Be­stuur en toe­zicht

Land van Hor­ne heeft een lang­du­ri­ge tra­di­tie op het ge­bied van ethiek en be­zie­ling. Dit heeft ge­leid tot een ster­ke fo­cus op mens­ge­richt­heid en het be­lang van wer­ken van­uit waar­den.

Lei­der­schap, wer­ken van­uit waar­den

In 2016 is een meer­ja­ren­pro­gram­ma "waar­den in de zorg" op­ge­steld. Een van de suc­ces­sen die we hier­in ge­boekt heb­ben zijn de team­tra­jec­ten. Ook in 2018 heeft ethiek en waar­den­ge­dre­ven wer­ken weer vol­op de aan­dacht, met als een be­lang­rij­ke re­sul­taat een in­spi­ra­tie­dag voor al­le lei­ding­ge­ven­den van Land van Hor­ne over (waar­den­ge­dre­ven) lei­der­schap. Cen­traal stond de vraag: wat is goed lei­ding­ge­ven? Deel­ne­mers zijn uit­ge­no­digd om na te den­ken over het ei­gen han­de­len, om ge­drags­pa­tro­nen her­ken­nen en open te staan om nieu­we ge­woon­tes aan te le­ren.


Raad van Be­stuur en Raad van Toe­zicht

On­ze be­stuur­der en ma­na­gers zet­ten de lij­nen uit voor goe­de zorg aan on­ze cli­ën­ten, nu en in de toe­komst. De Raad van Toe­zicht houdt on­der an­de­re toe­zicht op on­ze kwa­li­teit van zorg en goed be­stuur. Daar­bij han­teert Land van Hor­ne de Zorg­bre­de Gover­nan­ce­co­de 2017. Klik hier om te zien wie er bij Land van Hor­ne in het be­stuur, ma­na­ge­ment en Raad van Toe­zicht zit. Jaar­lijks wordt er ook ver­ant­woor­ding af­ge­legd. Dit gaat met een ver­slag en het fi­nan­ci­ë­le ge­deel­te wordt ver­ant­woord met een jaar­re­ke­ning. Bei­de do­cu­men­ten vind je hier.

Be­stuur­der ad in­te­rim

In ok­to­ber 2018 heeft de voor­zit­ter raad van be­stuur dhr. (Ed­win) Dels­ing zich ziek ge­meld. Op ba­sis van de toen ont­sta­ne si­tu­a­tie en de ver­wach­te af­we­zig­heids­duur van dhr. Dels­ing heeft de raad van toe­zicht be­slo­ten, dhr. (Ste­ven) Han per 1 no­vem­ber te be­noe­men tot voor­zit­ter van de raad van be­stuur ad in­te­rim. De­ze be­noe­ming biedt een waar­borg voor de be­stuur­lij­ke con­ti­nu­ï­teit van Land van Hor­ne.

Nieuw lid raad van toe­zicht

In 2018 heeft de raad van toe­zicht af­scheid moe­ten ne­men van me­vrouw Da­ni­ël­le Woes­ten­berg van­we­ge het ver­strij­ken van haar be­noe­mings­pe­ri­o­de. Na een zorg­vul­di­ge se­lec­tie­pro­ce­du­re in over­een­stem­ming met de voor­schrif­ten van de Gover­nan­ce­co­de Zorg is me­vrouw Dia­na van Trigt be­noemd tot lid van de raad van toe­zicht met in­gang van 1 ju­li 2018.

In­spec­tie­be­zoek Rust in Roy

De In­spec­tie Ge­zond­heids­zorg en Jeugd heeft op 12 april 2019 een in­spec­tie­be­zoek ge­bracht aan Rust in Roy in Stramp­roy. Het doel van het in­spec­tie­be­zoek was om in kaart te bren­gen hoe Land van Hor­ne bin­nen het zorg­net­werk an­ti­bi­o­ti­ca­re­sis­ten­tie bij­draagt om vor­ming en ver­sprei­ding van an­ti­bi­o­ti­ca­re­sis­ten­tie te voor­ko­men. In dit rap­port zijn de re­sul­ta­ten, con­clu­sies en even­tu­e­le ver­volg­ac­tie(s) naar aan­lei­ding van dit in­spec­tie­be­zoek op­ge­no­men.

In­spec­tie­be­zoek in­tra­mu­raal

De In­spec­tie Ge­zond­heids­zorg en Jeugd heeft op 20 au­gus­tus 2019 tij­dens een in­spec­tie­be­zoek ge­spro­ken met de Raad van be­stuur en Raad van toe­zicht van Land van hor­ne. Daar­na heeft de in­spec­tie een on­aan­ge­kon­digd be­zoek ge­bracht aan zorg­cen­trum Mar­ti­nus in Weert en zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth. In dit rap­port zijn de re­sul­ta­ten, con­clu­sies en even­tu­e­le ver­volg­ac­tie(s) naar aan­lei­ding van dit in­spec­tie­be­zoek op­ge­no­men.

In­spec­tie­be­zoek ex­tra­mu­raal

De In­spec­tie Ge­zond­heids­zorg en Jeugd heeft op 3 sep­tem­ber 2019 en 5 sep­tem­ber 2019 een aan­ge­kon­digd be­zoek ge­bracht met on­aan­ge­kon­dig­de ele­men­ten aan de wijk­teams Ne­der­weert en Weert Cen­trum 2. Het doel van het in­spec­tie­be­zoek was om een oor­deel te ge­ven over de kwa­li­teit en vei­lig­heid van de zorg die Land van Hor­ne le­vert aan cli­ën­ten thuis. In dit rap­port zijn de re­sul­ta­ten, con­clu­sies en even­tu­e­le ver­volg­ac­tie(s) naar aan­lei­ding van dit in­spec­tie­be­zoek op­ge­no­men.