Be­stuur en toe­zicht

On­ze be­stuur­der en ma­na­gers zet­ten de lij­nen uit voor goe­de zorg aan on­ze cli­ën­ten, nu en in de toe­komst. De raad van toe­zicht houdt on­der­meer toe­zicht op on­ze kwa­li­teit van zorg en goed be­stuur.

Raad van be­stuur

 

Mar­jon van de Mor­tel, voor­zit­ter raad van be­stuur

Ma­na­ge­ment­team

Ons ma­na­ge­ment­team be­staat uit de be­stuur­der en de vol­gen­de per­so­nen:

 

Marc Jans­sen, di­rec­teur Zorg en Dienst­ver­le­ning

   

 

 

 

 

 

 

 

Ad Ver­ha­gen, di­rec­teur Be­drijfs­voe­ring

 

Raad van toe­zicht

De raad van toe­zicht be­staat uit:

 • Drs. In­grid Wid­ders­ho­ven, voor­zit­ter 
  Ex­per­ti­se: Zorg/be­drijfs­kun­dig

 • Mr. Hans Ber­kers, voor­zit­ter
  Ex­per­ti­se: Ju­ri­disch/be­drijfs­kun­dig

 • Drs. Ma­rie­ke Gu­e­len, MA, vi­ce-voor­zit­ter
  Ex­per­ti­se: Zorg

 • Dia­na van Trigt, MBA
  Ex­per­ti­se: Zorg

Lees meer over Stich­ting Land van Hor­ne en waar wij voor staan