Be­stuur en toe­zicht

On­ze be­stuur­der en ma­na­gers zet­ten de lij­nen uit voor goe­de zorg aan on­ze cli­ën­ten, nu en in de toe­komst. De raad van toe­zicht houdt on­der­meer toe­zicht op on­ze kwa­li­teit van zorg en goed be­stuur.

Raad van be­stuur

Drs. Ste­ven Han, voor­zit­ter raad van be­stuur a.i.

Ma­na­ge­ment­team

Ons ma­na­ge­ment­team be­staat uit de be­stuur­der en de vol­gen­de per­so­nen:


 

Ra­oul Bak­kes, di­rec­teur zorg en dienst­ver­le­ning

 

Mar­ja En­gel, di­rec­teur zorg en dienst­ver­le­ning

   

 

 

 

 

 

 

 

Ad Ver­ha­gen, ma­na­ger be­drijfs­voe­ring

 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. Mi­ri­am Hoe­de­mae­kers, be­stuurs­se­cre­ta­ris

 

Raad van Toe­zicht

De raad van toe­zicht be­staat uit:

 • Drs. Paul Sil­vis, voor­zit­ter
  Ex­per­ti­se: Fi­nan­ci­eel/be­drijfs­eco­no­misch

 • Drs. Ma­rie­ke Gu­e­len, MA
  Ex­per­ti­se: Zorg

 • Ruud Ver­reus­sel, MBA
  Ex­per­ti­se: Zorg

 • Dia­na van Trigt, MBA
  Ex­per­ti­se: Zorg

 • Mr. Hans Ber­kers
  Ex­per­ti­se: Ju­ri­disch/be­drijfs­kun­dig

Lees meer over Stich­ting Land van Hor­ne en waar wij voor staan