Par­ti­cu­lie­re zorg

Par­ti­cu­lie­re pro­duc­ten en dien­sten van Land van Hor­ne

Wilt u aan­vul­lend of bui­ten de re­gu­lie­re zorg­re­ge­lin­gen om zorg ont­van­gen? Dat kan bij Land van Hor­ne. Wij heb­ben di­ver­se par­ti­cu­lie­re zorg­dien­sten voor u. 

Wie kan u de­ze par­ti­cu­lie­re pro­duc­ten aan­vra­gen?

  • Ie­der­een kan de­ze dien­sten aan­vra­gen bij Land van Hor­ne, ook zon­der in­di­ca­tie. Of we kun­nen le­ve­ren hangt af van de zorg­ca­pa­ci­teit die we be­schik­baar heb­ben.
  • Voor PGB pro­duc­ten geldt dat een in­di­ca­tie voor zorg no­dig is. Zie www.svb.nl/int/nl/pgb/

Kosten

Hier­on­der vindt u een over­zicht van de dien­sten, een kor­te om­schrij­ving en de kos­ten voor de­ze dien­sten.

Huis­hou­de­lij­ke hulp 
Ta­rief: € 31,52 per uur
On­der­steu­nen bij of het over­ne­men van ac­ti­vi­tei­ten op het ge­bied van de huis­hou­de­lij­ke da­ge­lijk­se le­vens­ver­rich­tin­gen.
- Was­ver­zor­ging + strijk

Ver­ple­ging
Ta­rief: € 74,40 per uur
Uit­voe­ren van ver­pleeg­kun­di­ge han­de­lin­gen met het oog op her­stel van ge­zond­heid, of voor­ko­men van ver­er­ge­ring van ziek­te of aan­doe­ning waar­on­der ver­lich­ting van lij­den of on­ge­mak.
⦁ Ver­hel­de­ring van de ge­zond­heids­pro­ble­ma­tiek van de cli­ënt in ver­pleeg­kun­di­ge ter­men en hier­op aan­slui­tend het uit­voe­ren van de no­di­ge ver­pleeg­kun­di­ge in­ter­ven­ties zo­als ver­pleeg­tech­nisch han­de­len, con­tro­le li­chaams­func­ties, wond- en/ of sto­ma­ver­zor­ging bij een niet in­tac­te huid, on­der­steu­ning bij uit­schei­ding (ka­the­ter etc.), in­bren­gen van maag­son­de of ka­the­ter, ge­ven van in­jec­ties.

Ge­spe­ci­a­li­seer­de ver­ple­ging
Ta­rief: € 93,60 per uur
Uit­voe­ren van ge­spe­ci­a­li­seer­de ver­pleeg­kun­di­ge han­de­lin­gen met het oog op her­stel van ge­zond­heid, of voor­ko­men van ver­er­ge­ring van ziek­te of aan­doe­ning waar­on­der ver­lich­ting van lij­den of on­ge­mak.
Ac­ti­vi­tei­ten op twee ge­bie­den, waar­bij de na­druk ligt op 2:
1. Ver­hel­de­ring van ge­zond­heids­pro­ble­ma­tiek van de cli­ënt in ver­pleeg­kun­di­ge ter­men en hier­op aan­slui­tend de be­no­dig­de ver­pleeg­kun­di­ge in­ter­ven­ties uit­voe­ren, zo­als ver­pleeg­tech­nisch han­de­len, con­tro­le li­chaams­func­ties, wond- en/of sto­ma­ver­zor­ging bij een niet in­tac­te huid, on­der­steu­ning bij uit­schei­ding, in­bren­gen van ka­the­ter, ge­ven van in­jec­ties.
2. Ge­spe­ci­a­li­seer­de ver­pleeg­kun­di­ge han­de­lin­gen ver­rich­ten, zo­als epi­d­ura­le/ spi­na­le pijn­be­strij­ding, in­tra­ve­neu­ze me­di­ca­tie­toe­die­ning, in­tra­ve­neu­ze vocht- en voe­dings-toe­die­ning, drai­na­ge maag/ tho­rax, son­de aan­bren­gen, spe­ci­fie­ke voor­lich­ting en in­struc­tie etc.

Per­soon­lij­ke ver­zor­ging
Ta­rief: € 57,60 per uur
Ge­heel of ge­deel­te­lijk over­ne­men van ac­ti­vi­tei­ten op het ge­bied van de per­soon­lij­ke ver­zor­ging
⦁ Hulp bij al­ge­me­ne da­ge­lijk­se le­vens­ver­rich­tin­gen, bij­voor­beeld bij het zich was­sen, zich kle­den, be­we­ging en hou­ding, eten en drin­ken, toi­let­gang en even­tu­eel de con­tro­le van li­chaams­func­ties.
⦁ Hulp bij be­per­kin­gen op het vlak van zorg­ver­zor­ging van ha­ren, sie­ra­den, zich op­ma­ken, sche­ren, mond- en ge­bits­ver­zor­ging, hand- en voet­ver­zor­ging, aan­bren­gen en uit­doen van pro­the­sen, hoor­toe­stel aan of uit­zet­ten, bril poet­sen en op­zet­ten, me­di­cij­nen klaar­zet­ten en toe­die­nen.

Per­soon­lij­ke ver­zor­ging spe­ci­aal
Ta­rief: € 74,40 per uur
Ge­heel of ge­deel­te­lijk over­ne­men van ac­ti­vi­tei­ten op het ge­bied van de per­soon­lij­ke ver­zor­ging, waar­van de zorg ge­le­verd wordt in com­bi­na­tie met hulp bij chro­ni­sche ge­zond­heids­pro­ble­men (zie­ken­ver­zor­ging) en/of com­plexe zorg­vraag waar­on­der ac­ti­vi­tei­ten op het vlak van con­tro­le li­chaams­func­ties, wond­ver­zor­ging, be­ge­lei­ding bij het om­gaan met een ern­sti­ge ziek­te. 

In­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding
Ta­rief: € 64,20 per uur
Het bie­den van ac­ti­vi­tei­ten ge­richt op be­vor­de­ring, be­houd of com­pen­sa­tie van de zelf­red­zaam­heid die strek­ken tot voor­ko­ming van op­na­me in een in­stel­ling of ver­waar­lo­zing. On­der­steu­nen bij be­per­kin­gen op het vlak van zelf­re­gie over het da­ge­lijks le­ven, waar­on­der be­ge­lei­ding bij te­kort­schie­ten­de vaar­dig­he­den in zelf­re­ge­lend ver­mo­gen. Be­ge­lei­ding bij het toe­pas­sen en in­slij­pen van aan­ge­leer­de vaar­dig­he­den en ge­drag in het da­ge­lijks le­ven door her­ha­ling en me­tho­di­sche in­ter­ven­tie.
⦁ On­der­steu­ning bij of het oe­fe­nen met vaar­dig­he­den of han­de­lin­gen;
⦁ On­der­steu­ning bij of het oe­fe­nen met het aan­bren­gen van (dag)struc­tuur of het voe­ren van re­gie;
⦁ Het over­ne­men van toe­zicht;
⦁ Aan­stu­ring van ge­drag;
⦁ On­der­steu­ning en toe­zicht bij de maal­tij­den;

Dag­be­ste­ding ba­sis
Ta­rief: € 41,04 per dag­deel
Dag­pro­gram­ma met ac­cent op be­ge­lei­ding in groeps­ver­band, ge­richt op bij­hou­den van vaar­dig­he­den; even­tu­eel aan­ge­vuld met lich­te as­sis­ten­tie bij per­soon­lij­ke zorg. Het dag­pro­gram­ma kan bij­dra­gen aan ver­lich­ting van so­ci­aal iso­le­ment van de cli­ënt of aan ver­lich­ting van de zorg thuis door man­tel­zor­gers.
⦁ Het dag­pro­gram­ma is be­doeld voor men­sen met ma­ti­ge tot zwa­re be­per­kin­gen. Er is een dui­de­lij­ke ver­zor­gings­be­hoef­te en of be­ge­lei­dings­be­hoef­te (waar­on­der bij­voor­beeld lich­te de­men­tie of niet aan­ge­bo­ren her­sen­let­sel).

Dag­be­ste­ding so­ma­tiek
Ta­rief: € 56,83 per dag­deel
Dag­ac­ti­vi­teit in groeps­ver­band, waar­bij be­ge­lei­ding in sa­men­hang staat met eni­ge per­soon­lij­ke ver­zor­ging en be­han­de­ling op de ach­ter­grond. Er is een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re be­na­de­ring. Het dag­pro­gram­ma is ge­richt op het sta­bi­li­se­ren van func­ti­o­ne­ren en voor­ko­men van ver­er­ge­ring van klach­ten. Het dag­pro­gram­ma kan er­toe bij­dra­gen dat de cli­ënt op ver­ant­woor­de wij­ze in de ver­trouw­de thuis­si­tu­a­tie kan blij­ven wo­nen. Het kan ook bij­dra­gen tot ver­min­de­ring van be­las­ting van man­tel­zor­gers.
⦁ On­der­steu­ning bij de dag­be­ste­ding en bij so­ci­a­le ac­ti­vi­tei­ten;
⦁ Sta­bi­li­se­ren van func­ti­o­ne­ren en voor­ko­men van ver­er­ge­ring van be­per­kin­gen;
⦁ Le­ren om­gaan met fy­sie­ke en/of cog­ni­tie­ve be­per­kin­gen.
Het dag­pro­gram­ma is be­doeld voor zelf­stan­dig wo­nen­de ou­de­re cli­ën­ten met uit­ge­brei­de be­per­kin­gen bij het da­ge­lijks func­ti­o­ne­ren (per­soon­lij­ke zorg, mo­bi­li­teit, zelf­red­zaam­heid), veel­al sa­men­han­gen met chro­ni­sche aan­doe­nin­gen.

Dag­be­ste­ding psy­cho­ge­ri­a­trisch
Ta­rief: € 58,94 per dag­deel
Dag­ac­ti­vi­teit in groeps­ver­band, met in­ten­sie­ve be­ge­lei­ding met eni­ge per­soon­lij­ke ver­zor­ging tij­dens het dag­pro­gram­ma. Op de ach­ter­grond is be­han­de­ling aan­we­zig. Het dag­pro­gram­ma kan er­toe bij­dra­gen dat de cli­ënt op ver­ant­woor­de wij­ze in de ver­trouw­de thuis­si­tu­a­tie kan blij­ven wo­nen. Het kan ook bij­dra­gen tot ver­min­de­ring van be­las­ting van man­tel­zor­gers.
⦁ On­der­steu­ning bij de dag­be­ste­ding;
⦁ Hand­ha­ven en be­vor­de­ren van zelf­stan­dig mo­ge­lijk func­ti­o­ne­ren;
⦁ Voor­ko­men van ach­ter­uit­gang in fy­sie­ke, cog­ni­tie­ve en so­ci­aal-emo­ti­o­ne­le vaar­dig­he­den.
Het dag­pro­gram­ma is be­doeld voor zelf­stan­dig wo­nen­de ou­de­re cli­ën­ten met een in­ten­sie­ve be­ge­lei­dings- en ver­zor­gings­be­hoef­te (waar on­der een sterk ver­min­der­de zelf­re­gie door zo­als bij de­men­tie).

Dag­be­han­de­ling
Ta­rief: €68,32 per dag­deel
Dag­be­han­de­ling in groeps­ver­band waar­bij be­han­de­ling in sa­men­hang staat met eni­ge per­soon­lij­ke ver­zor­ging, ver­ple­ging en be­ge­lei­ding voor cli­ën­ten met een in­ten­sie­ve zorg­vraag. Er is spra­ke van di­rect be­han­del­con­tact en in­ten­sie­ve be­ge­lei­ding. Er is spra­ke van een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re be­na­de­ring ge­le­verd door een mul­ti­dis­ci­pli­nair team. 
Het doel voor cli­ën­ten met so­ma­ti­sche pro­ble­ma­tiek is ge­richt op het her­stel en/of het aan­le­ren van vaar­dig­he­den, dan wel het sta­bi­li­se­ren van het func­ti­o­ne­ren en voor­ko­ming van ver­er­ge­ring van be­per­kin­gen en/of het le­ren om­gaan met fy­sie­ke en/of cog­ni­tie­ve be­per­kin­gen.
Het doel van de dag­be­han­de­ling van cli­ën­ten met psy­cho­ge­ri­a­tri­sche pro­ble­ma­tiek is ge­richt op het be­han­de­len, be­heers­baar hou­den en ver­tra­gen van stem­mings-, ge­heu­gen- en ge­drags­pro­ble­ma­tiek.
Doel­groep: ou­de­ren met mul­ti­dis­ci­pli­nai­re psy­cho­ge­ri­a­tri­sche en/of so­ma­ti­sche pro­ble­ma­tiek.

Ver­voer dag­be­ste­ding
Ta­rief: €13,20 per dag
Cli­ën­ten­ver­voer tus­sen ver­blijfs­lo­ca­tie en dag­be­ste­ding-/ dag­be­han­de­ling­lo­ca­tie.

Ver­voer dag­be­ste­ding rol­stoel
Ta­rief: €22,07 per dag
(Rol­stoel)cli­ën­ten­ver­voer tus­sen ver­blijfs­lo­ca­tie en dag­be­ste­ding-/ dag­be­han­de­ling­lo­ca­tie.

Was­ver­zor­ging bo­ven- en on­der­kle­ding ex­cl. la­be­len
Ta­rief €94,10 per maand
En­kel voor in­tra­mu­ra­le of VPT cli­ën­ten.

La­be­len was­ver­zor­ging
Ta­rief: € 100,11 een­ma­lig
En­kel voor in­tra­mu­ra­le of VPT cli­ën­ten.

Brood­maal­tijd
Ta­rief: € 3,20 per maal­tijd
Tij­dens dag­be­ste­ding.

War­me maal­tijd
Ta­rief: € 10,00 per maal­tijd
Tij­dens dag­be­ste­ding.

Huur lo­geer­ka­mer / ap­par­te­ment (met zorg­vraag)
Ta­rief: €89,90 per et­maal
Huur van een lo­geer­ka­mer/ ap­par­te­ment  in­clu­sief huis­hou­de­lij­ke ver­zor­ging, maal­tij­den en was­ver­zor­ging (lin­nen­goed).
En­kel voor cli­ën­ten met zorg­vraag. (Res­pijt­zorg).

Meer in­for­ma­tie?

Hebt u in­for­ma­tie no­dig of wilt u meer we­ten over de­ze ex­tra zorg­dien­sten, belt u dan met ons in­for­ma­tie­num­mer en vraagt u naar on­ze Cli­ën­ten Ser­vi­ce Dienst.

Leveranciers

Geen items gevonden