Veel ge­stel­de vra­gen

Veel ge­stel­de vra­gen over het co­ro­na­vi­rus bij Land van Hor­ne

Vra­gen en ant­woor­den 

Ge­ac­tu­a­li­seerd op 2-7-2020

We be­grij­pen dat er vra­gen zijn over de maat­re­ge­len die Stich­ting Land van Hor­ne treft rond­om het co­ro­na­vi­rus. Op de­ze pa­gi­na be­ant­woor­den we de meest ge­stel­de vra­gen rond­om het co­ro­na­vi­rus voor de wijk­zorg en on­ze zorg­cen­tra. Al­ge­me­ne in­for­ma­tie over het co­ro­na­vi­rus vindt u op de web­si­te van het RI­VM (Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor­zich­tig op­star­ten dienst­ver­le­ning

Op 6 mei is door het ka­bi­net be­slo­ten dat een aan­tal con­tact­be­roe­pen weer op mag star­ten. Voor Land van Hor­ne be­te­kent dit dat de kap­sa­lons weer voor­zich­tig ope­nen, de be­han­de­lin­gen weer uit­ge­breid wor­den en er be­ke­ken wordt of de dag­be­ste­dingslo­ca­ties ge­fa­seerd kun­nen her­star­ten. Hier­on­der be­ant­woor­den we de meest ge­stel­de vra­gen rond­om de op­start van de­ze dien­sten.

Per wan­neer zijn de kap­sa­lons in de zorg­cen­tra van Land van Hor­ne weer ge­o­pend en voor wie?
Per 11 mei zijn on­ze ei­gen kap­sa­lons in on­ze zorg­cen­tra weer open. De kap­sa­lons zijn al­leen toe­gan­ke­lijk voor de cli­ën­ten en me­de­wer­kers van de be­tref­fen­de lo­ca­tie. De kap­sa­lons zijn niet toe­gan­ke­lijk voor be­wo­ners van de aan­leun­wo­nin­gen rond­om on­ze zorg­cen­tra en an­de­re ex­ter­nen.

Wel­ke maat­re­ge­len ne­men de kap­sa­lons van Land van Hor­ne om de kans op ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te ver­klei­nen?
De kap­pers wer­ken al­leen op af­spraak en al­leen als zij zelf en de be­zoe­kers van de sa­lon (cli­ën­ten en me­de­wer­kers van de lo­ca­tie) vrij zijn van co­ro­na, dan wel co­ro­na ge­re­la­teer­de klach­ten. Voor­af vra­gen de kap­pers de be­zoe­kers hier ex­pli­ciet naar. En zij vol­gen ui­ter­aard de gel­den­de hy­gi­ë­ne­re­gels en de richt­lij­nen van het RI­VM.

Mo­gen ex­ter­ne kap­pers van in­di­vi­du­e­le cli­ën­ten weer langs­ko­men in de zorg­cen­tra van Land van Hor­ne?
Ie­de­re lo­ca­tie han­teert zijn ei­gen be­zoek­re­ge­ling, waar­bij re­ke­ning is ge­hou­den met de richt­lij­nen van Land van Hor­ne en de lan­de­lij­ke in­stan­ties. Neem con­tact op met de be­tref­fen­de lo­ca­tie voor meer in­for­ma­tie.

Mag de pe­di­cu­re ook weer op de lo­ca­ties van Land van Hor­ne ko­men?
Ie­de­re lo­ca­tie han­teert zijn ei­gen be­zoek­re­ge­ling, waar­bij re­ke­ning is ge­hou­den met de richt­lij­nen van Land van Hor­ne en de lan­de­lij­ke in­stan­ties. Neem con­tact op met de be­tref­fen­de lo­ca­tie voor meer in­for­ma­tie. Een uit­zon­de­ring hier­op is wan­neer de voet­zorg me­disch nood­za­ke­lijk is, dan zal een me­di­sche pe­di­cu­ra in­ge­scha­keld wor­den.

Hoe wor­den de be­han­de­lin­gen uit­ge­breid? En wel­ke maat­re­ge­len wor­den ge­no­men om de ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te ver­klei­nen?
Tot op he­den heb­ben on­ze be­han­de­la­ren al­leen de hoogst nood­za­ke­lij­ke be­han­de­lin­gen uit­ge­voerd. Per 11 mei brei­den ze ge­fa­seerd uit met het be­han­de­len van cli­ën­ten, zo­wel in­tra­mu­raal als in het Be­han­del­cen­trum en bij cli­ën­ten thuis. Voor we de be­han­de­ling weer op­star­ten ne­men we te­le­fo­nisch con­tact op met de cli­ën­ten om de si­tu­a­tie te be­spre­ken en te be­kij­ken of be­han­de­ling wen­se­lijk is. We ne­men ui­ter­aard ver­schil­len­de maat­re­ge­len, pas­send bin­nen de richt­lij­nen van het RI­VM, om het ri­si­co op ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te ver­klei­nen. We stel­len cli­ën­ten vra­gen over hun ge­zond­heid en die van hun me­de­be­wo­ners voor we ie­de­re be­han­de­ling star­ten. Daar­naast zijn on­ze be­han­de­lin­gen zijn zo­veel als mo­ge­lijk ge­ba­seerd op di­gi­ta­le on­der­steu­ning en af­stands­zorg.

Hoe gaat de her­start van de dag­be­ste­dingslo­ca­ties er­uit zien?
Mo­men­teel wordt er per dag­be­ste­dingslo­ca­tie be­ke­ken of het mo­ge­lijk is om voor de meest kwets­ba­re cli­ën­ten, klein­scha­lig en ge­fa­seerd te her­star­ten. Hier­door kun­nen man­tel­zor­gers wor­den ont­last en (drei­gen­de) cri­sis­si­tu­a­ties wor­den voor­ko­men. Bij de her­start wor­den de richt­lij­nen van het RI­VM in acht ge­no­men. Cli­ën­ten en man­tel­zor­gers wor­den hier te zij­ner tijd over ge­ïn­for­meerd.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijk­zorg


Hulp bij het huis­hou­den

Ont­vang ik nog hulp bij het huis­hou­den nu het co­ro­na­vi­rus is uit­ge­bro­ken?
Land van Hor­ne biedt on­danks het co­ro­na­vi­rus nog steeds hulp bij het huis­hou­den.

Neemt Land van Hor­ne ex­tra maat­re­ge­len om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus tij­dens hulp bij het huis­hou­den te voor­ko­men?
On­ze me­de­wer­kers wer­ken con­form de richt­lij­nen van het RI­VM. Daar­naast ne­men wij een aan­tal aan­vul­len­de maat­re­ge­len:

 • U en even­tu­e­le me­de­be­wo­ners be­vin­den zich tij­dens het werk van on­ze me­de­wer­ker in­dien mo­ge­lijk niet in de­zelf­de ruim­te als de me­de­wer­ker.
 • U en de me­de­wer­ker hou­den mi­ni­maal 1,5 me­ter af­stand.
 • Er komt tij­dens het uit­voe­ren van on­ze werk­zaam­he­den geen be­zoek.

Hoe weet ik dat de me­de­wer­ker van Land van Hor­ne die hulp bij het huis­hou­den komt le­ve­ren vrij is van het co­ro­na­vi­rus?
Land van Hor­ne werkt vol­gens de richt­lij­nen van het RI­VM en bran­che­or­ga­ni­sa­tie Ac­tiz. In de­ze richt­lij­nen staat ook be­schre­ven wan­neer een me­de­wer­ker niet meer in­ge­zet mag wor­den. Land van Hor­ne volgt de­ze richt­lijn nauw­ge­zet.

Ik ont­vang hulp bij het huis­hou­den van Land van Hor­ne en heb last van ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts, moet ik dit van­we­ge het co­ro­na­vi­rus door­ge­ven?
U dient dit aan ons door te ge­ven ter be­scher­ming van on­ze me­de­wer­ker en an­de­re cli­ën­ten. Wij moe­ten on­ze dienst­ver­le­ning tij­de­lijk stop­zet­ten wan­neer u (of een van uw me­de­be­wo­ners) ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. Zo­dra u ge­du­ren­de 72 uur vrij bent van klach­ten koorts en klach­ten en mi­ni­maal 14 da­gen na het ont­staan van de klach­ten, pak­ken wij on­ze dienst­ver­le­ning weer op.

Ont­vang ik nog hulp bij het huis­hou­den als ik ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts heb? 
Wij moe­ten on­ze dienst­ver­le­ning tij­de­lijk stop­zet­ten wan­neer u (of een van uw me­de­be­wo­ners) ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. Zo­dra u ge­du­ren­de 72 uur vrij bent van klach­ten koorts en klach­ten en mi­ni­maal 14 da­gen na het ont­staan van de klach­ten, pak­ken wij on­ze dienst­ver­le­ning weer op.
 
Kan ik de hulp bij het huis­hou­den van Land van Hor­ne stop­zet­ten van­we­ge het co­ro­na­vi­rus? Zo ja, kan ik de hulp op ter­mijn dan ook weer op­star­ten?
U kunt te al­len tij­den uw hulp bij het huis­hou­den op ei­gen ini­ti­a­tief stop­zet­ten. Wel ad­vi­se­ren wij u om con­tact te hou­den met de team­co­ör­di­na­tor om uw si­tu­a­tie te blij­ven mo­ni­to­ren.

Moet ik zelf be­scher­men­de maat­re­ge­len ne­men om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men aan­ge­zien ik hulp bij het huis­hou­den krijg?
Zorg voor goe­de hy­gi­ë­ne­maat­re­ge­len:

 • Was uw han­den re­gel­ma­tig met wa­ter en zeep.
 • Droog uw han­den af aan keu­ken­rol of een tis­sues.
 • Hoest en nies in de bin­nen­kant van uw el­le­boog.
 • Ge­bruik pa­pie­ren zak­doek­jes.
 • Schud geen han­den.
 • Houd 1,5 me­ter (twee arm­leng­tes) af­stand van el­kaar.

In­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding

Ont­vang ik nog in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding nu het co­ro­na­vi­rus is uit­ge­bro­ken?
Land van Hor­ne biedt on­danks het co­ro­na­vi­rus nog steeds in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding.

Neemt Land van Hor­ne ex­tra maat­re­ge­len om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus tij­dens in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding te voor­ko­men?
Land van Hor­ne werkt vol­gens de richt­lij­nen van het RI­VM. Wij moe­ten on­ze dienst­ver­le­ning tij­de­lijk stop­zet­ten wan­neer u (of een van uw me­de­be­wo­ners) ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. Zo­dra u ge­du­ren­de 72 uur vrij bent van klach­ten koorts en klach­ten en mi­ni­maal 14 da­gen na het ont­staan van de klach­ten, pak­ken wij on­ze dienst­ver­le­ning weer op.

Hoe weet ik dat de me­de­wer­ker van Land van Hor­ne die in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding komt le­ve­ren vrij is van het co­ro­na­vi­rus?
Land van Hor­ne werkt vol­gens de richt­lij­nen van het RI­VM en bran­che­or­ga­ni­sa­tie Ac­tiz. In de­ze richt­lij­nen staat ook be­schre­ven wan­neer een me­de­wer­ker niet meer in­ge­zet mag wor­den. Land van Hor­ne volgt de­ze richt­lijn nauw­ge­zet.

Ik ont­vang in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding van Land van Hor­ne en heb last van ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts, moet ik dit van­we­ge het co­ro­na­vi­rus door­ge­ven?
U dient dit aan ons door te ge­ven ter be­scher­ming van on­ze me­de­wer­ker en an­de­re cli­ën­ten. Wij moe­ten on­ze dienst­ver­le­ning tij­de­lijk stop­zet­ten wan­neer u (of een van uw me­de­be­wo­ners) ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. Zo­dra u ge­du­ren­de 72 uur vrij bent van klach­ten koorts en klach­ten en mi­ni­maal 14 da­gen na het ont­staan van de klach­ten, pak­ken wij on­ze dienst­ver­le­ning weer op.

Kan ik de in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding van Land van Hor­ne stop­zet­ten van­we­ge het co­ro­na­vi­rus? Zo ja, kan ik de in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding op ter­mijn dan ook weer op­star­ten?
U kunt te al­len tij­den de in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding stop­zet­ten op ei­gen ini­ti­a­tief. Wel ad­vi­se­ren wij u om con­tact te blij­ven hou­den met de team­co­ör­di­na­tor om uw si­tu­a­tie te blij­ven mo­ni­to­ren.

Moet ik zelf be­scher­men­de maat­re­ge­len ne­men om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men aan­ge­zien ik in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding krijg?
Zorg voor goe­de hy­gi­ë­ne­maat­re­ge­len:

 • Was uw han­den re­gel­ma­tig met wa­ter en zeep.
 • Droog uw han­den af aan keu­ken­rol of een tis­sues.
 • Hoest en nies in de bin­nen­kant van uw el­le­boog.
 • Ge­bruik pa­pie­ren zak­doek­jes.
 • Schud geen han­den.
 • Houd 1,5 me­ter (twee arm­leng­tes) af­stand van el­kaar.


Thuis­zorg

Ont­vang ik nog thuis­zorg nu het co­ro­na­vi­rus is uit­ge­bro­ken?
Hal­ver­we­ge maart heb­ben wij on­ze zorg moe­ten her­ver­de­len van­we­ge het co­ro­na­vi­rus. In­mid­dels mer­ken wij en an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties in de re­gio, dat er meer ruim­te ont­staat om de zorg weer voor­zich­tig op te scha­len. Tot op he­den kreeg de on­mis­ba­re me­di­sche zorg voor­rang, an­de­re zorg werd na over­leg min­der fre­quent of tij­de­lijk niet ge­le­verd. De­ze af­ge­bouw­de zorg wordt mo­men­teel weer voor­zich­tig op­ge­bouwd. 

Kan het zijn dat de thuis­zorg van Land van Hor­ne weer af­ge­bouwd wordt? 
De wijk­ver­ple­ging van Land van Hor­ne en an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties heb­ben een be­lang­rij­ke rol in de on­der­steu­ning van de zie­ken­hui­zen. Wij ne­men pa­ti­ën­ten in zorg die thuis kun­nen gaan her­stel­len van het co­ro­na­vi­rus, waar­door er in het zie­ken­huis meer zorg­ca­pa­ci­teit ont­staat. Mocht de toe­stroom van de­ze pa­ti­ën­ten fors toe­ne­men, dan zijn wij ge­nood­zaakt om de zorg weer af te bou­wen. Dit doen wij na­tuur­lijk al­tijd in over­leg met u en/of uw man­tel­zor­ger.

Neemt Land van Hor­ne ex­tra maat­re­ge­len om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus tij­dens de zorg thuis te voor­ko­men?
We ne­men maat­re­ge­len om de ri­si­co's zo­veel mo­ge­lijk te be­per­ken. We bel­len u voor we langs­ko­men op, om te chec­ken of u ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. Mocht dit het ge­val zijn, dan ge­brui­ken on­ze zorg­me­de­wer­kers be­scher­mings­mid­de­len. Het is be­lang­rijk om ver­koud­heid, lucht­weg­klach­ten of koorts aan ons te mel­den. Zo kun­nen we de juis­te maat­re­ge­len ne­men om de si­tu­a­tie vei­lig te hou­den voor u, on­ze an­de­re cli­ën­ten en zorg­me­de­wer­kers. Wan­neer me­de­wer­kers ver­kou­den zijn ge­brui­ken zij even­eens be­scher­mings­mid­de­len als een mond­kap­je en hand­schoe­nen.

Hoe weet ik dat de me­de­wer­ker van Land van Hor­ne die thuis­zorg komt le­ve­ren vrij is van het co­ro­na­vi­rus?
Land van Hor­ne werkt vol­gens de richt­lij­nen van het RI­VM en bran­che­or­ga­ni­sa­tie Ac­tiz. In de­ze richt­lij­nen staat ook be­schre­ven wan­neer een zorg­me­de­wer­ker niet meer in­ge­zet mag wor­den. Land van Hor­ne volgt de­ze richt­lijn nauw­ge­zet.

Ik ont­vang thuis­zorg van Land van Hor­ne en heb last van ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts, moet ik dit van­we­ge het co­ro­na­vi­rus door­ge­ven?
Graag, zo kun­nen we de juis­te maat­re­ge­len ne­men om de si­tu­a­tie vei­lig te hou­den voor on­ze cli­ën­ten en zorg­me­de­wer­kers.

Ont­vang ik nog wel thuis­zorg als ik ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts heb? 
We bel­len u voor we langs­ko­men op, om te chec­ken of u ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. In­dien dit het ge­val is ma­ken on­ze zorg­me­de­wer­kers ge­bruik van be­scher­mings­mid­de­len.

Moet ik zelf be­scher­men­de maat­re­ge­len ne­men om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men aan­ge­zien ik thuis­zorg krijg?
Zorg voor goe­de hy­gi­ë­ne­maat­re­ge­len:

 • Was uw han­den re­gel­ma­tig met wa­ter en zeep.
 • Droog uw han­den af aan keu­ken­rol of een tis­sues.
 • Hoest en nies in de bin­nen­kant van uw el­le­boog.
 • Ge­bruik pa­pie­ren zak­doek­jes.
 • Schud geen han­den.
 • Houd 1,5 me­ter (twee arm­leng­tes) af­stand van el­kaar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zorglo­ca­ties

Op­na­me­be­leid

Kun­nen nieu­we cli­ën­ten nog steeds te­recht bij Stich­ting Land van Hor­ne? 
Het be­schik­baar hou­den van goe­de zorg is de pri­o­ri­teit van Land van Hor­ne. Als er plek is kun­nen nieu­we cli­ën­ten te­recht. De vei­lig­heid en ge­zond­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers staan cen­traal. Uw cli­ëntad­vi­seur be­spreekt met u wel­ke mo­ge­lijk­heid voor of uw naas­te van toe­pas­sing is. Hebt u vra­gen? Neemt u dan ge­rust con­tact op met on­ze cli­ëntad­vi­seurs. Zij zijn be­reik­baar van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.30 tot 17.00 uur via het al­ge­me­ne te­le­foon­num­mer 0900 333 55 55 of via het e-mail­adres csd at land­van­hor­ne dot nl.

Be­zoek­re­ge­ling

Wat zijn de be­zoek­voor­waar­den? Lees de be­zoek­voor­waar­den op de­ze pa­gi­na. De ont­wik­ke­lin­gen in de­ze tijd gaan ra­zend­snel, de­ze pa­gi­na zal dan ook al­tijd ac­tu­eel zijn met be­trek­king tot de be­zoek­voor­waar­den.

Wan­neer is be­zoek toe­ge­staan op een zorglo­ca­tie?
Ge­luk­kig krij­gen wij als zor­gor­ga­ni­sa­tie van de lan­de­lij­ke in­stan­ties meer ruim­te om de be­zoek­re­ge­ling naar ei­gen in­vul­ling te or­ga­ni­se­ren bin­nen de ge­stel­de ka­ders. Een van ver­eis­ten is dat er op de lo­ca­tie geen cli­ën­ten be­smet mo­gen zijn met het co­ro­na­vi­rus en dat de be­zoek­voor­waar­den na­ge­leefd wor­den.

Waar­om geldt er per lo­ca­tie een an­de­re be­zoek­re­ge­ling?
Land van Hor­ne kent een di­ver­si­teit aan cli­ën­ten en (woon)zorg­cen­tra, waar­door af­spra­ken rond­om en in­vul­ling van de be­zoek­re­ge­ling va­ri­eert tus­sen lo­ca­ties of zelfs tus­sen af­de­lin­gen van een lo­ca­tie. Uit­ein­de­lijk doen wij dit om de vei­lig­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers te kun­nen waar­bor­gen. Per lo­ca­tie wordt zorg­vul­dig de mo­ge­lijk­he­den van de be­zoek­re­ge­ling be­ke­ken en in­ge­vuld, waar­bij re­ke­ning wordt ge­hou­den met de richt­lij­nen van Land van Hor­ne en de lan­de­lij­ke in­stan­ties. De be­zoek­re­ge­ling is al­tijd vast­ge­steld in af­stem­ming met de cli­ën­ten­raad van de lo­ca­tie. Ook de cen­tra­le cli­ën­ten­raad is bij het ge­he­le pro­ces be­trok­ken.

Is het mo­ge­lijk om tij­dens het be­zoek een wan­de­ling sa­men te ma­ken? Ja, het is mo­ge­lijk om rond­om de lo­ca­tie een wan­de­ling te ma­ken. 

Blijft het af­gif­te- en op­haal­punt voor het bren­gen en af­ge­ven van spul­len voor mijn naas­ten nog wel open? Bij­voor­beeld voor was­goed of bood­schap­pen?
Dit is per lo­ca­tie ge­re­geld. Voor meer in­for­ma­tie kunt u con­tact op­ne­men met de lo­ca­tie. On­der aan de­ze pa­gi­na vindt u al­le te­le­foon­num­mer. 

Kan ik nog steeds met mijn naas­te op an­de­re ma­nie­ren con­tact hou­den naast de be­zoek­re­ge­ling? Door­dat de cli­ën­ten een lan­ge­re tijd geen be­zoek meer moch­ten ont­van­gen wa­ren er ver­schil­len­de al­ter­na­tie­ve con­tact­vor­men, waar­on­der beeld­bel­len en raam­be­zoe­ken. Nu dat de lo­ca­ties weer (be­perkt) open zijn voor be­zoek, zal ie­de­re lo­ca­tie zelf be­kij­ken wat de mo­ge­lijk­he­den zijn om de­ze al­ter­na­tie­ve con­tact­vor­men te kun­nen blij­ven aan­bie­den. Mocht u hier meer over wil­len we­ten, neem dan con­tact op met de lo­ca­tie. On­der aan de­ze pa­gi­na vindt u al­le te­le­foon­num­mers.

Wordt de post, ook nu be­perkt be­zoek mo­ge­lijk is, van mijn naas­te uit het post­vak­je/de brie­ven­bus ge­haald tij­dens de ge­deel­te­lij­ke ope­ning van het (woon)zorg­cen­trum? De af­han­de­ling van de post is per lo­ca­tie ge­re­geld. Neem hier­voor con­tact op met de lo­ca­tie.

Mag ik mijn naas­te op­ha­len om mee naar huis te gaan of een feest­je? Ja, dit is mo­ge­lijk. De cli­ënt mag zelf­stan­dig of on­der be­ge­lei­ding de lo­ca­tie ver­la­ten voor een ge­le­gen­heid waar de 1,5 me­ter re­ge­ling wordt ge­han­teerd

Mo­gen cli­ën­ten wel naar bui­ten tij­dens de aan­ge­pas­te ope­ning van het (woon)zorg­cen­trum? Ja, dit mag. Zie bo­ven­staan­de vraag en ant­woord.

Waar­om zijn geldt de nieu­we be­zoek­re­ge­ling niet voor de woon­zorg­cen­tra St. Char­les, Brug­ger­hof, Aan Stad-thoês en Kwar­tier­stae­te? De­ze lo­ca­ties zijn geen in­tra­mu­ra­le zorglo­ca­ties van Land van Hor­ne zijn. Dit be­te­kent dat men­sen hier zelf­stan­dig wo­nen en thuis­zorg ont­van­gen. Ei­gen­lijk net als in de wijk. We vol­gen hier­bij de richt­lij­nen van het RI­VM. Ter be­scher­ming van kwets­ba­re ou­de­ren en zorg­per­so­neel op de­ze lo­ca­tie: kom al­leen op be­zoek als het echt nood­za­ke­lijk is. Neem uw ver­ant­woor­de­lijk­heid hier­in. In het be­lang van on­ze zorg­me­de­wer­kers en on­ze cli­ën­ten (uw naas­te) stel­len wij uw me­de­wer­king zeer op prijs.

Is uw vraag niet be­ant­woord? Om­dat wij veel za­ken op lo­ca­tie­ni­veau in­rich­ten, kunt u voor aan­vul­len­de in­for­ma­tie con­tact op­ne­men met de lo­ca­tie. We heb­ben per lo­ca­tie een spe­ci­aal te­le­foon­num­mer voor het be­ant­woor­den van de­ze vra­gen. De­ze te­le­foon­num­mers vindt u hier. 

Te­le­foon­num­mers

(woon)zorg­cen­trum 

Te­le­foon­num­mer: 

Bu­del - Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght 

088 987 20 91 

Hae­len - Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth 

088 987 21 00 

Maar­hee­ze - Zorg­cen­trum Ma­ris­hof 

088 987 21 02 

Ne­der­weert -Zorg­cen­trum St. Jo­seph 

088 987 20 98 

So­me­ren - Woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve 

088 987 20 96 

So­me­ren - Zorg­cen­trum Wit­ven 

088 987 20 90 

Stramp­roy - Zorg­cen­trum Rust in Roy 

088 987 20 99 

Weert - Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum 

088 987 20 97 

Weert - Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof 

088 987 21 01 

Weert - Woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven 

088 987 20 95 

Weert - Woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof 

088 987 20 94 

Weert - Woon­zorg­cen­trum Zuy­der­borgh 

088 987 21 04 

Weert - Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus 

088 987 20 92 

Weert - Zorg­cen­trum Mar­ti­nus 

088 987 21 03 

Weert - Zorg­cen­trum Ver­vers­hof 

088 987 20 93