Me­de­zeg­gen­schap

Land van Hor­ne in­ves­teert in het voe­ren van de goe­de dia­loog én het re­a­li­se­ren van in­spraak. Res­pect en luis­te­ren zijn in al on­ze sa­men­wer­kings­vor­men be­lang­rij­ke waar­den die wij uit­dra­gen. Zo ook in het or­ga­ni­se­ren van in­spraak en me­de­zeg­gen­schap.

U vindt hier meer in­for­ma­tie over hoe Land van Hor­ne de me­de­zeg­gen­schap heeft ge­or­ga­ni­seerd. Hier­on­der staan de be­lang­rijk­ste ac­ti­vi­tei­ten en re­sul­ta­ten van 2020. 

Me­de­zeg­gen­schap cli­ën­ten

 

In­spraak dicht­bij

 "Het vor­men van 14 lo­ka­le cli­ën­ten­ra­den am­bi­ti­eus? Ze­ker, maar we gaan er­voor!" voor­zit­ter cen­tra­le cli­ën­ten­raad, Hans Kir­kels.

Me­de­zeg­gen­schap is voor ons een be­lang­rijk on­der­deel voor het uit­voe­ren van goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg en wel­zijn voor al­le cli­ën­ten. De­ge­nen die de me­de­zeg­gen­schap goed kun­nen in­vul­len, zijn de cli­ën­ten zelf en de be­trok­ke­nen uit hun di­rec­te om­ge­ving. De komst van de nieu­we me­de­zeg­gen­schaps­wet (Wm­cz 2018) leidt er­toe dat we de hui­di­ge struc­tuur van (me­de)zeg­gen­schap en in­vloed op de cli­ën­ten­zorg te­gen het licht hou­den. Dicht­bij de cli­ën­ten ge­or­ga­ni­seerd is het uit­gangs­punt: 14 lo­ka­le cli­ën­ten­ra­den, in­clu­sief de cli­ën­ten­raad van de thuis­zorg en 1 cen­tra­le cli­ën­ten­raad, wor­den ge­re­a­li­seerd.

Waar de cen­tra­le cli­ën­ten­raad zich buigt over stich­tings­bre­de en lo­ca­tie-over­stij­gen­de za­ken, ko­men in de lo­ka­le cli­ën­ten­raad on­der­wer­pen aan bod die lo­ca­tie spe­ci­fiek zijn. Denk aan on­der­wer­pen als voe­ding, ont­moe­ting, wel­zijn, kwa­li­teit van de zorg­ver­le­ning, nieuw­bouw, ver­bouw, vei­lig­heid cli­ën­ten, hy­gi­ë­ne­richt­lij­nen. Van­we­ge be­per­kin­gen door de co­rona­cri­sis en de ho­ge­re werk­be­las­ting op de lo­ca­ties is de ter­mijn van in­voe­ring ver­scho­ven naar 1 mei 2021.

Me­de­zeg­gen­schap me­de­wer­kers

De me­de­zeg­gen­schap van on­ze me­de­wer­kers is ge­re­geld via de On­der­ne­mings­raad (OR). Di­ver­se on­der­wer­pen die (con­form de WOR en/of CAO VVT) ad­vies- of in­stem­mings­plich­tig zijn, wor­den voor­ge­legd aan de OR.