Kwa­li­teits­ven­ster

Het Kwa­li­teits­ven­ster geeft in­zicht in de kwa­li­teit van zorg

Van­uit het kwa­li­teits­ka­der zijn we ver­plicht om een kwa­li­teits­ver­slag te ma­ken. Wij ge­lo­ven in trans­pa­ran­tie, maar ook in ver­min­de­ren van bu­reau­cra­tie waar mo­ge­lijk. Daar­om werkt Land van Hor­ne aan de ont­wik­ke­ling van het kwa­li­teits­ven­ster. Dit ven­ster geldt te­vens als een door­lo­pend kwa­li­teits­ver­slag. Al­le on­der­de­len wor­den mi­ni­maal 1 x per jaar ge­ac­tu­a­li­seerd. In­dien re­le­vant kun­nen an­de­re on­der­de­len va­ker ge­ac­tu­a­li­seerd wor­den.