Be­zoek tij­dens co­rona­cri­sis

Om on­ze cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers te be­scher­men te­gen het co­ro­na­vi­rus neemt Land van Hor­ne on­der­staan­de maat­re­ge­len qua be­zoek aan on­ze lo­ca­ties.  Houd u aan al­le maat­re­ge­len, want al­leen sa­men zor­gen we er­voor dat het co­ro­na­vi­rus geen kans krijgt en be­scher­men we de men­sen die ons dier­baar zijn. 

Be­zoek­re­ge­ling Land van Hor­ne
Be­zoe­kers van on­ze lo­ca­ties* wordt ge­vraagd om het door Land van Hor­ne be­schik­baar ge­stel­de mond­neus­mas­ker te dra­gen. Van­af 18 de­cem­ber is daar­naast de vol­gen­de be­zoek­re­ge­ling van kracht: 

  • Per cli­ënt maxi­maal 1 be­zoek­mo­ment per dag, waar­bij 1 be­zoe­ker wel­kom is. Hier­bij is het drin­gen­de ad­vies om één vas­te be­zoe­ker te kie­zen om ver­schil­len­de con­tac­ten te mi­ni­ma­li­se­ren.
  • Het be­zoek vindt plaats op de ei­gen ka­mer of ap­par­te­ment van de cli­ënt en op 1,5 me­ter af­stand. 
  • De be­zoe­ker draagt van­af bin­nen­komst tot­dat hij de lo­ca­tie ver­laat een mond­neus­mas­ker dat door Land van Hor­ne be­schik­baar wordt ge­steld. Dus ook op de ka­mer of het ap­par­te­ment van de cli­ënt. 
  • De be­zoe­ker gaat recht­streeks naar de ka­mer of het ap­par­te­ment van de cli­ënt en na het be­zoek recht­streeks naar de uit­gang. Be­zoe­kers ma­ken geen ge­bruik van al­ge­me­ne fa­ci­li­tei­ten van de lo­ca­tie.
  • De be­zoe­ker komt niet in con­tact met an­de­re cli­ën­ten of me­de­wer­kers. Vra­gen aan het zorg­per­so­neel wor­den te­le­fo­nisch of per e-mail ge­steld.
  • Houd u aan de hy­gi­ë­ne­richt­lij­nen.
  • Huis­die­ren mee­ne­men is niet toe­ge­staan.
  • Volg de aan­wij­zin­gen van on­ze me­de­wer­kers op.
  • Blijf thuis bij klach­ten. 

Naar bui­ten gaan
Cli­ën­ten mo­gen met een naas­te naar bui­ten of op fa­mi­lie­be­zoek. Maar ben u be­wust van de mo­ge­lij­ke ge­vol­gen en ri­si­co's hier­van. Is uw naas­te tij­dens het be­zoek in con­tact ge­ko­men met ie­mand met co­ro­na­ge­re­la­teer­de klach­ten, dan moet hij bij te­rug­komst mo­ge­lijk in qua­ran­tai­ne gaan om me­de­be­wo­ners en me­de­wer­kers van de af­de­ling te be­scher­men. Denk daar­om goed na als u uw naas­te mee naar huis neemt en houd u al­tijd aan maat­re­ge­len zo­als het hou­den van 1,5 me­ter af­stand en het ge­bruik van een mond­neus­mas­ker.

Be­smet­ting op lo­ca­tie
Is er op lo­ca­tie een cli­ënt of me­de­wer­ker be­smet met het co­ro­na­vi­rus dan zal een aan­ge­scherp­te be­zoek­re­ge­ling over­wo­gen wor­den. Te al­len tij­de zal de si­tu­a­tie per lo­ca­tie/af­de­ling be­ke­ken wor­den. Hier­bij stel­len wij al­tijd de vei­lig­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers voor­op. Zijn er wij­zi­gin­gen in de be­zoek­re­ge­ling die van toe­pas­sing zijn op uw naas­ten, dan in­for­me­ren we de eer­ste con­tact­per­soon hier­over.

Be­smet­ting op be­zoek
Hebt u een be­zoek ge­bracht aan een van on­ze lo­ca­ties en bent u bin­nen 14 da­gen na het be­zoek po­si­tief ge­test op het co­ro­na­vi­rus? Dan ho­ren wij dit graag! Geef dit zo snel mo­ge­lijk door aan de zorg op de be­tref­fen­de lo­ca­tie.