Klach­ten, com­pli­men­ten en idee­ën

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u zich pret­tig voelt bij de zorg of ser­vi­ce die u van ons ont­vangt. Wij ho­ren daar­om graag of u te­vre­den bent of wel­licht een klacht hebt. U kunt uw klacht, sug­ges­tie of com­pli­ment met ons de­len. Het geeft ons in­zicht in wat er goed gaat en wat we kun­nen ver­be­te­ren. Hier­mee kun­nen we de kwa­li­teit van on­ze zorg en dien­sten blij­ven ver­ho­gen.

Hier­on­der leest u meer over de kracht van een klacht. On­der­aan de pa­gi­na kunt ook uw sug­ges­tie of com­pli­ment aan ons door­ge­ven.

De kracht van een klacht

Wij doen ui­ter­aard ons best om u goe­de zorg of ser­vi­ce te bie­den. Toch kan het ge­beu­ren dat u er­gens on­te­vre­den over bent. Deel dat ge­rust met ons, wij stel­len dat zeer op prijs. We krij­gen een kans om sa­men met u voor een op­los­sing van uw klacht te zor­gen.

Ge­sprek

De eer­ste stap die u kunt ne­men is een ge­sprek met de be­trok­ken me­de­wer­ker of de lei­ding­ge­ven­de van de af­de­ling. Vraag ge­rust een fa­mi­lie­lid bij het ge­sprek als u dat pret­tig vindt. Mee­st­al kunt u een klacht op de­ze ma­nier sa­men op­los­sen.

On­af­han­ke­lij­ke klach­ten­func­ti­o­na­ris­sen

Mocht een ge­sprek niet vol­doen­de zijn, dan kunt u ook te­recht bij een klach­ten­func­ti­o­na­ris De­ze per­soon is on­af­han­ke­lijk, res­pec­teert uw pri­va­cy en heeft voor­al een be­mid­de­len­de rol. On­ze klach­ten­func­ti­o­na­ris­sen kunt u be­rei­ken via de re­cep­tie van het (woon)zorg­cen­trum of via het in­for­ma­tie­num­mer 0900 333 55 55. Komt de op­los­sing na de­ze be­mid­de­ling nog niet in zicht, dan ver­telt de­ze ver­trou­wens­per­soon u over an­de­re mo­ge­lijk­he­den, zo­als de klach­ten­com­mis­sie. On­ze klach­ten­func­ti­o­na­ris­sen zijn:

 In­e­ke van Bor­ren

  

Hans Kir­kels

 

 

 

 

 

Klach­ten­com­mis­sie

De Stich­ting Land van Hor­ne is aan­ge­slo­ten bij de (re­gi­o­na­le) Klach­ten­com­mis­sie Cli­ën­ten. U kunt uw klacht in­die­nen bij:

Klach­ten­com­mis­sie Cli­ën­ten
t.a.v. Mar­leen Pee­ters, amb­te­lijk se­cre­ta­ris
Post­bus 694, 5900 AR  Ven­lo
T: 077 – 399 7471 of 06 414 12094

An­de­re in­stan­tie

U kunt zich daar­naast rich­ten tot een an­der or­gaan dat be­voegd is tot klach­ten­be­han­de­ling. Bij­voor­beeld de Ge­schil­len­com­mis­sie voor zorg­in­stel­lin­gen, de In­spec­tie voor de Ge­zond­heids­zorg, het me­di­sche tucht­col­le­ge of de ci­viel- of straf­rech­ter.

Vra­gen

Hebt u vra­gen? Bel ons op T 0900 333 55 55. Wij ver­tel­len u graag meer. De vol­le­di­ge klach­ten­re­ge­ling en het klach­ten­for­mu­lier treft u on­der­aan de­ze pa­gi­na aan.

Ook uw com­pli­ment of sug­ges­tie ho­ren we graag

Ook als u te­vre­den bent of een sug­ges­tie hebt, kunt u dat aan ons door­ge­ven. Wij zor­gen dat het op juis­te plek te­recht komt. En het helpt ons in on­ze zorg- en dienst­ver­le­ning als we we­ten waar men­sen te­vre­den over zijn of wat we kun­nen ver­be­te­ren. Dank u wel.

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.