Veel ge­stel­de vra­gen

Veel ge­stel­de vra­gen over het co­ro­na­vi­rus bij Land van Hor­ne

Vra­gen en ant­woor­den

Om on­ze cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers te be­scher­men te­gen be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus zijn al­le zorglo­ca­ties van Stich­ting Land van Hor­ne ge­slo­ten voor be­zoe­kers. Wij be­grij­pen dat de­ze maat­re­gel in­grij­pend is voor cli­ën­ten, fa­mi­lie en me­de­wer­kers. We re­a­li­se­ren ons te­ge­lij­ker­tijd ook dat we niet an­ders kun­nen: de ge­zond­heid van een­ie­der gaat bo­ven al­les. Daar­om wil­len wij be­na­druk­ken dat ook in co­ro­na-tijd­perk on­ze me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers zich maxi­maal in­zet­ten om de con­ti­nu­ï­teit en kwa­li­teit van de zorg in goe­de ba­nen te lei­den én da­ge­lijks klei­ne ge­luks­mo­men­ten te cre­ë­ren.

Naar aan­lei­ding van de­ze maat­re­gel voor be­zoe­kers be­ant­woor­den we hier­on­der de meest ge­stel­de vra­gen.

 

Wijk­zorg

Door de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus wordt een gro­te toe­na­me aan zorg­vra­gen en uit­val van zorg­per­so­neel ver­wacht. Daar­om treft Land van Hor­ne voor­be­rei­din­gen om hulp bij het huis­hou­den, in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding en thuis­zorg te kun­nen blij­ven bie­den. Dit doen we niet al­leen, we wer­ken hier­voor re­gi­o­naal sa­men met an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties.


Hulp bij het huis­hou­den
Ont­vang ik nog hulp bij het huis­hou­den nu het co­ro­na­vi­rus is uit­ge­bro­ken?
Land van Hor­ne biedt on­danks de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus nog steeds hulp bij het huis­hou­den.

Neemt Land van Hor­ne ex­tra maat­re­ge­len om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus tij­dens hulp bij het huis­hou­den te voor­ko­men?
On­ze me­de­wer­kers wer­ken con­form de richt­lij­nen van het RI­VM. Daar­naast ne­men wij een aan­tal aan­vul­len­de maat­re­ge­len:

 • U en even­tu­e­le me­de­be­wo­ners be­vin­den zich tij­dens het werk van on­ze me­de­wer­ker in­dien mo­ge­lijk niet in de­zelf­de ruim­te als de me­de­wer­ker.
 • U en de me­de­wer­ker hou­den mi­ni­maal 1,5 me­ter af­stand.
 • Er komt tij­dens het uit­voe­ren van on­ze werk­zaam­he­den geen be­zoek.


Hoe weet ik dat de me­de­wer­ker van Land van Hor­ne die hulp bij het huis­hou­den komt le­ve­ren vrij is van het co­ro­na­vi­rus?
Land van Hor­ne werkt vol­gens de richt­lij­nen van het RI­VM en bran­che­or­ga­ni­sa­tie Ac­tiz. In de­ze richt­lij­nen staat ook be­schre­ven wan­neer een me­de­wer­ker niet meer in­ge­zet mag wor­den. Land van Hor­ne volgt de­ze richt­lijn nauw­ge­zet.

Ik ont­vang hulp bij het huis­hou­den van Land van Hor­ne en heb last van ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts, moet ik dit van­we­ge de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus door­ge­ven?
U dient dit aan ons door te ge­ven ter be­scher­ming van on­ze me­de­wer­ker en an­de­re cli­ën­ten. Wij moe­ten on­ze dienst­ver­le­ning tij­de­lijk stop­zet­ten wan­neer u (of een van uw me­de­be­wo­ners) ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. Zo­dra u ge­du­ren­de 24 uur vrij bent van klach­ten, pak­ken wij on­ze dienst­ver­le­ning weer op.

Ont­vang ik nog wel hulp bij het huis­hou­den als ik ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts heb? 
Wij moe­ten on­ze dienst­ver­le­ning tij­de­lijk stop­zet­ten wan­neer u (of een van uw me­de­be­wo­ners) ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. Zo­dra u ge­du­ren­de 24 uur vrij bent van klach­ten, pak­ken wij on­ze dienst­ver­le­ning weer op.

Kan ik de hulp bij het huis­hou­den van Land van Hor­ne stop­zet­ten van­we­ge de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus? Zo ja, kan ik de hulp op ter­mijn dan ook weer op­star­ten?
U kunt te al­len tij­den uw hulp bij het huis­hou­den op ei­gen ini­ti­a­tief stop­zet­ten. Wel ad­vi­se­ren wij u om con­tact te hou­den met de team­co­ör­di­na­tor om uw si­tu­a­tie te blij­ven mo­ni­to­ren.

Moet ik zelf be­scher­men­de maat­re­ge­len ne­men om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men aan­ge­zien ik hulp bij het huis­hou­den krijg?

Zorg voor goe­de hy­gi­ë­ne­maat­re­ge­len:

 • Was uw han­den re­gel­ma­tig met wa­ter en zeep.
 • Droog uw han­den af aan keu­ken­rol of een tis­sues.
 • Hoest en nies in de bin­nen­kant van uw el­le­boog.
 • Ge­bruik pa­pie­ren zak­doek­jes.
 • Schud geen han­den.
 • Houd 1,5 me­ter (twee arm­leng­tes) af­stand van el­kaar.


In­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding
Ont­vang ik nog in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding nu het co­ro­na­vi­rus is uit­ge­bro­ken?
Land van Hor­ne biedt on­danks de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus nog steeds in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding.

Neemt Land van Hor­ne ex­tra maat­re­ge­len om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus tij­dens in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding te voor­ko­men?
Land van Hor­ne werkt vol­gens de richt­lij­nen van het RI­VM. Wij moe­ten on­ze dienst­ver­le­ning tij­de­lijk stop­zet­ten wan­neer u (of een van uw me­de­be­wo­ners) ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. Zo­dra u ge­du­ren­de 24 uur vrij bent van klach­ten, pak­ken wij on­ze dienst­ver­le­ning weer op.

Hoe weet ik dat de me­de­wer­ker van Land van Hor­ne die in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding komt le­ve­ren vrij is van het co­ro­na­vi­rus?
Land van Hor­ne werkt vol­gens de richt­lij­nen van het RI­VM en bran­che­or­ga­ni­sa­tie Ac­tiz. In de­ze richt­lij­nen staat ook be­schre­ven wan­neer een me­de­wer­ker niet meer in­ge­zet mag wor­den. Land van Hor­ne volgt de­ze richt­lijn nauw­ge­zet.

Ik ont­vang in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding van Land van Hor­ne en heb last van ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts, moet ik dit van­we­ge de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus door­ge­ven?
U dient dit aan ons door te ge­ven ter be­scher­ming van on­ze me­de­wer­ker en an­de­re cli­ën­ten. Wij moe­ten on­ze dienst­ver­le­ning tij­de­lijk stop­zet­ten wan­neer u (of een van uw me­de­be­wo­ners) ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. Zo­dra u ge­du­ren­de 24 uur vrij bent van klach­ten, pak­ken wij on­ze dienst­ver­le­ning weer op.

Kan ik de in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding van Land van Hor­ne stop­zet­ten van­we­ge de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus? Zo ja, kan ik de in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding op ter­mijn dan ook weer op­star­ten?
U kunt te al­len tij­den de in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding stop­zet­ten op ei­gen ini­ti­a­tief. Wel ad­vi­se­ren wij u om con­tact te blij­ven hou­den met de team­co­ör­di­na­tor om uw si­tu­a­tie te blij­ven mo­ni­to­ren.

Moet ik zelf be­scher­men­de maat­re­ge­len ne­men om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men aan­ge­zien ik in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding krijg?
Zorg voor goe­de hy­gi­ë­ne­maat­re­ge­len:

 • Was uw han­den re­gel­ma­tig met wa­ter en zeep.
 • Droog uw han­den af aan keu­ken­rol of een tis­sues.
 • Hoest en nies in de bin­nen­kant van uw el­le­boog.
 • Ge­bruik pa­pie­ren zak­doek­jes.
 • Schud geen han­den.
 • Houd 1,5 me­ter (twee arm­leng­tes) af­stand van el­kaar.


Thuis­zorg
Ont­vang ik nog thuis­zorg nu het co­ro­na­vi­rus is uit­ge­bro­ken?
Land van Hor­ne wil over­dracht van en be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus voor­ko­men. We heb­ben daar­om sa­men met an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties in de re­gio be­slo­ten om voor­lo­pig en­kel zorg te bie­den die me­disch nood­za­ke­lijk is. Dit be­te­kent dat we in prin­ci­pe niet meer dou­chen en maal­tij­den of me­di­cij­nen klaar­zet­ten. We gaan met u en uw naas­ten in ge­sprek om te kij­ken wel­ke zorg nood­za­ke­lijk is en waar an­de­re op­los­sin­gen mo­ge­lijk zijn. Bij­voor­beeld door on­der­steu­ning uit uw net­werk.

Neemt Land van Hor­ne ex­tra maat­re­ge­len om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus tij­dens de zorg thuis te voor­ko­men?
We ne­men maat­re­ge­len om de ri­si­co's zo­veel mo­ge­lijk te be­per­ken. We bel­len u voor we langs­ko­men op, om te chec­ken of u ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. Mocht dit het ge­val zijn, dan ge­brui­ken on­ze zorg­me­de­wer­kers be­scher­mings­mid­de­len. Het is be­lang­rijk om ver­koud­heid, lucht­weg­klach­ten of koorts aan ons te mel­den. Zo kun­nen we de juis­te maat­re­ge­len ne­men om de si­tu­a­tie vei­lig te hou­den voor u, on­ze an­de­re cli­ën­ten en zorg­me­de­wer­kers.
Wan­neer me­de­wer­kers ver­kou­den zijn ge­brui­ken zij even­eens be­scher­mings­mid­de­len als een mond­kap­je en hand­schoe­nen.

Hoe weet ik dat de me­de­wer­ker van Land van Hor­ne die thuis­zorg komt le­ve­ren vrij is van het co­ro­na­vi­rus?
Land van Hor­ne werkt vol­gens de richt­lij­nen van het RI­VM en bran­che­or­ga­ni­sa­tie Ac­tiz. In de­ze richt­lij­nen staat ook be­schre­ven wan­neer een zorg­me­de­wer­ker niet meer in­ge­zet mag wor­den. Land van Hor­ne volgt de­ze richt­lijn nauw­ge­zet.

Waar­om wordt de thuis­zorg van Land van Hor­ne deels af­ge­bouwd? En hoe lang gaat dat du­ren?
Door de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus neemt het aan­tal zorg­vra­gen toe en net als het uit­val van zorg­per­so­neel. Daar­om neemt Land van Hor­ne maat­re­ge­len om zorg te kun­nen blij­ven bie­den. Dit doen we niet al­leen, we wer­ken hier­voor re­gi­o­naal sa­men met an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties. We heb­ben ge­za­men­lijk be­slo­ten om voor­lo­pig bij cli­ën­ten in de thuis­zorg en­kel zorg te bie­den die me­disch nood­za­ke­lijk is. We kun­nen op dit mo­ment he­laas nog geen in­schat­ting ma­ken van hoe lang de­ze maat­re­ge­len van kracht zijn.

Ik ont­vang thuis­zorg van Land van Hor­ne en heb last van ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts, moet ik dit van­we­ge de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus door­ge­ven?
Graag, zo kun­nen we de juis­te maat­re­ge­len ne­men om de si­tu­a­tie vei­lig te hou­den voor on­ze cli­ën­ten en zorg­me­de­wer­kers.

Ont­vang ik nog wel thuis­zorg als ik ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts heb? 
We bel­len u voor we langs­ko­men op, om te chec­ken of u ver­koud­heids- of lucht­weg­klach­ten of koorts hebt. In­dien dit het ge­val is ma­ken on­ze zorg­me­de­wer­kers ge­bruik van be­scher­mings­mid­de­len.

Moet ik zelf be­scher­men­de maat­re­ge­len ne­men om be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men aan­ge­zien ik thuis­zorg krijg?
Zorg voor goe­de hy­gi­ë­ne­maat­re­ge­len:

 • Was uw han­den re­gel­ma­tig met wa­ter en zeep.
 • Droog uw han­den af aan keu­ken­rol of een tis­sues.
 • Hoest en nies in de bin­nen­kant van uw el­le­boog.
 • Ge­bruik pa­pie­ren zak­doek­jes.
 • Schud geen han­den.
 • Houd 1,5 me­ter (twee arm­leng­tes) af­stand van el­kaar.

 

Zorg­cen­tra

Ik doe bood­schap­pen voor mijn naas­te. Kan ik dit blij­ven doen, on­danks dat het (woon)zorg­cen­trum ge­slo­ten is?
U kunt bood­schap­pen blij­ven doen voor uw naas­te. El­ke lo­ca­tie heeft een af­gif­te­punt voor bood­schap­pen. Voor meer in­for­ma­tie hier­over kunt u con­tact op­ne­men met de lo­ca­tie. On­der aan de­ze pa­gi­na vindt u al­le te­le­foon­num­mers.

Ik wil graag per­soon­lij­ke spul­len bren­gen voor mijn naas­te. Kan dit nu het (woon)zorg­cen­trum ge­slo­ten is?
U kunt per­soon­lij­ke spul­len bren­gen naar de lo­ca­tie. El­ke lo­ca­tie heeft hier­voor een af­gif­te­punt. Voor meer in­for­ma­tie hier­over kunt u con­tact op­ne­men met de lo­ca­tie. On­der aan de­ze pa­gi­na vindt u al­le te­le­foon­num­mers.

Ik was kle­ding voor mijn naas­te? Kan ik dit blij­ven doen on­danks dat het (woon)zorg­cen­trum ge­slo­ten is?
U kunt de was blij­ven ver­zor­gen voor uw naas­te. El­ke lo­ca­tie heeft een af­gif­te- en op­haal­punt voor de was. Voor meer in­for­ma­tie hier­over kunt u con­tact op­ne­men met de lo­ca­tie. On­der aan de­ze pa­gi­na vindt u al­le te­le­foon­num­mers.

Hoe kom ik in con­tact met mijn naas­te nu het (woon)zorg­cen­trum ge­slo­ten is?
Stich­ting Land van Hor­ne heeft beeld­bel­len ge­re­a­li­seerd. U leest hier meer in­for­ma­tie. Wan­neer u op ei­gen ini­ti­a­tief iets wilt re­ge­len is dit ui­ter­aard ook mo­ge­lijk.

Wordt de post van mijn naas­te uit het post­vak­je/de brie­ven­bus ge­haald nu het (woon)zorg­cen­trum ge­slo­ten is?
De af­han­de­ling van de post is per lo­ca­tie ge­re­geld. Neem hier­voor con­tact op met de lo­ca­tie.

Mag ik mijn naas­te op­ha­len om mee naar huis te gaan, een feest­je of een blok­je om?
Om het ri­si­co op be­smet­ting zo veel mo­ge­lijk te ver­klei­nen, is het he­laas niet mo­ge­lijk om cli­ën­ten op te ha­len voor bij­voor­beeld een wan­de­ling, een be­zoek­je aan de su­per­markt of een feest­je aan huis.

Mo­gen cli­ën­ten wel naar bui­ten nu het (woon)zorg­cen­trum ge­slo­ten is?
Cli­ën­ten mo­gen al­leen ge­bruik ma­ken van de (bin­nen)tui­nen, in­dien op lo­ca­tie aan­we­zig.

Wan­neer wor­den de (woon)zorg­cen­tra weer ge­o­pend voor be­zoe­kers?
Hier kun­nen we op dit mo­ment he­laas nog geen in­schat­ting van ma­ken. Wij vol­gen lan­de­lij­ke richt­lij­nen van het RI­VM.

Waar­om zijn de woon­zorg­cen­tra St. Char­les, Brug­ger­hof, Aan Stad-thoês en Kwar­tier­stae­te niet ge­slo­ten voor be­zoe­kers?
De­ze lo­ca­ties zijn niet ge­slo­ten voor be­zoek om­dat het geen in­tra­mu­ra­le zorglo­ca­ties van Land van Hor­ne zijn. Dit be­te­kent dat men­sen hier zelf­stan­dig wo­nen en thuis­zorg ont­van­gen. Ei­gen­lijk net als in de wijk. We vol­gen hier­bij de richt­lij­nen van het RI­VM. Ter be­scher­ming van kwets­ba­re ou­de­ren en zorg­per­so­neel op de­ze lo­ca­tie: kom al­leen op be­zoek als het echt nood­za­ke­lijk is. Neem uw ver­ant­woor­de­lijk­heid hier­in. In het be­lang van on­ze zorg­me­de­wer­kers en on­ze cli­ën­ten (uw naas­te) stel­len wij uw me­de­wer­king zeer op prijs.

 

Is uw vraag niet be­ant­woord?
Om­dat wij veel za­ken op lo­ca­tie­ni­veau in­rich­ten, kunt u voor aan­vul­len­de in­for­ma­tie con­tact op­ne­men met de lo­ca­tie. We heb­ben per lo­ca­tie een spe­ci­aal te­le­foon­num­mer voor het be­ant­woor­den van de­ze vra­gen. De­ze te­le­foon­num­mers vindt u hier . 

 

Te­le­foon­num­mers

(woon)zorg­cen­trum 

Te­le­foon­num­mer: 

Bu­del - Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght 

088 987 20 91 

Hae­len - Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth 

088 987 21 00 

Maar­hee­ze - Zorg­cen­trum Ma­ris­hof 

088 987 21 02 

Ne­der­weert -Zorg­cen­trum St. Jo­seph 

088 987 20 98 

So­me­ren - Woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve 

088 987 20 96 

So­me­ren - Zorg­cen­trum Wit­ven 

088 987 20 90 

Stramp­roy - Zorg­cen­trum Rust in Roy 

088 987 20 99 

Weert - Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum 

088 987 20 97 

Weert - Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof 

088 987 21 01 

Weert - Woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven 

088 987 20 95 

Weert - Woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof 

088 987 20 94 

Weert - Woon­zorg­cen­trum Zuy­der­borgh 

088 987 21 04 

Weert - Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus 

088 987 20 92 

Weert - Zorg­cen­trum Mar­ti­nus 

088 987 21 03 

Weert - Zorg­cen­trum Ver­vers­hof 

088 987 20 93