Sa­men­wer­kings­part­ners

Land van Hor­ne werkt graag sa­men. Sa­men met cli­ënt, naas­ten, vrij­wil­li­gers. Maar we wer­ken ook met an­de­re or­ga­ni­sa­ties sa­men om te ko­men tot goe­de sa­men­han­gen­de zorg. Dit doen we op veel ver­schil­len­de ma­nie­ren. Denk hier­bij aan:

  • Sa­men or­ga­ni­se­ren;
  • El­kaars ex­per­ti­ses in­zet­ten;
  • Zor­gen voor goe­de ke­ten­zorg en goe­de over­dracht;
  • Af­spra­ken ma­ken over zorg­ver­le­ning
  • Van el­kaar le­ren

Hier­on­der ge­ven we graag een in­druk van on­ze sa­men­wer­kings­part­ners.

 

We zijn er­van over­tuigd dat een goe­de sa­men­wer­king bij­draagt aan de maat­schap­pe­lij­ke op­dracht voor de bur­gers.