Pal­li­a­tie­ve zorg

Pal­li­a­tie­ve zorg is zorg voor men­sen in de laat­ste fa­se van hun le­ven als ge­ne­zen niet meer mo­ge­lijk is. De­ze zorg richt zich op een zo hoog mo­ge­lij­ke kwa­li­teit van le­ven. Het is be­lang­rijk dat men­sen de­ze pe­ri­o­de door­bren­gen in een rus­ti­ge om­ge­ving waar de zorg goed ge­re­geld is.

Pal­li­a­tie­ve zorg thuis

De Stich­ting Land van Hor­ne biedt ook pal­li­a­tie­ve zorg thuis. Voor veel men­sen is het van gro­te waar­de als ze hun laat­ste pe­ri­o­de door­bren­gen in hun ei­gen om­ge­ving. De pal­li­a­tie­ve zorg wordt ver­leend door het Ver­pleeg Tech­nisch Team (VTT) van Land van Hor­ne, in sa­men­spraak met de ei­gen huis­arts. Het VTT le­vert 24 uur per dag zorg. Men­sen kun­nen al­tijd een be­roep doen op het team.

Ver­blijf

Ook ver­blijf en zorg el­ders is mo­ge­lijk. Het Fran­cis­cus hos­pi­ce in Weert is een (t)huis waar men­sen in de laat­ste le­vens­fa­se kun­nen ver­blij­ven. Hier wordt zorg ge­ge­ven 'zo­als thuis' met  24-uurs aan­we­zig­heid van pro­fes­si­o­ne­le hulp­ver­le­ners van de thuis­zorg en vrij­wil­li­gers. Ook kunt u kie­zen voor (tij­de­lijk) ver­blijf en zorg in een van de zorg­cen­tra van de Stich­ting Land van Hor­ne. 

Goe­de sa­men­wer­king: net­werk Pal­li­a­tie­ve Zorg

Bij de laat­ste le­vens­fa­se is veel ver­schil­len­de zorg, on­der­steu­ning en be­ge­lei­ding mo­ge­lijk, ook voor man­tel­zor­gers. Om de sa­men­wer­king tus­sen in­stan­ties zo goed mo­ge­lijk te la­ten ver­lo­pen, is er het net­werk Pal­li­a­tie­ve Zorg. Land van Hor­ne neemt hier aan deel. Op de si­te vindt u veel in­for­ma­tie over pal­li­a­tie­ve zorg.

Meer in­for­ma­tie

Wilt u meer in­for­ma­tie over pal­li­a­tie­ve zorg van Land van Hor­ne? Neem dan ge­rust con­tact met ons op. Bel op werk­da­gen tus­sen 8 en 18 uur naar ons te­le­foon­num­mer: 0900 333 55 55. Voor spoed­vra­gen kunt u 24 uur per dag naar dit num­mer bel­len.