Waar­de­ring me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers

Me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers zon­der hun geen zorg. Wat leeft er wel­ke on­der­de­len kun­nen be­ter. Het is voor een or­ga­ni­sa­tie niet al­leen van be­lang om te we­ten hoe de cli­ën­ten de zorg er­va­ren maar ook hoe de me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers in de ge­le­gen­heid wor­den ge­steld het werk met ple­zier goed te doen. Een wij­ze waar­op dit in beeld kan wor­den ge­bracht is het uit­voe­ren van een waar­de­rings­on­der­zoek.

Vrij­wil­li­gers

Me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers van stich­ting land van Hor­ne heb­ben een ge­za­men­lijk doel. Zij zet­ten zich, van­uit hun ei­gen rol en ver­ant­woor­de­lijk­heid, in voor de kwa­li­teit van le­ven van on­ze cli­ën­ten. Om dit te be­rei­ken is een goe­de sa­men­wer­king be­lang­rijk.

Een goe­de sa­men­wer­king zorgt voor:

  • Ge­mo­ti­veer­de vrij­wil­li­gers die open staan voor ad­vies;
  • Me­de­wer­kers die ken­nis van cli­ën­ten de­len en zich on­der­steund voe­len in hun ta­ken;
  • Een pret­tig werk- en zorg­kli­maat;
  • Meer aan­dacht voor de zorg en het wel­zijn van cli­ën­ten.

Bin­nen de di­ver­se werk­over­leg­gen van vrij­wil­li­gers wor­den de­ze the­ma's re­gel­ma­tig be­spro­ken en ge­ë­va­lu­eerd. We con­clu­de­ren daar­bij het vol­gen­de.

Waar­de­ren

Vrij­wil­li­gers van Land van Hor­ne voe­len zich ge­waar­deerd. De waar­de­ring die zij er­va­ren gaat ver­der dan de at­ten­ties of de jaar­lijk­se feest­avond die aan­ge­bo­den wordt. De waar­de­ring wordt voor­al op de werk­vloer en in het con­tact met me­de­wer­kers en cli­ën­ten er­va­ren. De me­de­wer­kers ken­nen de vrij­wil­li­gers en zijn op de hoog­te zijn van el­kaars rol. Er is aan­dacht tij­dens de in­tro­duc­tie van de vrij­wil­li­ger en de vrij­wil­li­ger voelt zich deel van het team.

In­for­me­ren

We vin­den het be­lang­rijk om vrij­wil­li­gers goed te in­for­me­ren over za­ken met be­trek­king tot cli­ën­ten, uit­voe­ring van ta­ken en de or­ga­ni­sa­tie. We ko­men er in de prak­tijk ach­ter dat vrij­wil­li­gers niet al­tijd goed ge­ïn­for­meerd wor­den en me­de­wer­kers soms di­lem­ma's er­va­ren wel­ke (cli­ënt)in­for­ma­tie zij nu wel en niet mo­gen ver­strek­ken. Be­wust met el­kaar com­mu­ni­ce­ren draagt ech­ter bij aan een goe­de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den. Om dit punt on­der de aan­dacht te bren­gen en met el­kaar te be­spre­ken wor­den me­de­wer­kers uit­ge­no­digd om deel te ne­men aan de werk­over­leg­gen met de vrij­wil­li­gers.

Af­stem­men

Af­stem­ming tus­sen vrij­wil­li­gers en me­de­wer­kers over de werk­zaam­he­den is be­lang­rijk om goed te kun­nen sa­men­wer­ken. We sti­mu­le­ren me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers bij het be­gin van hun dienst met el­kaar de ta­ken en ac­ti­vi­tei­ten af te stem­men.

Bin­nen en­ke­le werk­plek­ken is hier nog ver­be­te­ring mo­ge­lijk en vin­den we dat we be­ter kun­nen af­stem­men met vrij­wil­li­gers wat ze kun­nen, wil­len en mo­gen doen tij­dens in­di­vi­du­e­le ac­ti­vi­tei­ten en groeps­ac­ti­vi­tei­ten met cli­ën­ten. Dit wordt aan de hand van voor­beel­den ook in de werk­be­spre­kin­gen te­rug­ge­kop­peld aan de des­be­tref­fen­de teams. 

Me­de­wer­kers

Land van Hor­ne is in 2018 op zoek ge­weest naar een ar­beids­mo­ti­va­tie on­der­zoek dat recht doet aan de wij­ze waar­op Land van Hor­ne met de me­de­wer­kers wilt com­mu­ni­ce­ren. Na­me­lijk dat me­de­wer­kers aan el­kaar aan­ge­ven hoe ze graag wil­len sa­men­wer­ken. Wat gaat goed en wat kan be­ter. Er is nu de keu­ze ge­maakt om via het ge­bruik van de smartpho­ne sa­men met het team en de lei­ding­ge­ven­de vra­gen/stel­lin­gen te be­ant­woor­den, die di­rect ge­toond wor­den op het scherm en ook ge­lijk be­spro­ken kun­nen wor­den. Van­af het 2de kwar­taal van 2019 gaat dit van start.