Zorg, wo­nen, wel­zijn

De cli­ënt, wie hij is en hoe hij zijn le­ven er­vaart vor­men uit­gangs­pun­ten van ons han­de­len. We kij­ken sa­men met de cli­ënt hoe zijn/haar he­den is, hoe het ver­le­den er uit­zag en wat wen­se­lijk is voor de toe­komst om zo 'hoogst­per­soon­lij­ke zor­g' te bie­den. We slui­ten aan bij dat­ge­ne wat voor ie­mand be­lang­rijk is in zijn of haar le­ven en wie daar­bij be­lang­rijk zijn (be­staan­de so­ci­a­le re­la­ties). We ge­lo­ven in de mo­ge­lijk­he­den van de cli­ënt om (sa­men met hun naas­ten) ei­gen keu­zes te ma­ken. We ne­men met ech­te be­trok­ken­heid pro­fes­si­o­ne­le af­stand en vul­len za­ken niet in van­uit on­ze ei­gen be­le­ving en waar­den en nor­men. Wij noe­men dat: be­le­vings­ge­richt on­der­steu­nen.

Land van Hor­ne maakt sinds 2015 ge­bruik van een elek­tro­nisch zorg- en be­han­del­dos­sier. In dit dos­sier wordt sa­men met de cli­ënt of diens ver­te­gen­woor­di­ger het zorg­plan op­ge­steld. In het zorg­plan wor­den de 4 le­vens­do­mei­nen (woon-leef om­stan­dig­he­den, par­ti­ci­pa­tie, men­taal wel­be­vin­den en li­cha­me­lijk wel­be­vin­den) ver­werkt.
In 2017 is de keu­ze ge­maakt om te gaan wer­ken met het cli­ën­ten­por­taal Ca­ren­zorgt hier­door is er be­te­re com­mu­ni­ca­tie tus­sen cli­ën­ten, man­tel­zorg en pro­fes­si­o­nals mo­ge­lijk.
Mi­ni­maal 1 maal per half jaar wor­den er zorg­plan­be­spre­kin­gen ge­hou­den, waar­in de ge­bo­den zorg be­spro­ken wordt en bij­stel­lin­gen zo no­dig plaats­vin­den.

Het wel­be­vin­den van de cli­ënt krijgt een steeds meer pro­mi­nen­te­re rol. Er vin­den steeds meer in­di­vi­du­e­le ac­ti­vi­tei­ten plaats op vraag van de cli­ënt. De ex­tra gel­den die in 2019 vrij­ko­men zul­len voor een groot ge­deel­te be­steed wor­den aan wel­zijn. In 2018 is de in­ven­ta­ri­sa­tie hier­voor ge­daan. De uit­komst is in­zet­ten op me­de­wer­kers in de huis­ka­mers, mu­ziek­the­ra­peu­ten, be­weeg­coa­ches, gees­te­lijk ver­zor­gers en zin­tuig­ac­ti­ve­ring.

Van de 14 zorg­cen­tra van Land van Hor­ne zijn 6 lo­ca­ties in­ge­richt via het klein­scha­lig wo­nen con­cept. Twee lo­ca­tie zijn ge­deel­te­lijk in­ge­richt via het klein­scha­lig wo­nen con­cept en 4 lo­ca­ties zijn groot­scha­lig maar pas­sen het prin­ci­pe van klein­scha­lig wo­nen zo­veel mo­ge­lijk toe. De woon– en leef­ruim­te kan daar­door be­ter af­ge­stemd wor­den op de cli­ën­ten­po­pu­la­tie.
In de woon­groe­pen vin­den de dag­da­ge­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten plaats, dit is met na­me voor de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche cli­ën­ten een goe­de ont­wik­ke­ling. Ze zijn ge­baad bij een rus­ti­ge prik­kel­ar­me maar wel ge­zel­li­ge om­ge­ving. 

Pro­bleem­ge­drag

In de af­ge­lo­pen twee ja­ren is door de werk­groep maar ook op de PG af­de­lin­gen veel werk ver­richt om de werk­struc­tuur aan­pak van pro­bleem­ge­drag te re­a­li­se­ren.
De kern is dat de cli­ënt de goe­de zorg op de juis­te plaats en de juis­te tijd krijgt en door de juis­te pro­fes­si­o­nal. Dat wordt ge­re­a­li­seerd door des­kun­di­ge me­de­wer­kers en van­uit een kwa­li­teits­ka­der pro­bleem­ge­drag in de ke­ten. Het kwa­li­teits­ka­der geeft daar­bij de mi­ni­ma­le kwa­li­teits­ei­sen aan die wij stel­len.

Op al­le PG af­de­lin­gen is de ur­gen­tie van een pro­fes­si­o­ne­le aan­pak van pro­bleem­ge­drag door­ge­dron­gen en het kern­team pro­bleem­ge­drag heeft zijn waar­de be­we­zen en is ook niet meer weg te den­ken als on­der­steu­nings­mid­del. Het kern­team heeft het be­leid pro­bleem­ge­drag ge­ïm­ple­men­teerd en be­spreekt de com­plexe pro­bleem­ca­su­ïs­tiek op de af­de­ling. Het kern­team is per af­de­ling in­ge­richt en be­vat de vol­gen­de func­ti­o­na­ris­sen; spe­ci­a­list ou­der­ge­nees­kun­de, (ge­zond­heids­zorg)psy­cho­loog, team­lei­der en ge­spe­ci­a­li­seerd ver­zor­gen­de psy­cho­ge­ri­a­trie.

In 2018 is er een start ge­maakt met het im­ple­men­te­ren van kern­teams bin­nen de af­de­lin­gen waar de cli­ën­ten met li­cha­me­lij­ke klach­ten (so­ma­tiek) ver­blij­ven.

Be­weeg­be­leid

Sinds een aan­tal jaar staat be­we­gings­ge­rich­te zorg bij Land van Hor­ne hoog in het vaan­del. In 2015 is de Stuur­groep Be­weeg­be­leid op­ge­start. Be­we­gen is on­der­deel van het da­ge­lijk­se le­ven van de cli­ën­ten, zo­wel bij ADL/HDL han­de­lin­gen als deel­na­me aan di­ver­se be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten/fa­ci­li­tei­ten.

In 2016 is de eer­ste be­weeg­coach aan­ge­no­men, op één lo­ca­tie. Het doel was een ge­zon­de en ac­tie­ve leef­stijl be­vor­de­ren bij se­ni­o­ren. Dit is zeer suc­ces­vol er­va­ren, waar­door op meer­de­re lo­ca­ties be­weeg­coa­ches zijn ge­wor­ven. In­mid­dels zijn op vier lo­ca­ties be­weeg­coa­ches ac­tief. In 2017-2018 heeft een on­der­zoek naar be­we­gen bin­nen de lo­ca­ties plaats­ge­von­den. De lo­ca­ties met be­weeg­coach kwa­men het bes­te naar vo­ren, de res­pon­den­ten ga­ven hier na­druk­ke­lijk aan dat er al veel ge­beurt op het ge­bied van be­we­ging on­der de cli­ën­ten. Dank­zij de kwa­li­teits­gel­den die vrij zijn ge­ko­men van­uit de over­heid, kan Land van Hor­ne ex­tra geld be­ste­den aan be­we­ging. Dit moet er­voor zor­gen dat het wel­zijn van de cli­ën­ten wordt be­vor­derd. In 2019 gaat op ie­de­re in­tra­mu­ra­le lo­ca­tie een be­wee­ga­goog uit­voe­ring ge­ven aan het lo­ca­tie­ge­bon­den be­weeg­plan. Ta­ken zijn bij­voor­beeld het ge­ven van be­we­gen aan ta­fel, bui­ten wan­de­len/fiet­sen, boc­cia/koers­bal spe­len, dan­sen, zwem­men, gym­men, be­we­ging sti­mu­le­ren in ADL en HDL, enz. De be­wee­ga­goog is hét ge­zicht op de lo­ca­tie wat be­treft be­we­ging. Daar­naast blij­ven drie be­weeg­coa­ches ac­tief, zij gaan over­koe­pe­lend over de lo­ca­ties wer­ken. Ta­ken zijn bij­voor­beeld het aan­trek­ken en scho­len van be­weeg­vrij­wil­li­gers en be­weeg­sta­gi­ai­res, nieu­we be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten ont­plooi­en, MB­vO co­ör­di­ne­ren, fond­sen­wer­ving be­weeg­fa­ci­li­tei­ten, mul­ti­dis­ci­pli­nai­re sa­men­wer­king aan­gaan, enz.