Sa­men­stel­ling en ont­wik­ke­ling per­so­neel

Vol­doen­de en be­kwaam per­so­neel is de ba­sis voor kwa­li­ta­tief ver­ant­woor­de zorg. Hier­voor is het van be­lang dat er een juis­te ver­de­ling van func­ties op een af­de­ling is en moet er struc­tu­reel ge­ke­ken wordt naar wel­ke scho­ling, trai­ning en op­lei­din­gen er no­dig zijn op een af­de­ling. Daar­bij spe­len ook de vrij­wil­li­gers een gro­te rol. Ook voor hen wor­den trai­nin­gen ge­or­ga­ni­seerd.

 

 

Voor het uit­voe­ren van re­gu­lie­re ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen werd in het ver­le­den vaak een be­roep ge­daan op het Ver­pleeg­tech­nisch team. In 2017 is ge­start om ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen weer zo veel mo­ge­lijk bin­nen het ei­gen team of bin­nen de ei­gen lo­ca­tie te la­ten uit­voe­ren. Of­te­wel: teams en ver­pleeg­kun­di­gen wor­den weer in hun kracht ge­zet.

Als ver­pleeg­kun­di­ge en ver­zor­gen­de wil je graag doen waar­voor je bent op­ge­leid. Daar hoort ook het uit­voe­ren van ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen bij. Voor cli­ën­ten be­te­kent het dat ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen door een ver­trouwd ge­zicht wor­den uit­ge­voerd, ui­ter­aard is dit voor cli­ën­ten be­lang­rijk

In 2017 met door­loop naar 2018 heb­ben al­le ver­pleeg­kun­di­gen van Land van Hor­ne de the­o­rie toets en prak­tijk toets ge­daan van al­le ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen die door ver­pleeg­kun­di­gen mo­gen wor­den uit­ge­voerd bin­nen Land van Hor­ne.

In 2017 is de start ge­maakt om 17 ver­pleeg­kun­di­gen de di­dac­ti­sche trai­ning 'train de trai­ner' bij de Aca­de­mie voor Zor­gend Ne­der­land (AVZN) te la­ten vol­gen. De­ze trai­ning is ook in 2018 ge­ge­ven zo­dat nu al­le ver­pleeg­kun­di­ge bin­nen de or­ga­ni­sa­tie de di­dac­ti­sche trai­ning heb­ben ge­volgd. In de trai­ning krij­gen ze di­dac­ti­sche vaar­dig­he­den aan­ge­leerd die zij ver­vol­gens in­zet­ten om de ver­zor­gen­den in het ei­gen team ver­pleeg­tech­ni­sche vaar­dig­he­den aan te le­ren.

In 2018 heb­ben 12 teams mee­ge­daan aan een ob­ser­va­tie­tra­ject. De­ze ob­ser­va­tie­tra­jec­ten zijn uit­ge­voerd door ei­gen ob­ser­va­to­ren (me­de­wer­kers van Land van Hor­ne) die hier­voor zijn op­ge­leid.

On­af­han­ke­lij­ke ob­ser­va­to­ren lo­pen vijf dag­de­len mee met een team. Zij kij­ken wat zich af­speelt in het da­ge­lijks werk. Ver­vol­gens be­schrij­ven de ob­ser­va­to­ren wat zij heb­ben zien ge­beu­ren in de zo­ge­naam­de beeld­ver­ha­len. De beeld­ver­ha­len zijn ge­schre­ven zon­der waar­de­oor­deel. In een te­rug­kom­ses­sie met al­le team­le­den wor­den de beeld­ver­ha­len voor­ge­le­zen. Het team 'kijkt in de spie­gel' en de team­le­den be­spre­ken sa­men zelf de auw's en de wauw's.

Het zon­der oor­deel bren­gen van beeld­ver­ha­len werkt prik­ke­lend voor het team. Het maakt be­wust van het ei­gen han­de­len. Zorg­ver­le­ners kij­ken van­uit ver­schil­len­de per­spec­tie­ven naar hun han­de­len. In­le­ven in het cli­ënt­per­spec­tief is een zeer be­lang­rijk on­der­deel. Zorg­me­de­wer­kers zul­len meer be­wust han­de­len en het cli­ënt­per­spec­tief mee­ne­men in de uit­voe­ring van het werk. De cli­ënt is hier­bij ge­baad.

Bin­nen Land van Hor­ne vin­den al sinds 2016 Vei­lig­heids­ge­sprek­ken plaats. In de­ze ge­sprek­ken gaan me­de­wer­kers in ge­sprek met de di­rec­teur, be­stuur­der en Lid van de Raad van Toe­zicht over het the­ma "vei­lig­heid" in de breed­ste zin van het woord. In 2018 heb­ben 7 Vei­lig­heids­ge­sprek­ken plaats­ge­von­den op in­tra­mu­ra­le zorg­af­de­lin­gen, bij de thuis­zorg V&V, de re­va­li­da­tie en HRM.

De me­de­wer­kers er­va­ren de ge­sprek­ken po­si­tief. Zij kun­nen in een vei­lig­heids­ge­sprek de on­der­wer­pen be­spre­ken waar ze te­gen­aan lo­pen tij­dens de uit­voe­ring van hun werk­zaam­he­den. En hoe za­ken be­ter kun­nen waar­door cli­ën­ten be­te­re zorg krij­gen. Ur­gen­te en prak­tisch za­ken die in een vei­lig­heids­ge­sprek aan de or­de ko­men wor­den di­rect op­ge­pakt. On­der­wer­pen die wor­den in­ge­bracht zijn zeer di­vers. Denk hier­bij aan, vei­lig­heid en juist ge­bruik van hulp­mid­de­len, (brand)vei­lig­heid tij­dens nacht­dienst, on­vol­doen­de aan­we­zig zijn van vol­doen­de ge­kwa­li­fi­ceerd per­so­neel. Maar ook me­di­ca­tie over­dracht, geen pau­ze­tij­den in de rou­tes, pe­ri­ke­len rond­om bouw­werk­zaam­he­den en het ver­schil in cul­tuur van sa­men­wer­ken tus­sen zorg/lijn en on­der­steu­ning.

Ver­de­re scho­lin­gen die in 2018 or­ga­ni­sa­tie­breed zijn uit­ge­voerd zijn:

 • HBO-Ma­na­ge­ment
 • HBO-V
 • Ver­pleeg­kun­di­ge ni­veau 4 door­stroom
 • Ver­zor­gen­de ni­veau 3IG door­stroom
 • Hel­pen­de plus
 • So­ci­aal psy­chi­a­trisch ver­pleeg­kun­di­ge
 • Ver­volg­op­lei­ding wond­zorg en wond­con­su­len­te
 • Ge­spe­ci­a­li­seerd ver­zor­gen­de psy­cho­ge­ri­a­trie op­lei­ding
 • On­der­steu­ning bij ba­sis be­hoef­te
 • On­der­steu­ning bij ver­pleeg­tech­ni­sche ele­men­ten
 • Pa­li­a­tie­ve ter­mi­na­le zorg
 • ABC-scho­ling
 • Weer­baar­heid en agres­sie
 • Ana­ly­se en aan­pak bij pro­bleem­ge­drag

Daar­naast wordt er bin­nen Land van Hor­ne met een di­gi­taal leer­plein ge­werkt. Hier­in zijn e-learning pro­gram­ma's op­ge­no­men. On­der­wer­pen zijn bij­voor­beeld; de­men­tie, BO­PZ, HAC­CP en de ver­pleeg­tech­ni­sche han­de­lin­gen. Hier­van is per e-learning af­ge­spro­ken wie, wel­ke func­tie en hoe vaak de­ze moe­ten wor­den door­lo­pen.

Vrij­wil­li­gers spe­len bij Stich­ting Land van Hor­ne een steeds be­lang­rij­ke­re rol in het sa­men­spel tus­sen cli­ënt, man­tel­zor­ger en pro­fes­si­o­nal. De ver­an­de­ren­de zorg­markt waar­bij er spra­ke is van toe­ne­men­de zorg­zwaar­te en vaak com­plexe pro­ble­ma­tiek maakt dat er steeds meer wordt ge­vraagd van vrij­wil­li­gers aan ken­nis en vaar­dig­he­den. Scho­ling (op maat) is dan ook voor ons een be­lang­rijk on­der­werp op on­ze agen­da. In 2018 heb­ben de vrij­wil­li­gers ge­bruik kun­nen ma­ken van di­ver­se scho­lin­gen met als hoog­te­punt het jaar­lijk­se sym­po­si­um voor vrij­wil­li­gers waar in to­taal veer­tien ver­schil­len­de work­shops wer­den aan­ge­bo­den.

U kunt de per­so­neels­sa­men­stel­ling per lo­ca­tie hier in­zien.