Kwa­li­teits­ven­ster

Het Kwa­li­teits­ven­ster geeft in­zicht in de kwa­li­teit van zorg

2020 was een bij­zon­der jaar, dat zal ie­der­een be­a­men! Een jaar dat we niet snel zul­len ver­ge­ten. ​​​​​​​

 

De co­ron­a­pan­de­mie druk­te in 2020 we­reld­wijd een stem­pel op al­les wat er ge­beur­de. De im­pact voor on­der meer de zorg ge­re­la­teer­de or­ga­ni­sa­ties was van een on­ge­ken­de groot­te. Dus óók voor Land van Hor­ne, on­ze me­de­wer­kers, vrij­wil­li­gers en voor­al on­ze cli­ën­ten.

Kijk met ons te­rug op 2020, een be­wo­gen tijd­vak met schrij­nen­de ge­beur­te­nis­sen, over­sterf­te en over­be­las­te me­de­wer­kers. Even­wel ook een jaar dat als ka­ta­ly­sa­tor werk­te voor nieu­we ont­wik­ke­lin­gen in de zorg. Het was een pe­ri­o­de waar­in Stich­ting Land van Hor­ne zich stand­vas­tig, wend­baar en ver­nieu­wend toon­de.

CO­RO­NA

Bij­zon­de­re over­leg­struc­tu­ren

Net als veel an­de­re or­ga­ni­sa­ties stelt ook Land van Hor­ne een cri­sis­team aan om de com­plexe en snel ver­an­de­ren­de si­tu­a­tie zo ade­quaat mo­ge­lijk te kun­nen ma­na­gen tij­dens de co­rona­cri­sis.

Bij de sa­men­stel­ling van dit team is re­ke­ning ge­hou­den met de dis­ci­pli­nes die no­dig zijn om tot een af­ge­wo­gen oor­deel te ko­men voor de be­sluit­vor­ming. Aan­van­ke­lijk komt het cri­sis­team el­ke dag een uur bij el­kaar, waar­na de ac­ties vol­gend op de be­slui­ten kun­nen wor­den in­ge­zet. La­ter wordt de fre­quen­tie te­rug­ge­bracht tot twee­maal per week.

Om­dat veel be­slui­ten rond­om de aan­pak van de co­ro­na­be­smet­tin­gen per­so­ne­le con­se­quen­ties heb­ben, komt er een HR-cri­sis­team. Ook on­der het per­so­neel heerst het vi­rus. Al­les wordt in het werk ge­steld om de kwa­li­teit van zorg voor on­ze cli­ën­ten te con­ti­nu­e­ren, on­danks stij­gend ziek­te­ver­zuim. Thuis­wer­ken waar dat kan, wordt de norm.

Een­dui­di­ge en hel­de­re com­mu­ni­ca­tie is in tij­den van cri­sis van emi­nent be­lang en nieu­we mid­de­len wor­den snel ge­meen­goed. Ook hier werkt nood­zaak als ka­ta­ly­sa­tor van ver­nieu­wing. Nieu­we pa­gi­na's wor­den toe­ge­voegd aan het in­tra­net en do­cu­ment­be­heer­sys­teem, vlogs wor­den op­ge­no­men en ver­spreid, een vi­deo­jour­naal over co­ro­na krijgt vorm, vi­deo­bel­len en ver­ga­de­ren via beeld­scherm wor­den zelfs al­le­daags.

Hart­ver­war­men­de steun­be­tui­gin­gen

Het was hart­ver­war­mend, al die ge­ba­ren die on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers ont­vin­gen. Het was de bak­ker om de hoek, de ba­sis­school in de wijk en tal­lo­ze an­de­re om­wo­nen­den en on­der­ne­mers die spon­taan een hart on­der de riem sta­ken door te zwaai­en naar de cli­ën­ten of door een gul­le gift aan te bie­den op de lo­ca­ties.

Te veel om al­le­maal op te noe­men of om te la­ten zien. We ver­werk­ten di­ver­se com­pi­la­ties van al­le steun­be­tui­gin­gen die we moch­ten ont­van­gen tot You­Tu­be- film­pjes en Fa­cebook­be­rich­ten. Klik hier voor de film­pjes met de steun­be­tui­gin­gen.

Een CO­VID-19 tijd­lijn

Van­af half maart 2020 ging Ne­der­land op slot. Een arm om je heen, een spon­taan be­zoek­je, met el­kaar het le­ve n vie­ren was en is he­laas niet meer van­zelf­spre­kend. Er is veel ge­beurd van­af het mo­ment van de eer­ste be­smet­tin­gen. Be­kijk de­ze in­fo­grap­hic met een uit­ge­brei­de tijd­lijn.

Het BOT team voor men­ta­le on­der­steu­ning tij­dens co­rona­cri­sis

Het Be­drijfs­On­der­steu­nings­Team (BOT) is op al­le lo­ca­ties en in de ex­tra­mu­ra­le zorg van Land van Hor­ne ac­tief en geeft men­ta­le on­der­steu­ning aan teams, me­de­wer­kers, vrij­wil­li­gers, cli­ën­ten en man­tel­zor­gers. Hier­bij gaat het voor­al om het ver­wer­ken van in­grij­pen­de ge­beur­te­nis­sen en om las­ti­ge si­tu­a­ties, zo­wel groot als klein. De le­den van het BOT team bie­den steun en na­zorg.

Het team be­staat uit psy­cho­lo­gen, maat­schap­pe­lijk wer­kers en gees­te­lijk ver­zor­gers van Land van Hor­ne. Al­le pro­fes­si­o­nals zijn ge­kop­peld aan een lo­ca­tie of wijk­team. Daar­naast houdt de be­drijfs­arts ex­tra spreek­uren voor me­de­wer­kers met co­ro­na ge­re­la­teer­de klach­ten. Bo­ven­dien is snel­le in­zet­baar­heid van een twee­tal psy­cho­lo­gen­prak­tij­ken ge­re­geld, waar me­de­wer­kers van Land van Hor­ne te­recht kun­nen. Al de­ze maat­re­ge­len neemt Land van Hor­ne om de ge­vol­gen van de uit­zon­der­lij­ke men­ta­le en fy­sie­ke be­las­ting te be­per­ken.