Be­zoek­re­ge­ling

De lo­ca­ties zijn weer ge­o­pend

Wij kun­nen de deu­ren weer ope­nen van on­ze (woon)zorg­cen­tra. Ge­luk­kig krij­gen wij als zor­gor­ga­ni­sa­tie van de lan­de­lij­ke in­stan­ties meer ruim­te om de be­zoek­re­ge­ling naar ei­gen in­vul­ling te or­ga­ni­se­ren bin­nen de ge­stel­de ka­ders. Een van ver­eis­ten is dat op de lo­ca­tie geen cli­ënt be­smet is met het co­ro­na­vi­rus en dat de be­zoek­voor­waar­den na­ge­leefd wor­den. On­der­staand leest u meer in­for­ma­tie over de gel­den­de voor­waar­den.

Al­le lo­ca­ties zijn weer open voor be­zoek. Dit kan al­leen als er op de lo­ca­tie geen cli­ën­ten be­smet zijn met het co­ro­na­vi­rus. En dat is on­ze ge­za­men­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid, we doen dit sa­men, met cli­ën­ten, naas­ten en me­de­wer­kers van Land van Hor­ne. We vra­gen daar­om ie­der­een de af­spra­ken zorg­vul­dig na te le­ven. Dus blijf sterk, blijf scherp. En blijf voor­al aan u zelf en aan el­kaar den­ken. 

Be­stuurs­voor­zit­ter Ste­ven Han en cli­ën­ten­raads­lid Hans Bloe­men ver­tel­len in een vi­deo waar­om het be­lang­rijk is om juist in de­ze tijd sa­men te zor­gen voor vei­li­ge ont­moe­tin­gen.


Ie­de­re lo­ca­tie/af­de­ling is an­ders

Land van Hor­ne kent een di­ver­si­teit aan cli­ën­ten en (woon)zorg­cen­tra, waar­door af­spra­ken rond­om en in­vul­ling van de be­zoek­re­ge­ling va­ri­eert tus­sen lo­ca­ties of zelfs tus­sen af­de­lin­gen van een lo­ca­tie. Uit­ein­de­lijk doen wij dit om de vei­lig­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers te kun­nen waar­bor­gen. Per lo­ca­tie wordt zorg­vul­dig de mo­ge­lijk­he­den van de be­zoek­re­ge­ling be­ke­ken en in­ge­vuld, waar­bij re­ke­ning wordt ge­hou­den met de richt­lij­nen van Land van Hor­ne en de lan­de­lij­ke in­stan­ties. De be­zoek­re­ge­ling is al­tijd vast­ge­steld in af­stem­ming met de cli­ën­ten­raad van de lo­ca­tie. Ook de cen­tra­le cli­ën­ten­raad is bij het ge­he­le pro­ces be­trok­ken. 

Be­smet­ting op lo­ca­tie

Is er op een lo­ca­tie een cli­ënt be­smet met het co­ro­na­vi­rus dan zal de be­zoek­re­ge­ling her­o­ver­wo­gen wor­den. Te al­len tij­de zal de si­tu­a­tie per lo­ca­tie/af­de­ling be­ke­ken wor­den. Hier­bij stel­len wij al­tijd de vei­lig­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers voor­op. Een mo­ge­lijk ge­volg is een aan­ge­pas­te be­zoek­re­ge­ling of het tij­de­lijk op­schor­ten van de be­zoek­re­ge­ling. Zijn er wij­zi­gin­gen in de be­zoek­re­ge­ling die van toe­pas­sing zijn op uw naas­ten, dan in­for­me­ren we al­tijd de eer­ste con­tact­per­soon hier­over.

Be­smet­ting bij be­zoek

Heeft een be­zoek ge­bracht aan een naas­te in een van on­ze lo­ca­ties en bent u bin­nen 14 da­gen na het be­zoek po­si­tief ge­test op het co­ro­na­vi­rus? Dan ho­ren wij dit graag! Geef dit zo snel mo­ge­lijk door aan de zorg op de be­tref­fen­de lo­ca­tie.

Al­ge­me­ne be­zoek­voor­waar­den van Land van Hor­ne

 • Een cli­ënt mag zelf­stan­dig of on­der be­ge­lei­ding van het be­zoek de lo­ca­tie ver­la­ten voor een wan­de­ling, be­zoek aan fa­mi­lie, fa­mi­lie­aan­ge­le­gen­heid of een niet te druk­ke voor­zie­ning waar de 1,5 me­ter re­ge­ling wordt ge­han­teerd. Een be­zoe­ker is niet toe­ge­staan bij co­ro­na­ge­re­la­teer­de klach­ten. Dit geldt ook als een huis­ge­no(o)t(en) van de be­zoe­ker de­ze klach­ten heeft.
 • Ge­bruik (daar waar no­dig) de, door de Land van Hor­ne, aan­ge­bo­den per­soon­lij­ke be­scher­mings­mid­de­len.
 • Be­zoek vindt plaats in een vas­te ruim­te. De ruim­te waar het be­zoek plaats­vindt is vast­ge­steld per af­de­ling/lo­ca­tie. Dit kan op de ka­mer zijn van de cli­ënt of in een apar­te be­zoe­kers­ruim­te. (dit kan per lo­ca­tie ver­schil­len)
 • Loop recht­streeks van en naar de ruim­te waar het be­zoek plaats­vindt.
 • Kom niet in con­tact met an­de­re cli­ën­ten of me­de­wer­kers. Vra­gen aan het zorg­per­so­neel wor­den te­le­fo­nisch of per mail ge­steld.
 • Huis­die­ren mee­ne­men is niet toe­ge­staan.
 • Houd 1,5 me­ter af­stand tot el­kaar
 • Was of des­in­fec­teer uw han­den re­gel­ma­tig
 • Hoest en nies in uw el­le­boog
 • Vorm geen groep
 • Schuif niet met ta­fels en stoe­len, de cen­tra­le ruim­tes zijn zo in­ge­richt om 1,5 me­ter af­stand te kun­nen be­wa­ren
 • Volg de aan­wij­zin­gen van on­ze me­de­wer­kers op