Een im­pres­sie van al­le hart­ver­war­men­de ini­ti­a­tie­ven voor on­ze cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers! 
Be­dankt voor al­le steun!  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hart­ver­war­men­de steun (15-06-2020)

Over­wel­di­gend en hart­ver­war­mend… Be­dankt voor al­le hart­ver­war­men­de steun van de af­ge­lo­pen we­ken na­mens on­ze be­wo­ners en me­de­wer­kers! #LvH­sa­men­sterk #land­van­hor­ne #zorg­voor­el­kaar

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal 10 (15-06-2020)
On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten vin­den het be­lang­rijk dat u in de­ze tijd fit blijft. Om u daar­bij te hel­pen, heb­ben ze voor u we­ke­lijks het Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal op­ge­no­men. Be­kijk af­le­ve­ring 10 op: htt­ps://you­tu.be/cd0GbIl68tQ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal 9 (08-06-2020)
On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten vin­den het be­lang­rijk dat u in de­ze tijd fit blijft. Om u daar­bij te hel­pen, heb­ben ze voor u we­ke­lijks het Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal op­ge­no­men. Be­kijk af­le­ve­ring 9 op: htt­ps://you­tu.be//uNlD1Y-59-g

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Up­da­te zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus (05-06-2020)

Een up­da­te van­uit zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus in de­ze co­ro­na­tijd. Gijs, me­de­wer­ker wel­zijn bij Hier­o­ny­mus, heeft de af­ge­lo­pen tijd een aan­tal mooie fo­to's ver­za­meld die een in­kijk­je ge­ven.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hart­ver­war­men­de steun (04-06-2020)

Over­wel­di­gend en hart­ver­war­mend… Be­dankt voor al­le hart­ver­war­men­de steun van de af­ge­lo­pen we­ken na­mens on­ze be­wo­ners en me­de­wer­kers! #LvH­sa­men­sterk #land­van­hor­ne #zorg­voor­el­kaar

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal 8 (02-06-2020)
On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten vin­den het be­lang­rijk dat u in de­ze tijd fit blijft. Om u daar­bij te hel­pen, heb­ben ze voor u we­ke­lijks het Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal op­ge­no­men. Be­kijk af­le­ve­ring 8 op: htt­ps://you­tu.be//gQX­rN­Zapr-A


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

At­ten­tie voor me­de­wer­kers en cli­ën­ten thuis­zorg Keent (25-05-2020)

Af­ge­lo­pen week zijn on­ze thuis­zorg top­pers van Land van Hor­ne blij ver­rast met een at­ten­tie van Keent On­der­neemt uit de wijk Keent. Zij heb­ben de thuis­zorg­cli­ën­ten en de me­de­wer­kers van de thuis­zorg even flink in het zon­ne­tje ge­zet. 

Me­de­wer­kers wer­den ver­rast met een mooie bos bloe­men, een kaart van 'woor­den voor Weert' met een hand­ge­schre­ven hart­ver­war­men­de tekst. On­ze cli­ën­ten ont­vin­gen even­eens een mooie kaart van 'woor­den voor Weert' en een zak met fruit.

Thuis­zorg­me­de­wer­kers van wijk­team Keent/Moe­sel heb­ben de­ze at­ten­ties met veel ple­zier over­han­digd aan de cli­ën­ten van on­ze wijk. 'De waar­de­ring was erg groot, het is fijn om te zien dat de cli­ën­ten niet ver­ge­ten wor­den en er mooie ini­ti­a­tie­ven zijn in de wijk', al­dus wijk­ver­pleeg­kun­di­ge Mie­ke.

Keent On­der­neemt is een groep be­wo­ners uit de wijk Keent die op een laag­drem­pe­li­ge ma­nier ac­ti­vi­tei­ten voor en door wijk­be­wo­ners van keent or­ga­ni­seert van­uit een huis­ka­mer ge­le­gen aan het Keen­ter­hart St.Jo­zefs­kerk­plein. De­ze ac­ti­vi­tei­ten zijn ge­richt op het be­rei­ken, sti­mu­le­ren, en­thou­si­as­me­ren en ac­ti­ve­ren van men­sen van­uit hun ta­lent - jong én oud. Daar­naast zijn er aan­schuif­ta­fels waar wijk­be­wo­ners in­for­ma­tie en on­der­steu­ning kun­nen krij­gen en wor­den er the­ma­bij­een­kom­sten ge­or­ga­ni­seerd. Ook na­mens de wijk­ver­ple­ging van Land van Hor­ne is er ie­mand aan­we­zig om vra­gen be­tref­fen­de de thuis­zorg te be­ant­woor­den. Maan­dag­och­tend 8 ju­ni ope­nen de deu­ren van Keent On­der­neemt weer voor wijk­be­wo­ners.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal 7 (25-05-2020)
On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten vin­den het be­lang­rijk dat u in de­ze tijd fit blijft. Om u daar­bij te hel­pen, heb­ben ze voor u we­ke­lijks het Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal op­ge­no­men. Be­kijk af­le­ve­ring 7 op: htt­ps://you­tu.be//jQu7HnP­vL6k

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hart­ver­war­men­de steun (20-05-2020)

Over­wel­di­gend en hart­ver­war­mend… Be­dankt voor al­le hart­ver­war­men­de steun van de af­ge­lo­pen we­ken na­mens on­ze be­wo­ners en me­de­wer­kers! #LvH­sa­men­sterk #land­van­hor­ne #zorg­voor­el­kaar


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal 6 (18-05-2020)
On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten vin­den het be­lang­rijk dat u in de­ze tijd fit blijft. Om u daar­bij te hel­pen, heb­ben ze voor u we­ke­lijks het Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal op­ge­no­men. Be­kijk af­le­ve­ring 6 op: htt­ps://you­tu.be/Xe­sp­qgx­VE-o

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ex­tra Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal - Romp­spie­ren (15-05-2020)
On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten vin­den het be­lang­rijk dat u in de­ze tijd fit blijft. Om u daar­bij te hel­pen, heb­ben ze voor u we­ke­lijks het Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal op­ge­no­men. Be­kijk de­ze ex­tra af­le­ve­ring op: htt­ps://you­tu.be/Xbug8QpF­haE

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dag van de Zorg (12-05-2020)
Dag van de Zorg ❤️| Zorg goed voor el­kaar, een zin die op twee ma­nie­ren kan wor­den ge­le­zen. Goe­de zorg aan an­de­ren kan im­mers al­leen ge­re­a­li­seerd wor­den als we ook goe­de zorg en aan­dacht aan el­kaar ge­ven. Me­de­wer­kers, vrij­wil­li­gers en man­tel­zor­gers, be­dankt voor je enor­me in­zet en bij­dra­ge hier­aan! #dik­ke­dank­je­wel #zorg #ik­zorg #sa­men­sterk #LvH­sa­men­sterk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hart­ver­war­men­de steun (11-05-2020)
De prach­ti­ge ini­ti­a­tie­ven blij­ven door­gaan en wij kun­nen niets an­ders dan ie­der­een uit de grond van ons hart be­dan­ken na­mens on­ze be­wo­ners en me­de­wer­kers!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal 5 (11-05-2020)
On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten vin­den het be­lang­rijk dat u in de­ze tijd fit blijft. Om u daar­bij te hel­pen, heb­ben ze voor u we­ke­lijks het Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal op­ge­no­men. Be­kijk af­le­ve­ring 5 op: htt­ps://you­tu.be/YPUd­fi­vGF64

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op­tre­den Star Sis­ters (06-05-2020)
Op Be­vrij­dings­dag wer­den de be­wo­ners van on­ze (woon)zorg­cen­tra St. Jo­seph, Ne­der­ma­ze­hof, Hor­ne­hoof en Mar­ti­nus ver­rast met een op­tre­den van de Star Sis­ters. Col­le­ga Jo­lan­da Gen­uit ver­zorg­de de op­tre­dens ge­heel in stijl sa­men met haar doch­ter en een vrien­din. De drie da­mes dan­sten er­op los. Be­wo­ners von­den het fan­tas­tisch! Jo­lan­da: "Er werd vol­op ge­zwaaid en ge­danst. Het was een ge­wel­di­ge er­va­ring!"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raam­be­zoek Ma­ris­hof (05-05-2020)
Het Eind­ho­vens Dag­blad schreef een ar­ti­kel over de ont­moe­tings­ruim­te in Ma­ris­hof. Li­on van der Kam­pen heeft de­ze ont­moe­tings­ruim­te be­lan­ge­loos ge­re­a­li­seerd voor de be­wo­ners van Ma­ris­hof. Lees hier het vol­le­di­ge ar­ti­kel. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal 4 (04-05-2020)
On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten vin­den het be­lang­rijk dat u in de­ze tijd fit blijft. Om u daar­bij te hel­pen, heb­ben ze voor u we­ke­lijks het Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal op­ge­no­men. Be­kijk af­le­ve­ring 4 op: htt­ps://you­tu.be/15x4ROn­kX1U

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hart­ver­war­men­de steun (29-04-2020)
Be­dankt weer voor al­le prach­ti­ge ini­ti­a­tie­ven van de af­ge­lo­pen we­ken na­mens on­ze be­wo­ners en me­de­wer­kers!

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal 3 (27-04-2020)
On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten vin­den het be­lang­rijk dat u in de­ze tijd fit blijft. Om u daar­bij te hel­pen, heb­ben ze voor u we­ke­lijks het Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal op­ge­no­men. Be­kijk af­le­ve­ring 3 op: htt­ps://you­tu.be/QQ­bafL1W3ao

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ko­nings­feest St. Jo­seph (27-04-2020)
De bur­ge­mees­ter Op de Laak heeft on­ze be­wo­ners en col­le­ga's van zorg­cen­trum St.Jo­seph ver­rast met een be­zoek en een mu­zi­kaal op­tre­den van Ald­je. Ter af­slui­ting kre­gen al­le col­le­ga's en cli­ën­ten een klei­ne trak­ta­tie! Dank­je­wel hier­voor! Be­kijk de vi­deo en proef de sfeer.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hart­ver­war­men­de steun (21-04-2020)
Be­dankt weer voor al­le prach­ti­ge ini­ti­a­tie­ven van de af­ge­lo­pen we­ken na­mens on­ze be­wo­ners en me­de­wer­kers!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Top­pers in de zorg (20-04-2020)
Team in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding mag zich ook ze­ker tot de­ze ca­te­go­rie re­ke­nen! Da­ge­lijks be­zoe­ken zij de cli­ën­ten thuis vol en­thou­si­as­me, ook nu tij­dens de co­rona­cri­sis. Me­de­wer­kers van team IB heb­ben een groot hart voor de zorg van­daar dat ze dit be­dank­je kre­gen na­mens Bak­ke­rij Broek­mans & Wij­en Te­gel­han­del en Te­gel­zet­ters­be­drijf aan­ge­bo­den door Im­ke & Ju­dith.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal 2 (20-04-2020)
On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten vin­den het be­lang­rijk dat u in de­ze tijd fit blijft. Om u daar­bij te hel­pen, heb­ben ze voor u we­ke­lijks het Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal op­ge­no­men. Be­kijk af­le­ve­ring 2 op: htt­ps://you­tu.be/IJ­jmm4efE_c

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hart­ver­war­men­de steun (13-04-2020)
We heb­ben de af­ge­lo­pen week weer ont­zet­tend veel hart­ver­war­men­de steun ge­kre­gen. In de­ze vi­deo ge­ven we een kor­te im­pres­sie van de ver­schil­len­de ini­ti­a­tie­ven. Be­dankt na­mens on­ze be­wo­ners en me­de­wer­kers!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Be­ren­jacht Ma­ris­hof (12-04-2020)
Hebt u de be­ren al ge­spot bij Ma­ris­hof? Zorg­cen­trum Ma­ris­hof en de so­ci­aal ma­ke­laar van Maar­hee­ze or­ga­ni­se­ren tot en met 25 april een heu­se be­ren­jacht rond het zorg­cen­trum. Bij de hoofd­in­gang van Ma­ris­hof zijn for­mu­lie­ren ver­krijg­baar waar­op kin­de­ren van Maar­hee­ze en om­lig­gen­de dor­pen in kun­nen vul­len hoe­veel be­ren er ach­ter de ra­men van on­ze cli­ën­ten zit­ten. De for­mu­lie­ren mo­gen na af­loop van de be­ren­jacht in de spe­ci­a­le brie­ven­bus bij de hoofd­in­gang ge­stopt wor­den. De win­naar van de be­ren­jacht wint een spring­kus­sen van Re­vandover­huur maar­hee­ze voor een mid­dag. We wen­sen al­le be­ren­ja­gers veel ple­zier en suc­ces! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hart on­der de riem (11-04-2020)
On­ze vrij­wil­li­gers en me­de­wer­kers heb­ben gis­te­ren na­mens LTO Ne­der­land en Stich­ting Land van Hor­ne 1.885 bloem­boe­ket­ten be­zorgd bij cli­ën­ten die thuis zorg van ons ont­van­gen. Een hart on­der de riem, een warm ge­baar. Al is het op een af­stand, er zijn voor el­kaar! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij­dra­ge Weert & Co­ro­na (11-04-2020)
In de­ze af­le­ve­ring van Weert & Co­ro­na van Weert de Gekste ver­telt Yvon­ne Smo­le­naers, team­lei­der bij woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven over de zorg voor ou­de­ren. Be­kijk de af­le­ve­ring hier

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal (11-04-2020)
On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten vin­den het be­lang­rijk dat u in de­ze tijd fit blijft. Om u daar­bij te hel­pen, heb­ben ze voor u het Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal op­ge­no­men. Be­kijk het film­pje op: htt­ps://you­tu.be/jQyzMr88eY8
Hebt u vra­gen over de oe­fe­nin­gen of hebt u be­hoef­te aan een ad­vies op maat? U kunt dan con­tact op­ne­men met de af­de­ling fy­si­o­the­ra­pie via 088 9878500 of via vi­taal­thuis@land­van­hor­ne.nl
Graag ho­ren we wat u van het Vi­taal Thuis Be­weeg­jour­naal vond. Veel be­weeg­ple­zier!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raam­vi­si­te (09-04-2020)
Bij zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus zijn ze de eer­ste met raam­vi­si­te. Een leuk ini­ti­a­tief voor de be­wo­ners om toch con­tact te hou­den met het thuis­front. Op ver­zoek van de be­wo­ners zelf, kun­nen per keer twee naas­ten een praat­je ko­men ma­ken. Land van Hor­ne on­der­zoekt mo­men­teel of dit ini­ti­a­tief naar meer­de­re zorg­cen­tra uit­ge­breid kan wor­den. Lees hier het ver­slag van Weert de Gekste. 

Fo­to: Weert de Gekste
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pla­ce­mats en fo­to­kaar­ten voor cli­ën­ten (06-04-2020)

Wee­men web | print | pro­mo komt met een prach­tig ge­baar, om fa­mi­lie en naas­ten toch op een per­soon­lij­ke ma­nier in ver­bin­ding te bren­gen  door mid­del van een ge­per­so­na­li­seer­de pla­ce­mat en fo­to­kaar­ten met een per­soon­lij­ke bood­schap. Op www.ver­zacht­een­zaam­heid.nl kunt u de pla­ce­mats en fo­to­kaar­ten ma­ken. Wee­men zorgt ver­vol­gens gra­tis voor de pro­duc­tie én de ver­zen­ding naar uw naas­te.

Land van Hor­ne on­der­steunt dit ini­ti­a­tief na­tuur­lijk van har­te en neemt ook deel. Dus hebt u een naas­te in een van on­ze zorg­cen­tra? Ga naar www.ver­zacht­een­zaam­heid.nl en ver­ras ze met een mooie pla­ce­mat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Be­dankt! (01-04-2020)
Het is best hef­tig, als je geen be­zoek meer mag ont­van­gen, ze­ker voor on­ze ou­de­ren in het zorg­cen­trum. Wij zijn dank­baar voor de hoe­veel­heid steun die we krij­gen van stich­tin­gen en be­drij­ven die zich be­lan­ge­loos in­zet­ten om de be­wo­ners, hun fa­mi­lies en de zorg­me­de­wer­kers een op­kik­ker­tje te ge­ven:

  • Stich­ting vrien­den van Ver­vers­hof re­gel­de met be­hulp van Bloe­men­shop 't Sta­ti­on, Au­to Swin­kels Ne­der­weert, Tuin­cen­trum 't Tun­nel­ke en Wel­koop Weert, plant­jes voor Ver­vers­hof.
  • Stich­tin­gen Vrien­den van Ne­der­ma­ze­hof en Vrien­den van Mar­ti­nus schon­ken ta­blets om beeld­bel­len tus­sen be­wo­ners en fa­mi­lie te ver­ge­mak­ke­lij­ken. De fir­ma Leg­rand AV uit Weert heeft de be­wo­ners van zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus zelfs ver­rast met pro­fes­si­o­neel ap­pa­ra­tuur om te kun­nen beeld­bel­len.
  • Stich­tin­gen Vrien­den van St. Eli­sa­beth Hae­len en Vrien­den van Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof zet­ten juist de me­de­wer­kers in het zon­ne­tje met wat lek­kers. Jum­bo Stramp­roy ver­ras­te de be­wo­ners en me­de­wer­kers van Rust in Roy met sma­ke­lij­ke vlaai­en.

En zo zijn er tal­lo­ze ini­ti­a­tie­ven ver­spreid over al­le zorglo­ca­ties van Land van Hor­ne. Dank­jul­lie­wel!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sa­men staan we sterk (27-03-2020)
Niet al­leen de me­de­wer­kers van Land van Hor­ne wer­ken hard, maar ook de 'thuis­blij­vers' dra­gen enorm veel bij. Hart­ver­war­mend al de­ze po­si­tie­ve be­rich­ten!
Van prach­ti­ge te­ke­nin­gen, knut­sel­werk­jes en kaar­ten op al­le zorglo­ca­ties (blijf ze voor­al stu­ren!), tot bos­jes tul­pen en ge­do­neer­de knut­sel­pak­ket­ten voor de be­wo­ners. Op af­stand, maar toch een beet­je dich­ter­bij, een be­woon­ster fe­li­ci­te­ren mid­dels een span­doek en Niek die zijn di­plo­ma ver­zor­gen­de IG on­der­te­kent bui­ten aan de voor­deur. En ver­geet de dan­sen­de kip­pen in de tuin niet!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sa­men te­gen een­zaam­heid (23-03-2020)
Mooi ini­ti­a­tief om 'con­tac­t' te hou­den met be­wo­ners - wat har­te­lijk zwaai­en al niet kan doen! Zwaait u ook mee?
Be­kijk hier het item van L1 over het ac­ties te­gen de ver­een­za­ming van ou­de­ren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cre­a­tie­ve ini­ti­a­tie­ven (22-03-2020)
Het co­ro­na­vi­rus heeft in­vloed op al­les en ie­der­een in Ne­der­land, dus juist nu is het be­lang­rijk om er sa­men voor el­kaar te zijn. En als dat niet fy­siek kan, dan ont­staan er fan­tas­ti­sche en cre­a­tie­ve ini­ti­a­tie­ven. 
Op al­le zorglo­ca­ties van Land van Hor­ne wor­den ont­zet­tend veel te­ke­nin­gen, kaar­ten en brie­ven af­ge­ge­ven – voor de be­wo­ners maar ook het per­so­neel. En dat is hart­ver­war­mend! Graag moe­di­gen wij jul­lie aan om dit voor­al te blij­ven doen.
Ook han­gen er span­doe­ken en spreu­ken voor ra­men, wordt er en­thou­si­ast naar be­wo­ners ge­zwaaid en ge­toe­terd en kwam Bas van L1 een bloe­me­tje bren­gen voor col­le­ga Paul.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brow­nies voor Ver­vers­hof (19-03-2020)
Een sma­ke­lijk steun­tje in de rug voor Ver­vers­hof Weert. Het per­so­neel en vrij­wil­li­gers van Brow­nies&dow­nieS Weert toon­den hun steun en dank­baar­heid voor de zorg op een he­le bij­zon­de­re ma­nier. Hun heer­lijk ge­bak­ken brow­nies wer­den aan al­le be­wo­ners van zorg­cen­trum Ver­vers­hof aan­ge­bo­den met een mooie te­ke­ning en kaart om ze een hart on­der de riem te ste­ken. En het werk­te, want van­uit Ver­vers­hof kwa­men de­ze re­ac­ties: "Ie­der­een vond het een su­per ge­baar! Ver­vers­hof vond dit fan­tas­tisch! Brow­nies & dow­nies nog­maals su­per be­dankt!!"