Pal­li­a­tie­ve zorg

Pal­li­a­tie­ve zorg is zorg voor men­sen in de laat­ste fa­se van hun le­ven als ge­ne­zen niet meer mo­ge­lijk is. De­ze zorg richt zich op het be­hou­den en waar mo­ge­lijk te ver­be­te­ren van een zo hoog mo­ge­lij­ke kwa­li­teit van le­ven. Veel men­sen wil­len in de laat­ste fa­se van hun le­ven graag zo lang mo­ge­lijk hun ei­gen le­ven blij­ven lei­den en de zorg in hun ei­gen om­ge­ving ont­van­gen. Dat is heel be­grij­pe­lijk, maar dan is vaak (ex­tra) hulp no­dig.

Pal­li­a­tie­ve zorg thuis

Stich­ting Land van Hor­ne biedt naast pal­li­a­tie­ve zorg in een (woon)zorg­cen­trum ook pal­li­a­tie­ve zorg thuis. Het is voor veel men­sen een wens en van gro­te waar­de dat ze hun laat­ste pe­ri­o­de door­bren­gen in hun ei­gen ver­trouw­de om­ge­ving. De pal­li­a­tie­ve zorg wordt ver­leend door het wijk­team in sa­men­wer­king met het Ver­pleeg Tech­nisch Team (VTT) van Land van Hor­ne en al­tijd in sa­men­spraak met de ei­gen huis­arts. De on­der­steu­ning is ge­richt op de li­cha­me­lij­ke en per­soon­lij­ke ver­zor­ging, on­der­steu­ning en be­ge­lei­ding van de cli­ënt en naas­ten. Het VTT le­vert 24 uur per dag zorg in de thuis­si­tu­a­tie.

Het Cen­trum voor le­vens­vra­gen van het net­werk pal­li­a­tie­ve zorg Mid­den Lim­burg kan, ook in de thuis­si­tu­a­tie, on­der­steu­ning bie­den bij zin­ge­vings­vra­gen.

Ver­blijf

Ook ver­blijf en zorg el­ders is mo­ge­lijk. In de re­gio Weert is er het Fran­cis­cus hos­pi­ce in Weert, een (t)huis waar men­sen in de laat­ste le­vens­fa­se kun­nen ver­blij­ven. Hier wordt zorg ge­ge­ven 'zo­als thuis' met  24-uurs aan­we­zig­heid van pro­fes­si­o­ne­le hulp­ver­le­ners van de thuis­zorg en vrij­wil­li­gers. Ook kunt u kie­zen voor (tij­de­lijk) ver­blijf en zorg in een van de zorg­cen­tra van de Stich­ting Land van Hor­ne. 

Goe­de sa­men­wer­king: net­werk Pal­li­a­tie­ve Zorg

Bij de laat­ste le­vens­fa­se is veel ver­schil­len­de zorg, on­der­steu­ning en be­ge­lei­ding mo­ge­lijk, ook voor man­tel­zor­gers. Om de sa­men­wer­king tus­sen in­stan­ties zo goed mo­ge­lijk te la­ten ver­lo­pen, is er het net­werk Pal­li­a­tie­ve Zorg. Land van Hor­ne neemt hier aan deel. Op de si­te vindt u veel in­for­ma­tie over pal­li­a­tie­ve zorg.

Meer in­for­ma­tie

Wilt u meer in­for­ma­tie over pal­li­a­tie­ve zorg van Land van Hor­ne? Neem dan ge­rust con­tact met ons op. Bel op werk­da­gen tus­sen 8 en 18 uur naar ons te­le­foon­num­mer: 0900 333 55 55. Voor spoed­vra­gen kunt u 24 uur per dag naar dit num­mer bel­len.