Kwa­li­teits­ven­ster

Het Kwa­li­teits­ven­ster geeft in­zicht in de kwa­li­teit van zorg

On­ze me­de­wer­kers wer­ken da­ge­lijks heel hard om goe­de zorg te le­ve­ren. En dat is be­lang­rijk voor clien­ten, het raakt hen na­me­lijk el­ke dag per­soon­lijk. Om te la­ten zien wat Land van Hor­ne doet om de kwa­li­teit van de zorg zo hoog mo­ge­lijk te hou­den heb­ben wij het kwa­li­teits­ven­ster ont­wik­keld. Wij ge­lo­ven na­me­lijk in trans­pa­ran­tie en het ver­min­de­ren van bu­reau­cra­tie waar mo­ge­lijk. Dit kwa­li­teits­ven­ster is het door­lo­pend kwa­li­teits­ver­slag. Al­le on­der­de­len wor­den mi­ni­maal 1 keer per jaar ge­ac­tu­a­li­seerd.

Veel lees­ple­zier!

Ste­ven Han, raad van be­stuur

Het kwa­li­teits­ven­ster wordt in 2020 niet ver­nieuwd van­we­ge de co­rona­cri­sis. Be­gin 2021 gaan we het kwa­li­teits­ven­ster weer up­da­ten met de laat­ste in­for­ma­tie.

Ad­den­dum bij het kwa­li­teits­ka­der ver­pleeg­huis­zorg voor lang­du­ri­ge zorg thuis met een Wlz-in­di­ca­tie

In dit do­cu­ment be­schrijft Land van Hor­ne hoe in­vul­ling wordt ge­ge­ven aan de ver­schil­len­de voor­waar­den be­noemd in het 'ad­den­dum bij het kwa­li­teits­ka­der ver­pleeg­huis­zorg voor lang­du­ri­ge zorg thuis met een Wlz-in­di­ca­tie'.