Waar­de­ring me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers

Warm wel­kom, voel je thuis!

Star­ten in een nieu­we func­tie bij een nieu­we werk­ge­ver is span­nend. Hoe fijn is het dan, dat je je van­af het eer­ste mo­ment ge­waar­deerd voelt! Dat je merkt, dat al­le za­ken die gaan over jouw in­dienst­tre­ding ge­woon goed ge­re­geld zijn.

 "Een nieu­we baan is span­nend en er moet veel ge­re­geld wor­den. Hier­bij ben ik goed be­ge­leid. Ik voel me wel­kom en be­gin met een goed ge­voel".

We doen er al­les aan om nieu­we me­de­wer­kers met aan­dacht te ont­van­gen én te be­hou­den. Dit be­gint met een warm wel­kom, een goe­de ser­vi­ce en waar­de­ring! Al­le nieu­we me­de­wer­kers ont­van­gen een per­soon­lij­ke wel­komst­bood­schap na­mens on­ze be­stuur­der Mar­jon van de Mor­tel. Mar­jon ver­telt over Land van Hor­ne; wie we zijn en waar we voor staan. Ze maakt je weg­wijs in on­ze gro­te or­ga­ni­sa­tie. Col­le­ga's van de af­de­ling Re­cruit­ment en de Klan­ten­ser­vi­ce wer­ken ac­tief sa­men aan het 'start­klaar ma­ken' van de nieu­we col­le­ga. Pro­ces­sen zijn meer ge­stan­daar­di­seerd, ge­di­gi­ta­li­seerd en af­spra­ken wor­den ge­com­bi­neerd. Zo­wel de prak­ti­sche za­ken, zo­als een bad­ge of te­le­foon, als­ook de ar­beids­voor­waar­de­lij­ke za­ken, zijn al voor­af­gaan­de aan de eer­ste werk­dag ge­re­geld.

Wend­baar aan het werk: hoe houd je me­de­wer­kers pro­fes­si­o­neel, be­trok­ken en ge­luk­kig?

Duur­za­me in­zet­baar­heid van me­de­wer­kers heeft al en­ke­le ja­ren on­ze aan­dacht, bij­voor­beeld door vi­ta­li­teits­work­shops en be­drijfs­fy­si­o­the­ra­pie. Om daar nog meer stu­ring aan te ge­ven, is me­dio 2019 de vi­sie op Duur­za­me In­zet­baar­heid vast­ge­steld, waar­in is aan­ge­ge­ven dat we wer­ken aan de vol­gen­de di­men­sies voor me­de­wer­kers: vi­ta­li­teit, ken­nis, des­kun­dig­heid, be­vlo­gen­heid en veer­kracht. De­ze di­men­sies zijn als doel­stel­ling pro­fes­si­o­ne­le, be­trok­ken en ge­luk­ki­ge me­de­wer­kers op­ge­no­men in het Meer­ja­ren­be­leids­ka­der 2020-2024.

On­der­zoek Ho­ge­school Arn­hem en Nij­me­gen

De Ho­ge­school Arn­hem en Nij­me­gen (HAN) heeft in 2020 on­ze duur­za­me in­zet­baar­heid op or­ga­ni­sa­tie-, team- en me­de­wer­kers­ni­veau on­der­zocht. Uit het on­der­zoek blijkt dat Land van Hor­ne ruim vol­doen­de scoort en dat er nog ruim­te is voor ver­be­te­ring. Het ad­vies van de HAN is, om duur­za­me in­zet­baar­heids­in­ter­ven­ties in te zet­ten bij me­de­wer­kers en daar­bij voor­al aan­dacht te be­ste­den aan ken­nis en het ge­drag ten aan­zien van duur­za­me in­zet­baar­heid.

An­de­re in­vals­hoe­ken

Ook van­uit an­de­re in­vals­hoe­ken (oor­za­ken ziek­te­ver­zuim, uit het te­vre­den­heids­on­der­zoek on­der me­de­wer­kers, de Ri­si­co-in­ven­ta­ri­sa­tie en eva­lu­a­tie (RI&E) en het pro­ject Team­lei­ders in ont­wik­ke­ling) zien we een be­hoef­te aan hulp bij me­de­wer­kers bij de fy­sie­ke en men­ta­le be­last­baar­heid. De pro­ject­groep Wend­baar aan het werk zet zich in om de­ze doe­len te hel­pen re­a­li­se­ren.

 

Ar­beids­mo­ti­va­tie­on­der­zoek

De laat­ste ge­sprek­ken van de Ar­beids­mo­ti­va­tie­on­der­zoek (AMO) heb­ben plaats­ge­von­den eind fe­bru­a­ri 2020. Op dat mo­ment had­den 67% van de in­ge­deel­de teams in Vo­to­gram het in­ge­vuld. Eind fe­bru­a­ri is be­slo­ten om de AMO af te ron­den. In to­taal heb­ben 904 me­de­wer­kers de AMO in­ge­vuld. De re­sul­ta­ten zijn op een schaal van 1 op 5:

Schaal­waar­des

LvH to­taal 2019

Lei­der­schap

4,2

Af­de­lings­kli­maat

4,1

Pro­ces­sen

3,9

Ar­beids­om­stan­dig­he­den

4,1

Per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling

4,0

Te­vre­den­heid or­ga­ni­sa­tie

4,0

 

On­der­zoek naar het ef­fect van an­ti­stof­tes­ten

Kan een an­ti­stof­test de angst en on­ge­rust­heid bij me­de­wer­kers ver­min­de­ren? Dat is de cen­tra­le vraag van een on­der­zoek on­der me­de­wer­kers van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght na een gro­te uit­braak van het co­ro­na­vi­rus in het zorg­cen­trum. De eer­ste re­sul­ta­ten ga­ven aan­lei­ding om het in­fec­tie­pre­ven­tie­be­leid aan te pas­sen.

Me­de­wer­kers van het Bu­del­se zorg­cen­trum spra­ken di­ver­se ke­ren de wens uit voor een an­ti­stof­test, waar­mee je vast­stelt of je be­smet bent ge­weest met het co­ro­na­vi­rus. In sa­men­wer­king met de Uni­ver­si­teit Maas­tricht en de arts-mi­cro­bi­o­lo­gen van Stich­ting PAMM (re­gi­o­naal cen­trum voor in­fec­tie­ziek­ten en pa­tho­lo­gie in Zuid­oost-Bra­bant), be­sluit Land van Hor­ne om een test op an­ti­stof­fen aan te bie­den aan al­le me­de­wer­kers van Ma­ri­ën­burght en om te on­der­zoe­ken of de uit­slag van een an­ti­stof­test daad­wer­ke­lijk in­vloed heeft op de ge­moeds­toe­stand van de me­de­wer­kers. 

Re­sul­ta­ten

De eer­ste re­sul­ta­ten van het on­der­zoek ge­ven aan dat het aan­bie­den van een test op an­ti­stof­fen zo­wel voor de po­si­tief als ne­ga­tief ge­tes­te me­de­wer­kers eni­ge ge­moeds­rust geeft, maar dat de test al­leen niet ge­noeg is om te­ge­moet te ko­men aan wat er bij de me­de­wer­kers leeft. Als on­der­deel van het on­der­zoek zijn ook in ver­trou­we­lij­ke set­ting ver­die­pen­de ge­sprek­ken met groe­pen me­de­wer­kers ge­voerd.

Wat ook uit het on­der­zoek naar vo­ren komt, is dat op­mer­ke­lijk veel ge­tes­te me­de­wer­kers an­ti­stof­fen blij­ken te heb­ben en dus een be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus heb­ben door­ge­maakt. 39% van de col­le­ga's van het ge­he­le zorg­cen­trum bleek an­ti­stof­fen te heb­ben. Met na­me zorg­me­de­wer­kers die wer­ken in de woon­groe­pen waar men­sen met de­men­tie wo­nen, blij­ken be­smet te zijn ge­raakt, na­me­lijk 71%. Een an­de­re op­mer­ke­lij­ke uit­komst is dat van al­le po­si­tief ge­tes­te me­de­wer­kers 19% aan­geeft geen klach­ten te heb­ben ge­had en dus ook geen be­sef had­den dat zij co­ro­na heb­ben door­ge­maakt. Bij de­ze uit­kom­sten is het van be­lang om te re­a­li­se­ren dat bij zorglo­ca­tie Ma­ri­ën­burght een gro­te uit­braak van co­ro­na on­der on­ze cli­ën­ten is ge­weest. Tes­ten bij me­de­wer­kers van een an­de­re zorglo­ca­tie van Land van Hor­ne waar geen co­ro­na uit­braak is ge­weest, la­ten het lan­de­lij­ke be­smet­tings­beeld zien.

In­zich­ten en be­leids­wij­zi­gin­gen

Het ho­ge aan­tal be­smet­tin­gen uit het on­der­zoek vroeg om een na­de­re ana­ly­se van de si­tu­a­tie. Dat heeft uit­ein­de­lijk ge­leid tot de vol­gen­de in­zich­ten en daar­mee ook ver­an­de­rin­gen in ons co­ro­na­be­leid zo­als het eer­der in­zet­ten van per­soon­lij­ke be­scher­mings­mid­de­len, laag­drem­pe­lig tes­ten in de ei­gen test­straat en het scherp mo­ni­to­ren van be­smet­tings­cij­fers in de di­rec­te om­ge­ving van (woon)zorglo­ca­ties.