Be­zoek­re­ge­ling

De lo­ca­ties zijn weer ge­o­pend voor vas­te be­zoe­kers op af­spraak

Wij kun­nen de deu­ren weer voor­zich­tig ope­nen van on­ze (woon)zorg­cen­tra. Ge­luk­kig krij­gen wij als zor­gor­ga­ni­sa­tie van de lan­de­lij­ke in­stan­ties meer ruim­te om de be­zoek­re­ge­ling naar ei­gen in­vul­ling te or­ga­ni­se­ren bin­nen de ge­stel­de ka­ders. Een van ver­eis­ten is dat op de lo­ca­tie geen cli­ënt be­smet is met het co­ro­na­vi­rus en dat de be­zoek­voor­waar­den na­ge­leefd wor­den. On­der­staand leest u meer in­for­ma­tie over de gel­den­de voor­waar­den.

We ho­pen de be­zoek­re­ge­ling over een tijd­je ver­der uit te kun­nen brei­den. Dit kun­nen we al­leen doen als er op de lo­ca­tie geen cli­ën­ten be­smet zijn met het co­ro­na­vi­rus. Dus moe­ten we dit sa­men doen, met cli­ën­ten, naas­ten en me­de­wer­kers van Land van Hor­ne. We vra­gen daar­om ie­der­een de af­spra­ken zorg­vul­dig na te le­ven. Dus blijf sterk, blijf scherp. En blijf voor­al aan u zelf en aan el­kaar den­ken. 

Be­stuurs­voor­zit­ter Ste­ven Han en cli­ën­ten­raads­lid Hans Bloe­men ver­tel­len in een vi­deo waar­om het be­lang­rijk is om juist in de­ze tijd sa­men te zor­gen voor vei­li­ge ont­moe­tin­gen.


Ie­de­re lo­ca­tie/af­de­ling is an­ders

Land van Hor­ne kent een di­ver­si­teit aan cli­ën­ten en (woon)zorg­cen­tra, waar­door af­spra­ken rond­om en in­vul­ling van de be­zoek­re­ge­ling va­ri­eert tus­sen lo­ca­ties of zelfs tus­sen af­de­lin­gen van een lo­ca­tie. Uit­ein­de­lijk doen wij dit om de vei­lig­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers te kun­nen waar­bor­gen. Per lo­ca­tie wordt zorg­vul­dig de mo­ge­lijk­he­den van de be­zoek­re­ge­ling be­ke­ken en in­ge­vuld, waar­bij re­ke­ning wordt ge­hou­den met de richt­lij­nen van Land van Hor­ne en de lan­de­lij­ke in­stan­ties. De be­zoek­re­ge­ling is al­tijd vast­ge­steld in af­stem­ming met de cli­ën­ten­raad van de lo­ca­tie. Ook de cen­tra­le cli­ën­ten­raad is bij het ge­he­le pro­ces be­trok­ken. 

Be­smet­ting op lo­ca­tie

Is er op een lo­ca­tie een cli­ënt be­smet met het co­ro­na­vi­rus dan zal de be­zoek­re­ge­ling her­o­ver­wo­gen wor­den. Te al­len tij­de zal de si­tu­a­tie per lo­ca­tie/af­de­ling be­ke­ken wor­den. Hier­bij stel­len wij al­tijd de vei­lig­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers voor­op. Een mo­ge­lijk ge­volg is een aan­ge­pas­te be­zoek­re­ge­ling of het tij­de­lijk op­schor­ten van de be­zoek­re­ge­ling. Zijn er wij­zi­gin­gen in de be­zoek­re­ge­ling die van toe­pas­sing zijn op uw naas­ten, dan in­for­me­ren we al­tijd de eer­ste con­tact­per­soon hier­over.

Af­spra­ken be­zoek­re­ge­ling

Zo­dra een ver­soe­pe­ling van de be­zoek­re­ge­ling mo­ge­lijk is, zal het zorg­per­so­neel con­tact op­ne­men met de eer­ste con­tact­per­soon van de cli­ënt om de mo­ge­lijk­he­den te be­spre­ken.

Al­ge­me­ne be­zoek­voor­waar­den van Land van Hor­ne

 • U mag tij­dens het be­zoek weer sa­men ge­nie­ten van een wan­de­ling rond­om de lo­ca­tie.
 • Bij aan­komst zal een me­de­wer­ker de tem­pe­ra­tuur op­me­ten en mo­ge­lijk een ge­zond­heids­check­list door­ne­men.
 • Een be­zoe­ker is niet toe­ge­staan bij co­ro­na­ge­re­la­teer­de klach­ten. Dit geldt ook als een huis­ge­no(o)t(en) van de be­zoe­ker de­ze klach­ten heeft.
 • Pas de hy­gi­ë­ne­maat­re­ge­len toe.
 • Ge­bruik (daar waar no­dig) de, door de Land van Hor­ne, aan­ge­bo­den per­soon­lij­ke be­scher­mings­mid­de­len.
 • Ken de richt­lij­nen van het RI­VM en volg ze op (1,5 me­ter af­stand tot an­de­ren hou­den, han­den was­sen, geen han­den schud­den etc.).
 • Be­zoek vindt plaats in een vas­te ruim­te. De ruim­te waar het be­zoek plaats­vindt is vast­ge­steld per af­de­ling/lo­ca­tie. Dit kan op de ka­mer zijn van de cli­ënt of in een apar­te be­zoe­kers­ruim­te.
 • Loop recht­streeks van en naar de ruim­te waar het be­zoek plaats­vindt.
 • Kom niet in con­tact met an­de­re cli­ën­ten of me­de­wer­kers. Vra­gen aan het zorg­per­so­neel wor­den te­le­fo­nisch of per mail ge­steld.
 • Maak geen ge­bruik van het toi­let.
 • Huis­die­ren mee­ne­men is niet toe­ge­staan.