Be­stuur en toe­zicht

Het kom­pas voor 2020–2024

 "We kie­zen be­wust voor een ka­der met be­lang­rij­ke the­ma's en niet voor een dicht­ge­tim­merd on­der­ne­mings­plan. De wer­ke­lijk­heid is im­mers ver­an­der­lijk."

Door een for­se stij­ging van de vraag naar zorg (door o.a. een groei­en­de groep ou­de­ren) en een te­kort aan (zorg)per­so­neel, wordt het re­a­li­se­ren van goe­de be­taal­ba­re zorg in de toe­komst steeds moei­lij­ker. Met min­der men­sen zul­len we meer zorg moe­ten ver­le­nen. Des te be­lang­rij­ker om, met al­le par­tij­en die voor de­ze maat­schap­pe­lij­ke uit­da­ging staan, ge­za­men­lijk op te trek­ken. Het meer­ja­ren be­leids­ka­der als kom­pas geeft rich­ting aan de af­sla­gen die we ne­men en de keu­zes die we de ko­men­de ja­ren ma­ken. The­ma's zo­als werk­ge­luk, het wer­ven en be­hou­den van per­so­neel, sa­men­wer­king, tech­no­lo­gi­sche in­no­va­tie, nieu­we woon­zorg­con­cep­ten en in­for­me­le zorg vind je er in te­rug. Al­les met als doel om on­ze mis­sie; het bie­den van zorg en on­der­steu­ning aan men­sen die dit no­dig heb­ben zo­dat zij zich­zelf kun­nen zijn en blij­ven, ook in de toe­komst waar te ma­ken!

   

On­ze koers voor cli­ën­ten                                  On­ze koers voor me­de­wer­kers

 

Per­so­ne­le be­zet­ting

Het jaar 2020 ken­merkt zich ook door meer­de­re wis­se­lin­gen in het ho­ger ka­der van Land van Hor­ne. In chro­no­lo­gi­sche volg­or­de:

Per 1 mei maakt be­stuurs­se­cre­ta­ris Mi­ri­am Hoe­de­mae­kers een car­ri­è­res­witch en ver­laat Land van Hor­ne. Naast haar on­der­steu­nen­de werk­zaam­he­den voor de raad van be­stuur en raad van toe­zicht, gaf Mi­ri­am ve­le ja­ren lei­ding aan de af­de­ling BIK (be­leid, in­no­va­tie & kwa­li­teit) en de af­de­ling PR & Com­mu­ni­ca­tie.

Voor­zit­ter van de raad van toe­zicht Paul Sil­vis heeft aan­ge­ge­ven dat hij zijn voor­zit­ter­schap en lid­maat­schap be­ëin­digt met in­gang van 1 ju­li. Op 1 ju­li ein­digt ook het lid­maat­schap van vi­ce­voor­zit­ter van de raad van toe­zicht Ruud Ver­reus­sel we­gens het ver­strij­ken van de 2e zit­tings­ter­mijn. Per 15 ju­li 2020 is In­grid Wid­ders­ho­ven be­noemd tot lid en voor­zit­ter van de raad van toe­zicht van Land van Hor­ne.

Per 1 sep­tem­ber be­noemt de raad van be­stuur Marc Jans­sen als di­rec­teur Zorg en Dienst­ver­le­ning 1. Hij volgt hier­mee Ra­oul Bak­kes op en krijgt dan ook de­zelf­de por­te­feuil­le: in­tra­mu­ra­le zorg in de woon­zorg­cen­tra, de dienst be­han­de­ling en de fa­ci­li­tai­re dien­sten.

Mar­jon van de Mor­tel treedt op 1 sep­tem­ber 2020 toe tot de raad van be­stuur. Wan­neer voor­zit­ter van de raad van be­stuur a.i. Ste­ven Han per 1 no­vem­ber af­treedt, wordt Mar­jon van de Mor­tel voor­zit­ter van de raad van be­stuur van Land van Hor­ne.

Op 22 ok­to­ber be­richt di­rec­teur Zorg & Dienst­ver­le­ning 2 Mar­ja En­gel af­scheid te ne­men van Land van Hor­ne.