Sa­men­stel­ling en ont­wik­ke­ling per­so­neel

Ook straks pret­tig en vei­lig wo­nen en wer­ken

Hoe bied je ook in de toe­komst een pret­ti­ge en vei­li­ge woon- en werk­om­ge­ving voor al­le ge­brui­kers van on­ze ge­bou­wen? Dat hoort im­mers óók bij kwa­li­ta­tief goe­de zorg en een goed werk­ge­ver­schap. Ver­an­de­rin­gen in toe­kom­sti­ge klant­wen­sen, de or­ga­ni­sa­tie en fi­nan­cie­ring van zorg, wo­nen en dien­sten vra­gen aan Land van Hor­ne om het vast­goed­be­leid te her­ij­ken. Het in 2020 vast­ge­stel­de stra­te­gisch huis­ves­tings­plan (SHP) vormt de grond­slag voor een ge­dra­gen en be­stuur­lijk vast­ge­stel­de vast­goed­stra­te­gie voor de ko­men­de 5 jaar.

Het nieu­we SHP geeft het denk­ka­der om te an­ti­ci­pe­ren op de toe­ne­men­de ver­grij­zing in het bij­zon­der bin­nen het werk­ge­bied (5 ge­meen­ten) van Land van Hor­ne. Daar­toe heb­ben we eerst een Ge­bieds­mo­ni­tor op­ge­steld. Ver­vol­gens heeft een ana­ly­se van al on­ze ge­bou­wen in ei­gen­dom en huur plaats­ge­von­den met een toet­sing aan het kwa­li­teits­ka­der. Aan de hand van de­ze ana­ly­se en het Meer­ja­ren­be­leids­ka­der is het SHP ge­schre­ven. Daar­in is een trans­for­ma­tie­op­ga­ve op­ge­no­men, net als een ca­pa­ci­teits­over­zicht, stra­te­gi­sche uit­gangs­pun­ten (o.a. vor­ming van com­mu­ni­ty), fi­nan­ci­ë­le door­re­ke­ning, ri­si­co­pa­ra­graaf en een stra­te­gi­sche agen­da.

Sa­men­stel­ling me­de­wer­kers

 

Stich­ting Land van Hor­ne is een or­ga­ni­sa­tie ge­richt op wo­nen, zorg en wel­zijn. Bij ons draait de zorg om men­sen: om uzelf te kun­nen zijn, ook als u door om­stan­dig­he­den op de hulp van an­de­ren bent aan­ge­we­zen. We heb­ben 17 (woon)zorg­cen­tra en een breed dien­sten­pak­ket met on­der an­de­re ver­ple­ging, ver­zor­ging, thuis­zorg, re­va­li­da­tie, be­han­de­ling, dag­ac­ti­vi­tei­ten en ser­vi­ces. Hier­mee on­der­steu­nen we men­sen in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, Cra­nen­don­ck en So­me­ren.