Wet zorg en dwang

Bij Land van Hor­ne vin­den we het be­lang­rijk om zo­veel mo­ge­lijk aan te slui­ten bij het le­ven zo­als el­ke cli­ënt dat wil lei­den. Een le­ven waar­in hij zo min mo­ge­lijk in zijn vrij­heid wordt be­perkt en waar­in hij zijn ei­gen keu­zes maakt. Door de Wet zorg en dwang staan we be­wus­ter stil bij de mo­men­ten waar­op de vrij­heid en de vei­lig­heid van een cli­ënt met el­kaar bot­sen. En be­kij­ken we, sa­men met de cli­ënt en zijn ver­te­gen­woor­di­ger, óf en hoe het an­ders kan. Het wel­zijn van de cli­ënt staat daar­bij voor­op. De cli­ënt, ver­te­gen­woor­di­ger en het zorg­team ma­ken sa­men van vrij­heid een van­zelf­spre­kend­heid!

In bo­ven­staan­de ani­ma­tie ko­men al as­pec­ten rond­om de Wet zorg en dwang aan bod en wordt dui­de­lijk dat we sa­men van vrij­heid een van­zelf­spre­kend­heid kun­nen ma­ken!

Voor wie?
De Wet zorg en dwang re­gelt de rech­ten bij on­vrij­wil­li­ge zorg of on­vrij­wil­li­ge op­na­me van men­sen met een psy­cho­ge­ri­a­tri­sche aan­doe­ning (zo­als de­men­tie en Hun­ting­ton). De wet geldt al­leen voor men­sen die in­for­ma­tie over de zorg of be­han­de­ling niet be­grij­pen, niet (meer) kun­nen in­schat­ten wat goed voor hen is en de ge­vol­gen van het be­sluit niet kun­nen over­zien, dat wordt ook wel wils­on­be­kwaam ter za­ke ge­noemd.

Wat zegt de Wet zorg en dwang?
De Wet zorg en dwang heeft als uit­gangs­punt dat de cli­ënt al­leen on­vrij­wil­li­ge zorg ont­vangt als laat­ste mid­del (nee, ten­zij..). Dat mag al­leen om ern­stig na­deel te voor­ko­men en als er echt geen min­der in­grij­pen­de al­ter­na­tie­ven meer mo­ge­lijk zijn. Al­leen als de vei­lig­heid van de cli­ënt of de vei­lig­heid van men­sen om de cli­ënt heen in ge­vaar is. Is dan toch on­vrij­wil­li­ge zorg no­dig, dan moet al­tijd wor­den ge­ko­zen voor de minst in­grij­pen­de vorm. De ter­mijn van toe­pas­sing moet zo kort mo­ge­lijk zijn. De on­vrij­wil­li­ge zorg wordt op­ge­no­men in het zorg­plan.

Wat is on­vrij­wil­li­ge zorg?
On­der on­vrij­wil­li­ge zorg ver­staat de wet zorg waar­mee de cli­ënt of zijn ver­te­gen­woor­di­ger niet in­stemt en zorg waar­mee de ver­te­gen­woor­di­ger heeft in­ge­stemd maar waar­te­gen de cli­ënt zich ver­zet. On­vrij­wil­li­ge zorg kan zijn dat de cli­ënt din­gen niet wil, maar dat het wel wen­se­lijk is dat de zorg ge­bo­den wordt zo­als bij­voor­beeld me­di­cij­nen in­ne­men. On­vrij­wil­li­ge zorg kan ook zijn dat de cli­ënt wordt be­perkt in het in­rich­ten van het ei­gen le­ven. Bij­voor­beeld dat hij niet zelf het brood­be­leg mag kie­zen. On­vrij­wil­li­ge zorg kan over van al­les gaan; over ver­zor­ging, be­ge­lei­ding, ver­ple­ging, be­han­de­ling en be­je­ge­ning.

Vra­gen of klach­ten?
Heeft u vra­gen of klach­ten over on­vrij­wil­li­ge zorg dan kunt u de­ze als eer­ste laag­drem­pe­lig be­spre­ken met de zorg­co­ör­di­na­tor. Wilt u meer on­der­steu­ning dan kunt u te­recht bij een on­af­han­ke­lij­ke ex­ter­ne cli­ënt­ver­trou­wens­per­soon. Ria Heij­nen is ver­bon­den aan Land van Hor­ne als cli­ën­ten­ver­trou­wens­per­soon Wet zorg en dwang. Sa­men kijkt u naar wat u wilt be­rei­ken en hoe u dat kunt doen. Ria Heij­nen is te be­rei­ken via 06 58073318 of ria­heij­nen at bur­ger­kracht­lim­burg dot nl.

Meer in­for­ma­tie?
Wilt u meer we­ten over de wet zorg en dwang? Neem dan con­tact op met de zorg­co­ör­di­na­tor, arts van de cli­ënt of met de cli­ënt­ver­trou­wens­per­soon. Of ga naar www.hoe­werkt­zor­gend­wang.nl, St­ef­fie legt op de­ze web­si­te al­les over de Wet zorg en dwang uit. Op www.dwangin­de­zorg.nl/wzd vindt u meer in­for­ma­tie van­uit de over­heid over de Wet zorg en dwang.