Pest­huis­je

Voor ver­ga­de­rin­gen, scho­lin­gen en klei­ne eve­ne­men­ten

Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth ligt aan de rand van Hae­len, Heyt­huy­sen en Rog­gel, in een bos­rij­ke om­ge­ving. Het zorg­cen­trum kent een zeer in­druk­wek­ken­de his­to­rie die te­rug­gaat tot in de twaalf­de eeuw. In de om­vang­rij­ke ou­de kloos­ter­tuin van het zorg­cen­trum ligt het Pest­huis­je. Een sfeer­vol ge­bouw dat on­der mo­nu­men­ten­zorg valt en in 2010 ge­heel is ge­re­no­veerd.

 

Ook voor uw ge­le­gen­heid

Niet al­leen cli­ën­ten, me­de­wer­kers of vrij­wil­li­gers van Land van Hor­ne re­ser­ve­ren het Pest­huis­je voor bij­zon­de­re ge­le­gen­he­den, ook u kunt ge­bruik ma­ken van de­ze prach­ti­ge lo­ca­tie. Denk aan het vie­ren van een klein­scha­li­ge ver­jaar­dag, ver­ga­de­ren, hu­we­lijks­vol­trek­king of scho­lin­gen. 

Ge­nie­ten van de om­ge­ving

Het zorg­cen­trum ligt te­gen het Leu­dal: een zeer ge­va­ri­eerd na­tuur­ge­bied met bos, hei­de­ge­bied en gras­lan­den. Door het ge­bied stro­men twee mooie be­ken. Ook zijn er mu­sea in de om­ge­ving. Het Pest­huis­je biedt de ge­le­gen­heid om te ge­nie­ten van de­ze om­ge­ving. Maak ge­bruik van de lo­ka­le wan­del- en fiets­rou­tes.

Ar­ran­ge­men­ten

Het Pest­huis­je biedt bin­nen plaats aan maxi­maal 60 per­so­nen. Bei­de ter­ras­sen bie­den, even­tu­eel met par­ty­tent, ruim­te aan gro­te­re groe­pen.

Do­cu­men­ten

Prijs­lijst
Al­ge­me­ne voor­waar­den

Meer in­for­ma­tie of re­ser­ve­ren

Het Pest­huis­je kunt u re­ser­ve­ren bij de re­cep­tie van zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth. De re­cep­tie­me­de­wer­kers zijn van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.30 tot 16.30 uur te­le­fo­nisch be­reik­baar via 088 987 88 90 of stuur een e-mail naar pest­huis­je at land­van­hor­ne dot nl.

Activiteiten

Hu­we­lijks­vol­trek­king

Ver­jaar­da­gen

Her­den­kings­dien­sten

Kof­fie­ta­fel

Ver­ga­de­rin­gen

En meer

Faciliteiten

Wi­fi

In het Pest­huis­je is gra­tis wi­fi be­schik­baar. 

Rol­stoel­toe­gan­ke­lijk

Het Pest­huis­je is rol­stoel­toe­gan­ke­lijk.

Ca­te­ring

Er zijn di­ver­se mo­ge­lijk­he­den voor ca­te­ring, zo­als:

  • kof­fie en vlaai
  • drank- en hap­jes­ar­ran­ge­men­ten
  • kou­de en war­me buf­fet­ten
  • bar­be­cue of brunch
  • ver­ga­der­ar­ran­ge­men­ten
  • an­de­re wen­sen zijn be­spreek­baar.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth ligt aan de rand van Hae­len. Op aan­vraag rijdt er een wens­bus die u naar uw be­stem­ming of ge­wens­te bus­hal­te brengt.

Ap­pa­ra­ten

Een flip-over, pro­jec­tie­scherm, be­a­mer (met HD­MI aan­slui­ting) en een ge­luids­in­stal­la­tie met cd-spe­ler en mi­cro­foon zijn be­schik­baar. De­ze dient u wel voor­af te re­ser­ve­ren. Er is geen lap­top aan­we­zig, de­ze dient u zelf mee te ne­men.

Ter­ras

Het Pest­huis­je biedt aan bei­de zij­den een ter­ras. Het is toe­ge­staan om een par­ty­tent te plaat­sen.

Heeft u vragen? Vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt hier uw vraag stellen.

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.