Hun­ting­ton Con­gres 2 april 2019

SA­VE THE DA­TE

Hét Hun­ting­ton con­gres in Ne­der­land voor ie­der­een die be­trok­ken is bij de ziek­te van Hun­ting­ton, van pa­ti­ën­ten en fa­mi­lie­le­den tot pro­fes­si­o­nals.

Bent u er 2 april ook bij?

Wij heb­ben er zin in! Met als the­ma …………… or­ga­ni­seert de Stich­ting Land van Hor­ne sa­men met Ver­e­ni­ging voor Hun­ting­ton een lan­de­lijk con­gres over de ziek­te van Hun­ting­ton. Het pro­gram­ma be­staat uit ple­nai­re pre­sen­ta­ties én work­shop met een breed sca­la aan on­der­wer­pen on­der lei­ding van ex­perts en er­va­rings­des­kun­di­gen uit di­ver­se vak­ge­bie­den. Tus­sen­door en na af­loop van het pro­gram­ma kunt in goe­de am­bi­an­ce met col­le­ga's uit het vak­ge­bied spre­ken. U kunt re­ke­nen op een leer­za­me en ge­zel­li­ge dag!

Wan­neer? Dins­dag 2 april 2019 van 10.00 tot 16.30 uur. Ont­vangst is van­af 9.30 uur. Na het pro­gram­ma kunt u aan­slui­ten aan de net­werk­bor­rel.

Waar? Bras­se­rie-Ho­tel An­tje van de Sta­tie, Sta­ti­ons­plein 1 in Weert (te­gen­over NS-sta­ti­on).

Voor wie? Het pro­gram­ma is ge­richt op ie­der­een die be­trok­ken is bij de ziek­te van Hun­ting­ton, van pa­ti­ën­ten en fa­mi­lie­le­den tot pro­fes­si­o­nals.

Prij­zen
De kos­ten voor deel­na­me is €…….

Ac­cre­di­ta­tie
Ac­cre­di­ta­tie is aan­ge­vraagd.

Komt u ook? Zet dan nu 2 april al­vast in uw agen­da én meld u ge­lijk aan.
Houdt u de web­si­te in de ga­ten voor meer in­for­ma­tie.

Kies de workshop waar u graag aan wilt deelnemen. U kunt kiezen uit vier verschillende workshops.

Kies de workshop waar u graag aan wilt deelnemen. U kunt kiezen uit vier verschillende workshops.

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.