Kwa­li­teits­ven­ster

Het Kwa­li­teits­ven­ster geeft in­zicht in de kwa­li­teit van zorg

On­ze me­de­wer­kers wer­ken da­ge­lijks heel hard om goe­de zorg te le­ve­ren. En dat is be­lang­rijk voor clien­ten, het raakt hen na­me­lijk el­ke dag per­soon­lijk. Om te la­ten zien wat Land van Hor­ne doet om de kwa­li­teit van de zorg zo hoog mo­ge­lijk te hou­den heb­ben wij het kwa­li­teits­ven­ster ont­wik­keld. Wij ge­lo­ven na­me­lijk in trans­pa­ran­tie en het ver­min­de­ren van bu­reau­cra­tie waar mo­ge­lijk. Dit kwa­li­teits­ven­ster is het door­lo­pend kwa­li­teits­ver­slag. Al­le on­der­de­len wor­den mi­ni­maal 1 keer per jaar ge­ac­tu­a­li­seerd.

Veel lees­ple­zier!

Ste­ven Han, raad van be­stuur