Me­de­zeg­gen­schap

Cli­ën­ten­raad en on­der­ne­mings­raad

Via de cli­ën­ten­raad en on­der­ne­mings­raad pra­ten cli­ën­ten en me­de­wer­kers mee over het be­leid van de Stich­ting Land van Hor­ne en ge­ven zij ad­vies. Goe­de zorg, daar zor­gen we sa­men voor. 

Cli­ën­ten­raad

In de cli­ën­ten­ra­den zit­ten cli­ën­ten van Land van Hor­ne, fa­mi­lie­le­den van cli­ën­ten of vrij­wil­li­gers die af­fi­ni­teit heb­ben met goe­de zorg. De cli­ën­ten­raad be­kijkt het or­ga­ni­sa­tie­be­leid door de bril van de cli­ënt en ad­vi­seert de raad van be­stuur. Ze geeft bij­voor­beeld zijn me­ning over lo­ka­le on­der­wer­pen zo­als: ver­an­de­ring van de huis­re­gels, de voe­ding, re­cre­a­tie, be­noe­ming van ma­na­gers, de kwa­li­teit van de zorg- en dienst­ver­le­ning of de re­no­va­tie van een ver­zor­gings­huis.

De cen­tra­le cli­ën­ten­raad heeft de taak om de ge­meen­schap­pe­lij­ke be­lan­gen van de cli­ën­ten van de stich­ting te be­har­ti­gen. De stich­tings­bre­de za­ken ko­men daar aan de or­de. De­ze raad heeft een ad­vi­se­ren­de of in­stem­men­de taak als er vraag­stuk­ken zijn die voor de he­le or­ga­ni­sa­tie gel­den. Een lo­ka­le cli­ën­ten­raad richt zich op voor­ge­no­men be­slui­ten en vraag­stuk­ken die en­kel de ei­gen lo­ca­tie be­tref­fen en on­der­houdt over­leg met o.a. het zorg­ma­na­ge­ment. De cli­ën­ten­raad thuis­zorg be­har­tig de be­lan­gen van de zorg­vra­gers woon­ach­tig in de wijk (o.a. thuis­zorg, huis­hou­de­lij­ke zorg, dag­be­ste­ding en – be­han­de­ling).

Wilt u meer in­for­ma­tie over de cli­ën­ten­ra­den of graag con­tact op­ne­men met een voor­zit­ter van een cli­ën­ten­raad? Vraag uw (woon)zorg­cen­trum naar de con­tact­ge­ge­vens of bel T 0900 333 55 55. Meer in­for­ma­tie vindt u ook in dit do­cu­ment.

On­der­ne­mings­raad

De on­der­ne­mings­raad zit aan de over­leg­ta­fel met de be­stuur­der na­mens de me­de­wer­kers. De le­den van de raad be­har­ti­gen de be­lan­gen van het per­so­neel. Zij rich­ten zich op on­der­wer­pen van de ge­he­le stich­ting die in­vloed heb­ben op het per­so­neel en de or­ga­ni­sa­tie, zo­als ar­beids­om­stan­dig­he­den en so­ci­aal be­leid.

Voor meer in­for­ma­tie of vra­gen kunt u con­tact op­ne­men met: On­der­ne­mings­raad Stich­ting Land van Hor­ne, T 088 987 86 78, E or at land­van­hor­ne dot nl. Me­de­wer­kers van Land van Hor­ne le­zen meer over de on­der­ne­mings­raad op ons in­tra­net en do­cu­ment­be­heer­sys­steem.

Lees meer over Stich­ting Land van Hor­ne en waar wij voor staan 

Ont­wik­ke­lin­gen vol­gen

Wilt u op de hoog­te blij­ven van de ont­wik­ke­lin­gen van Land van Hor­ne? Schrijf u in voor on­ze nieuws­brief.