Hun­ting­ton Con­gres 2 april 2019

Zorg­mij­den: Er is toch niets aan de hand?

Met als the­ma Zorg­mij­den: Er is toch niets aan de hand? or­ga­ni­seert Stich­ting Land van Hor­ne sa­men met de Ver­e­ni­ging van Hun­ting­ton een lan­de­lijk con­gres over de ziek­te van Hun­ting­ton. Het pro­gram­ma be­staat uit ple­nai­re pre­sen­ta­ties én work­shops met een breed sca­la aan on­der­wer­pen on­der lei­ding van ex­perts en er­va­rings­des­kun­di­gen uit di­ver­se vak­ge­bie­den.

De on­der­wer­pen zijn zeer uit­een­lo­pend. Wat ge­beurt er in de her­se­nen van zorg­mij­ders? Hoe is het om als man­tel­zor­gers om te gaan met zorg­mij­ders? Wel­ke ju­ri­di­sche as­pec­ten spe­len een rol bij zorg­mij­ders? En hoe voor­ko­men we dat dit aan de or­de komt?

Tus­sen­door en na af­loop van het pro­gram­ma kunt in een pret­ti­ge am­bi­an­ce met col­le­ga's uit het vak­ge­bied spre­ken. U kunt re­ke­nen op een leer­za­me en in­spi­re­ren­de dag!

Be­kijk hier het vol­le­di­ge pro­gram­ma van het Hun­ting­ton con­gres

Da­tum en tijd
Dins­dag 2 april 2019 van 10.00 tot 16.30 uur. Ont­vangst is van­af 9.15 uur. Na het pro­gram­ma kunt u aan­slui­ten bij de net­werk­bor­rel tot 17.30 uur.

Lo­ca­tie 
Ho­tel An­tje van de Sta­tie, Sta­ti­ons­plein 1 in Weert (te­gen­over NS-sta­ti­on Weert). 

Ac­cre­di­ta­tie
Ac­cre­di­ta­tie voor dit con­gres wordt aan­ge­vraagd voor spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de, huis­art­sen, psy­cho­lo­gen, ver­pleeg­kun­di­gen en ver­zor­gen­den.

In­schrij­ven
In­chrij­ven kan via het on­der­staan­de aan­meld­for­mu­lier. U kunt daar uw voor­keur voor de work­shops aan­ge­ven.  
Er is slecht plaats voor een be­perkt aan­tal deel­ne­mers, dus meldt u tij­dig aan. De slui­tings­da­tum voor in­schrij­ven is vrij­dag 22 maart 2019

Be­ta­lin­gen
Het in­schrijf­geld be­draagt €120,-. Het be­drag kunt u over­ma­ken op IBAN re­ke­ning­num­mer: NL32AB­NA0238004422 ten na­me van Stich­ting Land van Hor­ne. Ver­meld uw voor- en ach­ter­naam bij de be­ta­ling. Na ont­vangst van uw be­ta­ling is de in­schrij­ving de­fi­ni­tief. In­dien wij uw be­ta­ling niet voor vrij­dag 22 maart 2019 heb­ben ont­van­gen, ver­valt uw in­schrij­ving.

Bent u ver­hin­derd? Dan is het mo­ge­lijk dat uw col­le­ga in uw plaats deel­neemt. Laat dit ons tij­dig we­ten. Bij an­nu­le­ring wordt het be­drag niet ge­res­ti­tu­eerd.

Meer in­for­ma­tie
Voor vra­gen kunt u con­tact op­ne­men met de me­de­wer­kers van ons cen­tra­le in­for­ma­tie­num­mer. Zij zijn be­reik­baar van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.00 tot 18.00 uur via T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar hun­ting­ton at land­van­hor­ne dot nl.

Be­kijk hier het vol­le­di­ge pro­gram­ma van het Hun­ting­ton con­gres


Aan­mel­den voor het Hun­ting­ton con­gres is niet meer mo­ge­lijk. Voor vra­gen kunt u con­tact op­ne­men met de me­de­wer­kers van ons cen­tra­le in­for­ma­tie­num­mer. Zij zijn be­reik­baar van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.00 tot 18.00 uur via T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar hun­ting­ton at land­van­hor­ne dot nl.