Me­de­zeg­gen­schap

Land van Hor­ne in­ves­teert in het voe­ren van de goe­de dia­loog én het re­a­li­se­ren van in­spraak. Res­pect en luis­te­ren zijn in al on­ze sa­men­wer­kings­vor­men be­lang­rij­ke waar­den die wij uit­dra­gen. Zo ook in het or­ga­ni­se­ren van in­spraak en me­de­zeg­gen­schap.

U vindt hier meer in­for­ma­tie over hoe Land van Hor­ne de me­de­zeg­gen­schap heeft ge­or­ga­ni­seerd. Hier­on­der staan de be­lang­rijk­ste ac­ti­vi­tei­ten en re­sul­ta­ten van 2018.  In ons be­stuur­lijk jaar­ver­slag is ook meer in­for­ma­tie te vin­den over de me­de­zeg­gen­schap van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers.

Me­de­zeg­gen­schap cli­ën­ten

 

Wat vin­den wij be­lang­rijk?

De cen­tra­le cli­ën­ten­raad on­der­schrijft de mis­sie en vi­sie van Land van Hor­ne en vraagt n.a.v. een dia­loog over de grond­slag spe­ci­fiek ex­tra aan­dacht voor de vol­gen­de uit­gangs­pun­ten:

  • Land van Hor­ne is er voor ie­der­een, on­ge­acht ge­loof, af­komst of sek­su­e­le ge­aard­heid;
  • Land van Hor­ne blijft aan­dacht ge­ven voor ethiek, be­zie­ling en mo­re­le di­lem­ma's en blijft het waar­den­ge­dre­ven han­de­len sti­mu­le­ren;
  • Blij­ven­de aan­dacht voor goe­de gees­te­lij­ke ver­zor­ging als be­lang­rijk on­der­deel van de zorg- en dienst­ver­le­ning.

Be­slo­ten is om de grond­slag niet meer op te ne­men in de sta­tu­ten. Dit is in 2018 door­ge­voerd. Maar van­zelf­spre­kend komt on­ze mis­sie, vi­sie en wat wij als or­ga­ni­sa­tie be­lang­rijk vin­den wel op an­de­re ma­nie­ren tot uit­druk­king. Zo­wel schrif­te­lijk (bij­voor­beeld op on­ze web­si­te, be­leids­plan­nen e.d.), maar ook (of lie­ver ge­zegd juist) door ons ge­drag

Me­de­zeg­gen­schap me­de­wer­kers

De me­de­zeg­gen­schap van on­ze me­de­wer­kers is ge­re­geld via de On­der­ne­mings­raad (OR). Di­ver­se on­der­wer­pen die (con­form de WOR en/of CAO VVT) ad­vies- of in­stem­mings­plich­tig zijn, wor­den voor­ge­legd aan de OR.

 

Meer in­for­ma­tie over de on­der­ne­mings­raad in 2018 vindt u in het be­stuur­lijk jaar­ver­slag.