Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten

In on­ze (woon)zorg­cen­tra zijn er di­ver­se aan­vul­len­de fa­ci­li­tei­ten en dien­sten waar cli­ën­ten ge­bruik van kun­nen ma­ken.

 

Was­ser­vi­ce

Land van Hor­ne heeft een ei­gen mo­der­ne was­se­rij waar wij de was voor u kun­nen ver­zor­gen:

  • Was­sen on­der- en bo­ven­kle­ding: € 94,10 per maand
  • Was­la­bels: € 100,11 (een­ma­lig)

Meer in­for­ma­tie over de was­ser­vi­ce ont­vangt u van de me­de­wer­kers van het (woon)zorg­cen­trum.

CAI-voor­zie­ning

In on­ze (woon)zorg­cen­tra zijn er CAI-voor­zie­nin­gen voor o.a. ra­dio en tv. Cli­ën­ten kun­nen zelf een abon­ne­ment naar keu­ze af­slui­ten bij een ka­bel­be­drijf.

Het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum in Weert, waar men­sen tij­de­lijk ver­blij­ven, is hier­op een uit­zon­de­ring. Hier bie­den we 'tv-ser­vi­ce' aan: € 42,23 per maand voor de huur van te­le­vi­sie in­clu­sief CAI-abon­ne­ment.

Was­ser­vi­ce en CAI wor­den maan­de­lijks ver­re­kend

Als u voor de­ze fa­ci­li­tei­ten kiest, dan leg­gen we de­ze dien­sten vast in het aan­hang­sel van uw zorg­le­ve­rings­over­een­komst. De kos­ten wor­den maan­de­lijks ver­re­kend met Land van Hor­ne mid­dels een in­cas­so­m­ach­ting.

Ove­ri­ge fa­ci­li­tei­ten en dien­sten per lo­ca­tie

In on­ze (woon)zorg­cen­tra zijn ook nog an­de­re fa­ci­li­tei­ten, zo­als een win­kel, gas­te­rij of kap­sa­lon. De mo­ge­lijk­he­den va­rie­ë­ren per lo­ca­tie. Een aan­tal dien­sten, zo­als wi­fi en een stil­teruim­te zijn gra­tis. Voor an­de­re dien­sten, zo­als de kap­sa­lon, be­taalt u als er ge­bruik van wilt ma­ken. De mo­ge­lijk­he­den en prij­zen vindt u in het (woon)zorg­cen­trum bij de fa­ci­li­teit.

De aan­vul­len­de dien­sten en fa­ci­li­tei­ten val­len bui­ten de ver­goe­ding van de Wet Lang­du­ri­ge Zorg (WLZ).