne

Eu­cha­ris­tie­vie­rin­gen: Stich­ting Land van Hor­ne

"Bij de Stich­ting Land van Hor­ne wor­den in een aan­tal zorg­cen­tra eu­cha­ris­tie- of woord­vie­rin­gen ge­hou­den. U kunt de­ze bij­wo­nen."  

 

Te­le­foon­num­mer: 0900 333 55 55

Fo­to­gra­fie en vi­deo: Feel­good Fo­to­gra­fie en Vi­deo

"Feel­good Fo­to­gra­fie en Vi­deo is an­ders dan ge­wo­ne por­tret- of gla­mour­fo­to­gra­fie. Het gaat er om jou te la­ten zien dat je ook op een an­de­re ma­nier naar je­zelf kunt kij­ken."

"Het is een nieu­we vorm van fo­to­gra­fie. Je zag je­zelf niet eer­der op die ma­nier. En het zal je blij ver­ras­sen. Het gaat over zelf­beeld en is een bij­zon­de­re er­va­ring."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen een fo­to­ses­sie aan huis voor €50,- (i.p.v €75,-) en €50,- kor­ting op vi­deo.

Te­le­foon­num­mer: 06 41 84 83 08 | Web­si­te: Feel­good Fo­to­gra­fie en Vi­deo

Fy­si­o­the­ra­pie: Stich­ting Land van Hor­ne

"Wilt u graag uw con­di­tie ver­be­te­ren, meer kracht op­bou­wen of u ge­mak­ke­lij­ker kun­nen be­we­gen?"

 

"On­ze af­de­ling fy­si­o­the­ra­pie heeft ja­ren­lan­ge er­va­ring in het be­han­de­len van men­sen met ou­der­doms­ge­re­la­teer­de klach­ten of met een chro­ni­sche aan­doe­ning. U kunt voor de the­ra­pie een van de po­li's in on­ze zorg­cen­tra be­zoe­ken. In­dien no­dig kan de fy­si­o­the­ra­peut ook bij u thuis ko­men."

Te­le­foon­num­mer: 0900 333 55 55 | Web­si­te: Fy­si­o­the­ra­pie Land van Hor­ne

Hoor­toe­stel­len: Oog & Oor Wim Betzel, Weert

"On­ze au­di­ciens staan ga­rant voor de bes­te zorg op ge­bied van hoor­me­tin­gen, hoor­hulp­mid­de­len en al­le soor­ten ge­hoor­be­scher­ming."

 

"Bij Wim Betzel kunt u ook te­recht voor uw nieu­we bril of len­zen."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 5% kor­ting bij aan­koop. Een huis­be­zoek is mo­ge­lijk.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 53 2 817 | Web­si­te: Oog en Oor Wim Betzel

Ho­re­ca: Hof van Schoor, Weert

"Tin­e­ke en Nien­ke he­ten u van har­te wel­kom. Moe­der en doch­ter run­nen met veel ple­zier de thee­schen­ke­rij en Bed & Break­fast."

"Bij Hof van Schoor in Ne­der­weert bent u aan het juis­te adres om te ge­nie­ten van een heer­lijk kop­je thee of kof­fie met iets lek­kers in de tuin of in de thee­schen­ke­rij. Te­vens ver­zor­gen zij een High Tea of Af­ter­noon Tea voor klei­ne en gro­te groe­pen."

Kor­ting­pas­hou­ders krij­gen twee­de kop­je kof­fie of thee gra­tis, voor maxi­maal 2 per­so­nen.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 62 49 33 | Web­si­te: Hof van Schoor

Ho­re­ca: Huys­ka­mer Daat­jes­hoe­ve, Ne­der­weert

"Ge­le­gen aan het Weer­ter­bos ligt Huys­ka­mer Daat­jes­hoe­ve, een Huys­ka­mer waar ie­der­een zich thuis voelt."

"In de zo­mer is het goed ver­toe­ven op het sfeer­vol­le ter­ras op de bin­nen­plaats. 's Win­ters kunt u op­war­men bij de open­haard met een war­me cho­co­mel met slag­room of een ver­se kof­fie met on­ze heer­lij­ke Daatjes­vlaai. Van­af nu kunt u ook bij Huys­ka­mer Daat­jes­hoe­ve te­recht in de avond­uren voor een heer­lijk di­ner of ge­woon een kop kof­fie."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 10% kor­ting op kof­fie met ge­bak voor twee per­so­nen.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 69 73 19 | Web­si­te: Daat­jes­hoe­ve

Huis­hou­de­lijk ap­pa­ra­tuur: Ex­pert Lam­bers, Ne­der­weert

"Ex­pert Lam­bers is dé spe­ci­a­list in ho­me-elek­tro­ni­ca en wit­goed­ap­pa­ra­tuur in Ne­der­weert en staat ga­rant voor de bes­te ser­vi­ce, des­kun­dig ad­vies en top­kwa­li­teit."

"Ex­pert Lam­bers brengt uw aan­koop net­jes thuis en al­les wordt met­een aan­ge­slo­ten en ge­ïn­stal­leerd. Ook voor even­tu­e­le re­pa­ra­tie van ap­pa­ra­tuur kun­nen klan­ten re­ke­nen op Ex­pert Lam­bers. We zet­ten ons graag in voor een snel­le en ef­fi­ci­ën­te af­han­de­ling van re­pa­ra­ties, óók na de ga­ran­tie­ter­mijn. Al­le bruin- en wit­goed­ap­pa­ra­tuur re­pa­re­ren wij zelf. Ex­pert be­grijpt 't."

Te­le­foon­num­mer: (0495) 62 57 14 | Web­si­te: Ex­pert Lam­bers

In­te­ri­eur: Ver­heg­gen In­te­ri­eurs, Weert

"Ver­heg­gen In­te­ri­eurs is een toon­aan­ge­vend be­drijf op het ge­bied van wo­ning­in­rich­ting, pro­ject­in­rich­ting en stof­fe­ring."  

"We heb­ben meer dan 50 jaar er­va­ring met het sa­men­stel­len van mooie col­lec­ties hou­ten meu­be­len, zit­meu­be­len, slaap­ka­mers en box­springs. Sa­men­ge­steld van mo­dern tot ei­gen­tijds klas­siek. Ook be­staat de mo­ge­lijk­heid uw in­te­ri­eur ge­heel naar wens in ons in­te­ri­eur­bouw­be­drijf te la­ten ver­vaar­di­gen. U bent wel­kom om on­ze show­room te be­zoe­ken, ons des­kun­di­ge team en de kof­fie staan klaar!"

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen een een­ma­li­ge ken­nis­ma­kings­kor­ting van 25% op een maxi­maal aan­koop­be­drag van €1000,-. Op vol­gen­de aan­ko­pen krijgt u 5% kor­ting.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 53 24 98 | Web­si­te : Ver­heg­gen In­te­ri­eurs

Kap­per-aan-huis Bep­pie Tob­ben, Roer­mond

'Als je haar maar goed zit', een be­kend ge­zeg­de dat veel men­sen ter har­te ne­men."  

"Een knip­beurt of uw haar la­ten föh­nen; een kap­beurt heeft ie­der­een met re­gel­maat. Heer­lijk om het haar te la­ten was­sen, ver­zor­gen, knip­pen en in mo­del te la­ten bren­gen. Via de Kor­tings­pas kunt u ge­bruik ma­ken van uw kap­per aan huis, Bep­pie Tob­ben."

Te­le­foon­num­mer: 06-45 25 06 24 | E-maild­res: bep­pie­tob­ben@gmail.com

Kap­per: Stich­ting Land van Hor­ne

"Via uw Kor­tings­pas kunt u ook een be­zoek­je bren­gen aan een kap­per in een (woon)zorg­cen­trum bij u in de buurt.

"In di­ver­se lo­ca­ties van Land van Hor­ne is een wa­re kap­sa­lon waar pro­fes­si­o­ne­le kap­pers voor u klaar staan. De­ze kap­sa­lons vindt u in Bu­del, Hae­len, Heyt­huy­sen, Maar­hee­ze, Ne­der­weert, So­me­ren en Weert."

Te­le­foon­num­mer: 0900 333 55 55

Lin­ge­rie en on­der­mo­de: Va­lo­ra Sty­le by Stul­tiens, Weert

"U bent van har­te wel­kom bij Stul­tiens in het cen­trum van Weert. Wij bie­den on­der an­de­re mo­di­eu­ze en com­for­ta­be­le lin­ge­rie."

"Ook heb­ben wij bad-, nacht- en on­der­mo­de in on­ze uit­ge­brei­de col­lec­tie. Dit al­les on­der de naam Va­lo­ra Sty­le by Stul­tiens."

Kor­tings­pas­hou­ders ont­van­gen 10% kor­ting op de col­lec­tie, met uit­zon­de­ring van af­ge­prijs­de ar­ti­ke­len en ac­ties.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 53 21 96 | Web­si­te: va­lo­ra­fas­hi­on

Lo­go­pe­die: Stich­ting Land van Hor­ne

"Als u een moei­te hebt met spraak, of met slik­ken bij­voor­beeld, dan kunt u veel baat heb­ben bij lo­go­pe­die."

 

"De lo­go­pe­dis­ten van de Stich­ting Land van Hor­ne bie­den spe­ci­a­lis­ti­sche zorg bij pro­ble­men met com­mu­ni­ca­tie of eten en drin­ken. Voor een be­han­de­ling kunt u naar een van de po­li's in on­ze zorg­cen­trum ko­men."

Te­le­foon­num­mer: 0900 333 55 55 | Web­si­te: Lo­go­pe­die Land van Hor­ne

Mas­seur aan huis: M. Strij­bosch, Weert

"In een mas­sa­ge is het aan­ge­na­me en het nut­ti­ge ver­e­nigd. Veel men­sen vin­den een mas­sa­ge heer­lijk en het is bo­ven­dien goed voor het li­chaam."

 

"Een mas­sa­ge helpt na­me­lijk om spie­ren en ge­wrich­ten soe­pel te hou­den. Het zorgt voor een goe­de door­bloe­ding en kan pijn(en) ver­lich­ten. Een mas­sa­ge geeft het li­chaam nieu­we ener­gie, om­dat het zorgt voor ont­span­ning. Men­sen voe­len zich hier­door be­ter en de mas­sa­ge helpt te­vens de huid zo mooi mo­ge­lijk te hou­den. Er zijn dus ver­schil­len­de re­de­nen om het li­chaam (of een deel) te la­ten mas­se­ren. Bo­ven­dien is het mo­ge­lijk in uw ei­gen wo­ning: com­for­ta­bel!"

Te­le­foon­num­mer: 06-42 54 92 73

Me­di­sche hulp­mid­de­len: Zorg­win­kel Me­di­cu­ra, Weert

"Zo lang mo­ge­lijk fit en ge­zond blij­ven en je goed voe­len is heel be­lang­rijk. Als u (tij­de­lijk) wat ex­tra hulp no­dig heeft, biedt Me­di­cu­ra hulp­mid­de­len die het da­ge­lijks le­ven aan­ge­na­mer ma­ken."

"Me­di­cu­ra is een spe­ci­aal­zaak voor ge­zond­heids- en zelf­zorg­ar­ti­ke­len en leent de­ze gra­tis uit, ver­huurt of ver­koopt de­ze. We bie­den een breed as­sor­ti­ment aan pro­duc­ten: van rol­stoe­len, rol­la­tors en bloed­druk­me­ters tot com­ple­te ver­zor­gings­bed­den."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 10% kor­ting op het ge­he­le koop- en ver­huur­as­sor­ti­ment in zorg­win­kel. Rol­la­tor­ser­vi­ce: bij re­pa­ra­tie gra­tis een ver­van­gen­de rol­la­tor.

Te­le­foon­num­mer: 088-0071100 | Web­si­te: Me­di­cu­ra

Op­tiek: Brink­mans Op­ti­cien- Op­to­me­trist BV, Ne­der­weert

"Jan Brink­mans Op­ti­cien- Op­to­me­trist is ver­ras­send ruim van op­zet, met daar­door ook de mo­ge­lijk­heid om een groot as­sor­ti­ment bril­len te pre­sen­te­ren."

"Bril­len, zon­ne­bril­len, lees­bril­len, con­tact­len­zen, dat ligt voor de hand. Ook spor­tie­ve men­sen kun­nen hier hun hart op­ha­len aan de gro­te col­lec­tie Oak­ley sport­bril­len, ski­bril­len en spe­ci­a­le hor­lo­ges. Al sinds 1990 zor­gen we dat uw ogen met de grootst mo­ge­lij­ke zorg be­han­deld wor­den. Door on­ze rui­me er­va­ring met op­to­me­trie bent u ook bij ons ook aan het juis­te adres voor oogon­der­zoe­ken en voor­on­der­zoe­ken voor oog­las­er­be­han­de­lin­gen."

Te­le­foon­num­mer: (0495) 63 13 83 | Web­si­te: Brink­mans Op­ti­cien- Op­to­me­trist BV

Op­tiek: Op­ti­cien aan huis, door heel Ne­der­land

"Met op­ti­cien aan huis, be­zoe­ken wij men­sen aan huis om de ogen en een bril aan te me­ten. We heb­ben een rui­me col­lec­tie mon­tu­ren van de huis­col­lec­tie tot de be­ken­de mo­de­mer­ken, van klas­siek tot mo­dern."

"Con­ti­nue zijn wij be­zig om u het al­ler­bes­te te kun­nen bie­den voor de bes­te prijs-kwa­li­teit. Uw ogen wor­den met de meest mo­der­ne ap­pa­ra­tuur op­ge­me­ten in uw ei­gen ver­trouw­de om­ge­ving. Zo kun­nen wij de bril vol­le­dig naar uw wen­sen en op maat voor u ma­ken. Als u een keu­ze heeft ge­maakt voor een nieuw mon­tuur, wordt er een ver­volg­af­spraak in­ge­pland om de bril af te le­ve­ren en af te pas­sen, zo­dat de nieu­we bril per­fect zit. Mocht de bril niet (meer) lek­ker zit­ten dan ko­men we ge­woon kos­te­loos bij u langs om de bril te bij te stel­len/re­pa­re­ren."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 15% kor­ting op een com­ple­te bril en gra­tis ser­vi­ce aan huis.

Te­le­foon­num­mer: (085) 060 50 60 | Web­si­te: op­ti­cien aan huis

Op­tiek: Mul­ti­fo­caalop­tiek Raavé, Heyt­huy­sen

"Sinds 1995 vindt u Mul­ti­fo­caalp­tiek Raavé in het cen­trum van Heyt­huy­sen. Mul­ti­fo­caalop­tiek Raavé heeft al­les in huis wat u van een op­ti­cien mag ver­wach­ten."

 

"Vak­ken­nis, de mo­dern­ste ap­pa­ra­tuur, en­thou­si­as­te werk­ne­mers en de bes­te (zon­ne)bril­len en con­tact­len­zen. On­ze win­kel is al­tijd up-to-da­te, van on­ze oog­meet­kun­di­ge ap­pa­ra­tuur tot een bril­len­col­lec­tie die naad­loos past in het hui­di­ge mo­de­beeld. Door uw wen­sen op een per­soon­lij­ke ma­nier te be­na­de­ren, krijgt u al­tijd een des­kun­dig ad­vies op maat. Be­nieuwd wat de hui­di­ge mo­de u te bie­den heeft, op zoek naar con­tact­len­zen of wilt u uw ogen eens la­ten me­ten? Loop ge­rust eens bij ons bin­nen."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 10% kor­ting bij aan­koop van een com­ple­te bril.

Te­le­foon­num­mer: (0475) 49 13 64 | Web­si­te: Mul­ti­fo­caal op­tiek Raavé BV

Op­tiek: Oog en Oor Wim Betzel, Weert

"Ook bril­len zijn on­der­deel van het gro­te as­sor­ti­ment van Wim Betzel Oog & Oor, dat be­staat uit de laat­ste trends op mo­de­ge­bied."

"U vindt bij ons de bril die past bij uw stijl en beurs. Wij wer­ken uit­slui­tend met ge­di­plo­meerd per­so­neel. Wim Betzel is de eni­ge Op­to­me­trist in Weert."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 5% kor­ting bij aan­koop en een huis­be­zoek is mo­ge­lijk.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 53 28 17 | Web­si­te: Oog en Oor Wim Betzel

Op­tiek: Pe­ar­le Op­ti­ciens, Weert

"Je le­ven lang goed zien; dát is de mis­sie van Pe­ar­le. Des­kun­dig­heid, vak­be­kwaam­heid en ser­vi­ce stroomt door de ade­ren van on­ze me­de­wer­kers."

 

"Het zijn de drie pij­lers waar­op on­ze or­ga­ni­sa­tie ge­bouwd is en die wij in on­ze keu­zes keer op keer voor­op stel­len. Met als doel een le­ven lang goed zien voor ie­der­een. Ook dat maakt Pe­ar­le, in het cen­trum van Weert graag waar, met uit­ge­brei­de oog­zorg, een breed as­sor­ti­ment en een scher­pe prijs. Pe­ar­le Op­ti­ciens is ver­ko­zen tot Bes­te Win­kel­ke­ten van Ne­der­land in de ca­te­go­rie Op­tiek in 2013."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 15% kor­ting op een com­ple­te bril, 15% kor­ting op een zon­ne­bril zon­der sterk­te, 10% kor­ting op con­tact­len­zen. Vraag naar de voor­waar­den.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 54 56 45 | Web­si­te: Pe­ar­le Op­ti­ciens

Pe­di­cu­res

"Pijn­lij­ke of ver­moei­de voe­ten? Re­den ge­noeg om een af­spraak te ma­ken met de pe­di­cu­re. De pe­di­cu­re ver­zorgt uw voe­ten en helpt u met het voor­ko­men van nieu­we voet­klach­ten."

"Na een be­han­de­ling ont­dekt u di­rect het ver­schil. Voet­ver­zor­ging is ook wel­kom als u graag aan­dacht be­steedt aan uw ui­ter­lijk & ge­zond­heid of 's zo­mers uw voe­ten toont in een open schoen. Spe­ci­a­le be­han­de­ling kan te­vens wen­se­lijk zijn voor bij­voor­beeld men­sen met dia­be­tes of reu­ma van wie de voe­ten ex­tra kwets­baar zijn. Wat uw re­den ook is; de pe­di­cu­re brengt uw voe­ten in con­di­tie."

Pe­di­cu­re Lin­da, Ne­der­weert (en sa­lon aan huis)

Te­le­foon­num­mer: (0495) 62 28 43

Voet­zorg Mi­ri­am, me­disch pe­di­cu­re bij u aan huis

Te­le­foon­num­mer: 06-30 24 78 58 (Mi­ri­am Py­ka)

Pe­di­cu­re Mo­ni­que Hou­ben, Heyt­huy­sen

Te­le­foon­num­mer: (0475) 49 27 46

Pe­di­cu­re Sin­dy, Weert

Te­le­foon­num­mer: 06-22749927

Reis­bu­reau en tou­ring­cars: Ku­pers Rei­zen, Weert

"Ku­pers Rei­zen or­ga­ni­seert vol­le­dig ver­zorg­de dag­toch­ten naar eve­ne­men­ten, at­trac­tie­par­ken, mu­si­cals, con­cer­ten en an­de­re be­stem­min­gen."

 

"Ook or­ga­ni­se­ren we meer­daag­se ste­den­trips, zo­als Pa­rijs, Lon­den, Ber­lijn, Praag, We­nen en­zo­voort."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 10% kor­ting op al­le rei­zen ver­meld op de web­si­te.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 45 66 00 | Web­si­te: Ku­pers

Schoe­nen: Van Nieu­wen­ho­ven Or­tho­pe­die en Com­fort­schoe­nen, Weert

"Al 60 jaar een voet­spe­ci­a­list: dat is Van Nieu­wen­ho­ven Or­tho­pe­die aan de Hegstraat in Weert."

"Een be­drijf waar des­kun­dig­heid, ser­vi­ce en pre­ven­tief ad­vies van­zelf­spre­kend zijn. Mo­di­eu­ze schoe­nen op maat, daar draait het om bij ons. Dit kun­nen or­tho­pe­di­sche schoe­nen zijn, maar ook con­fec­tie­schoe­nen met een klei­ne aan­pas­sing. Ook voor men­sen zon­der voet­pro­ble­men zijn er com­fort­schoe­nen, waar­bij pas­vorm en com­fort ex­tra aan­dacht krij­gen. Zo zijn er schoe­nen in di­ver­se breed­te­ma­ten en met los­se in­leg­zo­len. Hier­mee on­der­scheidt de zaak zich van an­de­re schoe­nen­za­ken."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 5% kor­ting op het re­gu­lie­re ta­rief van com­fort­schoe­nen. Voor or­tho­pe­di­sche schoe­nen is van Nieu­wen­ho­ven er­kend le­ve­ran­cier van al­le zie­ken­fond­sen.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 52 47 79 | Web­si­te: Van Nieu­wen­ho­ven Or­tho­pe­die en Com­fort­schoe­nen

Schoon­maak­be­drijf: Blan­kers Schoon, Weert

"Van re­gu­lie­re schoon­maak en glas­be­was­sing tot ca­te­ring­dien­sten, van ge­vel­rei­ni­ging tot ta­pijt­rei­ni­ging: Blan­kers Schoon in Weert biedt het al­le­maal."

 

 

"We heb­ben een mi­li­eu­be­wus­te aan­pak, ge­brui­ken nieu­we tech­nie­ken en be­schik­ken over vak­be­kwa­me en toe­ge­wij­de men­sen, ge­kop­peld aan ruim 45-ja­ri­ge er­va­ring van ons be­drijf. Kort­om Blan­kers Schoon is de fa­ci­li­tai­re dienst­le­ner van de re­gio. We zijn er voor be­drij­ven en ze­ker ook voor par­ti­cu­lie­ren. Met on­ze er­va­ring kun­nen we een op­dracht van een par­ti­cu­lier snel kla­ren, dus kun­nen we een con­cur­re­ren­de prijs bie­den."

 

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 5% kor­ting op schoon­maak- en ta­pijt­werk­zaam­he­den en een 6e glas­was­beurt gra­tis.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 53 50 37 | Web­si­te: www.blan­kers­schoon.nl

Sport: Li­fe Sty­le Vi­tae, Weert

"Li­fe Sty­le Vi­tae biedt een uit­ge­breid pro­gram­ma van sport­ac­ti­vi­tei­ten."

"Naast fit­ness en groeps­les­sen bie­den we bij­voor­beeld ju­do, jiu jit­su, tae-kwon­do en ont­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten zo­als yo­ga. Ook les­sen voor kin­de­ren, jon­ge­ren en voor 50-plus­sers."

Kor­ting­pas­hou­ders be­ta­len geen in­schrijf­geld en de 1e maand is gra­tis.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 45 91 00 | Web­si­te: li­fe sty­le vi­tae

Sto­me­rij en was­ser­vi­ce: Van Hal Sto­me­rij en Was­se­rij, Weert

"Het stoom­goed kan be­staan uit bo­ven­kle­ding, gor­dij­nen, ta­pij­ten, su­è­de, leer, over­gor­dij­nen, bruids­kle­ding en­zo­voort."

"In 1906 start­te dit fa­mi­lie­be­drijf als Eer­ste Weer­ter Stoom­ver­ve­rij en Was­sche­rij. Huub van den Broek trad in de voet­spo­ren van opa en va­der en richt zich nu met zijn be­drijf op sto­men en was­sen. In Weert zijn er dé­pen­dan­ces en Van Hal Sto­me­rij en Was­se­rij komt ook aan huis ha­len en bren­gen."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 10% kor­ting op was­goed en stoom­goed. Gra­tis haal- en breng­ser­vi­ce bij u thuis.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 52 45 73

Ta­pijt- en meu­bel­rei­ni­ging: Chem-dry Ta­pi­clean, Weert

"Is die ene vlek u een doorn in het oog, of is het ta­pijt of uw bank toe aan een gron­di­ge rei­ni­ging?"

"Chem-Dry Ta­pi­clean stelt al 23 jaar haar klan­ten graag te­vre­den met de schoon­ste en snelst dro­gen­de ta­pij­ten, stof­fe­rin­gen, vloe­ren en meu­bels. Uw ta­pijt en meu­be­len kun­nen te­vens wor­den be­han­deld met een vuil­we­ren­de laag. Zo kunt u lang van uw scho­ne spul­len ge­nie­ten. Kwa­li­teit staat hoog in het vaan­del even­als het wer­ken op een vei­lig en ge­zon­de ma­nier, voor mens en dier."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 10% kor­ting en een proef­fla­con vlek­ver­wij­de­raar.

Te­le­foon­num­mer: 0800 02 12 100 | Web­si­te: Chem-dry Ta­pi­clean

Tand­pro­the­tiek: Van En­ge­len Tand­pro­the­tiek, Maar­hee­ze, Roer­mond en Weert

"Van En­ge­len Tand­pro­the­tiek is een of­fi­ci­ë­le tand­pro­the­ti­sche prak­tijk. In de­ze prak­tijk me­ten wij zelf ge­bits­pro­the­ses (kunst­ge­bit­ten) aan waar­na wij ze zelf in het tand­tech­nisch la­bo­ra­to­ri­um ver­vaar­di­gen."

"Hier­bij staan es­the­tiek en func­ti­o­na­li­teit hoog in het vaan­del en kan de klant di­rect zijn of haar wen­sen be­spre­ken. Het be­drijf heeft ves­ti­gin­gen in Maar­hee­ze, Roer­mond en Weert."

Voor kor­ting­pas­hou­ders is een huis­be­zoek even­tu­eel mo­ge­lijk. Van de ge­le­ver­de dienst wordt 75% tot 100% ver­goed van­uit uw zorg­ver­ze­ke­ring.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 59 40 37 | Web­si­te: Van En­ge­len Tand­pro­the­tiek

Taxi: Taxi de Leeuw, Os­pel

"Al meer dan 50 jaar staat Taxi de Leeuw ga­rant voor de­ge­lijk per­so­nen­ver­voer. Of het nu gaat om re­gu­lie­re taxi, rol­stoel- of zie­ken­ver­voer."

"De Leeuw is ge­cer­ti­fi­ceerd ver­voer­der van al­le gro­te zorg­ver­ze­ke­raars waar­on­der CZ. Naast kwa­li­ta­tief per­so­nen­ver­voer be­ge­lei­den en hel­pen wij u kos­te­loos bij uw aan­vraag zie­ken­ver­voer en zoe­ken wij sa­men met u naar een mo­ge­lijk­heid om een deel, of het ge­he­le be­drag, van uw ei­gen bij­dra­ge te­rug te krij­gen."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen bij re­gu­lier taxi­ver­voer 5% kor­ting op het me­ter­ta­rief(max. 3 per­so­nen).

Te­le­foon­num­mer: 0800 555 22 33 | Web­si­te: Taxi de Leeuw 

The­ra­peu­ti­sche kou­sen en mam­ma­pro­the­sen: Ca­re by Stul­tiens, Weert

"Stul­tiens in Weert heeft ook aan­dacht voor on­der­mo­de die ex­tra zorg no­dig heeft, dat doen wij via Ca­re by Stul­tiens. Wij bie­den na­me­lijk the­ra­peu­ti­sche elas­ti­sche kou­sen en mam­ma­pro­the­sen."

"Wij hel­pen u graag, ge­ven aan­vul­len­de in­for­ma­tie en ad­vies en zor­gen voor een des­kun­di­ge aan­me­ting."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 10% kor­ting op de col­lec­tie, met uit­zon­de­ring van af­ge­prijs­de ar­ti­ke­len en ac­ties.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 53 21 96 | Web­si­te: Ca­re by Stul­tiens

Tuin­on­der­houd: Blan­kers Schoon, Weert

"Wilt u hulp bij zwaar­de­re ta­ken zo­als het snoei­en van heg­gen of bo­men of heeft u ge­woon geen groe­ne vin­gers of niet zo veel tijd, dan kunt u ons in­scha­ke­len."

"Blan­kers Schoon naast schoon­maak­dien­sten ook tuin­on­der­houd. Wij kun­nen een ge­deel­te van of uw ge­he­le tuin­on­der­houd over­ne­men in de pe­ri­o­de(n) dat u dat wenst. Ook voor tuin­ont­werp en -aan­leg kunt u ons in de arm ne­men. Ook hier geldt dat we met on­ze er­va­ring in tui­nen een op­dracht van een par­ti­cu­lier snel kun­nen kla­ren, dus kun­nen we een con­cur­re­ren­de prijs bie­den."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 10% kor­ting op tuin­ont­werp, -aan­leg en -on­der­houd.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 53 50 37 | Web­si­te: www.blan­kers­schoon.nl

 

Ver­huis- en han­dy­man­dien­sten: UTS Ber­nardt BV, Els­loo

"Ver­hui­zen is een gro­te stap. Dan wilt u ook dat het goed ge­beurt. UTS Ber­nardt BV heeft be­trok­ken en des­kun­di­ge me­de­wer­kers die uw ver­hui­zing kun­nen ver­zor­gen."

"Ook voor in­ter­na­ti­o­na­le ver­hui­zin­gen en voor be­drij­ven staat het be­drijf voor u klaar. Daar­naast le­ve­ren wij ook han­dy­man­dien­sten."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 20% kor­ting op het nor­ma­le ta­rief.

Te­le­foon­num­mer: (046) 436 31 30 | Web­si­te: UTS Ber­nardt BV

Wo­nen en ad­vies: Het Re­gel­lo­ket Wo­nen, Uden

"Het Re­gel­lo­ket Wo­nen is een on­af­han­ke­lij­ke ad­vi­seur voor ou­de­ren met een woon/zorg­be­hoef­te. Met een vraag als: 'kan ik het bes­te blij­ven wo­nen of het huis toch be­ter ver­ko­pen?' kun­nen men­sen bij ons te­recht."

"Ook voor be­ge­lei­ding bij het zoe­ken naar een huur­wo­ning en bij een (acu­te) zorg­vraag. Te­vens voor het re­gel­werk bij een daad­wer­ke­lijk ver­hui­zing en/of een vlot­te aan­pas­sing van uw wo­ning bij een (acu­te) zorg­vraag. En dit al­les zon­der dat u daar­voor bij 7 ver­schil­len­de in­stan­ties hoeft aan te klop­pen (zo­als fis­ca­list, ac­coun­tant, hy­po­theek­ver­strek­ker, ma­ke­laar, woon­cor­po­ra­tie etc.). Wij stre­ven naar een zor­ge­loos pro­ces en dat u com­for­ta­bel kunt wo­nen, nu en la­ter."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 10% kor­ting op het uur­loon van de ad­vi­seurs.

Te­le­foon­num­mer: 0800 44 44 884 | Web­si­te: het Re­gel­lo­ket Wo­nen

Zorg­be­mid­de­ling, ad­vies en prak­ti­sche dienst­ver­le­ning: Zorg­zo, Weert

"Zorg­zo maakt het mo­ge­lijk voor ou­de­ren om lan­ger zelf­stan­dig te blij­ven wo­nen. Wij hel­pen u de juis­te weg te zoe­ken in het zorg­land­schap."

"Wij kun­nen u ad­vi­se­ren over hoe u uw ex­tra zorg kunt be­ta­len en hoe u een pas­sen­de in­di­ca­tie voor zorg aan­vraagt. Als u zelf ie­mand kent die hulp kan bie­den en over­stapt op het per­soons­ge­bon­den bud­get voor zorg, dan hel­pen we u graag. Ook on­der­steu­nen wij bij de ad­mi­ni­stra­tie of bij klus­jes in huis. Wij bie­den hulp op al­ler­lei ge­bied, als u dat wilt."

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen 20% kor­ting op het re­gu­lie­re ta­rief.

Te­le­foon­num­mer: (0495) 52 69 92 | Web­si­te: Zorg­zo

Zorg­ver­ze­ke­ring: VGZ

"VGZ is een zorg­ver­ze­ke­raar die gaat voor goe­de be­taal­ba­re zorg. Ook heeft VGZ aan­dacht voor u en man­tel­zor­gers."

Spe­ci­aal voor kor­ting­pas­hou­ders heeft Stich­ting Land van Hor­ne een aan­bod sa­men­ge­steld met VGZ, waar­mee u kunt pro­fi­te­ren van een unie­ke kor­ting op uw zorg­ver­ze­ke­ring. Wan­neer u ge­bruik maakt van de­ze kor­ting, ver­dient u het lid­maat­schap van de kor­tings­pas di­rect te­rug.

Kor­ting­pas­hou­ders ont­van­gen een col­lec­ti­vi­teit­kor­ting:

 • 7% kor­ting op de ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring van VGZ: op de pak­ket­ten VGZ Goe­de Keu­ze, Rui­me Keu­ze en Ei­gen Keu­ze.
 • 10% kor­ting op een aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring.
 • Ex­tra kor­ting op de pre­mie als u kiest voor een vrij­wil­lig ei­gen ri­si­co.
 • 1% kor­ting wan­neer u de pre­mie jaar­lijks be­taalt.
 • VGZ biedt ex­tra rui­me ver­goe­din­gen voor man­tel­zorg, fy­si­o­the­ra­pie en val­pre­ven­tie.
 • Als u nog geen klant bent bij VGZ, zor­gen zij voor de over­stap, zo­dat u er geen om­kij­ken naar hebt.

 
Te­le­foon­num­mer: 0900 - 8490 | Web­si­te: VGZ