Be­zoek tij­dens co­rona­cri­sis

Om on­ze cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers te be­scher­men te­gen het co­ro­na­vi­rus zijn er een aan­tal maat­re­ge­len die gel­den wan­neer u een van on­ze lo­ca­ties be­zoekt. De­ze al­ge­me­ne maat­re­ge­len gel­den al­tijd en op al­le lo­ca­ties. Is er een be­smet­ting op een lo­ca­tie dan is het mo­ge­lijk dat er tij­de­lijk een be­zoek­re­ge­ling wordt in­ge­steld op de­ze lo­ca­tie of een deel van de lo­ca­tie. Houd u aan al­le maat­re­ge­len, want al­leen sa­men kun­nen we er­voor zor­gen dat het co­ro­na­vi­rus geen kans krijgt en be­scher­men we de men­sen om ons heen die ons dier­baar zijn. 

Al­ge­me­ne be­zoek­maat­re­ge­len
Een cli­ënt mag zelf­stan­dig of on­der be­ge­lei­ding van het be­zoek de lo­ca­tie ver­la­ten voor een wan­de­ling, be­zoek aan fa­mi­lie, fa­mi­lie­aan­ge­le­gen­heid of een niet te druk­ke voor­zie­ning waar de 1,5 me­ter re­ge­ling wordt ge­han­teerd. Een be­zoe­ker is niet toe­ge­staan bij co­ro­na­ge­re­la­teer­de klach­ten. Dit geldt ook als een huis­ge­no(o)t(en) van de be­zoe­ker de­ze klach­ten heeft.

De maat­re­ge­len tij­dens een be­zoek:

 • Houd 1,5 me­ter af­stand tot el­kaar.
 • Was of des­in­fec­teer uw han­den re­gel­ma­tig.
 • Hoest en nies in uw el­le­boog.
 • Schud geen han­den.
 • Blijf thuis bij klach­ten en laat u tes­ten.
 • Ver­mijd druk­te.
 • Draag tij­dens een be­zoek het mond­neus­mas­ker dat door de lo­ca­tie be­schik­baar wordt ge­steld. De­ze kunt u bij de in­gang vin­den van de lo­ca­ties Ee­gels­hoe­ve, Hus­ho­ven, Hier­o­ny­mus, Hor­ne­hoof, Ma­ri­ën­burght, Ma­ris­hof, Mar­ti­nus, Ne­der­ma­ze­hof, Rust in Roy, St. Eli­sa­beth, St. Jo­seph, Ver­vers­hof, Wit­ven en Zuy­der­borgh. Dit zijn me­disch mond­neus­mas­kers die zo­wel het be­zoek als on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers be­scher­men. Een niet-me­disch mond­neus­mas­ker geeft de­ze be­scher­ming niet.   
 • Het be­zoek vindt plaats op de ei­gen ka­mer of ap­par­te­ment van de be­wo­ner en op 1,5 me­ter af­stand. 
 • Ga recht­streeks naar de ka­mer of het ap­par­te­ment en na het be­zoek recht­streeks naar de uit­gang en maak geen ge­bruik van de al­ge­me­ne fa­ci­li­tei­ten van de lo­ca­tie.
 • Kom niet in con­tact met an­de­re cli­ën­ten of me­de­wer­kers. Vra­gen aan het zorg­per­so­neel wor­den te­le­fo­nisch of per mail ge­steld.
 • Huis­die­ren mee­ne­men is niet toe­ge­staan.
 • Volg de aan­wij­zin­gen van on­ze me­de­wer­kers op.

Be­smet­ting op lo­ca­tie
Is er op een lo­ca­tie een cli­ënt of me­de­wer­ker be­smet met het co­ro­na­vi­rus dan zal een be­zoek­re­ge­ling over­wo­gen wor­den. Te al­len tij­de zal de si­tu­a­tie per lo­ca­tie/af­de­ling be­ke­ken wor­den. Hier­bij stel­len wij al­tijd de vei­lig­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers voor­op. Een mo­ge­lijk ge­volg is een aan­ge­pas­te be­zoek­re­ge­ling. Zijn er wij­zi­gin­gen in de be­zoek­re­ge­ling die van toe­pas­sing zijn op uw naas­ten, dan in­for­me­ren we al­tijd de eer­ste con­tact­per­soon hier­over.

Be­smet­ting op be­zoek
Heeft u een be­zoek ge­bracht aan een naas­te in een van on­ze lo­ca­ties en bent u bin­nen 14 da­gen na het be­zoek po­si­tief ge­test op het co­ro­na­vi­rus? Dan ho­ren wij dit graag! Geef dit zo snel mo­ge­lijk door aan de zorg op de be­tref­fen­de lo­ca­tie.