Veel ge­stel­de vra­gen

Veel ge­stel­de vra­gen over het co­ro­na­vi­rus bij Land van Hor­ne

Vra­gen en ant­woor­den 

Ge­ac­tu­a­li­seerd op 30 mei 2022


We be­grij­pen dat er vra­gen zijn over de maat­re­ge­len die Stich­ting Land van Hor­ne treft rond­om het co­ro­na­vi­rus. Op de­ze pa­gi­na be­ant­woor­den we de meest ge­stel­de vra­gen rond­om het co­ro­na­vi­rus voor de wijk­zorg en on­ze zorg­cen­tra. Al­ge­me­ne in­for­ma­tie over het co­ro­na­vi­rus vindt u op de web­si­te van het RI­VM (Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu).

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vac­ci­na­ties


Moe­ten de cli­ën­ten/me­de­wer­kers aan­ge­ven dat ze wel/niet ge­vac­ci­neerd zijn?
Nee, er is geen ver­plich­ting om dit aan te ge­ven.

Is een vac­ci­na­tie bij cli­ën­ten/me­de­wer­kers ver­plicht?
Nee, de vac­ci­na­tie is voor ie­der­een vrij­wil­lig.

Moe­ten me­de­wer­kers, cli­ën­ten en be­zoe­kers nog steeds de al­ge­me­ne hy­gi­ë­ne maat­re­ge­len vol­gen als ze ge­vac­ci­neerd zijn?
Ja, zo­lang de RI­VM richt­lij­nen gel­den moe­ten de­ze nog steeds ge­volgd wor­den, on­ge­acht of u wel of niet ge­vac­ci­neerd bent.

Zorglo­ca­ties

Be­zoek­maat­re­ge­len

Wat zijn de be­zoek­voor­waar­den?
Lees de be­zoek­voor­waar­den op de­ze pa­gi­na. De ont­wik­ke­lin­gen in de­ze tijd gaan ra­zend­snel, de­ze pa­gi­na zal dan ook al­tijd ac­tu­eel zijn met be­trek­king tot de be­zoek­voor­waar­den.

Mo­gen ex­ter­ne be­han­de­la­ren (zo­als fy­si­o­the­ra­peut, er­go­the­ra­peut), kap­pers en pe­di­cu­re langs­ko­men in de zorg­cen­tra van Land van Hor­ne?
Al­le be­han­de­la­ren, kap­pers en pe­di­cu­res zijn wel­kom op on­ze lo­ca­ties, ui­ter­aard bin­nen de al­ge­me­ne be­zoek­voor­waar­den van Land van Hor­ne. Ook de kap­sa­lons in on­ze lo­ca­ties zijn open, zij vol­gen ui­ter­aard de maat­re­ge­len van­uit de over­heid. 

Zijn de gas­te­rij­en in de lo­ca­ties van Land van Hor­ne open?
Ja, de gas­te­rij­en zijn open.

Ac­ti­vi­tei­ten 

Mo­gen cli­ën­ten weer deel­ne­men aan ac­ti­vi­tei­ten in de lo­ca­ties?
Ac­ti­vi­tei­ten voor cli­ën­ten in de lo­ca­ties gaan ge­woon door.

Mo­gen cli­ën­ten ac­ti­vi­tei­ten bui­ten het zorg­cen­trum doen zo­als win­ke­len?
Cli­ën­ten ma­ken zelf de keu­ze en de af­we­ging om ex­ter­ne ac­ti­vi­tei­ten te on­der­ne­men. Bij het on­der­ne­men van ex­ter­ne ac­ti­vi­tei­ten, moe­ten de al­ge­meen gel­den­de co­ro­na­re­gels ge­han­teerd wor­den.

Op­na­me­be­leid

Kun­nen nieu­we cli­ën­ten nog steeds te­recht bij Stich­ting Land van Hor­ne? 
Het be­schik­baar hou­den van goe­de zorg is de pri­o­ri­teit van Land van Hor­ne. Als er plek is kun­nen nieu­we cli­ën­ten te­recht. De vei­lig­heid en ge­zond­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers staan cen­traal. Uw cli­ëntad­vi­seur be­spreekt met u wel­ke mo­ge­lijk­heid voor of uw naas­te van toe­pas­sing is. Hebt u vra­gen? Neemt u dan ge­rust con­tact op met on­ze cli­ëntad­vi­seurs. Zij zijn be­reik­baar van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.30 tot 17.00 uur via het al­ge­me­ne te­le­foon­num­mer 0900 333 55 55 of via het e-mail­adres csd at land­van­hor­ne dot nl.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wijk­zorg


Hulp bij het huis­hou­den

Hoe weet ik dat de me­de­wer­ker van Land van Hor­ne die hulp bij het huis­hou­den komt le­ve­ren vrij is van het co­ro­na­vi­rus?
Land van Hor­ne werkt vol­gens de richt­lij­nen van het RI­VM en bran­che­or­ga­ni­sa­tie Ac­tiz. In de­ze richt­lij­nen staat ook be­schre­ven wan­neer een me­de­wer­ker niet meer in­ge­zet mag wor­den. Land van Hor­ne volgt de­ze richt­lijn nauw­ge­zet.
 
Ik heb last van ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts en ont­vang hulp bij het huis­hou­den van Land van Hor­ne. Wat moet ik doen?
Geef dit zo snel mo­ge­lijk aan ons door ter be­scher­ming van on­ze me­de­wer­ker en an­de­re cli­ën­ten. De wijk­ver­pleeg­kun­di­ge of de team­co­ör­di­na­tor zal be­oor­de­len in hoe­ver­re wij on­ze dienst­ver­le­ning tij­de­lijk stop­zet­ten wan­neer u (of een van uw me­de­be­wo­ners) ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. Laat u bij klach­ten al­tijd tes­ten. Ook wan­neer u chro­ni­sche lucht­weg­klach­ten heeft zo­als bij al­ler­gie en long­pro­ble­men. 
 
Moet ik zelf be­scher­men­de maat­re­ge­len ne­men om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men aan­ge­zien ik hulp bij het huis­hou­den krijg?
Zorg voor goe­de hy­gi­ë­ne­maat­re­ge­len:

 • Was uw han­den re­gel­ma­tig met wa­ter en zeep.
 • Droog uw han­den af aan keu­ken­rol of een tis­sues.
 • Hoest en nies in de bin­nen­kant van uw el­le­boog.
 • Ge­bruik pa­pie­ren zak­doek­jes.
 • Schud geen han­den.
 • Geef el­kaar de ruim­te, hier­bij is 1,5 me­ter een vei­li­ge af­stand. 

In­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding

Hoe weet ik dat de me­de­wer­ker van Land van Hor­ne die in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding komt le­ve­ren vrij is van het co­ro­na­vi­rus?
Land van Hor­ne werkt vol­gens de richt­lij­nen van het RI­VM en bran­che­or­ga­ni­sa­tie Ac­tiz. In de­ze richt­lij­nen staat ook be­schre­ven wan­neer een me­de­wer­ker niet meer in­ge­zet mag wor­den. Land van Hor­ne volgt de­ze richt­lijn nauw­ge­zet.

Ik ont­vang in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding van Land van Hor­ne en heb last van ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts, moet ik dit van­we­ge het co­ro­na­vi­rus door­ge­ven?
Geef dit zo snel mo­ge­lijk aan ons door ter be­scher­ming van on­ze me­de­wer­ker en an­de­re cli­ën­ten. De wijk­ver­pleeg­kun­di­ge of de team­co­ör­di­na­tor zal be­oor­de­len in hoe­ver­re wij on­ze dienst­ver­le­ning tij­de­lijk stop­zet­ten wan­neer u (of een van uw me­de­be­wo­ners) ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. Laat u bij klach­ten al­tijd tes­ten. Ook wan­neer u chro­ni­sche lucht­weg­klach­ten heeft zo­als bij al­ler­gie en long­pro­ble­men.
  
Moet ik zelf be­scher­men­de maat­re­ge­len ne­men om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men aan­ge­zien ik in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding krijg?
Zorg voor goe­de hy­gi­ë­ne­maat­re­ge­len:

 • Was uw han­den re­gel­ma­tig met wa­ter en zeep.
 • Droog uw han­den af aan keu­ken­rol of een tis­sues.
 • Hoest en nies in de bin­nen­kant van uw el­le­boog.
 • Ge­bruik pa­pie­ren zak­doek­jes.
 • Schud geen han­den.
 • Geef el­kaar de ruim­te, hier­bij is 1,5 me­ter een vei­li­ge af­stand. 


Thuis­zorg

Kan het zijn dat de thuis­zorg van Land van Hor­ne weer af­ge­bouwd wordt? 
De wijk­ver­ple­ging van Land van Hor­ne en an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties heb­ben een be­lang­rij­ke rol in de on­der­steu­ning van de zie­ken­hui­zen. Wij ne­men pa­ti­ën­ten in zorg die thuis kun­nen gaan her­stel­len van het co­ro­na­vi­rus, waar­door er in het zie­ken­huis meer zorg­ca­pa­ci­teit ont­staat. Mocht de toe­stroom van de­ze pa­ti­ën­ten fors toe­ne­men, dan zijn wij ge­nood­zaakt om de zorg weer af te bou­wen. Dit doen wij na­tuur­lijk al­tijd in over­leg met u en/of uw man­tel­zor­ger.

Hoe weet ik dat de me­de­wer­ker van Land van Hor­ne die thuis­zorg komt le­ve­ren vrij is van het co­ro­na­vi­rus?
Land van Hor­ne werkt vol­gens de richt­lij­nen van het RI­VM en bran­che­or­ga­ni­sa­tie Ac­tiz. In de­ze richt­lij­nen staat ook be­schre­ven wan­neer een zorg­me­de­wer­ker niet meer in­ge­zet mag wor­den. Land van Hor­ne volgt de­ze richt­lijn nauw­ge­zet.

Moet ik zelf be­scher­men­de maat­re­ge­len ne­men om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men aan­ge­zien ik thuis­zorg krijg?
Zorg voor goe­de hy­gi­ë­ne­maat­re­ge­len:

 • Was uw han­den re­gel­ma­tig met wa­ter en zeep.
 • Droog uw han­den af aan keu­ken­rol of een tis­sues.
 • Hoest en nies in de bin­nen­kant van uw el­le­boog.
 • Ge­bruik pa­pie­ren zak­doek­jes.
 • Schud geen han­den.
 • Geef el­kaar de ruim­te, hier­bij is 1,5 me­ter een vei­li­ge af­stand.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Is uw vraag niet be­ant­woord?

Om­dat wij veel za­ken op lo­ca­tie­ni­veau in­rich­ten, kunt u voor aan­vul­len­de in­for­ma­tie con­tact op­ne­men met af­de­ling van de be­tref­fen­de lo­ca­tie.