Zorg, wo­nen, wel­zijn

Di­gi­taal in con­tact met el­kaar

In 2019, tij­dens de im­ple­men­ta­tie van Of­fi­ce365, vroeg de af­de­ling I&A va­ker af, of vi­deo­bel­len iets zou zijn voor Land van Hor­ne. We za­gen dat het be­drijfs­le­ven hier al ge­bruik van maak­te en wij dach­ten dat het mo­ge­lijk iets zou kun­nen zijn om het reis­ver­keer tus­sen de ver­schil­len­de lo­ca­ties te be­per­ken. Hoe we dit moesten in­tro­du­ce­ren en im­ple­men­te­ren bij Land van Hor­ne, wist de af­de­ling ech­ter nog niet. Door de co­ron­a­pan­de­mie werd het ant­woord in­eens hel­der. De be­hoef­te aan vi­deo­bel­len en -ver­ga­de­ren was le­vens­groot. Van­uit de af­de­ling I&A werd dat pri­o­ri­teit num­mer 1.

Tij­dens de eer­ste co­rona­fa­se is di­rect ge­start met het mo­ge­lijk ma­ken van vi­deo­bel­len tus­sen cli­ën­ten en hun naas­ten. De­ze di­gi­ta­le op­tie maak­te dat (be­paal­de) be­han­del­tra­jec­ten toch door kon­den gaan. Mi­cro­soft Teams wordt in­mid­dels zeer in­ten­sief ge­bruikt voor team- en pro­ject over­leg­gen, zo­wel in­tern als­ook re­gi­o­naal. De af­de­ling I&A ver­wacht dat we vi­deo­bel­len blij­ven ge­brui­ken voor dat­ge­ne waar we ini­ti­eel aan dach­ten: slim­mer met de tijd om­gaan door het voor­ko­men van reis­tijd en het reis­ver­keer tus­sen lo­ca­ties.

Mo­biel wer­ken geeft lucht

Om me­de­wer­kers maxi­maal te fa­ci­li­te­ren zo­dat ze meer tijd en aan­dacht aan cli­ën­ten kun­nen ge­ven, zijn mo­bie­le de­vi­ces ge­ïn­te­greerd in het da­ge­lijk­se zorg­pro­ces. De zorg­cen­tra Hier­o­ny­mus in Weert en St. Eli­sa­beth in Hae­len heb­ben de pi­lot door­lo­pen. De zorg­me­de­wer­kers wer­ken met mo­der­ne lap­tops op ver­rijd­ba­re ta­fels.

De­ze zijn soe­pel en wend­baar zo­dat ze de me­de­wer­ker mak­ke­lijk 'vol­gen' in de uit­voe­ring van de zorg­ver­le­ning aan cli­ën­ten. De me­de­wer­ker kan ter plaat­se het dos­sier ope­nen, re­le­van­te in­for­ma­tie raad­ple­gen en di­rect re­gi­stre­ren. De in­te­gra­tie van mo­bie­le de­vi­ces in de zorg­ver­le­ning is geen een­heids­worst maar maat­werk per lo­ca­tie, zo luidt één van de con­clu­sies uit de pi­lot.

 

 "Het werk wordt ons mak­ke­lij­ker ge­maakt. Geen on­no­dig tijds­ver­lies. Wat een ver­a­de­ming!", al­dus een team­lid van zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus.

Zet 'm op: de ex­per­ti­se bril

De ou­de­ren­zorg wordt com­plexer. Zorg­me­de­wer­kers heb­ben va­ker de ex­per­ti­se van een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de no­dig. De arts kan ech­ter niet al­tijd ter plek­ke aan­we­zig zijn. Om dit eu­vel op te los­sen, is de ex­per­ti­se bril of smart glass ont­wik­keld. De zorg­me­de­wer­ker die bij de cli­ënt aan­we­zig is, draagt de bril. De col­le­ga op af­stand kijkt en praat mee via een com­pu­ter, ta­blet of smartpho­ne. In de zorg­cen­tra Ma­ris­hof in Maar­hee­ze en St. Jo­seph in Ne­der­weert zijn po­si­tie­ve er­va­rin­gen met de­ze bril op­ge­daan. De bril biedt zo­wel kan­sen voor de cli­ënt als voor de zorg­ver­le­ners. Spe­ci­a­lis­ti­sche zorg is bin­nen hand­be­reik. De zorg­me­de­wer­ker die de bril draagt kan di­rect han­de­len. De cli­ënt wordt ge­hol­pen door een ver­trouwd team­lid. De col­le­ga op af­stand kan di­rect met de si­tu­a­tie mee­kij­ken en het be­spaart (reis)tijd. Land van Hor­ne is voor­ne­mens de­ze bril va­ker en op meer­de­re lo­ca­ties in te zet­ten. En wel­licht is de smart bril ook te ge­brui­ken in an­de­re si­tu­a­ties, bij­voor­beeld bij het op­lei­den van zorg­per­so­neel.

Be­wust be­zig met duur­zaam­heid

 "Duur­zaam­heid is niet al­leen iets van vast­goed of fa­ci­li­tai­re za­ken. Sa­men ma­ken we Land van Hor­ne duur­zaam en mi­li­eu­be­wust!"

Land van Hor­ne heeft duur­zaam­heid- en mi­li­eu­be­leid vast­ge­steld over de pe­ri­o­de 2020-2030. Door het uit­voe­ren van de ener­gie­au­dit en de Mi­li­eu­ba­ro­me­ter we­ten we hoe­ver we staan met het uit­voe­ren van mi­li­eu- en duur­zaam­heids­maat­re­ge­len, hoe groot on­ze CO2-foot­print is en heb­ben we in­zicht in de pro­cen­tu­e­le ver­de­ling van de mi­li­eu­be­las­ting en de mi­li­eu­kos­ten. Met hulp van de rou­te­kaart van het Mi­li­eu Plat­form Zorg­sec­tor is een start ge­maakt voor een ei­gen CO2-re­duc­tie­plan. Om een en an­der 'een boos­t' te ge­ven en om sa­men toe te wer­ken naar het bron­zen cer­ti­fi­caat Mi­li­eu­ther­mo­me­ter Zorg heeft Land van Hor­ne een ener­gie- en mi­li­eu­co­ör­di­na­tor voor ge­mid­deld 8 uren in de week aan­ge­steld.

Plan­ning = re­a­li­sa­tie, ten­zij

Af­schaf­fen mi­nu­ten­re­gi­stra­tie wijk­ver­ple­ging

De plan­ning vormt voort­aan de ba­sis voor de­cla­ra­tie bij zorg­ver­ze­ke­raars. Dat be­spaart veel re­gi­stra­tie­tijd en af­stem­ming.

Su­zan­ne Nijs­sen, wijk­ver­pleeg­kun­di­ge van wijk­team Os­pel-Ne­der­weert Eind, be­valt de­ze nieu­we werk­wij­ze: "Voor­heen moest je bij cli­ën­ten met een pas­je bij bin­nen­komst en bij ver­trek scan­nen, de­ze tijd werd ge­re­gi­streerd en in­ge­diend bij de zorg­ver­ze­ke­raars. Dit is nu niet meer no­dig. Als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge maak ik op ba­sis van het zorg­plan een in­schat­ting van de tijd. Dan kijk ik voor­al naar de ge­plan­de zorg zo­als adl en wond­zorg. Ook houd ik re­ke­ning met de be­no­dig­de tijd voor co­ör­di­na­tie van zorg, denk aan een over­leg met de huis­arts of het be­stel­len van me­di­ca­tie. Tij­dens een zorg­mo­ment kun je on­ver­wachts meer tijd kwijt zijn. Als dit meer is dan ge­brui­ke­lij­ke schom­me­lin­gen, dan wordt de plan­ning aan­ge­past. Col­le­ga's ge­ven aan dat ze meer rust er­va­ren en dat merk ik zelf ook als ik rou­tes draai. Sa­men­wer­king en com­mu­ni­ca­tie zijn erg be­lang­rijk om de­ze werk­wij­ze te la­ten sla­gen. Zo draai ik zelf va­ker mee in de rou­tes zo­dat ik weet of ik ge­noeg ruim­te heb ge­pland en mijn col­le­ga's ge­ven te­rug­kop­pe­ling over de ge­plan­de zorg. Ik ben enorm trots op ons wijk­team hoe we de­ze over­gang met zijn al­len heb­ben ge­daan!"