Cli­ënt­te­vre­den­heids­on­der­zoek

On­af­han­ke­lijk on­der­zoek on­der cli­ën­ten zorg­in­stel­ling

Als u zorg no­dig hebt, dan is niet al­leen de kwa­li­teit van zorg be­lang­rijk, maar ook of u zich er goed bij voelt. Zorg raakt u per­soon­lijk. In het cli­ënt­te­vre­den­heids­on­der­zoek vraagt een on­af­han­ke­lijk bu­reau daar­om hoe te­vre­den cli­ën­ten en ver­te­gen­woor­di­gers zijn over de kwa­li­teit van zorg en ook naar hoe pret­tig een cli­ënt zich voelt.

Zorg­ver­le­ners krij­gen cij­fers: 7,2 tot 8,1

On­af­han­ke­lijk on­der­zoeks­bu­reau Fa­cit heeft het twee­jaar­lijk­se te­vre­den­heids­on­der­zoek uit­ge­voerd in 2017, in het ka­der van de Nor­men voor Ver­ant­woor­de zorg. En­ke­le re­sul­ta­ten:

  • De cij­fers voor de zorg­ver­le­ners va­ri­ë­ren van 7,7 tot 8,6.
  • De cij­fers voor de al­ge­he­le kwa­li­teit van de zorg­in­stel­ling zijn 7,2 tot 8,1.

De zorg staat on­der druk, dat is een ge­ge­ven. Toch sla­gen on­ze me­de­wer­kers er vol­gens de cli­ën­ten zelf in om de cli­ën­ten een vei­li­ge om­ge­ving en war­me zorg te bie­den. On­der­aan de­ze pa­gi­na  kunt u al­le re­sul­ta­ten zien van de on­der­zoe­ken.

Blij­ven le­ren, blij­ven ver­be­te­ren

Ook bij goe­de sco­res kun­nen we niet stil zit­ten. Na ie­der on­der­zoek ma­ken we ver­be­ter­plan­nen voor de he­le stich­ting, de ver­zor­gings­hui­zen, de thuis­zorg en an­de­re dien­sten. De cli­ën­ten­raad die op­komt voor de be­lan­gen van de cli­ën­ten is daar bij be­trok­ken. We blij­ven le­ren en ver­be­te­ren, zo­dat u zorg kunt ont­van­gen waar­bij u zich pret­tig voelt.

Lees meer over Stich­ting Land van Hor­ne en waar wij voor staan