Be­stuur en toe­zicht

On­ze be­stuur­der en ma­na­gers zet­ten de lij­nen uit voor goe­de zorg aan on­ze cli­ën­ten, nu en in de toe­komst. De raad van toe­zicht houdt on­der­meer toe­zicht op on­ze kwa­li­teit van zorg en goed be­stuur.

Raad van be­stuur

 

Mar­jon van de Mor­tel, voor­zit­ter raad van be­stuur

Di­rec­tie­team

Ons di­rec­tie­team be­staat uit de be­stuur­der en de vol­gen­de per­so­nen:

 

Marc Jans­sen, di­rec­teur Zorg en Dienst­ver­le­ning

Mau­reen Scho­ne­wil­le, di­rec­teur Zorg en Dienst­ver­le­ning

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ad Ver­ha­gen, di­rec­teur Be­drijfs­voe­ring

Marloes Ge­raedts, be­stuurs­se­cre­ta­ris

 

Raad van toe­zicht

De raad van toe­zicht be­staat uit:

 • Dia­na van Trigt, MBA
  Ex­per­ti­se: Zorg

 • Drs. Ma­rie­ke Gu­e­len, MA, vi­ce-voor­zit­ter
  Ex­per­ti­se: Zorg

 • Drs. In­grid Wid­ders­ho­ven, voor­zit­ter 
  Ex­per­ti­se: Zorg/be­drijfs­kun­dig

 • Jeu Bres­sers
  Ex­ter­ti­se: Hos­pi­ta­li­ty

 • Ju­les Coe­nen
  Ex­per­ti­se: Fi­nan­ci­ën

Lees meer over Stich­ting Land van Hor­ne en waar wij voor staan