Klach­ten, com­pli­men­ten en idee­ën

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u zich pret­tig voelt bij de zorg of ser­vi­ce die u van ons ont­vangt. Wij ho­ren daar­om graag of u te­vre­den bent of wel­licht een klacht hebt. U kunt uw klacht, sug­ges­tie of com­pli­ment met ons de­len. Het geeft ons in­zicht in wat er goed gaat en wat we kun­nen ver­be­te­ren. Hier­mee kun­nen we de kwa­li­teit van on­ze zorg en dien­sten blij­ven ver­ho­gen.

Hier­on­der leest u meer over de kracht van een klacht. On­der­aan de pa­gi­na kunt ook uw sug­ges­tie of com­pli­ment aan ons door­ge­ven.

De kracht van een klacht
Wij doen ui­ter­aard ons best om u goe­de zorg of ser­vi­ce te bie­den. Toch kan het ge­beu­ren dat u er­gens on­te­vre­den over bent. Deel dat ge­rust met ons, wij stel­len dat zeer op prijs. We krij­gen een kans om sa­men met u voor een op­los­sing van uw klacht te zor­gen.

Ge­sprek

Heeft u een klacht? Ga dan voor­al het ge­sprek aan met de be­trok­ken me­de­wer­ker of de lei­ding­ge­ven­de van de af­de­ling. Vraag ge­rust een fa­mi­lie­lid bij het ge­sprek als u dat pret­tig vindt. Mee­st­al kunt u een klacht op de­ze ma­nier sa­men op­los­sen. U mag van al­le me­de­wer­kers van Stich­ting Land van Hor­ne een open, res­pect­vol­le en pro­fes­si­o­ne­le hou­ding ver­wach­ten. En een se­ri­eu­ze af­han­de­ling van uw klacht.

Klach­ten­func­ti­o­na­ris

U kunt met een klacht ook te­recht bij de klach­ten­func­ti­o­na­ris. De­ze per­soon is on­af­han­ke­lijk, res­pec­teert uw pri­va­cy en heeft voor­al een on­der­steu­nen­de en be­mid­de­len­de rol om sa­men een pas­sen­de op­los­sing te vin­den.

On­ze klach­ten­func­ti­o­na­ris is:

 

Thijs Beijes

Werk­ge­bied Thijs (in­clu­sief thuis­zorg): Ee­gels­hoe­ve, Ma­ris­hof, Ma­ri­ën­burght, Aan Stad-tho­ës, St. Jo­seph, Ver­vers­hof, Ne­der­ma­ze­hof, Hor­ne­hoof, 't Schut­je en de Klim­roos. (Tot een ver­van­ger is ge­von­den voor In­e­ke van Bor­ren, die in de­cem­ber 2021 af­scheid heeft ge­no­men, neemt Thijs óók haar werk­ge­bied over.)
Hij is be­reik­baar op werk­da­gen tus­sen 11 en 17 uur via tel. 06 41 85 73 32 of via e-mail mw dot beijes at land­van­hor­ne dot nl.

Klach­ten­com­mis­sie

De Stich­ting Land van Hor­ne is aan­ge­slo­ten bij de (re­gi­o­na­le) Klach­ten­com­mis­sie Cli­ën­ten. Ook hier kunt u al­tijd met uw klacht te­recht. U kunt uw klacht (schrif­te­lijk en voor­zien van uw te­le­foon­num­mer) in­die­nen bij:

Klach­ten­com­mis­sie cli­ën­ten
T.a.v. de amb­te­lijk se­cre­ta­ris
Post­bus 4080
6080 AB  HAE­LEN
klach­ten­com­mis­sie­clien­ten at de­zorg­groep dot nl

Zo­dra uw klacht ont­van­gen is, wordt te­le­fo­nisch con­tact met u ge­zocht.

De klach­ten­com­mis­sie brengt een ad­vies uit aan de raad van be­stuur van de Stich­ting Land van Hor­ne.

An­de­re in­stan­ties

U kunt zich rich­ten tot een an­der or­gaan dat be­voegd is tot (on­der­steu­ning bij) klach­ten­be­han­de­ling. Bij­voor­beeld de Ge­schil­len­com­mis­sie voor zorg­in­stel­lin­gen, de In­spec­tie voor de Ge­zond­heids­zorg, het me­di­sche tucht­col­le­ge of de ci­viel- of straf­rech­ter.
Lan­de­lijk Meld­punt Zorg
Post­bus 2115
3500 GC Utrecht
www.lan­de­lijk­meld­punt­zorg.nl

Ge­schil­len­com­mis­sie Zorg­in­stel­lin­gen
Post­bus 90600
2509 LP den Haag
T: 070 310 53 10
www.de­ge­schil­len­com­mis­sie.nl

Klach­ten­re­ge­ling

Op ba­sis van de Wet kwa­li­teit klach­ten en ge­schil­len zorg heeft de Stich­ting Land van Hor­ne een klach­ten­re­ge­ling op­ge­steld voor de op­vang, be­mid­de­ling en be­han­de­ling van klach­ten van haar cli­ën­ten. Uit­gangs­punt van de­ze klach­ten­re­ge­ling is dat een zorg­vul­di­ge wij­ze van om­gaan met en af­han­de­len van klach­ten bij­draagt aan de kwa­li­teit van de zorg­ver­le­ning.
De klach­ten­re­ge­ling vindt u on­der­aan de­ze pa­gi­na.

Com­pli­ment of sug­ges­tie

Na­tuur­lijk le­zen of ho­ren wij het ook heel graag als u te­vre­den bent of een sug­ges­tie heeft. 
U kunt de­ze door­ge­ven aan één van on­ze me­de­wer­kers of via in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.