Het ver­haal van

 

Ma­ria Smeets Ver­pleeg­kun­di­ge

Thuis­zorg

Voor ver­pleeg­kun­di­ge Ma­ria Smeets is het heel dui­de­lijk: in de thuis­zorg is het nooit stan­daard wat je doet. "Je komt tel­kens op nieu­we plek­ken en in nieu­we... Lees verder...

Heer en me­vrouw Van der Krift Me­vrouw be­zoekt de dag­be­han­de­ling

Dag­be­han­de­ling St. Mar­ti­nus

Na een her­sen­bloe­ding 7 jaar ge­le­den heeft me­vrouw Van der Krift nog wei­nig spier­kracht aan de lin­ker­zij­de van haar li­chaam. Ook haar denk­ver­mo­gen is wat... Lees verder...

Ju­lie Mar­tens Vrij­wil­li­ger

Zorg­cen­trum Rust in Roy

Ju­lie Mar­tens heeft in 2012 - in het twee­de leer­jaar van het VM­BO - een maat­schap­pe­lij­ke sta­ge in Rust in Roy ge­daan. En ze is, zo­als ze zelf zegt, 'blij­ven... Lees verder...

Me­vrouw Wehrens Kor­tings­pas­hou­der en deel­neem­ster ac­ti­vi­tei­ten

Me­neer en me­vrouw Wehrens wo­nen in het cen­trum van Weert. Bei­den zijn ze lan­ge tijd ge­pen­si­o­neerd en naar en­thou­si­ast ei­gen zeg­gen ver­ve­len ze zich geen... Lees verder...

Me­vrouw Gie­len Cli­ënt woon­zorg­cen­trum Brug­ger­hof

Woon­zorg­cen­trum Brug­ger­hof in Hun­sel

"In het be­gin toen ik hier kwam wo­nen was het heel vreemd, ik heb al­tijd in een huis met een gro­te tuin ge­woond. We had­den vo­gels in de vo­li­è­re en ik hield... Lees verder...