Jouw baan is mijn baan

Iris Gert­sen

Iris Gert­sen van In­di­vi­du­e­le Be­ge­lei­ding loopt mee met Jo­sé op de Hun­ting­ton­af­de­ling. Iris schetst haar dag:

 

"Om 7.00 uur meld ik me op het Zorg­plein waar woon­zorg­be­ge­lei­der Jo­sé mij vrien­de­lijk ont­vangt. Ik neem plaats bij de groep col­le­ga's die nog een over­dracht heb­ben van de nacht­dienst. Na de over­dracht ga ik sa­men met Jo­sé naar een woon­groep waar 6 per­so­nen met de ziek­te van Hun­ting­ton wo­nen. Als eer­ste gaan we Yo­lan­da dou­chen en hel­pen met aan­kle­den. Ze kan nog goed aan­ge­ven wat ze wil en weet me dan ook met­een bij naam te noe­men. Als we klaar zijn met was­sen, föhn ik haar haar droog en gaat ze in de ge­zel­li­ge eet­ruim­te ge­nie­ten van het ont­bijt, dat col­le­ga Ania voor haar heeft klaar­ge­maakt. Zo heeft el­ke be­wo­ner zijn spe­ci­fie­ke be­rei­ding en wen­sen. Al­le zorg is op maat. Sa­men met Jo­sé ver­scho­nen we het bed van Jo­lan­da en zor­gen dat de bad­ka­mer weer net­jes is. Jo­sé laat me ook de an­de­re woon­groe­pen zien en stelt me voor aan de col­le­ga's en be­wo­ners.

Op de af­de­ling is een spe­ci­a­le ka­mer met (wa­ter)bed, licht­ef­fec­ten en mu­ziek, de zo­ge­naam­de snoe­zel­ruim­te. Ook is er een lo­geer­ka­mer voor cli­ën­ten die thuis wo­nen om de part­ner of man­tel­zor­ger te ont­las­ten. Als we naar be­ne­den lo­pen ko­men we bij de dag­be­han­de­ling, een sfeer­vol­le hui­se­lij­ke ruim­te waar thuis­wo­nen­de cli­ën­ten een paar da­gen per week sa­men­ko­men. In de och­tend heeft ie­der­een een ei­gen pro­gram­ma, zo­als fy­si­o­the­ra­pie, er­go­the­ra­pie, lo­go­pe­die of een be­zoek aan de psy­cho­loog. Al de­ze dis­ci­pli­nes biedt Land van Hor­ne aan. Om 12.00 uur is een ge­za­me­lij­ke lunch met een kop soep of iets an­ders warms. Daar­na is er ge­le­gen­heid om even te rus­ten. In de loop van de mid­dag wordt er ge­zel­lig een spel­le­tje ge­speeld, ge­knut­seld of mu­ziek ge­luis­terd en rond 15.30 uur gaan ze weer naar huis.

Na de kof­fie gaan we sa­men naar de fy­si­o­the­ra­pie­ruim­te, een mooie ruim­te voor­zien met ap­pa­ra­tuur en mo­ge­lijk­he­den voor sport- en spel­ac­ti­vi­tei­ten. Tus­sen de cli­ën­ten die spor­ten, is Mag­da druk be­zig met haar in­ten­sie­ve trai­ning on­der be­ge­lei­ding van fy­si­o­the­ra­peut Gees­je. Uit­ge­re­kend op de­ze dag viert Gees­je haar 12,5 ja­rig ju­bi­le­um waar­bij de col­le­ga's fees­te­lijk stil­staan. Ook Frank zit op de fiets en heeft het he­le­maal naar zijn zin. Yo­lan­da daagt me uit voor een par­tij­tje bal­lon­ten­nis en ze ge­niet hier zien­der­ogen van. Na al de­ze in­span­nin­gen gaan we te­rug naar de woon­groep waar een aan­tal be­wo­ners on­der be­ge­lei­ding sa­men ko­ken en waar sa­men wordt ge­ge­ten.

Al met al een ge­wel­di­ge af­de­ling waar met veel lief­de wordt ge­werkt met cli­ën­ten die heel goed we­ten wat ze wil­len, maar dit he­laas niet al­tijd meer kun­nen ver­woor­den.  Ik heb de­ze ken­nis­ma­king, met een doel­groep die mij tot voor kort nog on­be­kend was, als heel mooi en po­si­tief be­leefd en wil de col­le­ga's van de Hun­ting­ton­af­de­ling daar­voor har­te­lijk dan­ken! Ik heb het er­va­ren als een rus­ti­ge, hui­se­lij­ke af­de­ling met cli­ën­ten die ie­der zijn ei­gen on­ge­mak­ken heb­ben maar toch heel goed kun­nen sa­men­le­ven in een woon­groep. Het is mooi om te zien dat ook op de­ze spe­ci­a­le af­de­ling naast de da­ge­lijk­se zorg, ie­der­een zich met veel en­thou­si­as­me in­zet voor het wel­zijn van de cli­ën­ten. Iets wat ook wij, als in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding, da­ge­lijks pro­be­ren te be­rei­ken."