Be­zoek tij­dens co­rona­cri­sis

Om on­ze cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers te be­scher­men te­gen het co­ro­na­vi­rus neemt Land van Hor­ne on­der­staan­de maat­re­ge­len qua be­zoek aan on­ze lo­ca­ties.  Houd u aan al­le maat­re­ge­len, want al­leen sa­men zor­gen we er­voor dat het co­ro­na­vi­rus geen kans krijgt en be­scher­men we de men­sen die ons dier­baar zijn. 

Be­zoek­re­ge­ling Land van Hor­ne
Op de lo­ca­ties van Land van Hor­ne is de vol­gen­de be­zoek­re­ge­ling van kracht: 

  • Voor cli­ën­ten geldt dat er geen li­miet meer ver­bon­den is aan het aan­tal be­zoe­kers dat zij mo­gen ont­van­gen. 
  • De 1,5 me­ter­re­gel blijft van kracht.
  • Het be­zoek vindt plaats op de ei­gen ka­mer of ap­par­te­ment van de cli­ënt en op 1,5 me­ter af­stand. Als de 1,5 me­ter af­stand op de ka­mer niet ge­waar­borgd kan wor­den kan een cli­ënt met be­zoek bui­ten of in de gas­te­rij gaan zit­ten. 
  • Het is voor be­zoe­kers op plek­ken waar 1,5 me­ter af­stand ge­hou­den kan wor­den tot an­de­re per­so­nen, niet meer no­dig om een mond­neus­mas­ker te dra­gen.
  • Be­zoe­kers moe­ten zelf zorg dra­gen voor een mond­neus­mas­ker. De­ze wor­den niet meer ver­sterkt door Land van Hor­ne.
  • Een be­zoe­ker, die vol­le­dig ge­vac­ci­neerd is, mag op de ka­mer van een cli­ënt het mond­mas­ker af­zet­ten en de 1,5 me­ter af­stand hou­den los­la­ten. Dit geldt niet voor be­zoe­kers aan het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum. 
  • De be­zoe­ker gaat recht­streeks naar de ka­mer of het ap­par­te­ment van de cli­ënt en na het be­zoek recht­streeks naar de uit­gang. 
  • Houd u aan de hy­gi­ë­ne­richt­lij­nen.
  • Volg de aan­wij­zin­gen van on­ze me­de­wer­kers op.
  • Blijf thuis bij klach­ten. 

Naar bui­ten gaan
Gaat een cli­ënt op be­zoek bui­ten het zorg­cen­trum dan zijn er bij te­rug­komst geen maat­re­ge­len meer nood­za­ke­lijk. De cli­ënt hoeft niet in qua­ran­tai­ne en geen test te doen. We heb­ben wel de mo­ge­lijk­heid om een test af te ne­men als daar een re­den toe is. Bij­voor­beeld bij ver­moe­den van het niet han­te­ren van de al­ge­me­ne co­ro­na­re­gels bui­ten, wan­neer klach­ten ont­staan of als de cli­ënt in con­tact is ge­weest met ie­mand met co­ro­na.

Be­smet­ting op lo­ca­tie
Is er op lo­ca­tie een cli­ënt of me­de­wer­ker be­smet met het co­ro­na­vi­rus dan zal een aan­ge­scherp­te be­zoek­re­ge­ling over­wo­gen wor­den. Te al­len tij­de zal de si­tu­a­tie per lo­ca­tie/af­de­ling be­ke­ken wor­den. Hier­bij stel­len wij al­tijd de vei­lig­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers voor­op. Zijn er wij­zi­gin­gen in de be­zoek­re­ge­ling die van toe­pas­sing zijn op uw naas­ten, dan in­for­me­ren we de eer­ste con­tact­per­soon hier­over.

Be­smet­ting op be­zoek
Hebt u een be­zoek ge­bracht aan een van on­ze lo­ca­ties en bent u bin­nen 14 da­gen na het be­zoek po­si­tief ge­test op het co­ro­na­vi­rus? Dan ho­ren wij dit graag! Geef dit zo snel mo­ge­lijk door aan de zorg op de be­tref­fen­de lo­ca­tie.

Be­zoek Ge­ri­a­trisch re­va­li­da­tie­cen­trum
Bo­ven­staan­de in­for­ma­tie geldt ook voor het Ge­ri­a­trisch re­va­li­da­tie­cen­trum (re­va­li­da­tie­cen­trum) van Land van Hor­ne. Er kun­nen wel uit­zon­de­rin­gen zijn voor het re­va­li­da­tie­cen­trum, die wor­den dan ook di­rect aan­ge­ge­ven. Dit is om­dat het re­va­li­da­tie­cen­trum een an­der soort af­de­ling is dan een zorg­cen­trum. Zo vin­den er veel va­ker wis­se­lin­gen tus­sen cli­ën­ten plaats waar­door som­mi­ge maat­re­ge­len lan­ger voor het re­va­li­da­tie­cen­trum gel­den. De ko­men­de tijd kun­nen er daar­om ver­schil­len ont­staan tus­sen de zorg­cen­tra en het re­va­li­da­tie­cen­trum van Land van Hor­ne.