Zorg­kaart­Ne­der­land

Zorg­kaart­Ne­der­land

Uw waar­de­ring over Stich­ting Land van Hor­ne vin­den wij be­lang­rijk. Het helpt ons om on­ze kwa­li­teit van zorg te ver­be­te­ren. Daar­om ma­ken wij ge­bruik van de web­si­te Zorg­kaart­Ne­der­land.

 

Wat is Zorg­kaart­Ne­der­land?

Zorg­kaart­Ne­der­land is een on­af­han­ke­lij­ke web­si­te, op­ge­richt door Pa­ti­ën­ten­fe­de­ra­tie Ne­der­land. Op de­ze web­si­te kan el­ke cli­ënt of ver­te­gen­woor­di­ger een waar­de­ring over de zorg ge­ven aan zorg­aan­bie­ders in ge­heel Ne­der­land. Door uw waar­de­ring ach­ter te la­ten geeft u sa­men met an­de­re cli­ën­ten in­zicht in de kwa­li­teit van de zorg. En dat helpt u en an­de­ren om een ge­rich­te keu­ze te ma­ken uit het zorg­aan­bod. Ook Land van Hor­ne heeft een voor­deel om al­le waar­de­rin­gen te bun­de­len. Naast het bie­den van trans­pa­ran­te zorg is het voor ons ook een in­stru­ment waar­mee we de te­vre­den­heid van on­ze cli­ën­ten en ver­te­gen­woor­di­gers kun­nen mo­ni­to­ren en waar no­dig di­rect hier­op in kun­nen spe­len.

Hoe kunt u een waar­de­ring ge­ven?

Op www.Zorg­kaart­Ne­der­land.nl kunt u een waar­de­ring ge­ven over uw (woon)zorg­cen­trum of thuis­zorg. Bij het in­vul­len van een waar­de­ring kunt u uw me­ning ge­ven over af­spra­ken, ver­ple­ging, om­gang me­de­wer­kers, kwa­li­teit van le­ven, luis­te­ren en ac­com­mo­da­tie. Te­vens heeft u de mo­ge­lijk­heid om uw er­va­ring toe te lich­ten. Het ach­ter­la­ten van uw re­ac­tie ge­beurt ano­niem en kost u slechts een paar mi­nu­ten.

Wat heeft u no­dig?

U kunt de web­si­te van Zorg­kaart­Ne­der­land op­vra­gen via een mo­bie­le te­le­foon, ta­blet, com­pu­ter of lap­top met een in­ter­net­ver­bin­ding. Te­vens dient u te be­schik­ken over een e-mail­adres. U kunt even­tu­eel uw naas­ten vra­gen u hier­mee te hel­pen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Wat doet Land van Hor­ne met de waar­de­rin­gen?

Wan­neer een waar­de­ring over Land van Hor­ne wordt ach­ter­ge­la­ten, ont­van­gen di­rect be­trok­ke­nen een mel­ding. Op de­ze ma­nier kan Land van Hor­ne di­rect mo­ni­to­ren wat de te­vre­den­heid is van u of uw ver­te­gen­woor­di­ger en waar ver­be­te­rin­gen no­dig zijn. De waar­de­rin­gen ge­ven Land van Hor­ne hand­vat­ten om voort­du­rend alert te zijn en te blij­ven op een zo hoog mo­ge­lijk kwa­li­teit van zorg.