Keur­mer­ken

Ui­ter­aard wil Land van Hor­ne uit­ste­ken­de zorg en dienst­ver­le­ning bie­den. Met een keur­merk of cer­ti­fi­caat geeft een or­ga­ni­sa­tie aan dat aan be­paal­de (kwa­li­teits)ei­sen wordt vol­daan. In de zorg, be­han­de­ling en dienst­ver­le­ning is er een gro­te di­ver­si­teit aan keur­mer­ken en cer­ti­fi­ca­ten. Het be­ha­len van een keur­merk geeft aan­dacht aan een on­der­werp en zorgt er­voor dat je za­ken op or­de hebt. Maar het be­ha­len van een keur­merk of cer­ti­fi­caat kost ook veel ex­tra tijd en geld. Land van Hor­ne wil en kan niet al­les dat we be­lang­rijk vin­den via keur­mer­ken of cer­ti­fi­ca­ten tot ui­ting bren­gen. We ma­ken daar­in be­wus­te keu­zes en kij­ken daar­bij ook naar ei­sen die an­de­ren ons op­leg­gen. Twee vlie­gen in een klap.

 

HKZ

De Har­mo­ni­sa­tie Kwa­li­teits­be­oor­de­ling Zorg­sec­tor (HKZ) geldt als een be­lang­rij­ke kwa­li­teits­graad­me­ter voor de ge­he­le or­ga­ni­sa­tie. Al van­af de­cem­ber 2008 is Land van Hor­ne HKZ ge­cer­ti­fi­ceerd. Af­ge­lo­pen de­cem­ber 2017 heb­ben wij het HKZ-kwa­li­teits­cer­ti­fi­caat we­der­om be­haald. Een mooi re­sul­taat, waar we trots op zijn. Hier­mee to­nen wij we­der­om aan dat de cli­ënt bij ons cen­traal staat én dat wij de za­ken in­tern goed op or­de heb­ben. Het be­haal­de HKZ-kwa­li­teits­cer­ti­fi­caat is gel­dig tot eind 2020.

 

Vi­si­ta­tie voor be­te­re zorg

On­ze spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de la­ten zich ge­re­geld vi­si­te­ren door Ver­en­so om­dat een vi­si­ta­tie waar­de­vol­le feed­back op­le­vert voor het ver­ster­ken/ver­be­te­ren van de me­di­sche zorg aan on­ze cli­ën­ten. En, ook niet on­be­lang­rijk, vi­si­ta­tie is ver­plicht om je als arts van­af 2020 te kun­nen la­ten her­re­gi­stre­ren. In het na­jaar van 2018 wordt de ge­he­le vak­groep spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­di­ge ge­vi­si­teerd.