Be­zoek tij­dens co­rona­cri­sis

Om on­ze cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers te be­scher­men te­gen het co­ro­na­vi­rus neemt Land van Hor­ne on­der­staan­de maat­re­ge­len qua be­zoek aan on­ze lo­ca­ties.  Houd u aan al­le maat­re­ge­len, want al­leen sa­men zor­gen we er­voor dat het co­ro­na­vi­rus geen kans krijgt en be­scher­men we de men­sen die ons dier­baar zijn. 

Be­zoek­re­ge­ling Land van Hor­ne
Op de lo­ca­ties van Land van Hor­ne is de vol­gen­de be­zoek­re­ge­ling van kracht: 

 • Voor cli­ën­ten geldt dat er geen li­miet meer ver­bon­den is aan het aan­tal be­zoe­kers dat zij mo­gen ont­van­gen. 
 • We hou­den vast aan de 1,5 me­ter af­stand. On­ze cli­ën­ten zijn kwets­ba­re ou­de­ren waar­mee we geen ri­si­co wil­len lo­pen. Geef el­kaar daar­om de ruim­te. 
 • Op el­ke lo­ca­tie zijn af­spra­ken ge­maakt met de lo­ka­le cli­ën­ten­raad over be­zoek in de huis­ka­mer. Vraag naar de af­spra­ken hier­over op de lo­ca­tie. 
 • Een be­zoe­ker, die vol­le­dig ge­vac­ci­neerd is, mag op de ka­mer van een cli­ënt de 1,5 me­ter af­stand hou­den los­la­ten. 
 • Volg de aan­wij­zin­gen van on­ze me­de­wer­kers op.
 • Houdt u aan de ba­sis­maat­re­ge­len:
  • Was vaak en goed uw han­den. 
  • Hoest en nies in uw el­le­boog.
  • Blijf thuis bij klach­ten en laat u di­rect tes­ten.
  • Zorg voor vol­doen­de fris­se lucht.

Be­smet­ting op lo­ca­tie
Is er op lo­ca­tie een cli­ënt of me­de­wer­ker be­smet met het co­ro­na­vi­rus dan zal een aan­ge­scherp­te be­zoek­re­ge­ling over­wo­gen wor­den. Te al­len tij­de zal de si­tu­a­tie per lo­ca­tie/af­de­ling be­ke­ken wor­den. Hier­bij stel­len wij al­tijd de vei­lig­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers voor­op. Zijn er wij­zi­gin­gen in de be­zoek­re­ge­ling die van toe­pas­sing zijn op uw naas­ten, dan in­for­me­ren we de eer­ste con­tact­per­soon hier­over.

Be­smet­ting op be­zoek
Hebt u een be­zoek ge­bracht aan een van on­ze lo­ca­ties en bent u bin­nen 14 da­gen na het be­zoek po­si­tief ge­test op het co­ro­na­vi­rus? Dan ho­ren wij dit graag! Geef dit zo snel mo­ge­lijk door aan de zorg op de be­tref­fen­de lo­ca­tie.

Be­zoek Ge­ri­a­trisch re­va­li­da­tie­cen­trum
Bo­ven­staan­de in­for­ma­tie geldt ook voor het Ge­ri­a­trisch re­va­li­da­tie­cen­trum (re­va­li­da­tie­cen­trum) van Land van Hor­ne. Er kun­nen wel uit­zon­de­rin­gen zijn voor het re­va­li­da­tie­cen­trum, die wor­den dan ook di­rect aan­ge­ge­ven. Dit is om­dat het re­va­li­da­tie­cen­trum een an­der soort af­de­ling is dan een zorg­cen­trum. Zo vin­den er veel va­ker wis­se­lin­gen tus­sen cli­ën­ten plaats waar­door som­mi­ge maat­re­ge­len lan­ger voor het re­va­li­da­tie­cen­trum gel­den. De ko­men­de tijd kun­nen er daar­om ver­schil­len ont­staan tus­sen de zorg­cen­tra en het re­va­li­da­tie­cen­trum van Land van Hor­ne.