Sa­men­wer­kings­part­ners

Land van Hor­ne werkt graag sa­men. Sa­men met cli­ënt, naas­ten, vrij­wil­li­gers. Maar we wer­ken ook met an­de­re or­ga­ni­sa­ties sa­men om te ko­men tot goe­de sa­men­han­gen­de zorg. Dit doen we op veel ver­schil­len­de ma­nie­ren. Denk hier­bij aan:

  • Sa­men or­ga­ni­se­ren;
  • El­kaars ex­per­ti­ses in­zet­ten;
  • Zor­gen voor goe­de ke­ten­zorg en goe­de over­dracht;
  • Af­spra­ken ma­ken over zorg­ver­le­ning
  • Van el­kaar le­ren

Hier­on­der ge­ven we graag een in­druk van on­ze sa­men­wer­kings­part­ners.

 

Am­bi­tie om te ver­bin­den

"Door on­der­zoek, in­no­va­tie, on­der­wijs en prak­tijk met el­kaar te ver­bin­den, gun­nen we ie­de­re cli­ënt een me­de­wer­ker die nieuws­gie­rig blijft. Nieuws­gie­rig naar de uit­kom­sten van on­der­zoek en de be­te­ke­nis daar­van voor haar ei­gen prak­tijk. En nieuws­gie­rig naar an­de­re col­le­ga's die hun ken­nis wil­len de­len." Er­win Maes, lid cli­ën­ten­raad Rust in Roy en lid com­mis­sie On­der­zoek & Ont­wik­ke­ling (O&O).

On­der­zoek en ont­wik­ke­ling in on­ze or­ga­ni­sa­tie ver­dient een meer pro­mi­nen­te plek.

Be­wust be­zig zijn met on­der­zoek en ont­wik­ke­ling is es­sen­ti­eel om de prak­tijk te on­der­steu­nen in wat het juis­te is om te doen zo­dat de kwa­li­teit van zorg en wel­zijn goed blijft. En is no­dig om ons te hel­pen bij de (re­gi­o­na­le) uit­da­gin­gen waar we voor staan. Als aan­ja­ger van ken­nis­ont­wik­ke­ling en ken­nis­de­ling in on­ze or­ga­ni­sa­tie is de com­mis­sie On­der­zoek & Ont­wik­ke­ling op­ge­richt. In­mid­dels is de sa­men­wer­king met de aca­de­mi­sche werk­plaats ou­de­ren­zorg Lim­burg (AWO-L) be­krach­tigd. Trots op de­ze mooie sti­mu­lans!