Tijd­lijn co­ro­na­jaar

Te­rug­blik 1 jaar co­ro­na

In­mid­dels heb­ben we al een ruim een jaar te ma­ken met het co­ro­na­vi­rus. Van­af half maart 2020 ging Ne­der­land op slot. Het is een bij­zon­der jaar ge­weest met veel ont­wik­ke­lin­gen in een kor­te tijd. In de on­der­staan­de tijd­lijn zijn de be­lang­rijk­ste ge­beur­te­nis­sen van Land van Hor­ne in het af­ge­lo­pen jaar weer­ge­ven.

De in­for­ma­tie in de tijd­lijn is met gro­te zorg­vul­dig­heid sa­men­ge­steld. Van­we­ge de ve­le ont­wik­ke­lin­gen is het mo­ge­lijk dat de tijd­lijn on­vol­le­dig is.

De in­for­ma­tie in de tijd­lijn is met gro­te zorg­vul­dig­heid sa­men­ge­steld. Van­we­ge de ve­le ont­wik­ke­lin­gen is het mo­ge­lijk dat de tijd­lijn on­vol­le­dig is.

Be­nieuwd hoe de me­de­wer­kers, vrij­wil­li­gers, cli­ën­ten en man­tel­zor­gers het af­ge­lo­pen jaar be­leefd en er­va­ren heb­ben? Lees dan hier de ver­ha­len.