Duur­za­me zorg

De Ne­der­land­se zorg­sec­tor maakt op gro­te schaal ge­bruik van ener­gie, voed­sel en grond­stof­fen voor het bie­den van zorg. Zo ook Land van Hor­ne met 17 (woon)zorg­cen­tra en thuis­zorg in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, Cra­nen­don­ck en So­me­ren. Door te ver­duur­za­men ver­min­de­ren wij het ef­fect van on­ze zorg op het mi­li­eu en ne­men wij on­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid voor een duur­za­me toe­komst.

Green Deal Duur­za­me Zorg
Land van Hor­ne heeft zich sa­men met an­de­re zorg­in­stel­lin­gen, over­he­den en le­ve­ran­ciers ver­bon­den aan de Green Deal Duur­za­me Zorg. Dit be­te­kent dat wij ons rich­ten op 4 the­ma's:

 • Te­rug­drin­gen CO2-uit­stoot
  Wij stre­ven er­naar om on­ze CO2-uit­stoot in 2030 met 49% ge­re­du­ceerd te heb­ben ten op­zich­te van on­ze uit­stoot in 2019. In 2020 be­droeg de CO2-uit­stoot van on­ze lo­ca­ties ge­za­men­lijk 6.449 ton*.
 • Cir­cu­lai­re be­drijfs­voe­ring
  Door her­ge­bruik en re­cy­cling wer­ken we aan een cir­cu­lai­re be­drijfs­voe­ring.
 • Me­di­cijn­res­ten uit af­val­wa­ter
  We gaan aan de slag om de me­di­cijn­res­ten in grond­wa­ter, slo­ten en ri­vie­ren te ver­min­de­ren.
 • Ge­zond ma­ken­de leef­om­ge­ving en mi­li­eu
  Door een goe­de leef­om­ge­ving in en rond­om on­ze (woon)zorg­cen­tra te re­a­li­se­ren, be­vor­de­ren we ge­zond­heid.

Duur­zaam­heids­be­leid
Naast bo­ven­staan­de the­ma's van­uit de Green Deal Duur­za­me Zorg, gaan we de ko­men­de ja­ren ook aan de slag met een aan­tal ei­gen speer­pun­ten (zie af­beel­ding), waar­on­der ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­ge­len zo­als led­ver­lich­ting, iso­la­tie en het op­wek­ken van elek­tri­ci­teit door zon­ne­pa­ne­len. Al on­ze the­ma's en speer­pun­ten zijn sa­men­ge­vat in een duur­zaam­heids­be­leid. Land van Hor­ne heeft een mi­li­eu- en ener­gie­co­ör­di­na­tor aan­ge­steld om het voor­touw te ne­men in de uit­voe­ring van dit be­leid. In 2021 is Land van Hor­ne ge­start met het apart in­za­me­len van PMD, glas, res­taf­val, pa­pier en etens­res­ten. 

* De CO2-uit­stoot van on­ze lo­ca­ties is een in­schat­ting op ba­sis van de be­schik­ba­re cij­fers.