Vei­li­ge zorg

Me­di­ca­tie­vei­lig­heid

  

Een stap voor­uit in me­di­ca­tie­vei­lig­heid

Zo­als te zien is in de in­fo­grap­hic hier­bo­ven is er nog winst te be­ha­len is. We ver­wach­ten de ko­men­de tijd stap­pen te zet­ten rond­om het ver­min­de­ren van het ver­ge­ten af te te­ke­nen en het niet ge­ven van me­di­cij­nen.  

Een be­lang­rij­ke stap in de ver­be­te­ring van me­di­ca­tie­vei­lig­heid voor cli­ën­ten is de om­scha­ke­ling van pa­pie­ren me­di­ca­tie­lijs­ten naar het elek­tro­nisch af­te­ke­nen van me­di­cij­nen. De voor­be­rei­din­gen zijn klaar om de on­der­de­len van de ap­pli­ca­tie Me­di­mo in ge­bruik te ne­men; het elek­tro­nisch voor­schrij­ven en de elek­tro­ni­sche toe­dien­re­gi­stra­tie (di­gi­taal af­te­ke­nen). De spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de ma­ken als eer­ste ge­bruik van het elek­tro­nisch voor­schrij­ven van me­di­ca­tie aan cli­ën­ten.  Om de ver­nieuw­de me­di­ca­tie­pro­ces­sen goed op el­kaar te la­ten aan­slui­ten, is de keu­ze ge­maakt om over te stap­pen naar de best pas­sen­de far­ma­ceu­ti­sche dienst­ver­le­ner voor Land van Hor­ne. We zijn de sa­men­wer­king aan­ge­gaan met Vlas­lant apo­theek in Val­kens­waard. Van­af het nieu­we jaar is de me­di­ca­tie voor de be­wo­ners af­kom­stig van de nieu­we apo­theek. Om de werk­be­las­ting van be­trok­ken zorg­ver­le­ners enigs­zins te sprei­den van­we­ge het co­ro­na­vi­rus is be­slo­ten om de im­ple­men­ta­tie van het di­gi­taal af­te­ke­nen uit te stel­len tot maart 2021. De in­voe­ring vindt zo­wel in de zorg­cen­tra als­ook in de wijk­zorg plaats.

Vrij­heid als van­zelf­spre­kend­heid!

Lees hier de ana­ly­se on­vrij­wil­li­ge zorg in 2020.

Wet zorg en dwang

Wij slui­ten zo­veel mo­ge­lijk aan bij het le­ven zo­als el­ke cli­ënt dat wil lei­den. Een le­ven waar­in hij zo min mo­ge­lijk in zijn vrij­heid wordt be­perkt en waar­in hij zijn ei­gen keu­zes maakt. Door de Wet zorg en dwang staan we be­wus­ter stil bij de mo­men­ten waar­op de vrij­heid en de vei­lig­heid van een cli­ënt met el­kaar bot­sen. En be­kij­ken we, sa­men met de cli­ënt en zijn ver­te­gen­woor­di­ger, óf en hoe het an­ders kan. Het wel­zijn van de cli­ënt staat daar­bij voor­op. De cli­ënt, ver­te­gen­woor­di­ger en het zorg­team ma­ken sa­men van vrij­heid een van­zelf­spre­kend­heid!

 

In bo­ven­staan­de ani­ma­tie ko­men al as­pec­ten rond­om de Wet zorg en dwang aan bod en wordt dui­de­lijk dat we sa­men van vrij­heid een van­zelf­spre­kend­heid kun­nen ma­ken!

Mo­der­ne Ver­pleeg Op­roep Sys­te­men


Mo­der­ne mul­ti­pur­po­se zorgs­martpho­nes zijn op de lo­ca­ties in ge­bruik ge­no­men.

Land van Hor­ne is ge­start om de be­staan­de alarm/zorg­sys­te­men van de ver­schil­len­de lo­ca­ties te ver­van­gen door een mo­dern Ver­pleegOp­roep­Sys­teem (VOS). Met de in­zet van de juis­te zorg­tech­no­lo­gie en door sen­so­ri­sche- en vi­deo­be­wa­king stre­ven we naar meer vrij­heid aan de cli­ën­ten en meer rust en tijds­winst voor de zorg­me­de­wer­kers. De nieu­we sys­te­men zijn aan­ge­bracht in de zorg­cen­tra Hor­ne­hoof in Weert, Ma­ri­ën­burght in Bu­del en Rust in Roy in Stramp­roy. De re­sul­ta­ten zijn po­si­tief. De zo­ge­naam­de slim­me sen­so­ren die bij cli­ën­ten met de­men­tie wor­den in­ge­zet, zor­gen dat de cli­ënt min­der ge­stoord wordt en vei­lig zijn ei­gen gang kan gaan. Ze ge­ven de me­de­wer­ker rust om­dat er spra­ke is van min­der (lo­ze) alar­men. De toe­pas­sing van leef­cir­kels geeft de cli­ënt meer vrij­heid. Deu­ren gaan au­to­ma­tisch open en dicht als cli­ën­ten bij een leef­cir­kel­deur ko­men. De cli­ënt heeft meer be­we­gings­vrij­heid. Mo­der­ne mul­ti­pur­po­se zorgs­martpho­ne zijn op de lo­ca­ties in ge­bruik ge­no­men waar­door al­le re­le­van­te in­fo om zorg te ver­le­nen met­een voor­han­den is. De te­le­fo­nie en spreekluis­ter ver­bin­din­gen wer­ken op ba­sis van Wi-Fi.

De ca­me­ra en in­ter­com zijn ge­ïn­te­greerd, waar­door de me­de­wer­ker op af­stand kan zien wie er bij de voor­deur staat. De­ze mo­der­ne ver­pleegop­roep­sys­te­men dra­gen merk­baar bij aan de kwa­li­teit van le­ven en het wel­zijn van cli­ën­ten en aan het werk­ple­zier voor me­de­wer­kers. Klaar voor nu en de na­bije toe­komst!