Keur­mer­ken

Je­zelf kun­nen zijn, ook als je zorg no­dig hebt: dat is een kwa­li­teit die niet te van­gen is in een keur­merk. Kwa­li­teit op pa­pier kan hier niet voor zor­gen, de be­trok­ken­heid van on­ze me­de­wer­kers ge­luk­kig wel. Toch zeg­gen on­ze keur­mer­ken wel iets over de zorg- en dienst­ver­le­ning van Stich­ting Land van Hor­ne.

 

HKZ-Keur­merk

Land van Hor­ne heeft het on­af­han­ke­lij­ke HKZ-keur­merk. Het staat voor Har­mo­ni­sa­tie Kwa­li­teits­be­oor­de­ling in de zorg­sec­tor. We wor­den hier uit­ge­breid voor ge­toetst. Het cer­ti­fi­caat be­te­kent dat on­ze zorg­in­stel­ling:

  • goed ge­or­ga­ni­seerd is
  • cli­ën­ten cen­traal stelt
  • con­ti­nu werkt aan op­ti­ma­li­se­ring van het aan­bod
  • be­trouw­ba­re re­sul­ta­ten pre­sen­teert
  • vol­doet aan de ei­sen die van­uit de sec­tor zelf, door fi­nan­ciers, cli­ën­ten en de over­heid wor­den ge­steld.

Wat cli­ën­ten zeg­gen over kwa­li­teit Land van Hor­ne

Niet al­leen de keur­mer­ken ge­ven aan de we kwa­li­teit bie­den. Ook de cli­ën­ten ge­ven dat aan in de on­af­han­ke­lij­ke cli­ënt­te­vre­den­heids­on­der­zoe­ken.

Lees meer over Stich­ting Land van Hor­ne en waar wij voor staan

Op de hoog­te blij­ven van ont­wik­ke­lin­gen of in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten?

U kunt zich hier­on­der in­schrij­ven en dan ont­vangt u tips en in­for­ma­tie over bij­een­kom­sten en ont­wik­ke­lin­gen.