Waar­de­ring clien­ten en man­tel­zor­gers

Cli­ën­ten­raad­ple­ging 2020

Van maart tot en met mei 2020 heeft er een cli­ën­ten­raad­ple­ging plaats­ge­von­den on­der cli­ën­ten die ge­bruik ma­ken van de wijk­ver­ple­ging van Stich­ting Land van Hor­ne. Hier­on­der vindt u rap­por­ta­ge van de­ze raad­ple­ging te­rug:


Cli­ën­ten­raad­ple­ging 2019

In de maan­den ju­ni en ju­li 2019 heeft er een cli­ën­ten­raad­ple­ging plaats­ge­von­den. Hier­on­der vindt u rap­por­ta­ge van de­ze raad­ple­ging te­rug:

 

Zorg­kaart­Ne­der­land.nl

Eind 2018 heeft Land van Hor­ne een cli­ënt­te­vre­den­heids­me­ting la­ten uit­voe­ren via Zorg­kaart­Ne­der­land.nl. Al­le cli­ën­ten / ver­te­gen­woor­di­gers woon­ach­tig in de woon­zorg­cen­tra en de cli­ën­ten die thuis­zorg ont­van­gen zijn aan­ge­schre­ven met het ver­zoek Zorg­kaart­Ne­der­land.nl een waar­de­ring ach­ter te la­ten.

Re­sul­ta­ten Zorg­kaart­Ne­der­land.nl

De cij­fers wor­den weer­ge­ge­ven in een rap­port­cij­fer.

De re­sul­ta­ten zijn be­spro­ken met de teams en waar no­dig wor­den de on­der­wer­pen die ver­be­te­ring op­ge­pakt. Met de kwa­li­teits­gel­den wordt in 2019 ex­tra zorg­per­so­neel aan­ge­steld.

Eva­lu­a­tie zorg- en dienst­ver­le­ning Land van Hor­ne

Om de zorg- en dienst­ver­le­ning con­ti­nue te kun­nen ver­be­te­ren stuurt Land van Hor­ne na het be­ëin­di­gen van zorg, een eva­lu­a­tie­for­mu­lier naar de cli­ënt of diens ver­te­gen­woor­di­ger. Op ba­sis van de­ze er­va­rin­gen kun­nen we on­ze zorg- en dienst­ver­le­ning ver­be­te­ren. De be­vin­din­gen wor­den pe­ri­o­diek be­spro­ken. Over het al­ge­meen zijn cli­ën­ten zeer te­vre­den over de eva­lu­a­tie zorg- en dienst­ver­le­ning van Land van Hor­ne.

Re­sul­ta­ten eva­lu­a­tie

Thuis­zorg­cli­ën­ten

 • Me­de­wer­kers to­nen res­pect
 • Be­spreek­baar ma­ken van klach­ten

Rap­port­cij­fer 8.7

Hulp bij het Huis­hou­den

 • Res­pect­vol­le me­de­wer­kers.
 • Tijd­stip­pen van hulp.

Rap­port­cij­fer 8.2

Be­wo­ners zorg­cen­tra

 • Res­pect­vol­le me­de­wer­kers
 • De be­na­de­ring en be­ge­lei­ding van me­de­wer­kers

Rap­port­cij­fer 8.2

Ver­pleeg­tech­nisch team

 • Res­pect­vol­le me­de­wer­kers, goe­de be­reik­baar­heid.
 • Af­spra­ken wel­ke zijn vast­ge­legd in cli­ënt­dos­sier wor­den na­ge­ko­men.

Rap­port­cij­fer 8.8

Re­va­li­da­tie­af­de­ling

 • Cli­ën­ten er­va­ren vol­doen­de aan­dacht.
 • Res­pect­vol­le me­de­wer­kers.
 • Geen vas­te be­zoek­tij­den.

Rap­port­cij­fer 8.3

Dag­be­ste­ding

 • Res­pect­vol­le en des­kun­di­ge me­de­wer­kers
 • Eva­lu­a­tie van zorg

Rap­port­cij­fer 8.1

NPS-sco­re

Tij­dens een cli­ënt­te­vre­den­heids­me­ting wordt al­tijd ge­vraagd "Zou u de or­ga­ni­sa­tie bij uw vrien­den en fa­mi­lie aan­be­ve­len?" De­ze uit­komst wordt de Net pro­mo­tor sco­re (= NPS) ge­noemd. De­ze sco­re wordt lan­de­lijk ge­bruikt om or­ga­ni­sa­ties te ver­ge­lij­ken met el­kaar.

(De NPS heeft -100 als mi­ni­ma­le waar­de en 100 als maxi­ma­le waar­de. Een ho­ge NPS be­te­kent dat er ver­hou­dings­ge­wijs veel res­pon­den­ten zijn die de zorg­in­stel­ling zeer stel­lig zou­den aan­be­ve­len, wat als een maat voor al­ge­me­ne te­vre­den­heid kan wor­den ge­zien.)

Thuis­zorg­cli­ën­ten

59

Hulp bij het Huis­hou­den

23

Be­wo­ners zorg­cen­tra

36

Re­va­li­da­tie­af­de­ling

39

Dag­be­ste­ding

34

Ver­pleeg­tech­nisch team

54