Ver­ant­woor­ding

Maat­schap­pe­lij­ke taak

Als zorg­in­stel­ling heb­ben we een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke taak: we zor­gen voor men­sen die kwets­baar zijn. We leg­gen elk jaar ver­ant­woor­ding af. Hier­mee ge­ven we in­zicht aan on­ze cli­ën­ten, sa­men­wer­kings­part­ners en an­de­re be­trok­ke­nen hoe wij on­ze maat­schap­pe­lij­ke op­dracht in­vul­len.

 

Jaar­docu­ment

In ons Jaar­docu­ment ge­ven we in­for­ma­tie over het be­leid en de ma­nier waar­op we de fi­nan­ci­ë­le mid­de­len heb­ben in­ge­zet om goe­de zorg aan on­ze cli­ën­ten te kun­nen bie­den. On­der­aan de pa­gi­na treft u het jaar­docu­ment van Land van Hor­ne aan.

2020 was voor ons al­len een bij­zon­der jaar, dat zal ie­der­een be­a­men! Een jaar dat we niet snel zul­len ver­ge­ten. Op de­ze pa­gi­na staan op een mu­li­me­di­a­le wij­ze de be­lang­rijk­ste mo­men­ten van Land van Hor­ne in 2020.

Goed be­stuur en toe­zicht

Stich­ting Land van Hor­ne vindt het be­lang­rijk om maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord te on­der­ne­men en past de Zorg­bre­de Gover­nan­ce re­gels toe. De­ze gaan over goed be­stuur en toe­zicht in de zorg. Bij­be­ho­ren­de do­cu­men­ten zo­als on­ze sta­tu­ten, re­gle­ment raad van toe­zicht en klok­ken­lui­der­re­ge­ling vindt u on­der­aan de pa­gi­na.

AN­BI sta­tus

Stich­ting Land van Hor­ne heeft een AN­BI-sta­tus. Voor een Al­ge­meen Nut Be­o­gen­de In­stel­ling, maar ook voor do­na­teurs of schen­kers aan een in­stel­ling, gel­den in be­paal­de ge­val­len fis­ca­le voor­de­len. Meer hier­over vindt u op de si­te van de be­las­ting­dienst.

Als u vra­gen hebt, kunt u ui­ter­aard con­tact met ons op­ne­men via T 0900 333 55 55.

Voor de AN­BI is Stich­ting Land van Hor­ne ver­plicht dui­de­lijk­heid te ge­ven over de vol­gen­de on­der­de­len:

De sta­tu­tai­re naam: Stich­ting voor Ver­pleeg-, Ver­zor­gings- en Woon­fa­ci­li­tei­ten Land van Hor­ne, be­kend on­der de naam Stich­ting Land van Hor­ne.

Stich­ting Land van Hor­ne kent als ju­ri­di­sche rechts­per­soon de stich­tings­vorm. Land van Hor­ne kent een raad van be­stuur-mo­del met toe­zicht­hou­der. De da­ge­lijk­se lei­ding is in han­den van de raad van be­stuur: me­vrouw Mar­jon van de Mor­tel. Le­den van de raad van toe­zicht vindt u hier.

Het Rechts­per­so­nen en Sa­men­wer­kings­ver­ban­den In­for­ma­tie­num­mer (RSI-num­mer) of fis­caal num­mer: 804230225

Het adres: Wertha­bou­le­vard 3 6001 HZ Weert

Stich­ting Land van Hor­ne heeft de vol­gen­de za­ken ten doel ge­steld:
De cli­ënt staat cen­traal en krijgt de best pas­sen­de zorg.
We bie­den zorg in de wijk én in on­ze woon­zorg­cen­tra.
We blij­ven een op waar­den ge­ïn­spi­reer­de or­ga­ni­sa­tie en ver­gro­ten on­ze pro­fes­si­o­na­li­teit.
We bie­den zorg thuis of in een om­ge­ving die thuis zo­veel als mo­ge­lijk be­na­dert.
We zijn on­der­ne­mend en bie­den zorg bin­nen on­ze pro­fes­si­o­ne­le en fi­nan­ci­ë­le mo­ge­lijk­he­den.

De hoofd­lij­nen van het be­leids­plan, zie hier­voor ons Meer­ja­ren Be­leids­ka­der 2020-2024.

Het be­lo­nings­be­leid: zie hier­voor on­der­staan­de Jaar­docu­men­ten, Fi­nan­ci­ëel ver­slag. Voor me­de­wer­kers van Land van Hor­ne geldt de CAO VVT.

Zie voor een ac­tu­eel ver­slag van de uit­ge­oe­fen­de ac­ti­vi­tei­ten en de fi­nan­ci­ë­le ver­ant­woor­ding de jaar­docu­men­ten hier­on­der.

Lees het vol­le­dig in­ge­vul­de Stan­daard­for­mu­lier pu­bli­ca­tie­plicht Zorg­in­stel­lin­gen voor uit­ge­brei­de AN­BI in­for­ma­tie.