Kor­tings­pas

Loop geen kor­ting mis bij win­kels en be­drij­ven in de buurt

'Een kor­tings­pas van Land van Hor­ne? Waar kun je die dan voor ge­brui­ken?' Dat vraagt u zich mis­schien wel af. Bij­voor­beeld voor kor­ting op een nieu­we (zon­ne)bril, op nieu­we meu­bels, spor­ten, het uit­be­ste­den van klus­sen en een zorg­ver­ze­ke­ring. Een voor­deel­pas voor win­kels en be­drij­ven ge­woon hier in de buurt.

Loop geen kor­ting mis

Voor­deel, daar hou­den we al­le­maal van. Waar we niet van hou­den, is dat we iets ge­kocht heb­ben en daar­na zien dat het een stuk goed­ko­per had ge­kund. Dat de in­schrij­ving van de sport­school ei­gen­lijk gra­tis was, u 15% kor­ting op uw nieu­we bril had kun­nen heb­ben of kor­ting op uw zorg­ver­ze­ke­ring die u ie­de­re maand be­taalt. Met on­ze kor­tings­pas hebt u dat voor­deel wel di­rect te pak­ken.

Zo ont­vangt u bij­voor­beeld:

  • 25% kor­ting op een nieuw bi­bli­o­theek­a­bon­ne­ment naar keu­ze, en zon­der in­schrijf­kos­ten
  • 25% kor­ting bij een in­te­ri­eur­zaak
  • 5% kor­ting op een hoor­toe­stel
  • gra­tis in­schrij­ving bij de sport­school en 1 maand gra­tis spor­ten
  • 10% kor­ting op reis­jes
  • 10% kor­ting op de sto­me­rij
  • 15% kor­ting op een bril, zon­ne­bril en 10% op len­zen
  • 20% kor­ting op een ver­huis­dienst
  • 50% kor­ting op uw eer­ste dans­cur­sus
  • 7% kor­ting op ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring en 10% op de aan­vul­len­de ver­ze­ke­rin­gen. De pas ver­dient u dan met­een te­rug.

Op het tab­blad 'le­ve­ran­ciers' ziet u wel­ke be­drij­ven uit de buurt er mee­doen.

Ook kor­ting op ac­ti­vi­tei­ten

Ook kunt u met de kor­tings­pas voor­deel krij­gen op de ac­ti­vi­tei­ten bij u in de buurt, zo­als schil­de­ren, kaar­ten, kie­nen of bloem­schik­ken. Lees meer over de ac­ti­vi­tei­ten in on­ze (woon)zorg­cen­tra.

Kos­ten en con­tact

De voor­deel­pas hebt u voor slechts € 2,50 per maand. Dat ver­dient u snel te­rug. Bel ons vrij­blij­vend voor meer in­for­ma­tie op T 0900 333 55 55 tij­dens kan­toor­uren. Of stel uw vraag hier­on­der.

Leveranciers

Geen items gevonden